Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Comprovació i Verificació de Documentació CSV - Governe d'Aragó

 • Descripció Funcional

  El sistema CCSV interactua amb la plataforma de Gestió Documental del Govern d'Aragó, Documentum, afegint funcionalitat extra que facilita el compliment dels requisits relacionats amb la inclusió de metadades associades als documents. Les principals funcions que CCSV exercix són les següents:

  • Emmagatzemar Documents
  • Recuperar Documents
  • Esborrar Documents
  • Cerca i consulta de documents
  • Inicialització de les metadades d'un documents
  • Modificació de metadades de documents
  • Associació de firmes a documents
  • Reemplaçament de firmes associades a un document
  • Esborrat de firmes
  • Verificació de firmes en client i elevació a CADES-A
  • Recuperació de firmes associades a un document
  • Gestió de relacions entre documents
  • Gestió d'expedients

  Components:

  • Core: posseïx la lògica de negoci de l'aplicació i exposa en forma de servicis web les funcionalitats perquè siguen utilitzades per components externs si fóra necessari.
  • Pub: portal públic d'accés perquè el ciutadà puga consultar on-line els documents dels tràmits en els quals està prenent part o bé en els de aquelles persones que ho hagen autoritzat per a consultar-los. Per a poder accedir al document, necessitaran d'un codi d'identificació del document o CSV.
  • Priv: aplicació web d'accés restringit als empleats públics autoritzats per a accedir a la mateixa, des de la qual els usuaris podran realitzar cerques filtrades de documents i consultar el contingut dels mateixos, obtenció d'estadístiques i cerca d'expedients.
  • Admin: aplicació web de configuració i administració del sistema.

  Per a poder utilitzar l'aplicació fan falta una sèrie de requisits:

  • Aplicació que que necessite utilitzar els servicis publicats: donada de alta en l'aplicació PAU.
  • Ciutadà: Per a poder consultar un document per CSV és necessari que tinga un certificat admès per DGA.
  • Empleat públic: Donat de alta en SIU i PAU.

  Descripció Tècnica

  Per al disseny de l'arquitectura del sistema CCSV s'han seguit els patrons de disseny més estesos com són les arquitectures J2EE en diferents capes. Les capes de l'aplicació són les següents:

  • Capa de Presentació: encarregada d'interaccionar amb l'usuari i presentar la informació. Per a esta capa s'ha triat el framework Struts2 que implementa l'estés patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador. Sent:
  • Vista: JSP's amb la utilització d'etiquetes (JSTL o Struts2 etiquetes) i tiles per a definir plantilles
  • Model: diferents Actions definits
  • Controlador: Dispatcher proporcionat pel framework Struts2
  • Capa de Negoci-Servicis: per a la capa de negoci s'utilitza el framework de Spring per a injectar les dependències. Per a la generació dels servicis web que exposaran les funcionalitats de CCSV a l'exterior s'utilitza CXF.
  • Capa d'Accés a Dades: per a la gestió de la capa de dades s'utilitza el framework Hibernate amb la utilització del patró de disseny DAO.

  Els components externs amb els quals interactua són els següents:

  • Plataforma de Firma Electrònica (ASF)
  • Sistema d'Identificació d'Usuaris (SIU)
  • Plataforma d'Autorització d'Usuaris (PAU)
  • Servicis Web d'Accés a Documentum (Papir)
  • Sistema de Gestió d'Alertes (SGA)
  • Sistema de Porta Firmes (PFI)
  • Sistema de Notificacions Telemàtiques (SNT)

  L'aplicació s'ha desenvolupat conforme a les característiques tècniques dels entorns on residix que són les següents:

  • Sistemes Sun Solaris
  • Servidor d'aplicacions Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de dades Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de connexió a força de dades: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  CCSV requerix que la màquina virtual de java sobre la qual s'executa el servidor d'aplicacions siga jdk1.5.0_22, amb J2EE v1.4, JSP 2.0 i Servlet 2.4. En concret CCSV s'ha desplegat i provat amb jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server i la base de dades Oracle.
  Per a més informació s'ha de consultar:

  • Manual d'explotació
  • Manual d'instal·lació
  • Manual d'Usuari
Responsable