accesskey_mod_content

A cooperación entre as diferentes AAPP a nivel nacional realízase no marco da Comisión Sectorial de Administración electrónica  e dos seus diferentes grupos de traballo:
 

Grupo de Identidade Dixital e firma electrónica

Seguimento e posta en común dos cambios normativos e tecnolóxicos en cuestións de identidade e firma electrónica, así como a análise da problemática e solucións dispoñibles. Tamén realiza propostas a a  Comisión Sectorial de Administración Electrónica, para a súa consideración e eventual aprobación, en materia de identidade dixital e firma electrónica.

Grupo de Intermediación e Servizos. Cartafol Cidadán

Intermediación nos intercambios de datos e documentos no sector público. Priorización dos servizos de intercambio de datos e documentos-e. Modelos xurídico-organizativos nos intercambios de datos, tanto intermediados, a través de nodos de interoperabilidade,  como directos. Modelos de seguridade, goberno e control dos sistemas intermediados.Desenvolvemento e implantación do modelo de relación co cidadáns Cartafol Cidadán nas diferentes áreas de actuación: seguimento de actividade, transparencia e acceso e consumo de datos. Modelos xurídicos-organizativos de a  interoperabilidade, priorización de servizos.

Grupo de Interoperabilidade

Proporcionar normas e instrumentos que faciliten a interoperabilidade entre Administracións Públicas e realizar o modelo de bases tecnolóxicas para garantir a interoperabilidade de Goberno Electrónico no ámbito da Administración Local, Autonómica e Estatal.

Grupo de Telecomunicacións Integradas

Planifica, coordina e realiza o seguimento das actuacións a realizar no ámbito das telecomunicacións que permitan o impulso, a potenciación, a consolidación e unha garantía de sustentabilidade económica da rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas considerada no artigo 155.3 da Lei 40/2015, de o 1 de outubro, así como as correspondentes redes corporativas das diferentes Comunidades Autónomas.

Grupo de Observatorio, Indicadores e Medidas

Realiza actuacións no marco do Observatorio da Administración Electrónica que permitan a través de diferentes publicacións e estudos coñecer a panorámica xeral de situación e progreso da Administración Electrónica en España a todos os niveis. Xera os informes CAE e IRIA e fai o seguimento das actuacións do Observatorio de Accesibilidade Web. Tamén establece un calendario de publicación de datos, aprobado por todas as Comunidades Autónomas, co compromiso de envío/envorcado de datos propios.

Grupo de Seguridade

Proporciona normas e instrumentos que faciliten a implementación do Esquema Nacional de Seguridade (ENS) entre Administracións Públicas; desenvolve da Liña de acción 2 da EECS “Seguridade dos Sistemas de Información das Administracións Públicas”; coordina e dá soporte ao Grupo de Identidade Dixital; mellora, ampla e coordina o intercambio de información técnica de incidentes e ameazas, entre outras funcións.

Grupo de Reutilización de Aplicacións e Servizos e RISP

Fomenta no Sector Público a reutilización en todos os niveis por medio da reutilización de aplicacións e servizos, segundo contémplase na lei 40/2015, do 1 de outubro, e de a reutilización da información no sector público e a coordinación co portal datos.gob.

Grupo de Repositorios Comúns

Persegue o establecemento de estándares comúns de actuación en relación cos repositorios co fin de que a información contida neles estea actualizada e poida ser interoperable entre eles así como con outros sistemas de información.

Grupo Documento, Expediente e Arquivo Electrónico

Establece, coordina, controla e realiza o seguimento das actuacións en materia de Xestión Documental Electrónica, incluíndo o Documento, Expediente e Arquivo Electrónicos, así como establece as directrices e requisitos en materia de xestión documental electrónica e impulsa o uso de Arquive como arquivo electrónico final nas distintas AA PP entre outras funcións.

Grupo de Funcionarios Habilitados e Rexistro Electrónico de Apoderamentos

Coordinación con Comunidades Autónomas e Entidades locais para asegurar a asistencia aos cidadáns no uso de medios electrónicos mediante funcionarios habilitados para a asistencia no referente á identificación e firma electrónica, presentación de solicitudes a través do rexistro electrónico xeneral e obtención de copias auténticas.Definición de aspectos relativos aos Rexistros de Funcionarios Habilitados (RFH). Estudo do proceso de incorporación das AAPP que non dispoñan dun RFH ao Rexistro de Funcionarios Habilitados implementado pola SGAD. Estudo do proceso de integración das AAPP que dispoñan dun RFH co RFH da SGAD.

Grupo de apoio funcional á implantación das leis 39 e 40/2015

Crea un espazo de colaboración onde expor todos os retos que as Administracións Públicas están a enfrontarse na implantación das Leis 39 e 40. Canaliza cuestións que excedan o alcance técnico do resto de grupos de traballo, valorar posibles solucións ou determinar a súa elevación a outras instancias e, por último, expón posibles criterios comúns que garantan a homoxénea implantación das medidas de Administración Electrónicas consideradas nas Leis.

Grupo Identificador Europeo de Lexislación - ELI

Implementa o Identificador Europeo de Lexislación en España, como estándar de identificación e descrición documental da información lexislativa publicada nos diarios oficiais e nas bases de datos das distintas Administracións

Grupo de Factura Electrónica

Traballar colaborativamente entre as CCAA e a AGE para a mellora de a facturación ás Administracións Públicas, pondo especial énfase na implantación da factura electrónica no Sector Público.

 

Dentro da Administración Xeral do Estado a cooperación realízase a través da Comisión de Estratexia TIC  e das Comisións Ministeriais de Administración Dixital . Onde tamén se establecen diferentes grupos de traballo en materias análogas ás indicadas anteriormente.

 

0 Comentarios

Non hai comentarios