Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servei de Verificaci?n i Consulta de Dades: Plataforma d'Intermediaci?n

 • Nomeni Abreujat:
  PID - SVD
  Resumeixen:
  Permet verificar o consultar les dades d'un ciutad? que ha iniciat un tr?mite amb l'entitat. D'aquesta manera, el ciutad? no tendr? que aportar documents acreditatius per exemple d'identitat ni de resid?ncia, entre molts uns altres en els tr?mites que inici?.
  En 2017 es van superar els 80 serveis disponibles.
  Destinataris:
  Qualsevol Administraci?n P?blica
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Manera d'?s:
  Servei en xarxa integrable en aplicacions del client
  Contacto:

  Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

  Per comunicar una incid?ncia o sol?licitud de suport al Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) empleni el formulari Web d'obertura de sol?licituds de suport t?cnico(Obre en nova finestra) ? Https://soportecaid.redsara.es

  Igualment per a sol?licituds d'autorizaci?n als serveis, com la Consulta d'Inexist?ncia de Delictes Sexuals, Dades d'identitat, etc..

  Tipus de Soluci?n:
  Infraestructura o servei com?n
  Estat de la Soluci?n:
  Producci?n
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva t?cnica:
  Serveis horitzontals per les AA.PP , Actius sem?nticos
  Subtipo de model de dades:
  Estructura d'Informaci?n (Est?ndar sem?ntico)
  ?reva funcional:
  Documents Personals , Govern i Sector P?blico
  Llic?ncia:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Organitzatiu
  Llenguatge de Programaci?n:
  JAVA , XML

  Descripci?n

  Finalitat:

  En la pol?tica de fer m?s senzilla la relaci?n del ciutad? amb l'Administraci?n General de l'Estat, la? Llei 39/2015 ?, de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Com?n estableix, en la seva art?cul 28.2, el dret del ciutad? a no aportar les dades i documents que obrin en poder de les Administracions P?blicas, les quals utilitzar?n mitjans electr?nicos per recaptar aquesta informaci?n sempre que, en el cas de dades de car?cter personal, es compti amb el consentiment dels interessats.

  No obstant aix?, en els procediments administratius, ha estat habitual la petici?n de documents acreditatius com d'identitat i del lloc de resid?ncia a l'efecte de verificar aquestes dades personals. Amb els? Reials decrets 522/2006 ?, i? RD 523/2006 ?, de 28 d'abril, se suprimeix la necessitat d'aportar aquests documents en tots els procediments de l'AGE i dels seus organismes p?blicos vinculats o depenents. No obstant aix?, la verificaci?n d'aquestes dades, segueix sent essencial per la tramitaci?n dels procediments.

  Els serveis de verificaci?n i consulta de dades de la plataforma d'Intermediaci?n de dades permeten que qualsevol organisme de l'Administraci?n, pugui consultar o verificar aquestes dades, sense necessitat de sol?licitar l'aportaci?n dels corresponents documents acreditatius, permetent as? fer efectiva aquesta supresi?n.

  Objectiu:

  L'objectiu dels serveis de verificaci?n de dades, ?s fer possible la validaci?n, per mitjans electr?nicos.

  Amb aquests serveis es pret?n:

  • Donar compliment als drets reconeguts en l'art?cul 28.2 de la? Llei 39/2015 ?del Procediment Administratiu Com?n de les Administracions.
  • Fer m?s c?manera per al ciutad? l'inici dels tr?mites, evitant que hagi d'adjuntar a la sol?licitud documents que acreditin la seva identitat i el seu empadronament.
  • Simplificar la tramitaci?n dels procediments administratius.
  • Reduir el volum de paper gestionat en l'Administraci?n.

  Descripci?n:

  Les consultes als serveis de verificaci?n de dades, es poden realitzar de forma automatitzada des d'una aplicaci?n de gesti?n d'un tr?mite, adaptades per invocar els Webservice proporcionats pel servei.

  Actualment en SVD es poden verificar els seg?ents tipus de dades:

  Serveis de Verificaci?n i Consulta de Dades d'Identitat (SVDI):

  A trav?s de la plataforma d'intermediaci?n posa a disposici?n dels organismes p?blicos dos serveis, Verificaci?n i Consulta de Dades d'Identitat.Aquest servei permet consultar o verificar les dades d'identitat d'un ciutad?. La validaci?n d'aquestes dades es realitza contra les Bases de dades de l'organisme que els cust?dia: Direcci?n General Polic?a (DGP).

  La verificaci?n de dades d'identitat, permet confirmar o verificar que un determinat conjunt de dades corresponen al n?nero d'identificaci?n introdu?t per l'usuari.

  El servei de consulta de dades d'identitat, permet obtenir les dades d'un determinat document d'identitat a partir del n?nero d'identificaci?n del mateix (DNI/NIE o N?nero de Suport).

  En tots dos casos, la petici?n que rep el sistema, ha de venir signada per l'organisme que realitza la consulta.

  Servei de Verificaci?n de Dades de Resid?ncia (SVDR):

  Aquests serveis s?n els encarregats de consultar a l'INE les dades d'empadronament d'un ciutad? per a aquells organismes que requereixin d'un certificat d'empadronament d'un ciutad?. Retorna la direcci?n que consta a data actual.Per la verificaci?n de les dades de resid?ncia existeixen tres serveis:

  • Servei de Verificaci?n de Dades de Resid?ncia: Respon afirmativament o Negativament si una persona resideix dins d'un ?mbito o ?reva geogr?fica determinada, delimitada per la prov?ncia i/o el municipi a data actual. No inclou refer?ncia temporal ni informaci?n hist?rica.
  • Servei de Verificaci?n-consulta de Dades de Resid?ncia Estesa: No inclou refer?ncia temporal, informaci?n hist?rica, ni relaci?n de conviv?ncia. ?s a dir, no ?s possible a trav?s d'aquest servei saber la data en la qual el ciutad? realiz? el ?ltimo padr?n, ni les dades d'anteriors domicilis, ni les persones que conviuen al mateix domicili que ?l.
  • Servei de Consulta de Dades de Resid?ncia amb Data de la ?ltima Variaci?n: Inclou sobre el servei de Dades de resid?ncia Est?s, la data de la ?ltima variaci?n padronal v?lida (Alta o modificaci?n). No inclou informaci?n hist?rica, ni relaci?n de conviv?ncia. ?s a dir, no ?s possible a trav?s d'aquest servei saber les dades d'anteriors domicilis, ni les persones que conviuen al mateix domicili que ?l. La refer?ncia temporal inclosa, si permet con?ixer la data en la qual el ciutad? realiz? el ?ltimo padr?n, i en la major?a de els casos, si es compleixen els requisits de temps de resid?ncia en un domicili o zona geogr?fica (Regi?n, prov?ncia, municipi).

  Es recomana usar els serveis de Verificaci?n de Dades de Resid?ncia i de Consulta de Dades de Resid?ncia amb Data de la ?ltima Variaci?n.

  Servei de Verificaci?n de Dades de Prestaci?n de Desocupaci? (SVDP):

  Per part del Servei P?blico d'Ocupaci? Estatal, SPEE-INEM, es posen a disposici?n els seg?ents serveis per ser accessibles per tots els organismes p?blicos:

  • El Servei de Verificaci?n de Dades de Desocupaci? (SVDSPEESITWS01) proporcionar? informaci?n sobre el certificat de la ?ltima situaci?n de prestacions.
  • El Servei de Verificaci?n d'Imports Actuals (SVDSPEEIACT) proporcionar? informaci?n sobre el certificat d'Imports Actuals.
  • El Servei de Verificaci?n d'Imports per Per?odes (SVDSPEEIPER) proporcionar? informaci?n sobre el certificat d'Imports en un Per?ode determinat.

  Servei de Verificaci?n de Dades de T?tulos Oficials (SVDT):

  El Ministeri d'Educaci?n posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos els serveis:

  • Els?Serveis de Consulta i Verificaci?n de T?tulos Universitaris
  • Els?Serveis de Consulta i Verificaci?n de T?tulos No Universitaris.

  Aquests serveis recullen els t?tulos oficials registrats per a un ciutad?. En el cas dels t?tulos universitaris, ?s necessari haver pagat la Taxa d'Expedici?n perqu? el servei mostri la informaci?n relativa al t?tulo.

  Servei de Verificaci?n de Dades de la TGSS:

  En aquesta versi?n de la Plataforma d'Intermediaci?n de Serveis, s'han mitjan?at els certificats de Verificaci?n de Dades d'Estar al Corrent de Pagament d'Obligacions amb la Seguretat Social i de Verificaci?n de Dades d'Estar donat de alta en la Seguretat Social.

  • En el Servei de Verificaci?n de Dades d'Estar al Corrent de Pagament d'Obligacions amb la Seguretat Social, la plataforma d'Intermediaci?n ser? la responsable de consultar al servei de la TGSS per verificar si una persona f?sica o jur?dica, es troba al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • En el Servei de Verificaci?n de Dades d'Estar donat de alta en la Seguretat Social, la plataforma d'Intermediaci?n ser? la responsable de consultar al servei de la TGSS si una persona f?sica es troba donada de alta en la Seguretat Social en una data determinada.

  Servei de Verificaci?n de Dades de l'AEAT:

  L'Ag?ncia Tribut?ria disposa a trav?s d'Intermediaci?n del Servei de Consulta d'estar al corrent de pagament de les obligacions tribut?ries. Aquest servei, est? al seu torn dividit en quatre, depenent de la finalitat amb la qual es realitza la consulta:

  • ECOT101I: Contractes amb Administracions P?blicas.
  • ECOT102I: Autoritzacions de llic?ncies de transport.
  • ECOT103I: Ajudes i subvencions.
  • ECOT104I: Permisos de resid?ncia i treball per a estrangers.
  • ECOTGENI: Altres finalitats

  En els certificats d'estar al corrent de les obligacions tribut?ries s'indicar? el car?cter positiu o negatiu de la certificaci?n. S'entendre? que un obligat tributari es troba al corrent de les seves obligacions tribut?ries quan es verifiquin els requisits continguts en l'art?cul 74.1 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gesti?n i inspecci?n tribut?ria i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicaci?n dels tributs, aprovat per el? Reial decret 1065/2007 ?, de 27 de juliol (BOE del 5 de setembre). Per contra, el certificat ser? negatiu quan concorrin totes o alguna de les circumst?ncies seg?ents:

  • Falta de presentaci?n d'una autoliquidaci?n o declaraci?n a la qual el contribuent estigu?s obligat a presentar en els ?ltimos dotze mesos precedents als dos mesos immediatament anteriors a la data de sol?licitud.
  • Manteniment de deutes o sancions tribut?ries en per?odo executiu amb l'Ag?ncia Tribut?ria sense que ?stas es trobin ajornades, fraccionades o suspeses;
  • Tenir pendents d'ingr?s responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda P?blica declarades per sent?ncia ferma;
  • No estar donat de alta en el cens d'empresaris, professionals o retenedores, quan es tracti de persones o entitats obligats a estar en aquest cens i no estar donat de alta en l'Impost sobre Activitats Econ?miques, quan es tracti de subjectes passius no exempts de l'impost.

  Servei de Verificaci?n de Dades Cadastrals:

  A trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n de Serveis, es pot accedir als seg?ents certificats oferts per la Direcci?n General de Cadastre:

  • Consulta de Dades Cadastrals. Mitjan?ant aquest servei, s'obt? informaci?n de dades cadastrals d'acord a diferents parell?metros de b?squeda: B?squeda per DNI o NIE i Cognoms i Nom: Retorna totes les dades cadastrals dels immobles que figuren en la base de dades del Cadastre associats a aquest DNI o NIE. En cas d'incloure nom i cognoms, la b?squeda es fita.
  • Certificaci?n de titularitat. Mitjan?ant aquest servei s'obt? una certificaci?n de titularitat d'un ben immoble. Permet obtenir una certificaci?n de titularitat cadastral, ?s a dir un document que certifica els immobles associats a un titular cadastral, o b? la circumst?ncia de no figurar com a titular cadastral de b?ns immobles en la base de dades del Cadastre. La consulta es realitza per DNI o NIE, per? es pot limitar el ?mbito de la consulta per a una comunitat aut?noma, dins d'aquesta una prov?ncia i dins d'aquesta un municipi. Tambi?n es pot limitar la consulta per tipolog?a de els b?ns immobles (urbans, r?sticos o de caracter?sticas especials).
  • Consulta de B?ns Immobles. Mitjan?ant aquest servei s'obt? informaci?n de dades cadastrals d'acord a la Refer?ncia Cadastral introdu?da o a trav?s de la refer?ncia de pol?gono i/o parcel?la.
  • Obtenir Descriptiva i Gr?fica. Permet obtenir una certificaci?n descriptiva i gr?fica d'un immoble. Per a aix? s'ha d'identificar un?vocamente l'immoble en el missatge de petici?n mitjan?ant els c?digos (INE) de prov?ncia i municipi, m?s els 18 primers d?gitos de la refer?ncia cadastral, o b? el pol?gono i la parcel?la en cas que fos un immoble r?stico. Poden accedir a ?l els usuaris registrats que disposin de servei de consulta i certificaci?n de b?ns immobles i solament es podr?n obtenir certificacions descriptives i gr?ficas d'immobles que es trobin dins del ?mbito de consulta.
  • Verificaci?n de certificaci?n per c?dic CSV.

  Servei de Consulta de Nivell i Grau de Depend?ncia:

  La Plataforma d'Intermediaci?n ser? la responsable de consultar al servei de l'IMSERSO per obtenir les dades relatives al Nivell i Grau de Depend?ncia.

  Les aplicacions clients/requirentes que desitgin consultar aquest servei, l'har?n a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n. ?sta ser? la responsable de la identificaci?n i autenticaci?n d'aplicacions/requirentes, as? com del tractament dels missatges intercanviats amb el servei publicat per l'IMSERSO.

  Aquest servei proporciona la seg?ent informaci?n en relaci?n al grau i nivell de depend?ncia d'un ciutad?:

  • N?nero de l'expedient en vigor
  • Grau i nivell de depend?ncia.

  Servei de Consulta de Prestacions P?blicas:

  L'INSS, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos el servei de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials P?blicas i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat. Aquest servei proporciona la seg?ent informaci?n en relaci?n a les prestacions percebudes per un ciutad? a data actual:

  • Data de proc?s: Data en la qual es fa la consulta
  • Nom i cognoms: Nom i cognoms de la persona per la qual es realitza la consulta
  • C?dic i descripci?n de la prestaci?n
  • Import de la prestaci?n

  Servei de Consulta de Dades del M. Just?cia:

  El Ministeri de Just?cia, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos els serveis:

  • Servei de Consulta de Naixement.
  • Servei de Consulta de Matrimoni.
  • Servei de Consulta de Defunci?n.
  • Servei de Consulta d'Inexist?ncia d'antecedents penals
  • Servei de Consulta d'Inexist?ncia d'antecedents penals de naturalesa Sexual?

  Servei de Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras:

  La Direcci?n General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos:

  • Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras
  • Consulta de mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances
  • Consulta de plans i fons de pensions
  • Consulta de dades de solv?ncia requerits per participar en concursos p?blicos

  Servei d'Impost sobre Activitats Econ?miques (IAE) Govern de Navarra:

  Aquest servei retorna al sol?licitant (organisme p?blico) el conjunt d'ep?grafes de l'Impost d'Activitats Econ?miques en els quals es troba matriculat un contribuent o titular en un a?o indicat.

  Servei d'Impost sobre Activitats Econ?miques (IAE) Govern del Pa?s Basc:

  Aquest servei retorna al sol?licitant (organisme p?blico) el conjunt d'ep?grafes de l'Impost d'Activitats Econ?miques en els quals es troba matriculat un contribuent o titular en un a?o indicat.

  Servei de Consulta de?Signatures per Legalizaci?n?Diplom?tica de Documents P?blicos Estrangers?del M. Just?cia:

  El Ministeri d'Exterioros i Cooperaci?n, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos el servei de Consulta de Signatures per Legalizaci?n Diplom?tica de Documents P?blicos Estrangers. El servei ofereix una llista de c?rrecs on s'indica informaci?n referent al carrego as? com una o diverses im?gens de la seva signatura digitalitzada.

  Serveis de?Poders Notarials del Consell General del Notariat:

  El Consell General del Notariat, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos:

  • Consulta de Subsist?ncia de Poders Notarials
  • Consulta de C?pia Simple de Poders Notarials
  • Consulta de Notaris i Notar?as
  • Consulta de Subsist?ncia d'Administradors d'una Societat

  Serveis de?MUFACE:

  La Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos:

  • Certificat i Consulta?de dades d'Afiliaci?n
  • Certificat i Consulta de dades Individual d'Abonament de Serveis
  • Certificat i Consulta de Prestacions de Pagament ?nico

  Servei de l'Insituto Cervantes:

  L'Institut Cervantes, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n,?posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos el servei de Consulta de Qualificacions per a les proves de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espa?a (CCSE) i Diplomes d'Espa?ol (DELE).

  Servei de la Confer?ncia de Rectors de les Universitats Espa?ones: (CRUE)

  La CRUE, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos el servei de Consulta de Dades de Matr?culas Universit?ries

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n dels serveis.

  En tots els tipus de petici?n de dades es valida i adem?s amb ella es comprova si l'aplicaci?n sol?licitant est? autoritzada per realitzar aquesta consulta. Si tot ?s correcte, SVD, tramitar? aquesta consulta, garantint la integritat i seguretat de la mateixa, i respondre? a l'organisme peticionari amb la verificaci?n de les dades consultades.

  SVD adem?s registra totes les operacions realitzades, firm?ndolas i sell?ndolas en temps per garantir tant la integritat del missatge, com el moment en el qual aquesta petici?n s'ha realitzat.

  S'incorporen constantment nous serveis de verificaci?n i consulta de dades. Consulti la llista actualitzada en el Cat?logo de Serveis disponible en el ?reva de desc?rregues.

  Requisits:

  Requisits per als organismes que desitgin prestar el servei:

  • Acc?s a la?Xarxa SARA ?. En el cas de Comunitats Aut?nomas o Ajuntaments ?s necessari la signatura d'un conveni marco que es proporciona.
  • Sol?licitar l'alta de l'aplicaci?n /usuari mitjan?ant el formulari de ?Alta en el servei?. Desc?rrega dels formularis en l'apartat Documents.
  • Els formularis han de remetre'ls signats electr?nicamente a Suport pel seu tramitaci?n, mitjan?ant el? formulari Web d'obertura de sol?licituds de suport t?cnico ?, de la Plataforma d'Intermediaci?n. ?s recomanable remetre'ls en format electr?nico editable o que permeti copiar la informaci?n del mateix, sobretot en cas que el document signat rem?s sigui en paper (excepcionalment) o escanejat.

  Resultats:

  Proporcionar un servei normalitzat, homog?neo i segur de verificaci?n de les dades personals per a tots els organismes.

  • Reduir les connexions de diferents organismes als organismes prove?dors de les dades
  • Simplificaci?n en la gesti?n de la tramitaci?n permetent la validaci?n autom?tica en l?nea.
  • Reducci?n del volum de papers a gestionar i emmagatzemar, evitant a l'a?o prop de 20 milions de fotoc?pies de DNI i 10 milions de fotoc?pies del certificat del padr?n.
  • Incrementar la colaboraci?n amb altres Administracions en la realizaci?n de tr?mites.

  Avantatges:

  Avantatges per al ciutad?:

  • Simplificaci?n de la paperassa. No necessiten adjuntar a la sol?licitud documents acreditatius de la seva identitat o de la seva resid?ncia.
  • Estalvi de temps. No es necessita obtenir el certificat d'empadronament ni fotocopiar el DNI.

  Avantatges per l'administraci?n

  • Disminuci?n del volum de paper gestionat i emmagatzemat.
  • Simplificaci?n en la realizaci?n dels tr?mites.
  • Increment de la qualitat de les dades en evitar falsificacions, males lectures o errors ja que aquests s?n verificats o consultats directament per l'organisme competent.
  • Disminuci?n del n?nero de volants i certificats d'empadronament subministrats pels ajuntaments.

  ?

  Projecte cofinan?at amb fons FEDER

  Not?cies

  01 June 2018

  Notable augment de les transmissions a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n Desplegar acordeon

  Gaireb? 17 milions de transmissions s'han realitzat s?l'en el primer trimestre de 2018.

  M?s informaci?n

  21 February 2017

  Ja est? disponible un formulari d'alta gen?ric per a tots els serveis, excepte l'AEAT Desplegar acordeon

  Amb el ?nimo d'agilitar la gesti?n i facilitar la tramitaci?n d'autoritzacions s'ha procedit a unificar la sol?licitud d'autorizaci?n?en un ?nico documento que podr? utilitzar per als nous serveis que necessiti consultar en la Plataforma d'Intermediaci?n.?
  ?
  Aquest formulari gen?ric, que ha d'acompa?ar sempre del nou Excel habilitat per indicar els procediments administratius i la relaci?n dels serveis?pels quals sol?licita autorizaci?n en virtut d'aquests procediments. Si ja s'ha rem?s una vegada, no ser? necessari tornar a remetre-ho tret que hi hagi un canvi enel? responsable de l'organisme. Peri?dicamente s'informar? als organismes perqu? actualitzin aquesta informaci?n.?
  D'aquesta manera, una vegada rem?s aquest formulari gen?ric signat, s?el ser? necessari remetre l'Excel amb les noves autoritzacions sol?licitades
  (procediments i serveis)?
  ?
  L'objectiu ?s agilitar molt tota la gesti?n en el seu organisme en sol?licitar l'alta.
  ?
  En relaci?n als serveis de l'AEAT ?s necessari mantenir l'actual espec?fico tal com sol?licita el cedent.(Obre en nova finestra)

  Aquests documents est?n disponibles al Portal d'Administraci?n Electr?nica (PAe)?http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd/descargas?en l'apartat "Formularis i Procediments d'Autorizaci?n".?

  ?
  Li recordem que per qualsevol aclaraci?n o consulta pot dirigir-se al Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAFP en Creaci?n de sol?licituds de Suport:?
  (Obre en nova finestra)
  https://soportecaid.redsara.es/(Obre en nova finestra)

  12 August 2016

  La plataforma d'Intermediaci?n de dades supera els 70 serveis Desplegar acordeon

  Durant el primer semestre de 2016 s'han superat els 70 serveis disponibles en la plataforma d'intermediaci?n de dades.

  Destaquen les incorporacions dels serveis de l'Institut Cervantes per Consultar l'aptitud de sol?licitants de nacionalitat, de l'AEAT, d'Estar al Corrent d'Obligacions Tribut?ries per Contrataci?n amb el sector P?blico amb incompliments gen?ric, sense finalitat espec?fica, la Consulta de Condici?n de Becat del Ministeri d'Educaci?n o la Consulta de Permisos d'Explotaci?n Marisquera que actualment ofereix Gal?cia i esperem estendre a totes les CCAA amb costa.

  Menci?n especial mereixen els serveis de consulta del fitxer de Titularitats Financeres, tant per Intervinent com per Producte. Aquest fitxer ?s responsabilitat de la Secretar?a de Estat d'Econom?a i Suport a l'Empresa, i ser? el SEPBLAC (Servei Executiu -Comisi?n de Prevenci?n del Blanqueig de Capitals i infraccions monet?ries) l'encarregat del tractament. Els serveis est?n en producci?n des del 5 de maig de 2016.

  Al Fitxer de Titularitats Financeres se li aplicar?n mesurades de seguretat de nivell alt en aplicaci?n de la normativa de protecci?n de dades de car?cter personal. Tendr?n acc?s els jutges d'Instrucci?n, el ministeri Fiscal, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el CNI i l'AEAT. Tambi?n s'han posat en preproducci?n els serveis de la DGT de Consulta de dades de Conductors, Veh?cul i de documents d'un Veh?cul. L'entrada en producci?n ser? la primera quinzena de Setembre.

  Els recordem que per a sol?licituds de suport a trav?s del Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP ha d'utilitzar la url: https://soportecaid.redsara.es

  Per a m?s informaci?n utilitzi el PAE - Portal d'Administraci?n Electr?nica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

  28 January 2016

  El servei de IAE Governo Basc ja est? disponible en la Plataforma d'Intermediaci?n en producci?n Desplegar acordeon

  Ja est? disponible ?en producci?n el servei web d'integraci?n en la plataforma SCSPv3 ?IAE Governo Basc.

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n del servei.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> ?reva de Desc?rregues ==> Cat?logo de serveis(Obre en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> ?reva de Desc?rregues ==>? Documents d'Integraci?n, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obre en nova finestra)

  Li recordem que per qualsevol aclaraci?n o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creaci?n de sol?licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid

  07 October 2015

  Nou servei d'Estar Inscrit en el Registre Central de Personal (RCP) Desplegar acordeon

  El Servei d'Estar Inscrit en el Registre Central de Personal?(RCP) a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n del MINHAP, estar? disponible a l'entorn de Preproducci?n des de 19 d'Octubre ?de 2015 i en Producci?n a partir del 26 d'Octubre.

  ?
  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n del servei.

  ?
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> ?reva de Desc?rregues ==> Cat?logo de serveis(Obre en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> ?reva de Desc?rregues ==>? Documents d'Integraci?n, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obre en nova finestra)

  07 October 2015

  Nous Serveis de MUFACE Desplegar acordeon

  La?Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat?(MUFACE)?del Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos nous serveis.

  ?Aquests serveis estar?n disponibles a l'entorn de PRE-producci?n des de 19 d'Octubre ?de 2015?i estar?n disponibles en producci?n a partir del 26 d'Octubre .

  ?

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n dels serveis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?reva de Desc?rregues ==> Cat?logo de serveis(Obre en nova finestra)

  ?

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?reva de Desc?rregues ==> Documents d'Integraci?n, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obre en nova finestra)

  ?

  07 October 2015

  Nou servei Just?cia No Tenir Antecedents Penals Desplegar acordeon

  El Servei de Jusiticia de No Tenir Antecedents Penals a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n del MINHAP, est? disponible des d'avui 19 d'Octurbre, de 2016 en tots dos entorns.

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n del servei.

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> ?reva de Desc?rregues ==> Cat?logo de serveis(Obre en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> ?reva de Desc?rregues ==> Documents d'Integraci?n, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obre en nova finestra)

  06 May 2015

  Disponible nou informe sobre consum de dades des de les CCAA. Desplegar acordeon

  L'eina d'indicadors indicadors DATAOBSAE ? facilita l'acc?s a un conjunt d'indicadors que permeten analitzar la implantaci?n i ?s de l'Administraci?n Electr?nica i de les TIC en les Administracions P?blicas.

  En l'apartat "Solucions per a les Administracions P?blicas" poden consultar-se els principals indicadors p?blicos relatius a la Plataforma d'Intermediaci?n de dades. Dins d'aquest apartat, si punxem en "Transmissions de dades - SVD", ens apar?ixer?n en la secci?n dreta de la pantalla diverses pesta?as que ens permeten visualitzar la informaci?n de la plataforma tenint en compte diferents parell?metros. En la pesta?a "informes" s'acaba d'incorporar un nou informi p?blico "Plataforma Intermediaci?n resumeixen activitat. ?mbito CCAA" .

  En aquest informe, actualitzat di?riament, es pot veure el resum de la situaci?n de les Comunitats Aut?nomas pel que fa a el consum de dades dins de la plataforma d'intermediaci?n. Aquest informe no inclou les dades referents al consum des de l'Administraci?n General d'Estat ni, en general des de les Entitats Locals, at?s que es focalitza en les sol?licituds realitzades des dels governs regionals.

  Per l'an?lisis de la situaci?n general es distingeixen dos principals indicadors, el n?nero de transaccions realitzades des de cada govern regional i el n?nero de transaccions realitzades per cada 100 habitants d'aquesta Comunitat Aut?noma. Amb est ?ltimo indicador es realitza una ponderaci?n tenint en compte que el n?nero de ciutadans als cu?els es presta servei condiciona el n?nero de transaccions que sigui necessari realitzar.

  08 April 2015

  Engegada del Client SCSPv3 Cloud Desplegar acordeon

  Les AAPP de menys de 50000 habitatantes ja poden consultar les dades de la plataforma d'intermediaci?n de dades mitjan?ant l'?s del client lleuger SCSPv3, en la seva modalitat de Cloud.

  Dins del proc?s de millora de la Plataforma d'intermediaci?n de dades , i de les facilitats per consumir els seus serveis, des del Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas s'ha posat a disposici?n de les AAPP de menys de 50.000 habitants, el Client SCSPv3 Cloud, que es presta en manera servei, sobretot a Entitats Locals i diputacions.

  Aquest client permetre?, sense necessitat d'instal?lar ning?n programari, que totes les Entitats Locals que tinguin escassos recursos puguin consultar els serveis de verificaci?n i consulta de dades de la plataforma d'intermediaci?n de dades.

  L'Ajuntament de l'Oliva (Can?ries) ha estat el primer ajuntament a utilitzar l'aplicaci?n CLOUD SCSPv3 del MINHAP. L'ajuntament del Corb de Sevilla tambi?n s'ha incorporat. Igualment s'est? col?laborant amb la federaci?n de municipis canaris per incorporar a tots els municipis canaris.

  M?s informaci?n sobre la soluci?n de la Plataforma d'Intermediaci?n . En el ?reva de Desc?rregues a la carpeta "Formularis i Procediments d'Autorizaci?n" pot trobar els Formularis d'autorizaci?n per a Ajuntaments de menys de 50.000 habitants.

  Qualsevol dubte o problema ser? at?s pel Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP a trav?s de la URL https://soportecaid.redsara.es

  06 March 2015

  Migraci?n dels serveis de Cadastre, Prestacions per Desocupaci? o Identitat a SCSPv3 Desplegar acordeon

  Dins del proc?s de millora de la plataforma d'intermediaci?n de dades, s'han engegat els serveis de Consulta de dades Cadastrals, Prestacions per desocupaci? del SEPE i consulta i verificaci?n d'Identitat sense dades de resid?ncia usant l'especificaci?n de SCSPv3.

  Aquesta versi?n dels serveis, l'?s dels quals ser? d'obligat compliment a partir de setembre de 2015, permetre?n un major control de l'?s dels mateixos, en integrar el control per procediment en el proc?s d'autorizaci?n, millorant les garant?as en el proc?s de cesi?n de dades entre organitzacions. Els serveis afectats s?n:

  • Serveis de Cadastre
   • Consulta de dades Cadastrals per NIF i per Refer?ncia Cadastral
   • Certificaci?n de dades Cadastrals
   • Descriptiva i Gr?fica
   • Consulta per CSV
  • Serveis del SEPE
   • Situaci?n actual de Prestacions per desocupaci?
   • Imports a data concreta
   • Imports per per?ode
  • Serveis de la DGP
   • Consulta i verificaci?n d'Identitat sense dades de resid?ncia.
  17 February 2015

  Ja est?n disponibles en la Plataforma d'Intermediaci?n en preproducci?n els serveis d'Identitat en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja est?n disponibles en la Plataforma d'Intermediaci?n en preproducci?n els serveis de consulta i verificaci?n d'Identitat en V3.

  La previsi?n de posada del servei en producci?n ?s a partir del d?a 26 de Febrer de 2015. Li recordem que per qualsevol aclaraci?n o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creaci?n de sol?licituds de suport:? https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obre en nova finestra)

  16 February 2015

  Ja est?n disponibles en la Plataforma d'Intermediaci?n en preproducci?n els serveis d'Identitat en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja est?n disponibles en la Plataforma d'Intermediaci?n en preproducci?n els serveis de consulta i verificaci?n d'Identitat en V3.?La previsi?n de posada del servei en producci?n ?s a partir del d?a 26 de Febrer de 2015.

  Li recordem que per qualsevol aclaraci?n o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creaci?n de sol?licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obre en nova finestra)

  ?

  06 February 2015

  Ja est?n disponibles en la Plataforma d'Intermediaci?n en preproducci?n els serveis de Prestacions de SEPE en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja est?n disponibles en la Plataforma d'Intermediaci?n en preproducci?n els serveis de SEPE en V3, Dades de Desocupaci?, Imports Actuals, Imports per per?ode, i??la previsi?n de posada del servei en producci?n ?s a partir del d?a 16 de Febrer.

  Li recordem que per qualsevol aclaraci?n o consulta pot dirigir-se al?Centre d'atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en?Creaci?n de sol?licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid

  12 January 2015

  El servei de Solv?ncia ja est? disponible en la Plataforma d'Intermediaci?n en producci?n Desplegar acordeon

  Li informem que el cedent D.G. d'Assegurances i Fons de Pensions, ens ha comunicat que des del 09/01/2015 ja est? disponible ?en producci?n el servei web d'integraci?n en la plataforma SCSPv3 de sol?licituds de Certificats de Solv?ncia (Sol?licitud _as?ncrona_).

  Li recordem que per qualsevol aclaraci?n o consulta pot dirigir-se al?Centre d'atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en?Creaci?n de sol?licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obre en nova finestra)

  ?

  07 October 2014

  Les CCAA comencen a publicar els primers serveis en la Plataforma d'Intermediaci?n de Dades Desplegar acordeon

  Els serveis de consulta de dades de Discapacitat i Fam?lia nombrosa s'incorporen a la Plataforma d'Intermediaci?n el passat 29 de Setembre, Junta de Castella i Li?n ha autoritzat que es realitzin consultes en producci?n de les dades de Fam?lia Nombrosa. Igualment, el Govern d'Arag?n ha autoritzat al fet que es consultin les dades de Discapacitat. Despu?s de la consulta al registre relatiu a l'Impost d'Activitats Econ?miques de la Hisenda Navarra, s?n els primers serveis de Comunitats Aut?nomas a estar a disposici?n de la resta d'administracions p?blicas. Aquests serveis, est?n en la llista dels m?s demandats i hab?a molta expectaci?n per saber quan finalment podr?an incorporar-se al cat?logo de serveis de la Plataforma d'Intermediaci?n de dades. Per comen?ar a consumir els serveis poden trobar els formularis de sol?licitud i documentaci?n d'integraci?n en el ?reva de desc?rregues de la soluci?n SVD al Portal d'Administraci?n electr?nica http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Obre en nova finestra)

  16 July 2014

  Incorporaci?n de 3 nous serveis de MUFACE Desplegar acordeon

  MUFACE ha incorporat 3 nous certificats al cat?logo de serveis disponibles en la plataforma d'intermediaci?n de dades.

  Certificat d'Afiliaci?n?

  Certificat Individual d'Abonaments de Serveis?

  Certificat de Prestacions de Pagament ?nico?

  La versi?n actual permet obtenir el certificat electr?nico en format PDF. Es prev? que a mitj? termini s'incorpori una versi?n que retorni la informaci?n en format XML estructurat, la qual cosa permetre?a la seva consulta automatitzada.

  Amb aquests, ja est?n disponibles en la plataforma 42 serveis. En el primer semestre semestre de 2014 s'han realitzat 15.274.658 transmissions de dades, amb un estalvi benvolgut al ciutad? de 78.536.094 ??

  02 July 2014

  L'ONU lliura un dels prestigiosos premis UNPSA a la plataforma d'intermediaci?n Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas rep de l'ONU el m?ximo reconeixement a nivell mundial de l'excel?l?ncia en el servei p?blico pel seu innovaci?n en Administraci?n electr?nica. La plataforma d'Intermediaci?n de dades rep aquest reconeixement per impulsar iniciatives que milloren l'efici?ncia.

  M?s informaci?n

  04 February 2014

  Nous serveis consulta de Demandant d'Ocupaci? en la Plataforma d'Intermediaci?n Desplegar acordeon

  El Servei P?blico d'Ocupaci? Estatal, ha publicat dos nous serveis, a trav?s
  de la Plataforma d'Intermediaci?n.

  Els serveis de Consulta d'estar inscrit com a demandant d'ocupaci? a data actual i en una data concreta, les dades de la qual s?n gestionats per les CCAA, est?n a disposici?n de tots els organismes p?blicos que ho requereixin.

  Aquests serveis es troben disponibles en producci?n des del 31 de gener de 2014.

  Amb aquests nous serveis, la xifra total de serveis disponibles a trav?s de la plataforma d'intermediaci?n ascendeix a 36.

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis i el seu descripci?n en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n dels serveis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?reva de Desc?rregues ==> Cat?logo de serveis?

  11 September 2013

  Consulta a l'Ag?ncia Espa?ona de Protecci?n de Dades sobre les formes de recaptar el consentiment Desplegar acordeon

  El passat mes de juny, l'Ag?ncia Espa?ona de Protecci?n de Dades, a petici?n del Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas, ha em?s un informe relatiu a les formes de recomanades per recaptar el consentiment? sobre les formes de recaptar el consentiment.

  Els detalls de la consulta, as? com l'informe de l'Ag?ncia Espa?ona de Protecci?n de Dades es troben en el

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de
  desc?rregues o la documentaci?n dels serveis.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?reva de Desc?rregues ==> Consulta a l'AEPD i informe sobri formules per recaptar el consentiment del ciutad?.

  S'ha procedit a actualitzar els Manuals de Procediment Autorizacion Servei Verificacion Consulta Dades Resid?ncia i per a la resta de serveis.

  11 September 2013

  Nous serveis en la plataforma d'intermediaci?n en PRE-producci?n Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Ocupaci? i Seguretat Social i el Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos el servei de consulta de "Resid?ncia Legal".

  ?

  Aquest servei es troba actualment disponible a l'entorn de preproducci?n. El servei ofereix l'estat de Resid?ncia d'un Estranger en Espa?a, oferint informaci?n sobre la condici?n de resident, o el tipus d'estada permesa, o si ?s familiar de ciutad? europeu.

  ?

  Aquests serveis es troben disponibles a l'entorn de PRE-producci?n des del juliol de 2013 i estar?n disponibles en producci?n a partir del 15 de setembre.

  ?

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n dels serveis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?reva de Desc?rregues ==> Cat?logo de serveis

  11 September 2013

  Nous serveis en la plataforma d'intermediaci?n en producci?n Desplegar acordeon

  El Ministeri de Just?cia, en concret els Registres Civils, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos els serveis de Consulta de les Dades de Naixement, Mort i Defunci?n.

  La direcci?n General d'Assegurances del MINHAP ofereix a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n,? als organismes p?blicos els serveis de Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras, mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances, plans i fons de pensions i dades de solv?ncia.

  Aquests serveis es troben disponibles en producci?n des del 4 de mar? de 2013.

  Tambi?n est?n disponibles els serveis de Resid?ncia Verificaci?n del ?mbito geogr?fico i Consulta de resid?ncia amb data de la ?ltima variaci?n padronal i consulta de l'Impost d'activitats Econ?miques de la Hisenda Navarra

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n dels serveis.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ? ==> ?reva de Desc?rregues ==> Cat?logo de serveis

  29 July 2013

  Nova versi?n del portfolio de solucions SCSPv3 Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versi?n del portfolio de solucions SCSPv3.

  La nova versi?n inclou m?ltiples funcionalitats noves.

  A nivell de Librer?as SCSPv3, s'a?aden els esquemes corresponents als nous serveis incorporats en la plataforma d'intermediaci?n, corresponents als serveis de Registres Civils, Naixement, defunci?n i matrimoni, de la DG d'Assegurances, com a Solv?ncia.

  A nivell del Recobriment W SCSP, s'a?ade la possibilitat de consultar serveis sense enviar la documentaci?n i el tipus de documentaci?n del titular.

  A nivell d'Emissors SCSPv3, s'a?ade la possibilitat de rebre peticions sense la documentaci?n i tipus de documentaci?n del titular.

  En el Client Lleuger SCSPv3 s'inclou la possibilitat de consultar per tots els serveis indicats anteriorment, as? com els nous que es vagin desenvolupant s'anar?n incloent. Aquest client, s'ha millorat, implement?ndolo amb tecnolog?a JSF que millora la usabilitat de l'aplicaci?n, i ofereix noves millores t?cnicas, com la consulta automatitzada s?ncrona i as?ncrona, consulta i gesti?n de peticions realitzades pr?viament, etc.

  Totes les noves modificacions que es realitzin de l'aplicaci?n Client Lleuger es realitzar?n sobre aquesta ?ltima versi?n, per la qual cosa es prega encaridament als usuaris del client lleuger anterior a la 3.3.0, que procedeixin a planificar la migraci?n dels seus aplicatius,?poni?ndose en contacte amb el Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP.

  La versi?n 3.2.X no permet la consulta dels serveis de Registres Civils entre uns altres.

  El termini previst de suport de les versions anteriors ser? fins al 31 de desembre de 2013, no incluy?ndose noves funcionalitats sin? solament suport a incid?ncies.

  21 March 2013

  Increment de l'?s de la Plataforma d'Intermediaci?n de Dades en 2012 Desplegar acordeon

  L'?s de la Plataforma d'Intermediaci?n de Dades durant el passat a?o
  2012 augmenta un 32,36% respecte a 2011, amb un increment del
  estalvi generat al ciutad? respecte al mateix per?ode del 25,30%

  En l'a?o 2012, la Plataforma Intermediaci?n de Dades ha realitzat m?s
  de 22,6 milions transmissions v?lidas de dades.
  Hi ha en producci?n 107 organismes i 143 aplicacions.

  S'ofereixen mes de 29 serveis s?ncronos i 25 as?ncronos, de 13 cedents
  diferents.

  Les dades m?s significatius del projecte s?n:
  N?nero de prove?dors d'Informaci?n (cedents): 13 si s'inclou
  Canvi de Domicili
  N?nero de Transmissions de dades: 22,6 Milions
  Estalvi benvolgut al ciutad?: 51 Milions d'Euros
  N?nero de Serveis: 54 (29 s?ncronos i 25 As?ncronos)
  Increment de TX de dades 2011-2012: 32,36%
  Increment de l'Estalvi en el ?ltimo a?o: 25,30%

  Per a m?s informaci?n sobre la Plataforma d'Intermediaci?n de dades http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Obre en nova finestra)

  11 December 2012

  Servei de Consulta de Prestacions P?blicas Desplegar acordeon

  L'INSS, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos el servei de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials P?blicas i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat. Aquest servei proporciona la seg?ent informaci?n en relaci?n a les prestacions percebudes per un ciutad? a data actual:

  - Data de proc?s: Data en la qual es fa la consulta
  - Nom i cognoms: Nom i cognoms de la persona per la qual es realitza la consulta
  - C?dic i descripci?n de les prestacions percebudes
  - Import de la prestacions percebudes

  El servei es troba disponible en producci?n des del 10 de desembre de 2012.

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n dels serveis.
  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_13444285167863748.pdf?iniciativa=212

  10 August 2012

  Nova versi?n del documentode Integraci?n de Cadastre disponible en Documents d'Integraci?n, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD. Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versi?n 1.8.11 del document d'Integraci?n de Cadastre. El document es troba disponible en aquest portal accedint a la seg?ent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant en el ?reva de Desc?rregues.

  09 August 2012

  Nou servei: Consulta de Prestacions Socials P?blicas. Desplegar acordeon

  L'INSS, a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, posa a disposici?n de tots els organismes p?blicos el servei de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials P?blicas i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat.

  El servei es troba actualment disponible a l'entorn de preproducci?n, i s'espera que est? disponible en producci?n al llarg del mes de setembre.

  Per a m?s informaci?n, consulti el cat?logo de serveis en el ?reva de desc?rregues o la documentaci?n dels serveis.

  30 July 2012

  Norma T?cnica que regula el funcionament de la Intermediaci?n de Dades Desplegar acordeon

  Amb data 26.07.2012 s'ha publicat en el BOE la:

  Resoluci?n de 28 de juny de 2012, de la Secretar?a de Estat de
  Administracions P?blicas, per la qual s'aprova la Norma T?cnica de
  Interoperabilitat de Protocols d'intermediaci?n, que dona suport legal
  a la Plataforma d'Intermediaci?n de dades.

  BOE 26.07.2012 NTI de Protocols d'intermediaci?n(Obre en nova finestra)

  Disposen de m?s informaci?n en a l'apartat de Normes T?cnicas de l'ENS (Obre en nova finestra)

  13 July 2012

  Nou Servei: Consulta de Nivell i Grau de Depend?ncia Desplegar acordeon

  S'ha alliberat el nou Servei de Consulta de Nivell i Grau de Depend?ncia que ofereix l'IMSERSO. Els documents i formularis es troben disponibles en aquest portal accedint a la seg?ent URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant en el ?reva de Desc?rregues.

  06 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versi?n del formulari WEB de sol?licitud de suport t?cnico al CAID.

  S'accedeix al mateix des del portal PAe-CTT mitjan?ant un enlla? situat a l'apartat d'Enlla?os Relacionats?? de les p?ginas de serveis comuns i d'informaci?n general de cadascun dels serveis als quals presta suport el CAID. Tambi?n es pot accedir mitjan?ant l'enlla? https://valide.redsara.es/formularioscaid/irmenusolicitud.do

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta pr?via d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creaci?n de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informaci?n addicional a un cas ja obert directament a trav?s del formulari, amb el n?nero de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electr?nico.
  • En la p?gina del formulari disposen d'un enlla? al manual d'usuari per sol?licitar suport t?cnico.
  03 July 2012

  ?Nou Servei: Consulta de Nivell i Grau de Depend?ncia Desplegar acordeon

  ?S'ha alliberat el nou Servei de Consulta de Nivell i Grau de Depend?ncia??que ofereix l'IMSERSO. Els documents i formularis es troben disponibles en aquest portal accedint a la seg?ent URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant en el??reva de Desc?rregues.

  02 July 2012

  Nova versi?n del document d'Integraci?n de Cadastre disponible en Documents d'Integraci?n, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD. Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versi?n 1.8.8 del document d'Integraci?n de Cadastre. El document es troba disponible en aquest portal accedint a la seg?ent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant en el ?reva de Desc?rregues.

  05 March 2012

  Premi a la Plataforma d'Intermediaci?n Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediaci?n obt? el premi al projecte referent en Interoperabilitat i/o Seguretat en l'Administraci?n Central en la segona edici?n de CNIS 2012 celebrada els d?as 22 i 23 de febrer

  Un a?o m?s es procedi? a l'entrega dels Premis CNIS a les millors pr?cticas en marcades dins dels EENN tant en Administraci?n P?blica i com privada. Vuit categor?as diferents i nou premiats van posar el fermall d'or a una nova edici?n de CNIS que super? totes les expectatives amb m?s de mig miler d'assistents.

  El Premi al projecte referent en Interoperabilitat i/o Seguretat en l'Administraci?n Central va ser per la
  PLATAFORMA D'INTERMEDIACI?N: SERVEIS DE VERIFICACI?N I CONSULTA DE DADES del Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas.

  Tota la informaci?n referent al congr?s es pot consultar en www.cnis.es

  05 March 2012

  Librer?as SCSP 3.2.1 Desplegar acordeon

  La versi?n 3.2.1 de les librer?as ja ha estat alliberada i est? disponible per a la seva desc?rrega. Incorpora nombroses novetats pel que fa a les versions anteriors, entre les quals destaquen les seg?ents:

  - S'a?ade l'opci?n de generar un justificant PDF signat amb les dades de la resposta en les peticions realitzades.
  - Ara, ?s possible consultar les peticions realitzades per un usuari del client lleuger. Igualment, Es permet la recuperaci?n d'una petici?n realitzada a trav?s de la seva idPetici?n.
  - S'a?ade la possibilitat d'enviar peticions as?ncronas en el client lleuger a trav?s d'una plantilla excel, permetent l'env?o d'has 500 peticions per lot.
  - S'actualitza en servei de Renda, passant de la V2 a V3.
  - Se solucionen problemes de concurr?ncia en el Recobriment.

  Pot accedir a aquestes librer?as com a usuari registrat del portal amb perfil d'administraci?n en la URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp

  11 January 2012

  Nova versi?n de Librer?as SCSP para JAVA (versi?n 3.2.1) Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versi?n 3.2.1 de les Librer?as de SCSP para JAVA. La documentaci?n i programari d'aquestes librer?as per a JAVA ja est?n disponibles en aquest portal accedint a la seg?ent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp i entrant en el ?reva de Desc?rregues com a usuari registrat amb perfil d'administraci?n.

  04 October 2011

  Confer?ncia sobre intercanvi de dades entre AAPP dirigida a Entitats Locals el pr?ximo 10 de Novembre Desplegar acordeon

  La Direcci?n General per a l'Impuls de l'Administraci?n electr?nica va a realitzar la primera confer?ncia sobre intercanvi de dades entre AAPP dirigida a Entitats Locals.
  En la confer?ncia es tractar?n detalladament els aspectes m?s rellevants relatius a la Plataforma d'Intermediaci?n: Serveis de verificaci?n i consulta de dades, i a les aplicacions que la pr?pia DGIAE posa a disposici?n de les Administracions P?blicas per facilitar la interoperabilitat i l'intercanvi de dades.
  Per a m?s informaci?n sobre l'esdeveniment pot contactar amb la Secretar?a de la Divisi?n de Projectes d'Administraci?n Electr?nica en el correu sgprotec@seap.minhap.es o en el tel?fono 912732461.
  Disposen d'un fullet explicatiu de les jornades, en la pesta?a ?reva de Desc?rregues "Fullet PI_SVD_Jornades IntercambioDatos_AAPP.pdf"
  ?

  04 March 2011

  Formulari Web de Sol?licitud de Suport T?cnico al CAID Desplegar acordeon

  • El 4 de mar? es posa en producci?n un nou canal per a l'obertura d'incid?ncies amb el Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID). Als canals habituals de correu electr?nico i tel?fono s'uneix el del formulari WEB de sol?licitud de suport t?cnico, al que s'accedeix des del portal PAe_CTT mitjan?ant un enlla? situat en el p?rrafo de Contacte que apareix en la pesta?a de informaci?n General del servei.
  • Aquest formulari cont? les dades necess?ries per obrir una sol?licitud de suport: Nom de l'organisme, Persona de Contacte (Nom, Cognoms, tel?fono i direcci?n de correu), Entorn afectat, Camp de text en el qual descriure els requeriments de l'Usuari i tres camps m?s que permeten annexar fitxers amb informaci?n complement?ria com a ACL?s, Registre?s, etc? La sol?licitud es processa quan es prem el bot?n ?Enviar per correu electr?nico?.
  04 March 2011

  Servei de Verificaci?n de Dades de Resid?ncia "est?s" (INE) Desplegar acordeon

  Procediment d'Autorizaci?n de Consultes de Dades de Resid?ncia (Est?s)

  • En el present document es descriu el procediment de sol?licitud d'acc?s a la consulta de les dades de resid?ncia a trav?s de la Plataforma d'Intermediaci?n, Servei de Verificaci?n de dades de Resid?ncia Est?s.
  • S'indiquen els requisits exigits per part del cedent i que venen recollits en el formulari d'acc?s al servei.
  • Es recorda que el servei SVDR normal s'eliminar? pr?ximamente.

  Document ?reva P?blica de Desc?rregues:PI_Procediment_Autorizacion_Servei_Verificacion_Dades_Resid?ncia_20110208

  22 December 2010

  Servei de Consulta en Data Concreta TGSS en PRODUCCI?N Desplegar acordeon

  Ja est? disponible a l'entorn de PRODUCCI?N el servei de consulta en Data concreta de TGSS.
  La Tesorer?a General de la Seguretat Social ha posat a disposici?n de les Administracions P?blicas un Servei Web que permet l'obtenci?n d'un certificat d'Alta en Data Concreta d'obligacions amb la Seguretat Social (Servei Web d'Alta en Data Concreta versi?n d'Intermediaci?n).
  El servei b?sicamente consisteix que se li passa una data a TGSS per a una persona en concret, i TGSS respon si aquesta persona estava en Alta laboral per a la data sol?licitada.

  22 December 2010

  Obtenir descriptiva i gr?fica i Consulta de b?ns immobles Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediaci?n ofereix dos nous serveis de consulta del Cadastre: Obtenir descriptiva i gr?fica i Consulta de b?ns immobles.
  Consulta de B?ns Immobles. Mitjan?ant aquest servei s'obt? informaci?n de dades cadastrals d'acord a la Refer?ncia Cadastral introdu?da o a trav?s de la refer?ncia de pol?gono i/o parcel?la.
  Obtenir Descriptiva i Gr?fica. Permet obtenir una certificaci?n descriptiva i gr?fica d'un immoble.
  Document d'integraci?n en el ?reva de Desc?rregues: VAIG DONAR_PINT_Serveis_Mitjan?ats_v1_8_2.doc

  20 May 2010

  Servei de Consulta en Data Concreta TGSS Desplegar acordeon

  Ja est? disponible a l'entorn de Preproducci?n el servei de consulta en Data concreta.
  La Tesorer?a General de la Seguretat Social ha posat a disposici?n de les Administracions P?blicas un Servei Web que permet l'obtenci?n d'un certificat d'Alta en Data Concreta d'obligacions amb la Seguretat Social (Servei Web d'Alta en Data Concreta versi?n d'Intermediaci?n).
  El servei b?sicamente consisteix que se li passa una data a TGSS per a una persona en concret, i TGSS respon si aquesta persona estava en Alta laboral per a la data sol?licitada.

  20 April 2010

  Ministeri de Presid?ncia en Tecnimap 2010 Desplegar acordeon

  Ministeri de Presid?ncia en Tecnimap El Ministeri de la Presid?ncia asisti? a les sessions de Tecnimap 2010 celebrades el passat 7-9 d'abril.

  26 March 2010

  T?tulos Universitaris i No Universitaris (M. Educaci?n) Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediaci?n ofereix dos nous serveis de consulta de dades dels T?tulos Oficials d'un ciutad?, aquests s?n:

  • El Servei de Verificaci?n de Dades de T?tulos universitaris oficials (SVDTU)proporcionar? informaci?n sobre els t?tulos universitaris oficials atorgats a un ciutad?.
  • El Servei de Verificaci?n de Dades de T?tulos No universitaris oficials (SVTNU) proporcionar? informaci?n sobre la llista de t?tulos no universitaris oficials obtinguts per un ciutad?.


  De moment es troben disponibles la titulacions obtingudes amb posterioritat a 1999.

  Aquests serveis podr?n ser utilitzats de forma automatitzada per les aplicacions que siguin adaptades per incloure aquesta consulta.
  Document ?reva de desc?rregues: VAIG DONAR_SVDT_v1_8.pdf

  25 January 2010

  Dades Cadastrals i Certificaci?n Cadastral Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediaci?n ofereix dos nous serveis de consulta: Consulta de les dades Cadastrals i Certificaci?n Cadastral

  • Consulta Cadastral
  • Certificat de Titularitat.
  • Estar al Corrent de Deute amb l'AEAT per a Ajudes i Subvencions (AEAT)
  • La Plataforma d'Intermediaci?n ofereix un nou servei per comprovar si un ciutad? est? al corrent de pagament amb l'AEAT per la concesi?n d'Ajudes i? Subvencions.
  • Proveir al sistema SVD de la capacitat de facilitar informaci?n relativa a l'estat de deutes tributaris pendents per l'obtenci?n d'Ajudes i Subvencions atorgades a un ciutad? o empresa.

  Les dades del certificat ser?n proporcionats per l'Ag?ncia Estatal d'Administraci?n Tribut?ria (AEAT).

  Aquest servei podr? ser utilitzat de forma automatitzada per les aplicacions que siguin adaptades per incloure aquesta consulta.
  Document ?reva de desc?rregues: DIGUES_SVDBS_v1_4.pdf

  08 January 2010

  Premis 4th European eGovernment Awards 2009 SVD. Desplegar acordeon

  El Servei de Verificaci?n de Dades ha estat reconegut com a bona pr?ctica en el marc de la quarta convocat?ria de premis europeus d'administraci?n 2009( http://www.epractice.eu/en/awardsfinalists2009(Obre en nova finestra) ).

  31 December 2009

  Nous Serveis d'Intermediaci?n de Dades Disponibles Desplegar acordeon

  S'han incl?s nous serveis de verificaci?n de dades en la Plataforma d'Intermediaci?n:

  • Prestacions i Situaci?n de Desocupaci? del SPEE (Servei P?blico d'Ocupaci? Estatal)
  • T?tulos Universitaris i No Universitaris (M. Educaci?n)
  • El Servei de Verificaci?n de Dades de T?tulos universitaris oficials (SVDTU)proporcionar? informaci?n sobre els t?tulos universitaris oficials atorgats a un ciutad?.
  • Servei de Verificaci?n de Dades de Desocupaci? proporcionar? informaci?n sobre el Certificat de la ?ltima situaci?n de prestacions.
  • Servei de Verificaci?n d'Imports Actuals proporcionar? informaci?n sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts Actuals
  • Servei de Verificaci?n d'Imports per Per?odes proporcionar? informaci?n sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts en un Per?ode determinat.
  • Servei de Verificaci?n de Dades de T?tulos No universitaris oficials

  (SVTNU) proporcionar? informaci?n sobre la llista de t?tulos no universitaris oficials obtinguts per un ciutad?.
  De moment es troben disponibles la titulacions obtingudes amb posterioritat a 1999.

  Dades Cadastrals i Certificaci?n Cadastral (D.G. del Cadastre)
  Consulta Cadastral
  Certificat de Titularitat.
  Estar al Corrent de Deute amb l'AEAT per a Ajudes i Subvencions (AEAT)
  Proveir al sistema SVD de la capacitat de facilitar informaci?n relativa a l'estat de deutes tributaris pendents per l'obtenci?n d'Ajudes i Subvencions atorgades a un ciutad? o empresa.
  Les dades del certificat ser?n proporcionats per l'Ag?ncia Estatal d'Administraci?n Tribut?ria (AEAT).

  05 December 2009

  Desocupaci? del SPEE (Servei P?blico d'Ocupaci? Estatal) Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediaci?n ofereix tres nous serveis de consulta de dades de la Prestaci?n de Desocupaci? d'un ciutad?, aquests s?n:

  • Servei de Verificaci?n de Dades de Desocupaci? proporcionar? informaci?n sobre el Certificat de la ?ltima situaci?n de prestacions.
  • Servei de Verificaci?n d'Imports Actuals proporcionar? informaci?n sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts Actuals
  • Servei de Verificaci?n d'Imports per Per?odes proporcionar? informaci?n sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts en un Per?ode determinat.

  Aquests serveis podr?n ser utilitzats directament de forma automatitzada per les aplicacions que siguin adaptades per incloure aquesta consulta.
  Document ?reva de desc?rregues: VAIG DONAR_SVDP_v2_7.pdf

  Subscripcions

  En aquesta ?reva podr? donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable