Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Comprovació i Verificació de Documentació CSV - Governo d'Aragó

 • Descripció Funcional

  El sistema CCSV interactua amb la plataforma de Gestió Documental del Govern d'Aragó, Documentum, afegint funcionalitat extra que facilita el compliment dels requisits relacionats amb la inclusió de metadades associades als documents. Les principals funcions que CCSV exerceix són les següents:

  • Emmagatzemar Documents
  • Recuperar Documents
  • Esborrar Documents
  • Cerca i consulta de documents
  • Inicialització de les metadades d'un documents
  • Modificació de metadades de documents
  • Associació de signatures a documents
  • Reemplaçament de signatures associades a un document
  • Esborrat de signatures
  • Verificació de signatures en client i elevació a CADES-A
  • Recuperació de signatures associades a un document
  • Gestió de relacions entre documents
  • Gestió d'expedients

  Components:

  • Core: posseeix la lògica de negoci de l'aplicació i exposa en forma de serveis web les funcionalitats perquè siguin utilitzades per components externs si fos necessari.
  • Pub: portal públic d'accés perquè el ciutadà pugui consultar on-line els documents dels tràmits en els quals està prenent part o bé en els de aquelles persones que ho hagin autoritzat per consultar-los. Per poder accedir al document, necessitaran d'un codi d'identificació del document o CSV.
  • Priv: aplicació web d'accés restringit als empleats públics autoritzats per accedir a la mateixa, des de la qual els usuaris podran realitzar cerques filtrades de documents i consultar el contingut dels mateixos, obtenció d'estadístiques i cerca d'expedients.
  • Admin: aplicació web de configuració i administració del sistema.

  Per poder utilitzar l'aplicació fan falta una sèrie de requisits:

  • Aplicació que que necessiti utilitzar els serveis publicats: donada de alta en l'aplicació PAU.
  • Ciutadà: Per poder consultar un document per CSV és necessari que tingui un certificat admès per DGA.
  • Empleat públic: Donat de alta en SIU i PAU.

  Descripció Tècnica

  Per al disseny de l'arquitectura del sistema CCSV s'han seguit els patrons de disseny més estesos com són les arquitectures J2EE en diferents capes. Les capes de l'aplicació són les següents:

  • Capa de Presentació: encarregada d'interaccionar amb l'usuari i presentar la informació. Per a aquesta capa s'ha triat el framework Struts2 que implementa l'estès patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador. Sent:
  • Vista: JSP's amb la utilització d'etiquetes (JSTL o Struts2 etiquetes) i tiles per definir plantilles
  • Model: diferents Actions definits
  • Controlador: Dispatcher proporcionat pel framework Struts2
  • Capa de Negoci-Serveis: per a la capa de negoci s'utilitza el framework de Spring per injectar les dependències. Per a la generació dels serveis web que exposaran les funcionalitats de CCSV a l'exterior s'utilitza CXF.
  • Capa d'Accés a Dades: per a la gestió de la capa de dades s'utilitza el framework Hibernate amb la utilització del patró de disseny DAO.

  Els components externs amb els quals interactua són els següents:

  • Plataforma de Signatura Electrònica (ASF)
  • Sistema d'Identificació d'Usuaris (SIU)
  • Plataforma d'Autorització d'Usuaris (PAU)
  • Serveis Web d'Accés a Documentum (Papir)
  • Sistema de Gestió d'Alertes (SGA)
  • Sistema de Porta Signatures (PFI)
  • Sistema de Notificacions Telemàtiques (SNT)

  L'aplicació s'ha desenvolupat conforme a les característiques tècniques dels entorns on resideix que són les següents:

  • Sistemes Sun Solaris
  • Servidor d'aplicacions Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de dades Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de connexió a força de dades: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  CCSV requereix que la màquina virtual de java sobre la qual s'executa el servidor d'aplicacions sigui jdk1.5.0_22, amb J2EE v1.4, JSP 2.0 i Servlet 2.4. En concret CCSV s'ha desplegat i provat amb jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server i la base de dades Oracle.
  Per a més informació s'ha de consultar:

  • Manual d'explotació
  • Manual d'instal·lació
  • Manual d'Usuari
Responsable