Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas

 • Descrición Funcional

  Que é e para que serve o SSD-AAPP?

  O obxectivo final da ferramenta é dar soporte aos usuarios á hora de avaliar as distintas alternativas que se teñen para resolver un problema.

  Para iso a aplicación permite a introdución dos criterios de valoración, a relevancia dos mesmos, que se sustancia numericamente no seu peso, e outras características necesarias para a realización dos cálculos.

  Facilita a avaliación das alternativas en función da metodoloxía de valoración predefinida e realiza os cálculos necesarios, mediante o uso de técnicas matemáticas baseadas na teoría DMD, para asignar valores a ditas alternativas e ordenalas de mellor a peor. SSD Ciclo de vidaPara que podo utilizar o SSD-AAPP?

  O SSD-AAPP pode utilizarse en ámbitos funcionais diversos e sempre que se desexe establecer unha clasificación razoada, fiable, trasparente e independente de diversas alternativas. A súa aplicación máis habitual é ao ámbito da contratación pública, xa que potencia os principios de igualdade, publicidade, transparencia e non discriminación que promove a Lei 30/2007, de contratos do Sector Público.

  No entanto pode utilizarse nunha gran variedade de ámbitos funcionais tales como, a concesión de premios, bolsas, subvencións, postos de traballo, para a valoración do cumprimento de obxectivos e determinar o nivel de prestación de servizos públicos, etc.….

  O produto pode ser utilidade máis aló do contexto das Administracións Públicas, para a súa aplicación á toma de decisións de carácter persoal ou empresarial, en todos eles é de gran utilidade aplicar a lóxica do proceso analítico e os cálculos matemáticos que permiten a ordenación coherente de alternativas, mesmo cando se requira a agregación de variables heteroxéneas.

   

  Dez razoes para usar o SSD-AAPP

  1. Porque está adaptado á Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.
  2. Porque normaliza os procesos de toma de decisión.
  3. Porque garante a coherencia dos cálculos e a fiabilidade dos resultados.
  4. Porque achega transparencia ás decisións.
  5. Porque elabora automaticamente os informes sobre o proceso de decisión.
  6. Porque axuda a identificar os criterios de decisión e a ponderalos.
  7. Porque permite distribuír o traballo e consolidar os resultados.
  8. Porque é fácil de utilizar e dispón de múltiples axudas.
  9. Porque está renovado tecnoloxicamente.
  10. Porque está recomendado polo Consello Superior de Administración Electrónica e proporciona recomendacións. e boas prácticas.

   

  Que medios técnicos necesita o SSD-AAPP?

  Un computador persoal con sistema operativo Microsoft, Linux ou Mac) é suficiente para a utilización do produto, aínda que pode ser utilizado en contornas compartidas.

   

  Que melloras incorpora a nova versión do SSD-AAPP?

  A partir da versión catro o SSD-AAPP dispón de funcionalidades avanzadas tales como a posibilidade de:

  • Mellor integración da metodoloxía de valoración e posibilidade de incluír as observacións que cada avaliador alegue para apoiar as súas valoracións.
  • Facilitar que varias persoas, fisicamente dispersas, cooperen para resolver o mesmo problema, compartindo a información pública e preservando a privacidade da que sexa reservada.
  • Favorecer a supervisión e consolidación dos traballos parciais por parte do usuario responsable da toma de decisión.
  • Obter, de forma automática, un conxunto de informes que documentan e ilustran todas as fases do proceso de decisión, desde o deseño do problema ata a súa resolución final.

  Co obxecto de simplificar a ferramenta respecto de versións anteriores, esta nova versión, céntrase no uso das técnicas de cálculo máis usuais e equitativas de entre as que se aplican na Teoría da Decisión Multicriterio Discreta (DMD). Para a selección da metodoloxía matemática tívose en conta:

  • Utilización sinxela e facilidade de comprensión.
  • Definición previa dos factores que interveñen na decisión.
  • Independencia do número de alternativas.
  • Mantenimiento da proporcionalidade.
  • Cumprimento da Lei de Contratos das AA.PP, dado que é un dos marcos nos que máis amplamente se utiliza a ferramenta.

  Por todo iso as técnicas elixidas son as seguintes:

    • Asignación directa de pesos.
    • Normalización de puntuacións por fracción do ideal.
    • Ordenación de alternativas polo método de Ponderación Lineal.

   

  O SSD-AAPP cobre as distintas fases do ciclo para a toma de decisión. Cada unha destas fases contén actividades e tarefas que serán realizadas por un ou varios usuarios, en función da complexidade do proceso de decisión.
   SSD Fases

  Fase1: Preparación do problema

  O usuario responsable da resolución do problema prepara e define todos os elementos necesarios para a súa resolución:

  • Árbol de Criterios co seu peso e os parámetros necesarios.
  • Metodoloxía de valoración.
  • Alternativas.
  • Xestión de usuarios e roles: Según o escenario elixido poderán intervir un ou máis usuarios con distintos roles como colaborador, avaliador, experto, etc.

   

  Fase 2: Evaluación de Alternativas

  En función dos parámetros definidos na fase anterior valórase a adecuación das alternativas dispoñibles e calcúlase o resultado final.

  Esta avaliación pode ser realizada por un ou máis usuarios que valorarán todo ou parte dos criterios utilizados. A ferramenta permite este fraccionamento e a posterior consolidación de puntuacións.

   

  Fase 3: Resultados

  Mediante a aplicación das técnicas que proporciona a metodoloxía matemática (baseadas na Teoría da Decisión Multicriterio Discreta), a ferramenta realiza unha serie de transformacións sobre as puntuacións consolidadas e obtén unha orde de prelación das alternativas.

  As tarefas das que se compón esta fase son:

  • Pre-análisis: el usuario responsable puede descartar las alternativas que no cumplan las condiciones mínimas establecidas.
  • Normalización de puntuacións para obter un valor único para cada alternativa.
  • Xeración de resultados e ordenación das alternativas.
  • Xeración de informes de resultados que poden ser utilizados en distintos formatos (PDF, Microsoft Word, OpenOffice.org Writer).

   

  Escenarios e modos de uso

  O SSD.AAPP pode ser utilizado en distintos escenarios e modos de uso.

  • Escenarios de uso: Segundo en número de usuarios que interveñen.

             Simple: un só usuario realiza as tarefas do ciclo de vida do problema.

             Complexo: Na realización das tarefas interveñen varios usuarios con distintos roles

  • Modo de uso: Relativo á plataforma de traballo.

            Local: Trabállase con recursos independentes (computadores sen comunicación directa).

            Compartido: Se traballa con recursos comúns a outros usuarios intervenientes.

  Poden existir distintas combinacións de escenarios e modos de uso que se describen detalladamente na documentación técnica.

   

  Descrición Técnica

  Arquitectura

  Rich Client Platform (RCP) utilizada para desenvolver a aplicación permite traballar con ela en calquera plataforma, polo que tampouco supón ningún inconveniente para a portabilidade desta aplicación.

  Sistema de almacenamento de información

  JackRabbit é un repositorio de contido para Java, e é portable a calquera sistema operativo.

  Sistema de creación de informes

  JasperReports é unha ferramenta de creación de informes Java, está escrito completamente en Java e pode ser usado en gran variedade de aplicacións Java, incluíndo J2EE ou aplicacións web, para xerar contido dinámico.

  Sistema de intercambio de información

  XML é o mecanismo utilizado para o intercambio de información entre usuarios e é tamén portable. Non se necesitan librarías nin servidores de aplicacións específicos, nin ningún software propietario para interpretalos.

Responsable