Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Registro Electrónico de Apoderamientos

 • Fecha Puesta en Producció:

  02/04/2012

  RoadMap:
  • Incloure compareixent en l'alta de poders des del portal de gestió dels funcionaris.
  • Nou Servei web de consulta avançada.
  • Incloure assessories jurídiques.
  • Múltiples poderdants.
  • Mòdul d'alertes a poderdants i apoderats.
  • Documentació per a l'expedient ciutadà sol·licitada per les entitats.
  • Connexió als serveis web de Geiser per a l'enviament de documents a validar a advocacia: Pendent d'aprovació Adreça.
  • Connexió amb Registro Mercantil, Registre de la Propietat i ROLECE per al compliment de llei 39/2015 i llei 9/2017

  Descripció Funcional

  El Registre Electrònic d'Apoderament de l'Administració General de l'Estat permetrà fer constar les representacions que els ciutadans atorguin a tercers per actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'AGE i els seus organisme públics vinculats o dependents, així com les entitats d'altres Administracions Públiques adherides.

  Un apoderament és un poder que els ciutadans poden atorgar a tercers per actuar en el seu nom.  Els actors d'un apoderament són:

  • El ciutadà/entitat jurídica que actua com a poderdant pot apoderar a qualsevol altre ciutadà o persona jurídica perquè actuï en el seu nom. Quan el poderdant és una persona jurídica s'haurà d'acreditar la representació legal de l'entitat, o el poder suficient per atorgar els apoderaments que es tracti. La validació de poders és la funció que realitza l'Assessoria Jurídica de l'Administració per comprovar que la persona que actua com a representant de l'empresa té “poder suficient” per dur a terme els apoderaments que sol·licita.
  • El ciutadà/persona jurídica que actua com apoderat pot representar a qualsevol altre ciutadà o persona jurídica, al que aquest li ha atorgat poders.

  D'acord a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els poders que s'inscriuen en el registre electrònic d'apoderaments corresponen a alguna de les següents tipologies:

  1. Un poder general per a qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
  2. Un poder per a qualsevol actuació administrativa davant una Administració o Organisme concret.
  3. Un poder únicament per a la realització de determinats tràmits especificats en el poder.

  En el següent diagrama de context es representen els actors implicats.

  Diagrama

  Per al ciutadà (persona física o persona jurídica):

  • Permet autoritzar, de forma telemàtica, a apoderats perquè actuïn en el seu nom en els tràmits electrònics administratius.

  Per a l'Administració:

  • Facilita la validació de poders, doncs la documentació està digitalitzada en el sistema.
  • Evita l'acumulació de paper.

   L'accés telemàtic al REVA permet realitzar les següents accions, prèvia identificació amb certificat digital o DNI electrònic:

  Com a poderdant:

  • Crear un apoderament sobre un tràmit o una categoria de tràmits.
  • Consultar els seus apoderaments
  • Revocar els seus apoderaments
  • Modificar la vigència dels seus apoderaments

  Com apoderat:

  • Consultar els seus apoderaments 
  • Renunciar a apoderaments

  Per realitzar un apoderament en REVA se seguiran aquests passos:REVA2 

  REVA registrarà la sol·licitud en el REC (Registre Electrònic Comú), realitzarà l'alta de l'apoderament i retornarà a l'usuari un justificant signat electrònicament del registre, indicant, entre uns altres, el resum de l'apoderament, el nombre de registre, i la data i hora de l'alta en el Registre.

   

  Descripció Tècnica

  Solució Tecnològica

  Entorn de desenvolupament. L'aplicació s'ha desenvolupat sota un entorn Web amb els següents components:

  • Java JDK 1.6
  • Jboss 5.1.0
  • Oracle 11g
  • Struts 1.2.7
  • Spring 2.5.6
  •  Hibernate 3.2.5

  Llenguatge de programació:

  • Com a principal llenguatge de programació empra el llenguatge orientat a objectes Java.
  • La interfície d'usuari s'implementa en HTML fent ús d'etiquetes JSP i Struts.
  • S'empra XML per a l'intercanvi d'informació a través dels WebServices

  S'empren els formats Excel i PDF per realitzar diverses exportacions de dades.

  REVA5

   REVA6

  REVA7

   

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades