Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servei de Verificació i Consulta de Dades: Plataforma d'Intermediació

 • Nombre Abreujat:
  PID - SVD
  Resumeixen:
  Permet verificar o consultar les dades d'un ciutadà que ha iniciat un tràmit amb l'entitat. D'aquesta manera, el ciutadà no haurà d'aportar documents acreditatius per exemple d'identitat ni de residència, entre molts uns altres en els tràmits que iniciï.
  En 2017 es van superar els 80 serveis disponibles.
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Servei en xarxa integrable en aplicacions del client
  Contacto:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID):

  Per comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) empleni el formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic(Obre en nova finestra)   Https://soportecaid.redsara.es

  Igualment per a sol·licituds d'autorització als serveis, com la Consulta d'Inexistència de Delictes Sexuals, Dades d'identitat, etc..

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servei comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Serveis horitzontals per les AA.PP , Actius semàntics
  Àrea funcional:
  Documentos Personales , Govern i Sector Público
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Organitzatiu
  Llenguatge de Programació:
  JAVA , XML

  Descripció

  Finalitat:

  En la política de fer més senzilla la relació del ciutadà amb l'Administració General de l'Estat, la  Llei 39/2015  , de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú estableix, en el seu article 28.2, el dret del ciutadà a no aportar les dades i documents que obrin en poder de les Administracions Públiques, les quals utilitzaran mitjans electrònics per recaptar aquesta informació sempre que, en el cas de dades de caràcter personal, es compti amb el consentiment dels interessats.

  No obstant això, en els procediments administratius, ha estat habitual la petició de documents acreditatius com d'identitat i del lloc de residència a l'efecte de verificar aquestes dades personals. Amb els  Reales Decretos 522/2006  , i  RD 523/2006  , de 28 d'abril, se suprimeix la necessitat d'aportar aquests documents en tots els procediments de l'AGE i dels seus organismes públics vinculats o depenents. No obstant això, la verificació d'aquestes dades, segueix sent essencial per a la tramitació dels procediments.

  Els serveis de verificació i consulta de dades de la plataforma d'Intermediació de dades permeten que qualsevol organisme de l'Administració, pugui consultar o verificar aquestes dades, sense necessitat de sol·licitar l'aportació dels corresponents documents acreditatius, permetent així fer efectiva aquesta supressió.

  Objectiu:

  L'objectiu dels serveis de verificació de dades, és fer possible la validació, per mitjans electrònics.

  Amb aquests serveis es pretén:

  • Donar compliment als drets reconeguts en l'article 28.2 de la  Llei 39/2015  del Procediment Administratiu Comú de les Administracions.
  • Fer més còmode per al ciutadà l'inici dels tràmits, evitant que hagi d'adjuntar a la sol·licitud documents que acreditin la seva identitat i el seu empadronament.
  • Simplificar la tramitació dels procediments administratius.
  • Reduir el volum de paper gestionat en l'Administració.

  Descripció:

  Les consultes als serveis de verificació de dades, es poden realitzar de forma automatitzada des d'una aplicació de gestió d'un tràmit, adaptades per invocar els Webservice proporcionats pel servei.

  Actualment en SVD es poden verificar els següents tipus de dades:

  Servicios de Verificación i Consulta de Dades d'Identitat (SVDI):

  A través de la plataforma d'intermediació posa a la disposició dels organismes públics dos serveis, Verificació i Consulta de Dades d'Identitat.Aquest servei permet consultar o verificar les dades d'identitat d'un ciutadà. La validació d'aquestes dades es realitza contra les Bases de dades de l'organisme que els custòdia: Direcció general Policia (DGP).

  La verificació de dades d'identitat, permet confirmar o verificar que un determinat conjunt de dades corresponen al nombre d'identificació introduït per l'usuari.

  El servei de consulta de dades d'identitat, permet obtenir les dades d'un determinat document d'identitat a partir del nombre d'identificació del mateix (DNI/NIE o Número de Suport).

  En tots dos casos, la petició que rep el sistema, ha de venir signada per l'organisme que realitza la consulta.

  Servei de Verificació de Dades de Residència (SVDR):

  Estos serveis són els encarregats de consultar a l'INE les dades d'empadronament d'un ciutadà per a aquells organismes que requereixin d'un certificat d'empadronament d'un ciutadà. Retorna l'adreça que consta a data actual.Per a la verificació de les dades de residència existeixen tres serveis:

  • Servei de Verificació de Dades de Residència: Respon afirmativament o Negativamente si una persona resideix dins d'un àmbit o àrea geogràfica determinada, delimitada per la província i/o el municipi a data actual. No inclou referència temporal ni informació històrica.
  • Servei de Verificació-consulta de Dades de Residència Estesa: No inclou referència temporal, informació històrica, ni relació de convivència. És a dir, no és possible a través d'aquest servei saber la data en la qual el ciutadà va realitzar l'últim padró, ni les dades d'anteriors domicilis, ni les persones que conviuen al mateix domicili que ell.
  • Servicio de Consulta de Dades de Residència amb Data de l'última Variació: Inclou sobre el servei de Dades de residència Estès, la data de l'última variació padronal vàlida (Alta o modificació). No inclou informació històrica, ni relació de convivència. És a dir, no és possible a través d'aquest servei saber les dades d'anteriors domicilis, ni les persones que conviuen al mateix domicili que ell. La referència temporal inclosa, si permet conèixer la data en la qual el ciutadà va realitzar l'últim padró, i en la majoria dels casos, si es compleixen els requisits de temps de residència en un domicili o zona geogràfica (Regió, província, municipi).

  Se recomana usar els serveis de Verificació de Dades de Residència i de Consulta de Dades de Residència amb Data de l'última Variació.

  Servei de Verificació de Dades de Prestació de Desocupació (SVDP):

  Per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal, SPEE-INEM, es posen a disposició els següents serveis per ser accessibles per tots els organismes públics:

  • El Servei de Verificació de Datos de Desempleo (SVDSPEESITWS01) proporcionarà informació sobre el certificat de l'última situació de prestacions.
  • El Servei de Verificació d'Importes Actuales (SVDSPEEIACT) proporcionarà informació sobre el certificat d'Importes Actuals.
  • El Servei de Verificació d'Importes per Períodes (SVDSPEEIPER) proporcionarà informació sobre el certificat d'Imports en un Període determinat.

  Servei de Verificació de Dades de Títols Oficials (SVDT):

  El Ministeri d'Educació posa a la disposició de tots els organismes públics els serveis:

  • Els Serveis de Consulta i Verificación de Títulos Universitarios
  • Els Serveis de Consulta i Verificació de Títols No Universitarios.

  Aquests serveis recullen els títols oficials registrats per a un ciutadà. En el cas dels títols universitaris, és necessari haver pagat la Taxa d'Expedició perquè el servei mostri la informació relativa al títol.

  Servei de Verificació de Dades de la TGSS:

  En aquesta versió de la Plataforma d'Intermediació de Serveis, s'han mitjançat els certificats de Verificació de Dades d'Estar al Corrent de Pagament d'Obligacions amb la Seguretat Social i de Verificació de Dades d'Estar donat de alta en la Seguretat Social.

  • En el Servei de Verificació de Dades d'Estar al Corrent de Pagament d'Obligacions amb la Seguretat Social, la plataforma d'Intermediació serà la responsable de consultar al servei de la TGSS per verificar si una persona física o jurídica, es troba al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • En el Servei de Verificació de Dades d'Estar donat de alta en la Seguretat Social, la plataforma d'Intermediació serà la responsable de consultar al servei de la TGSS si una persona física es troba donada de alta en la Seguretat Social en una data determinada.

  Servei de Verificació de Dades de l'AEAT:

  L'Agència Tributària disposa a través d'Intermediació del Servei de Consulta d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries. Aquest servei, està al seu torn dividit en quatre, depenent de la finalitat amb la qual es realitza la consulta:

  • ECOT101I: Contractes amb Administracions Públiques.
  • ECOT102I: Autoritzacions de llicències de transport.
  • ECOT103I: Ayudas i subvencions.
  • ECOT104I: Permisos de residència i treball per a estrangers.
  • ECOTGENI: Altres finalitats

  En els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries s'indicarà el caràcter positiu o negatiu de la certificació. Se entendrà que un obligat tributari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries quan es verifiquin els requisits continguts en l'article 74.1 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per el  Reial decret 1065/2007  , de 27 de juliol (BOE del 5 de setembre). Per contra, el certificat serà negatiu quan concorrin totes o alguna de les circumstàncies següents:

  • Falta de presentació d'una autoliquidació o declaració a la qual el contribuent estigués obligat a presentar en els últims dotze mesos precedents als dos mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
  • Manteniment de deutes o sancions tributàries en període executiu amb l'Agència Tributària sense que aquestes es trobin ajornades, fraccionades o suspeses;
  • Tenir pendents d'ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma;
  • No estar donat de alta en el cens d'empresaris, professionals o retenedores, quan es tracti de persones o entitats obligats a estar en aquest cens i no estar donat de alta en l'Impost sobre Actividades Económicas, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l'impost.

  Servei de Verificació de Datos Catastrales:

  A través de la Plataforma d'Intermediació de Serveis, es pot accedir als següents certificats oferts per la Direcció general de Cadastre:

  • Consulta de Datos Catastrales. Mitjançant aquest servei, s'obté informació de dades cadastrals d'acord a diferents paràmetres de cerca: Búsqueda por DNI o NIE i Cognoms i Nom: Retorna totes les dades cadastrals dels immobles que figuren en la base de dades del Cadastre associats a aquest DNI o NIE. En cas d'incloure nom i cognoms, la cerca es fita.
  • Certificació de titularitat. Mitjançant aquest servei s'obté una certificació de titularitat d'un ben immoble. Permet obtenir una certificació de titularitat cadastral, és a dir un document que certifica els immobles associats a un titular cadastral, o bé la circumstància de no figurar com a titular cadastral de béns immobles en la base de dades del Cadastre. La consulta es realitza per DNI o NIE, però es pot limitar l'àmbit de la consulta per a una comunitat autònoma, dins d'aquesta una província i dins d'aquesta un municipi. També es pot limitar la consulta per tipologia dels béns immobles (urbans, rústics o de característiques especials).
  • Consulta de Béns Immobles. Mitjançant aquest servei s'obté informació de dades cadastrals d'acord a la Referencia Catastral introduïda o a través de la referència de polígon i/o parcel·la.
  • Obtenir Descriptiva i Gràfica. Permet obtenir una certificació descriptiva i gràfica d'un immoble. Per a això s'ha d'identificar unívocament l'immoble en el missatge de petició mitjançant els codis (INE) de província i municipi, més els 18 primers dígits de la referència cadastral, o bé el polígon i la parcel·la en cas que fos un immoble rústic. Poden accedir a ell els usuaris registrats que disposin de servei de consulta i certificació de béns immobles i solament es podran obtenir certificacions descriptives i gràfiques d'immobles que es trobin dins de l'àmbit de consulta.
  • Verificació de certificació per codi CSV.

  Servei de Consulta de Nivel i Grau de Dependència:

  La Plataforma d'Intermediació serà la responsable de consultar al servei de l'IMSERSO per obtenir les dades relatives al Nivell i Grau de Dependència.

  Les aplicacions clients/requirentes que desitgin consultar aquest servei, ho faran a través de la Plataforma d'Intermediació. Aquesta serà la responsable de la identificació i autenticació d'aplicacions/requirentes, així com del tractament dels missatges intercanviats amb el servei publicat per l'IMSERSO.

  Aquest servei proporciona la següent informació en relació al grau i nivell de dependència d'un ciutadà:

  • Nombre de l'expedient en vigor
  • Grau i nivell de dependència.

  Servei de Consulta de Prestaciones Públiques:

  L'INSS, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servei de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat. Aquest servei proporciona la següent informació en relació a les prestacions percebudes per un ciutadà a data actual:

  • Data de procés: Data en la qual es fa la consulta
  • Nom i cognoms: Nom i cognoms de la persona per la qual es realitza la consulta
  • Codi i descripció de la prestació
  • Import de la prestació

  Servei de Consulta de Dades del M. Justícia:

  El Ministeri de Justícia, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics els serveis:

  • Servei de Consulta de Nacimiento.
  • Servei de Consulta de Matrimoni.
  • Servei de Consulta de Defunció.
  • Servei de Consulta d'Inexistència d'antecedents penals
  • Servei de Consulta d'Inexistència d'antecedents penals de naturalesa Sexual 

  Servei de Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras:

  La Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics:

  • Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras
  • Consulta de mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances
  • Consulta de plans i fons de pensions
  • Consulta de dades de solvència requerits per participar en concursos públics

  Servicio de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Govern de Navarra:

  Aquest servei retorna al sol·licitant (organisme públic) el conjunt d'epígrafs de l'Impost d'Actividades Económicas en els quals es troba matriculat un contribuent o titular en un any indicat.

  Servicio de Impuesto sobre Activitats Econòmiques (IAE) Govern del País Basc:

  Aquest servei retorna al sol·licitant (organisme públic) el conjunt d'epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques en els quals es troba matriculat un contribuent o titular en un any indicat.

  Servei de Consulta de Signatures per a Legalització Diplomàtica de Documents Públics Estrangers del M. Justícia:

  El Ministeri d'Exterioros i Cooperació, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servei de Consulta de Signatures per a Legalització Diplomàtica de Documents Públics Estrangers. El servei ofereix una llista de càrrecs on s'indica informació referent al càrrec així com una o diverses imatges de la seva signatura digitalitzada.

  Serveis de Poders Notarials del Consell General del Notariat:

  El Consell General del Notariat, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics:

  • Consulta de Subsistència de Poders Notarials
  • Consulta de Còpia Simple de Poders Notarials
  • Consulta de Notaris i Notarías
  • Consulta de Subsistència d'Administradors d'una Societat

  Serveis de MUFACE:

  La Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics:

  • Certificat i Consulta de dades d'Afiliació
  • Certificat i Consulta de dades Individual d'Abonament de Serveis
  • Certificat i Consulta de Prestacions de Pagament Únic

  Servei de l'Insituto Cervantes:

  L'Institut Cervantes, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servei de Consulta de Qualificacions per a les proves de Coneixements Constitucionals i Socioculturales de España (CCSE) i Diplomes d'Español (DELE).

  Servei de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles: (CRUE)

  La CRUE, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servei de Consulta de Dades de Matrícules Universitàries

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació dels serveis.

  En tots els tipus de petició de dades es valida i a més amb ella es comprova si l'aplicació sol·licitant està autoritzada per realitzar aquesta consulta. Si tot és correcte, SVD, tramitarà aquesta consulta, garantint la integritat i seguretat de la mateixa, i respondrà a l'organisme peticionari amb la verificació de les dades consultades.

  SVD a més registra totes les operacions realitzades, signant-les i segellant-les en temps per garantir tant la integritat del missatge, com el moment en el qual aquesta petició s'ha realitzat.

  S'incorporen constantment nous serveis de verificació i consulta de dades. Consulti la llista actualitzada en el Catálogo de Serveis disponible a l'Àrea de descàrregues.

  Requisits:

  Requisits per als organismes que desitgin prestar el servei:

  • Accés a la Xarxa SARA  . En el cas de Comunitats Autònomes o Ajuntaments és necessari la signatura d'un conveni marco que es proporciona.
  • Sol·licitar l'alta de l'aplicació /usuari mitjançant el formulari de ‘Alta en el servei’. Descàrrega dels formularis en l'apartat Documents.
  • Els formularis han de remetre'ls signats electrònicament a Suport per a la seva tramitació, mitjançant el  formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic  , de la Plataforma d'Intermediació. És recomanable remetre'ls en format electrònic editable o que permeti copiar la informació del mateix, sobretot en cas que el document signat remès sigui en paper (excepcionalment) o escanejat.

  Resultats:

  Proporcionar un servei normalitzat, homogeni i segur de verificació de les dades personals per a tots els organismes.

  • Reduir les connexions de diferents organismes als organismes proveïdors de les dades
  • Simplificación en la gestió de la tramitació permetent la validació automàtica en línia.
  • Reducció del volum de papers a gestionar i emmagatzemar, evitant a l'any prop de 20 milions de fotocòpies de DNI i 10 milions de fotocòpies del certificat del padró.
  • Incrementar la col·laboració amb altres Administracions en la realització de tràmits.

  Ventajas:

  Ventajas per al ciutadà:

  • Simplificación de la paperassa. No necessiten adjuntar a la sol·licitud documents acreditatius de la seva identitat o de la seva residència.
  • Estalvi de temps. No es necessita obtenir el certificat d'empadronament ni fotocopiar el DNI.

  Avantatges per a l'administració

  • Disminució del volum de paper gestionat i emmagatzemat.
  • Simplificación en la realització dels tràmits.
  • Increment de la qualitat de les dades en evitar falsificacions, males lectures o errors ja que aquests són verificats o consultats directament per l'organisme competent.
  • Disminució del nombre de volants i certificats d'empadronament subministrats pels ajuntaments.

   

  Projecte cofinançat amb fons FEDER

  Notícies

  01 June 2018

  Notable augment de les transmissions a través de la Plataforma d'Intermediació Desplegar acordeon

  Gairebé 17 milions de transmissions s'han realitzat només en el primer trimestre de 2018.

  Més informació

  21 February 2017

  Ja està disponible un formulari d'alta genèric per a tots els serveis, excepte l'AEAT Desplegar acordeon

  Amb l'ànim d'agilitar la gestió i facilitar la tramitació d'autoritzacions s'ha procedit a unificar la sol·licitud d'autorització en un únic document que podrà utilitzar per als nous serveis que necessiti consultar en la Plataforma d'Intermediació. 
   
  Aquest formulari genèric, que ha d'acompanyar sempre del nou Excel habilitat per indicar els procediments administratius i la relació dels serveis pels quals sol·licita autorització en virtut d'aquests procediments. Si ja s'ha remès una vegada, no serà necessari tornar a remetre-ho tret que hi hagi un canvi enel  responsable de l'organisme. Periòdicament s'informarà als organismes perquè actualitzin aquesta informació. 
  D'aquesta manera, una vegada remès aquest formulari genèric signat, només serà necessari remetre l'Excel amb les noves autoritzacions sol·licitades
  (procediments i serveis) 
   
  L'objectiu és agilitar molt tota la gestió en el seu organisme en sol·licitar l'alta.
   
  En relació als serveis de l'AEAT és necessari mantenir l'actual específic tal com sol·licita el cedent.(Obre en nova finestra)

  Aquests documents estan disponibles al Portal d'Administració Electrònica (PAe) http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd/descargas en l'apartat "Formularis i Procediments d'Autorització". 

   
  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAFP en Creació de sol·licituds de Suport: 
  (Obre en nova finestra)
  https://soportecaid.redsara.es/(Obre en nova finestra)

  12 August 2016

  La plataforma d'Intermediació de dades supera els 70 serveis Desplegar acordeon

  Durant el primer semestre de 2016 s'han superat els 70 serveis disponibles en la plataforma d'intermediació de dades.

  Destaquen les incorporacions dels serveis de l'Institut Cervantes per Consultar l'aptitud de sol·licitants de nacionalitat, de l'AEAT, d'Estar al Corrent d'Obligacions Tributàries per a Contractació amb el sector Públic amb incompliments genèric, sense finalitat específica, la Consulta de Condició de Becat del Ministeri d'Educació o la Consulta de Permisos d'Explotació Marisquera que actualment ofereix Galícia i esperem estendre a totes les CCAA amb costa.

  Mención especial mereixen els serveis de consulta del fitxer de Titularidades Financieras, tant per Intervinent com per Producte. Aquest fitxer és responsabilitat de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i serà el SEPBLAC (Servei Executiu -Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries) l'encarregat del tractament. Els serveis estan en producció des del 5 de maig de 2016.

  Al Fitxer de Titularitats Financeres se li aplicaran mesures de seguretat de nivell alt en aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Tindran accés els jutges d'Instrucció, el ministeri Fiscal, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el CNI i l'AEAT. També s'han posat en preproducció els serveis de la DGT de Consulta de dades de Conductors, Vehicle i de documents d'un Vehicle. L'entrada en producció serà la primera quinzena de Setembre.

  Els recordem que per a sol·licituds de suport a través del Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP ha d'utilitzar la url: https://soportecaid.redsara.es

  Per a més informació utilitzi el PAE - Portal d'Administració Electrònica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

  28 January 2016

  El servei de IAE Governo Basc ja està disponible en la Plataforma d'Intermediació en producció Desplegar acordeon

  Ja està disponible  en producció el servei web d'integració en la plataforma SCSPv3  IAE Governo Basc.

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació del servei.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de serveis(Obre en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==>  Documentos de Integración, Ejemplos, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obre en nova finestra)

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid

  07 October 2015

  Nou servei d'Estar Inscrit en el Registre Central de Personal (RCP) Desplegar acordeon

  El Servei d'Estar Inscrit en el Registre Central de Personal (RCP) a través de la Plataforma d'Intermediació del MINHAP, estarà disponible a l'entorn de Preproducció des de 19 d'Octubre  de 2015 i en Producció a partir del 26 d'Octubre.

   
  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació del servei.

   
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de serveis(Obre en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==>  Documentos de Integración, Ejemplos, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obre en nova finestra)

  07 October 2015

  Nous Serveis de MUFACE Desplegar acordeon

  La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics nous serveis.

   Aquests serveis estaran disponibles a l'entorn de PRE-producció des de 19 d'Octubre  de 2015 i estaran disponibles en producció a partir del 26 d'Octubre .

   

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació dels serveis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de serveis(Obre en nova finestra)

   

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Documentos de Integración, Ejemplos, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obre en nova finestra)

   

  07 October 2015

  Nou servei Justícia No Tenir Antecedents Penals Desplegar acordeon

  El Servei de Jusiticia de No Tenir Antecedents Penals a través de la Plataforma d'Intermediació del MINHAP, està disponible des d'avui 19 d'Octurbre, de 2016 en tots dos entorns.

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació del servei.

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de serveis(Obre en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==> Documentos de Integración, Ejemplos, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obre en nova finestra)

  06 May 2015

  Disponible nou informe sobre consum de dades des de les CCAA. Desplegar acordeon

  L'eina d'indicadors indicadors DATAOBSAE   facilita l'accés a un conjunt d'indicadors que permeten analitzar la implantació i ús de l'Administració Electrònica i de les TIC en les Administracions Públiques.

  En l'apartat "Solucions per a les Administracions Públiques" poden consultar-se els principals indicadors públics relatius a la Plataforma d'Intermediació de dades. Dins d'aquest apartat, si punxem en "Transmissions de dades - SVD", ens apareixeran en la secció dreta de la pantalla diverses pestanyes que ens permeten visualitzar la informació de la plataforma tenint en compte diferents paràmetres. En la pestanya "informis" s'acaba d'incorporar un nou informe públic "Plataforma Intermediació resumeixen activitat. Àmbit CCAA" .

  En aquest informe, actualitzat diàriament, es pot veure el resum de la situació de les Comunitats Autònomes pel que fa al consum de dades dins de la plataforma d'intermediació. Aquest informe no inclou les dades referents al consum des de l'Administració General d'Estat ni, en general des de les Entidades Locales, atès que es focalitza en les sol·licituds realitzades des dels governs regionals.

  Per a l'anàlisi de la situació general es distingeixen dos principals indicadors, el nombre de transaccions realitzades des de cada govern regional i el nombre de transaccions realitzades per cada 100 habitants d'aquesta Comunitat Autònoma. Amb aquest últim indicador es realitza una ponderació tenint en compte que el nombre de ciutadans als quins es presta servei condiciona el nombre de transaccions que sigui necessari realitzar.

  08 April 2015

  Engegada del Client SCSPv3 Cloud Desplegar acordeon

  Les AAPP de menys de 50000 habitatantes ja poden consultar les dades de la plataforma d'intermediació de dades mitjançant l'ús del client lleuger SCSPv3, en la seva modalitat de Cloud.

  Dins del procés de millora de la Plataforma d'intermediació de dades , i de les facilitats per consumir els seus serveis, des del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques s'ha posat a la disposició de les AAPP de menys de 50.000 habitants, el Client SCSPv3 Cloud, que es presta en manera servei, sobretot a Entidades Locales i diputacions.

  Aquest client permetrà, sense necessitat d'instal·lar cap programari, que totes les Entitats Locals que tinguin escassos recursos puguin consultar els serveis de verificació i consulta de dades de la plataforma d'intermediació de dades.

  L'Ajuntament de l'Oliva (Canàries) ha estat el primer ajuntament a utilitzar l'aplicació CLOUD SCSPv3 del MINHAP. L'ajuntament del Corb de Sevilla també s'ha incorporat. Igualment s'està col·laborant amb la federació de municipis canaris per incorporar a tots els municipis canaris.

  Més informació sobre la solució de la Plataforma d'Intermediació . A l'Àrea de Descàrregues a la carpeta "Formularis i Procediments d'Autorització" pot trobar els Formularis d'autorització per a Ajuntaments de menys de 50.000 habitants.

  Qualsevol dubte o problema serà atès pel Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP a través de la URL https://soportecaid.redsara.es

  06 March 2015

  Migració dels serveis de Cadastre, Prestacions per Desocupació o Identitat a SCSPv3 Desplegar acordeon

  Dins del procés de millora de la plataforma d'intermediació de dades, s'han engegat els serveis de Consulta de dades Cadastrals, Prestacions per desocupació del SEPE i consulta i verificació d'Identitat sense dades de residència usant l'especificació de SCSPv3.

  Aquesta versió dels serveis, l'ús dels quals serà de compliment obligat a partir de setembre de 2015, permetran un major control de l'ús dels mateixos, en integrar el control per procediment en el procés d'autorització, millorant les garanties en el procés de cessió de dades entre organitzacions. Els serveis afectats són:

  • Servicios de Catastro
   • Consulta de dades Cadastrals per NIF i per Referència Cadastral
   • Certificació de dades Cadastrals
   • Descriptiva i Gràfica
   • Consulta per CSV
  • Serveis del SEPE
   • Situació actual de Prestacions per desocupació
   • Imports a data concreta
   • Imports per període
  • Serveis de la DGP
   • Consulta i verificació d'Identitat sense dades de residència.
  17 February 2015

  Ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els serveis d'Identitat en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els serveis de consulta i verificació d'Identitat en V3.

  La previsió de posada del servei en producció és a partir del dia 26 de Febrer de 2015. Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport:  https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obre en nova finestra)

  16 February 2015

  Ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els serveis d'Identitat en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els serveis de consulta i verificació d'Identitat en V3. La previsió de posada del servei en producció és a partir del dia 26 de Febrer de 2015.

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obre en nova finestra)

   

  06 February 2015

  Ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els serveis de Prestacions de SEPE en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els serveis de SEPE en V3, Dades de Desocupació, Importes Actuales, Imports per període, i  la previsió de posada del servei en producció és a partir del dia 16 de Febrer.

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se a el Centre d'atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid

  12 January 2015

  El servei de Solvència ja està disponible en la Plataforma d'Intermediació en producció Desplegar acordeon

  Li informem que el cedent D.G. de Seguros i Fons de Pensions, ens ha comunicat que des del 09/01/2015 ja està disponible  en producció el servei web d'integració en la plataforma SCSPv3 de sol·licituds de Certificats de Solvència (Sol·licitud _asíncrona_).

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se a el Centre d'atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obre en nova finestra)

   

  07 October 2014

  Les CCAA comencen a publicar els primers serveis en la Plataforma d'Intermediació de Dades Desplegar acordeon

  Els serveis de consulta de dades de Discapacitat i Família nombrosa s'incorporen a la Plataforma d'Intermediació el passat 29 de Setembre, Junta de Castella i León ha autoritzat que es realitzin consultes en producció de les dades de Família Nombrosa. Igualment, el Govern d'Aragó ha autoritzat al fet que es consultin les dades de Discapacitat. Després de la consulta al registre relatiu a l'Impost d'Activitats Econòmiques de la Hisenda Navarra, són els primers serveis de Comunitats Autònomes a estar a la disposició de la resta d'administracions públiques. Aquests serveis, estan en la llista dels més demandats i hi havia molta expectació per saber quan finalment podrien incorporar-se al catàleg de serveis de la Plataforma d'Intermediació de dades. Per començar a consumir els serveis poden trobar els formularis de sol·licitud i documentació d'integració a l'àrea de descàrregues de la solució SVD al Portal d'Administració electrònica http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Obre en nova finestra)

  16 July 2014

  Incorporació de 3 nous serveis de MUFACE Desplegar acordeon

  MUFACE ha incorporat 3 nous certificats al catàleg de serveis disponibles en la plataforma d'intermediació de dades.

  Certificat d'Afiliació 

  Certificat Individual d'Abonaments de Serveis 

  Certificat de Prestacions de Pagament Únic 

  La versió actual permet obtenir el certificat electrònic en format PDF. Es preveu que a mitjà termini s'incorpori una versió que retorni la informació en format XML estructurat, la qual cosa permetria la seva consulta automatitzada.

  Amb aquests, ja estan disponibles en la plataforma 42 serveis. En el primer semestre semestre de 2014 s'han realitzat 15.274.658 transmissions de dades, amb un estalvi benvolgut al ciutadà de 78.536.094 € 

  02 July 2014

  L'ONU lliura un dels prestigiosos premis UNPSA a la plataforma d'intermediació Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques rep de l'ONU el màxim reconeixement a nivell mundial de l'excel·lència en el servei públic per la seva innovació en Administració electrònica. La plataforma d'Intermediació de dades rep aquest reconeixement per impulsar iniciatives que milloren l'eficiència.

  Més informació

  04 February 2014

  Nous serveis consulta de Demandant d'Ocupació en la Plataforma d'Intermediació Desplegar acordeon

  El Servei Públic d'Ocupació Estatal, ha publicat dos nous serveis, a través
  de la Plataforma d'Intermediació.

  Els serveis de Consulta d'estar inscrit com a demandant d'ocupació a data actual i en una data concreta, les dades de la qual són gestionats per les CCAA, estan a la disposició de tots els organismes públics que ho requereixin.

  Aquests serveis es troben disponibles en producció des del 31 de gener de 2014.

  Amb aquests nous serveis, la xifra total de serveis disponibles a través de la plataforma d'intermediació ascendeix a 36.

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis i la seva descripció a l'àrea de descàrregues o la documentació dels serveis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de serveis 

  11 September 2013

  Consulta a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre les formes de recaptar el consentiment Desplegar acordeon

  El passat mes de juny, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a petició del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha emès un informe relatiu a les formes de recomanades per recaptar el consentiment  sobre les formes de recaptar el consentiment.

  Els detalls de la consulta, així com l'informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades es troben en el

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de
  descàrregues o la documentació dels serveis.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Consulta a l'AEPD i informe sobri formules per recaptar el consentiment del ciutadà.

  S'ha procedit a actualitzar els Manuals de Procediment Autorizacion Servei Verificacion Consulta Dades Residència i per a la resta de serveis.

  11 September 2013

  Nous serveis en la plataforma d'intermediació en PRE-producció Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servei de consulta de "Residència Legal".

   

  Aquest servei es troba actualment disponible a l'entorn de preproducció. El servei ofereix l'estat de Residència d'un Estranger a Espanya, oferint informació sobre la condició de resident, o el tipus d'estada permesa, o si és familiar de ciutadà europeu.

   

  Aquests serveis es troben disponibles a l'entorn de PRE-producció des del juliol de 2013 i estaran disponibles en producció a partir del 15 de setembre.

   

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació dels serveis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de serveis

  11 September 2013

  Nous serveis en la plataforma d'intermediació en producció Desplegar acordeon

  El Ministeri de Justícia, en concret els Registres Civils, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics els serveis de Consulta de les Dades de Naixement, Mort i Defunció.

  La direcció general d'Assegurances del MINHAP ofereix a través de la Plataforma d'Intermediació,  als organismes públics els serveis de Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras, mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances, plans i fons de pensions i dades de solvència.

  Aquests serveis es troben disponibles en producció des del 4 de març de 2013.

  També estan disponibles els serveis de Residència Verificació de l'àmbit geogràfic i Consulta de residència amb data de l'última variació padronal i consulta de l'Impost d'activitats Econòmiques de la Hisenda Navarra

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació dels serveis.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de serveis

  29 July 2013

  Nova versió del portfolio de solucions SCSPv3 Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versió del portfolio de solucions SCSPv3.

  La nova versió inclou múltiples funcionalitats noves.

  A nivell de Llibreries SCSPv3, s'afegeixen els esquemes corresponents als nous serveis incorporats en la plataforma d'intermediació, corresponents als serveis de Registres Civils, Naixement, defunció i matrimoni, de la DG d'Assegurances, com a Solvència.

  A nivell del Recobriment W SCSP, s'afegeix la possibilitat de consultar serveis sense enviar la documentació i el tipus de documentació del titular.

  A nivell d'Emissors SCSPv3, s'afegeix la possibilitat de rebre peticions sense la documentació i tipus de documentació del titular.

  En el Cliente Ligero SCSPv3 s'inclou la possibilitat de consultar per tots els serveis indicats anteriorment, així com els nous que es vagin desenvolupant s'aniran incloent. Aquest client, s'ha millorat, implementant-ho amb tecnologia JSF que millora la usabilitat de l'aplicació, i ofereix noves millores tècniques, com la consulta automatitzada síncrona i asíncrona, consulta i gestió de peticions realitzades prèviament, etc.

  Totes les noves modificacions que es realitzin de l'aplicació Client Lleuger es realitzaran sobre aquesta última versió, per la qual cosa es prega encaridament als usuaris del client lleuger anterior a la 3.3.0, que procedeixin a planificar la migració dels seus aplicatius, posant-se en contacte amb el Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) del MINHAP.

  La versió 3.2.X no permet la consulta dels serveis de Registres Civils entre uns altres.

  El termini previst de suport de les versions anteriors serà fins al 31 de desembre de 2013, no incloent-se noves funcionalitats sinó solament suport a incidències.

  21 March 2013

  Increment de l'ús de la Plataforma d'Intermediació de Dades en 2012 Desplegar acordeon

  L'ús de la Plataforma d'Intermediació de Dades durant el passat any
  2012 augmenta un 32,36% respecte a 2011, amb un increment del
  estalvi generat al ciutadà respecte al mateix període del 25,30%

  L'any 2012, la Plataforma Intermediació de Dades ha realitzat més
  de 22,6 milions transmissions vàlides de dades.
  Hi ha en producció 107 organismes i 143 aplicacions.

  S'ofereixen mes de 29 serveis síncrons i 25 asíncrons, de 13 cedents
  diferents.

  Les dades més significatives del projecte són:
  Nombre de proveïdors d'Informació (cedents): 13 si s'inclou
  Canvi de Domicili
  Nombre de Transmissions de dades: 22,6 Milions
  Estalvi benvolgut al ciutadà: 51 Milions d'Euros
  Nombre de Serveis: 54 (29 síncrons i 25 Asíncrons)
  Increment de TX de dades 2011-2012: 32,36%
  Increment de l'Estalvi en l'últim any: 25,30%

  Per a més informació sobre la Plataforma d'Intermediació de dades http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Obre en nova finestra)

  11 December 2012

  Servei de Consulta de Prestacions Públiques Desplegar acordeon

  L'INSS, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servei de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat. Aquest servei proporciona la següent informació en relació a les prestacions percebudes per un ciutadà a data actual:

  - Data de procés: Data en la qual es fa la consulta
  - Nom i cognoms: Nom i cognoms de la persona per la qual es realitza la consulta
  - Codi i descripció de les prestacions percebudes
  - Import de la prestacions percebudes

  El servei es troba disponible en producció des del 10 de desembre de 2012.

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació dels serveis.
  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_13444285167863748.pdf?iniciativa=212

  10 August 2012

  Nova versió del documentode Integració de Cadastre disponible en Documentos de Integración, Ejemplos, Formularis d'Alta, WSDL i XSD. Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versió 1.8.11 del document d'Integració de Cadastre. El document es troba disponible en aquest portal accedint a la següent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant a l'Àrea de Descàrregues.

  09 August 2012

  Nou servei: Consulta de Prestacions Socials Públiques. Desplegar acordeon

  L'INSS, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servei de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat.

  El servei es troba actualment disponible a l'entorn de preproducció, i s'espera que estigui disponible en producció al llarg del mes de setembre.

  Per a més informació, consulti el catàleg de serveis a l'àrea de descàrregues o la documentació dels serveis.

  30 July 2012

  Norma Tècnica que regula el funcionament de la Intermediació de Dades Desplegar acordeon

  Amb data 26.07.2012 s'ha publicat en el BOE la:

  Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat de
  Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica de
  Interoperabilitat de Protocols d'intermediació, que dona suport legal
  a la Plataforma d'Intermediació de dades.

  BOE 26.07.2012 NTI de Protocols d'intermediació(Obre en nova finestra)

  Disposen de més informació en a l'apartat de Normes Tècniques de l'ENS (Obre en nova finestra)

  13 July 2012

  Nou Servei: Consulta de Nivel i Grau de Dependència Desplegar acordeon

  S'ha alliberat el nou Servei de Consulta de Nivell i Grau de Dependència que ofereix l'IMSERSO. Els documents i formularis es troben disponibles en aquest portal accedint a la següent URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant a l'Àrea de Descàrregues.

  06 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versió del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic al CAID.

  S'accedeix al mateix des del portal PAe-CTT mitjançant un enllaç situat a l'apartat d'Enllaços Relacionats   de les pàgines de serveis comuns i d'informació general de cadascun dels serveis als quals presta suport el CAID. També es pot accedir mitjançant l'enllaç https://valide.redsara.es/formularioscaid/irmenusolicitud.do

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta prèvia d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creació de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informació addicional a un cas ja obert directament a través del formulari, amb el nombre de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electrònic.
  • A la pàgina del formulari disposen d'un enllaç al manual d'usuari per sol·licitar suport tècnic.
  03 July 2012

   Nou Servei: Consulta de Nivell i Grau de Dependència Desplegar acordeon

   S'ha alliberat el nou Servei de Consulta de Nivell i Grau de Dependència  que ofereix l'IMSERSO. Els documents i formularis es troben disponibles en aquest portal accedint a la següent URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant a el Àrea de Descàrregues.

  02 July 2012

  Nova versió del document d'Integració de Cadastre disponible en Documentos de Integración, Ejemplos, Formularis d'Alta, WSDL i XSD. Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versió 1.8.8 del document d'Integració de Cadastre. El document es troba disponible en aquest portal accedint a la següent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant a l'Àrea de Descàrregues.

  05 March 2012

  Premi a la Plataforma d'Intermediació Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació obté el premi al projecte referent en Interoperabilitat i/o Seguretat en l'Administració Central en la segona edició de CNIS 2012 celebrada els dies 22 i 23 de febrer

  Un any més es va procedir a l'entrega dels Premis CNIS a les millors pràctiques en marcades dins dels EENN tant en Administració Pública i com privada. Vuit categories diferents i nou premiats van posar el fermall d'or a una nova edició de CNIS que va superar totes les expectatives amb més de mig miler d'assistents.

  El Premi al projecte referent en Interoperabilitat i/o Seguretat en l'Administració Central va ser per la
  PLATAFORMA D'INTERMEDIACIÓ: SERVEIS DE VERIFICACIÓ I CONSULTA DE DADES del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  Tota la informació referent al congrés es pot consultar en www.cnis.es

  05 March 2012

  Llibreries SCSP 3.2.1 Desplegar acordeon

  La versió 3.2.1 de les llibreries ja ha estat alliberada i està disponible per a la seva descàrrega. Incorpora nombroses novetats pel que fa a les versions anteriors, entre les quals destaquen les següents:

  - S'afegeix l'opció de generar un justificant PDF signat amb les dades de la resposta en les peticions realitzades.
  - Ara, és possible consultar les peticions realitzades per un usuari del client lleuger. Igualment, Es permet la recuperació d'una petició realitzada a través de la seva idPetició.
  - S'afegeix la possibilitat d'enviar peticions asíncrones en el client lleuger a través d'una plantilla excel, permetent l'enviament d'has 500 peticions per lot.
  - S'actualitza en servei de Renda, passant de la V2 a V3.
  - Se solucionen problemes de concurrència en el Recobriment.

  Pot accedir a aquestes llibreries com a usuari registrat del portal amb perfil d'administració en la URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp

  11 January 2012

  Nova versió de Llibreries SCSP para JAVA (versió 3.2.1) Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versió 3.2.1 de les Llibreries de SCSP para JAVA. La documentació i programari d'aquestes llibreries per a JAVA ja estan disponibles en aquest portal accedint a la següent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp i entrant a l'Àrea de Descàrregues com a usuari registrat amb perfil d'administració.

  04 October 2011

  Conferència sobre intercanvi de dades entre AAPP dirigida a Entitats Locals el proper 10 de Novembre Desplegar acordeon

  La Direcció general per a l'Impuls de l'Administració electrònica va a realitzar la primera conferència sobre intercanvi de dades entre AAPP dirigida a Entitats Locals.
  En la conferència es tractaran detalladament els aspectes més rellevants relatius a la Plataforma d'Intermediació: Serveis de verificació i consulta de dades, i a les aplicacions que la pròpia DGIAE posa a la disposició de les Administracions Públiques per facilitar la interoperabilitat i l'intercanvi de dades.
  Per a més informació sobre l'esdeveniment pot contactar amb la Secretaria de la Divisió de Projectes d'Administració Electrònica en el correu sgprotec@seap.minhap.es o en el telèfon 912732461.
  Disposen d'un fullet explicatiu de les jornades, en la pestanya Àrea de Descàrregues "Fullet PI_SVD_Jornades IntercambioDatos_AAPP.pdf"
   

  04 March 2011

  Formulari Web de Sol·licitud de Suport Tècnic al CAID Desplegar acordeon

  • El 4 de març es posa en producció un nou canal per a l'obertura d'incidències amb el Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID). Als canals habituals de correu electrònic i telèfon s'uneix el del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic, al que s'accedeix des del portal PAe_CTT mitjançant un enllaç situat en el paràgraf de Contacte que apareix en la pestanya d'informació General del servei.
  • Aquest formulari conté les dades necessàries per obrir una sol·licitud de suport: Nom de l'organisme, Persona de Contacto (Nom, Cognoms, telèfon i adreça de correu), Entorno afectat, Camp de text en el qual descriure els requeriments de l'Usuari i tres camps més que permeten annexar fitxers amb informació complementària com a ACL’s, Log’s, etc… La sol·licitud es processa quan es prem el botó “Enviar per correu electrònic”.
  04 March 2011

  Servei de Verificació de Dades de Residència "estès" (INE) Desplegar acordeon

  Procediment d'Autorització de Consultes de Dades de Residència (Estès)

  • En el present document es descriu el procediment de sol·licitud d'accés a la consulta de les dades de residència a través de la Plataforma d'Intermediació, Servei de Verificació de dades de Residència Estès.
  • S'indiquen els requisits exigits per part del cedent i que venen recollits en el formulari d'accés al servei.
  • Es recorda que el servei SVDR normal s'eliminarà pròximament.

  Documento Área Pública de Descàrregues:PI_Procediment_Autorizacion_Servei_Verificacion_Dades_Residència_20110208

  22 December 2010

  Servei de Consulta en Data Concreta TGSS en PRODUCCIÓ Desplegar acordeon

  Ja està disponible a l'entorn de PRODUCCIÓ el servei de consulta en Data concreta de TGSS.
  La Tresoreria General de la Seguretat Social ha posat a la disposició de les Administracions Públiques un Servei Web que permet l'obtenció d'un certificat d'Alta en Data Concreta d'obligacions amb la Seguretat Social (Servei Web d'Alta en Data Concreta versió d'Intermediació).
  El servei bàsicament consisteix que se li passa una data a TGSS per a una persona en concret, i TGSS respon si aquesta persona estava en Alta laboral per a la data sol·licitada.

  22 December 2010

  Obtenir descriptiva i gràfica i Consulta de béns immobles Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació ofereix dos nous serveis de consulta del Cadastre: Obtenir descriptiva i gràfica i Consulta de béns immobles.
  Consulta de Béns Immobles. Mitjançant aquest servei s'obté informació de dades cadastrals d'acord a la Referència Cadastral introduïda o a través de la referència de polígon i/o parcel·la.
  Obtenir Descriptiva i Gràfica. Permet obtenir una certificació descriptiva i gràfica d'un immoble.
  Document d'integració a l'Àrea de Descàrregues: VAIG DONAR_PINT_Serveis_Mitjançats_v1_8_2.doc

  20 May 2010

  Servei de Consulta en Data Concreta TGSS Desplegar acordeon

  Ja està disponible a l'entorn de Preproducció el servei de consulta en Data concreta.
  La Tresoreria General de la Seguretat Social ha posat a la disposició de les Administracions Públiques un Servei Web que permet l'obtenció d'un certificat d'Alta en Data Concreta d'obligacions amb la Seguretat Social (Servei Web d'Alta en Data Concreta versió d'Intermediació).
  El servei bàsicament consisteix que se li passa una data a TGSS per a una persona en concret, i TGSS respon si aquesta persona estava en Alta laboral per a la data sol·licitada.

  20 April 2010

  Ministeri de Presidència en Tecnimap 2010 Desplegar acordeon

  Ministeri de Presidència en Tecnimap El Ministeri de la Presidència va assistir a les sessions de Tecnimap 2010 celebrades el passat 7-9 d'abril.

  26 March 2010

  Títulos Universitarios i No Universitarios (M. Educació) Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació ofereix dos nous serveis de consulta de dades dels Títols Oficials d'un ciutadà, aquests són:

  • El Servei de Verificació de Dades de Títols universitaris oficials (SVDTU)proporcionarà informació sobre els títols universitaris oficials atorgats a un ciutadà.
  • El Servei de Verificació de Dades de Títols No universitaris oficials (SVTNU) proporcionarà informació sobre la llista de títols no universitaris oficials obtinguts per un ciutadà.


  De moment es troben disponibles la titulacions obtingudes amb posterioritat a 1999.

  Aquests serveis podran ser utilitzats de forma automatitzada per les aplicacions que siguin adaptades per incloure aquesta consulta.
  Documento Área de descàrregues: VAIG DONAR_SVDT_v1_8.pdf

  25 January 2010

  Dades Cadastrals i Certificación Catastral Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació ofereix dos nous serveis de consulta: Consulta de les dades Cadastrals i Certificación Catastral

  • Consulta Catastral
  • Certificat de Titularitat.
  • Estar al Corrent de Deute amb l'AEAT para Ayudas i Subvenciones (AEAT)
  • La Plataforma d'Intermediació ofereix un nou servei per comprovar si un ciutadà està al corrent de pagament amb l'AEAT per a la concessió d'Ayudas i  Subvenciones.
  • Proveir al sistema SVD de la capacitat de facilitar informació relativa a l'estat de deutes tributaris pendents per a l'obtenció d'Ajudes i Subvencions atorgades a un ciutadà o empresa.

  Les dades del certificat seran proporcionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

  Aquest servei podrà ser utilitzat de forma automatitzada per les aplicacions que siguin adaptades per incloure aquesta consulta.
  Documento Área de descàrregues: DIGUES_SVDBS_v1_4.pdf

  08 January 2010

  Premis 4th European eGovernment Awards 2009 SVD. Desplegar acordeon

  El Servei de Verificació de Dades ha estat reconegut com a bona pràctica en el marc de la quarta convocatòria de premis europeus d'administració 2009( http://www.epractice.eu/en/awardsfinalists2009(Obre en nova finestra) ).

  31 December 2009

  Nous Serveis d'Intermediació de Dades Disponibles Desplegar acordeon

  S'han inclòs nous serveis de verificació de dades en la Plataforma d'Intermediació:

  • Prestacions i Situació de Desocupació del SPEE (Servei Públic d'Ocupació Estatal)
  • Títulos Universitarios i No Universitaris (M. Educació)
  • El Servei de Verificació de Dades de Títols universitaris oficials (SVDTU)proporcionarà informació sobre els títols universitaris oficials atorgats a un ciutadà.
  • Servei de Verificació de Dades de Desocupació proporcionarà informació sobre el Certificat de l'última situació de prestacions.
  • Servei de Verificació d'Imports Actuals proporcionarà informació sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts Actuals
  • Servei de Verificació d'Imports per Períodes proporcionarà informació sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts en un Període determinat.
  • Servei de Verificació de Dades de Títols No universitaris oficials

  (SVTNU) proporcionarà informació sobre la llista de títols no universitaris oficials obtinguts per un ciutadà.
  De moment es troben disponibles la titulacions obtingudes amb posterioritat a 1999.

  Dades Cadastrals i Certificació Cadastral (D.G. del Cadastre)
  Consulta Catastral
  Certificat de Titularitat.
  Estar al Corrent de Deute amb l'AEAT per a Ajudes i Subvencions (AEAT)
  Proveir al sistema SVD de la capacitat de facilitar informació relativa a l'estat de deutes tributaris pendents per a l'obtenció d'Ajudes i Subvencions atorgades a un ciutadà o empresa.
  Les dades del certificat seran proporcionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

  05 December 2009

  Desocupació del SPEE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació ofereix tres nous serveis de consulta de dades de la Prestació de Desocupació d'un ciutadà, aquests són:

  • Servei de Verificació de Dades de Desocupació proporcionarà informació sobre el Certificat de l'última situació de prestacions.
  • Servei de Verificació d'Imports Actuals proporcionarà informació sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts Actuals
  • Servei de Verificació d'Imports per Períodes proporcionarà informació sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts en un Període determinat.

  Aquests serveis podran ser utilitzats directament de forma automatitzada per les aplicacions que siguin adaptades per incloure aquesta consulta.
  Documento Àrea de descàrregues: VAIG DONAR_SVDP_v2_7.pdf

  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable