Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Caixa de correos Ética e de Bo Goberno

 • Descrición Funcional

  A finalidade da Caixa de correos Ética e de Bo Goberno é facilitar que calquera persoa ou servidor público poida comunicar condutas levadas a cabo pola Administración municipal que resulten contrarias a dereito, aos principios ou ás regras éticas e de bo goberno e administración determinados no marco normativo vixente.

   

  O obxectivo é tutelar o uso correcto dos recursos públicos, a resolución dos conflitos de interese, a obxectividade e a neutralidade da xestión pública no exercicio das competencias municipais en xeral e, en especial, nos temas de contratación pública, función pública, actividade de fomento, ordenación urbanística, etcétera.

   

  Unha vez presentada a comunicación mediante a caixa de correos, as persoas obteñen na aplicación un xustificante de recepción do envío que incorpora un código alfanumérico de acceso a unha canle de comunicación de carácter confidencial.

   

  O código é o único modo de acceder a esta canle, e é responsabilidade do comunicador conservalo.

   

  Esta canle segura de comunicación electrónica, que garante a confidencialidade das comunicacións e ofrece a posibilidade de preservar o anonimato, permite manter a colaboración co órgano xestor da caixa de correos na comprobación dos feitos e coñecer o estado de tramitación da comunicación.

   

  Hai que manter o diálogo mediante esta canle de comunicación para facilitar as tarefas de investigación e de comprobación dos feitos.

   

  A falta de resposta aos requirimentos de información formulados a través da caixa de correos pode comportar o arquivo das actuacións.

   

  Unha vez presentada a comunicación e admitida a trámite, e nun prazo non superior a seis meses, procederase a comprobar os feitos.

   

  Farase mediante tarefas de investigación e, se procede, formularanse recomendacións con medidas de mellora na xestión pública, ou se proporá ao órgano competente iniciar expedientes administrativos para restaurar a legalidade alterada, a adopción de medidas sancionadoras ou disciplinarias ou a comunicación á fiscalía das condutas que poidan resultar constitutivas de ilícito penal.

   

  Durante todo o proceso inclúense mecanismos para garantir tanto a integridade das persoas que achegan información como a daquelas ás que esta fai referencia.

  Descrición Técnica

  Unha vez proposta e creada pola organización independente  Xnet , foi desenvolvida e implementada por o  Concello de Barcelona como extensión do programa  Globaleaks

   

  Os seus eixos principais son:

   

  -      Restful API

  -      Aplicación Web con consola de administración

  -      Base de datos para almacenar datos en tempo real

  -      GPG4WIN para encriptar/desencriptar

  -      Navegador TOR

  -      Bitlocker para o cifrado do disco duro

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas