Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Registro Electrónico de Apoderamientos

 • Fecha Puesta en Produción:

  02/04/2012

  RoadMap:
  • Incluír comparecente no alta de poderes desde o portal de xestión dos funcionarios.
  • Novo Servizo web de consulta avanzada.
  • Incluír asesorías xurídicas.
  • Múltiples poderdantes.
  • Módulo de alertas a poderdantes e apoderados.
  • Documentación para o expediente cidadán solicitada polas entidades.
  • Conexión aos servizos web de Geiser para o envío de documentos a bastantear a avogacía: Pendente de aprobación Dirección.
  • Conexión con Registro Mercantil, Rexistro da Propiedade e ROLECE para o cumprimento de lei 39/2015 e lei 9/2017

  Descrición Funcional

  El Rexistro Electrónico de Apoderamento da Administración Xeral do Estado permitirá facer constar as representacións que os cidadáns outorguen a terceiros para actuar no seu nome de forma electrónica ante a AGE e o seu organismo públicos vinculados ou dependentes, así como as entidades doutras Administracións Públicas adheridas.

  Un apoderamento é un poder que os cidadáns poden outorgar a terceiros para actuar no seu nome.  Os actores dun apoderamento son:

  • A cidadán/entidade xurídica que actúa como poderdante pode apoderar a calquera outro cidadán ou persoa xurídica para que actúe no seu nome. Cando o poderdante é unha persoa xurídica deberase acreditar a representación legal da entidade, ou o poder suficiente para outorgar os apoderamentos de que se trate. A verificación da suficiencia de poderes é a función que realiza a Asesoría Xurídica da Administración para comprobar que a persoa que actúa como representante da empresa ten “poder suficiente” para levar a cabo os apoderamentos que solicita.
  • A cidadán/persoa xurídica que actúa como apoderado pode representar a calquera outro cidadán ou persoa xurídica, ao que este lle outorgou poderes.

  De acordo á Lei 39/2015 do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Os poderes que se inscriben no rexistro electrónico de apoderamentos corresponden a algunha das seguintes tipoloxías:

  1. Un poder xeral para calquera actuación administrativa e ante calquera Administración.
  2. Un poder para calquera actuación administrativa ante unha Administración ou Organismo concreto.
  3. Un poder unicamente para a realización de determinados trámites especificados no poder.

  No seguinte diagrama de contexto represéntanse os actores implicados.

  Diagrama

  Para o cidadán (persoa física ou persoa xurídica):

  • Permite autorizar, de forma telemática, a apoderados para que actúen no seu nome nos trámites electrónicos administrativos.

  Para a Administración:

  • Facilita a verificación da suficiencia de poderes, pois a documentación está dixitalizada no sistema.
  • Evita a acumulación de papel.

   O acceso telemático ao REA permite realizar as seguintes accións, previa identificación con certificado dixital ou DNI electrónico:

  Como poderdante:

  • Crear un apoderamento sobre un trámite ou unha categoría de trámites.
  • Consultar os seus apoderamentos
  • Revogar os seus apoderamentos
  • Modificar a vixencia dos seus apoderamentos

  Como apoderado:

  • Consultar os seus apoderamentos 
  • Renunciar a apoderamentos

  Para realizar un apoderamento en REA seguiranse estes pasos:REA2 

  REA rexistrará a solicitude no REC (Rexistro Electrónico Común), realizará o alta do apoderamento e devolverá ao usuario un xustificante asinado electronicamente do rexistro, indicando, entre outros, o resumo do apoderamento, o número de rexistro, e a data e hora do alta no Rexistro.

   

  Descrición Técnica

  Solución Tecnolóxica

  Contorna de desenvolvemento. A aplicación desenvolveuse baixo unha contorna Web cos seguintes compoñentes:

  • Java JDK 1.6
  • Jboss 5.1.0
  • Oracle 11g
  • Struts 1.2.7
  • Spring 2.5.6
  •  Hibernate 3.2.5

  Linguaxe de programación:

  • Como principal linguaxe de programación emprega a linguaxe orientada a obxectos Java.
  • A interface de usuario impleméntase en HTML facendo uso de etiquetas JSP e Struts.
  • Emprégase XML para o intercambio de información a través dos WebServices

  Empréganse os formatos Excel e PDF para realizar diversas exportacións de datos.

  REA5

   REA6

  REA7

   

Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas