accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Observatorio de Accesibilidade Web

Observatorio Accesibilidade

Segundo establece o  Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) , o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (competencias transferidas desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública) é o Organismo responsable do seguimento e presentación de informes con respecto ao cumprimento deste Real Decreto e da Directiva 2016/2102(Abre en nova xanela) , a cal traspón.

Dentro deste Ministerio, e á súa vez, dentro da Secretaría Xeral de Administración Dixital, o Observatorio de Accesibilidade Web é o encargado de coordinar e levar a cabo estas accións.

Ademais, o Observatorio de Accesibilidade Web – OAW  ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles da Administración (AGE, CCAA, EELL e restos de organismos do sector público).

Actuacións do OAW

Dentro desta iniciativa realízanse as seguintes actuacións:

 • Seguimento do cumprimento dos requisitos de accesibilidade segundo a Directiva 2016/2102 . Estudos periódicos que proporcionarán datos de medición do grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos sitios web e das aplicacións móbiles da Administración así como datos de evolución.
 • Servizo de diagnóstico en liña. Este servizo permite ao persoal das Administracións Públicas a posibilidade de solicitar unha revisión automática de accesibilidade dos seus sitios web conforme a a Metodoloxía para o Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 así como unha revisión automática da Declaración de accesibilidade. Dispoñible para os membros da Comunidade Accesibilidade .
 • Documentación de referencia  sobre accesibilidade para axudar a mellorar a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles das Administracións públicas: normativa, guías sobre a creación de contido accesible e a súa validación, vídeos divulgativos relacionados coa implantación do RD 1112/2018, preguntas frecuentes con resposta ás cuestións ou dúbidas máis estendidas relacionadas coa accesibilidade, etc.
 • Comunidade accesibilidade . Punto de encontro das administracións públicas para compartir información e experiencias e resolver dúbidas. Tamén permite o acceso ao Servizo de diagnóstico en liña.

Antecedentes do OAW

O Observatorio de Accesibilidade Web foi unha iniciativa posta en marcha desde o ano 2010 en España. Podes consultar a páxina " Historia do OAW " para coñecer todas as actuacións que levaron a cabo e como foron evolucionando.

Metodoloxía dos estudos

En xuño de 2020 aprobouse a Metodoloxía actual para o Seguimento Simplificado, baseada en ÚNEA-EN 301549:2019 (equivalente a WCAG 2.1):

Necesitaranse tamén Metodoloxías específicas para o Seguimento en Profundidade de sitios web e aplicacións móbiles.

Máis información en sección “ Seguimento e presentación de informes ”.

Resultados dos estudos

En cada un dos estudos do Observatorio e para cada un dos seus ámbitos de actuación xéranse diferentes informes:

 • Informe agregado. Este informe permite coñecer de maneira global a situación actual e de evolución de todos os sitios web analizados no estudo. O informe contén unha gran cantidade de gráficas e táboas que reflicten os resultados do estudo: resultados globais, resultados obtidos en cada un dos segmentos así como unha evolución dos resultados ao longo do tempo.
 • Informes individuais. Xéranse informes individuais para cada un dos sitios web analizados, que conteñen o detalle dos resultados obtidos en cada unha das páxinas analizadas no estudo. Estes informes son remitidos aos responsables do sitio web analizado para que poidan usalos na mellora da súa accesibilidade.

A nota técnica A accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público (PDF)(Abre en nova xanela) , describe o novo contexto e os retos aos que enfrontan todos os actores implicados tras a publicación do Real Decreto 1112/2018 así como mostra os resultados da iteración de finais de 2018 ofrecendo unha imaxe global da situación nese momento.

Observatorio de Accesibilidade Web - AGE

Segmentos

Existen 6 grupos para categorizar os sitios web en función do seu nivel de importancia dentro da administración, o seu tipo de contido, ou a finalidade para a cal foron creados:

 • Segmento I. Principais. Sitios web principais de Ministerios e outros sitios web xestionados por entidades públicas de maior acceso ou impacto na sociedade.
 • Segmento II. Órganos e unidades administrativas. Sitios web de órganos, centros ou unidades administrativas dos ministerios.
 • Segmento III. Sector Público Institucional. Selección de sitios web do conxunto de entidades que integran o sector público institucional estatal fóra das universidades públicas non transferidas, que se analizarán no ámbito de actuación "Outros", dentro do segmento "Universidades" para obter unha visión de conxunto do sector universitario.
 • Segmento IV. Temáticos. Selección de sitios web xestionados pola AGE pero que non identifican a un organismo concreto: webs promocionais, de información específica sobre determinados aspectos, de servizos, recollida de datos, etc.
 • Segmento V. Sedes Principais. Sedes electrónicas dos sitios web incluídos no segmento Principais.
 • Segmento VIN. Resto de Sedes. Sedes electrónicas non incluídas no segmento de "Sedes principais".

De estes segmentos, os segmentos I, II e V sempre serán analizados en todas as iteracións oficiais que se vaian planificando (serie FIXA).

O resto de segmentos, os segmentos III, IV e VIN, dividirán os seus sitios web en 2 series que serán analizados en anos alternos nas iteracións oficiais que se vaian planificando (serie PAR e serie IMPAR).

Estudos realizados

Realizouse 1 iteración do Observatorio baseada en a  Metodoloxía actual , distribuída da seguinte forma:

 • Primeira execución. Xuño 2020.

Observatorio de Accesibilidade Web - CCAA

Segmentos

Existen 14 grupos para categorizar os sitios web en función da súa temática e así poder coñecer a situación nesas áreas específicas, permitindo comparar os seus resultados entre as distintas Comunidades Autónomas:

 • Segmento I. Principais. Sitio web principal de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento II. Boletíns. Sito web do Boletín Oficial de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento III. Sedes electrónicas. Sedes electrónicas ou Oficinas Virtuais nos casos nos que aínda non exista sede (só una por cada Comunidade Autónoma).
 • Segmento IV. Educación. Sitio web principal educativo de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento V. Emprego. Sitio web principal dedicado a políticas de emprego de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento VIN. Saúde. Sitio web principal dedicado á prestación de servizos sanitarios en cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento VII. Tributos. Sitio web principal dedicado á xestión e recadación de impostos en cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento VIII. Turismo. Sitio web principal dedicado á promoción e información turística de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento IX. Transparencia. Sitio web de transparencia de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento X. Protección Social. Sitio web principal dedicado á protección social de cada Comunidade Autónoma
 • Segmento XI. Medio Ambiente. Sitio web principal dedicado ao medio ambiente de cada Comunidade Autónoma
 • Segmento XII. Centros Sanitarios. (Incluiranse a partir de 2022). Selección de sitios web pertencentes a centros sanitarios.

 • Segmento XIII. Centros Educativos non universitarios (Incluiranse a partir de 2023). Selección de sitios web pertencentes a centros educativos non universitarios.

 • Segmento XIV. Outros servizos. Selección de sitios web específicos para a prestación de calquera outro servizo autonómico que non pertenza a ningún dos segmentos anteriores.

De estes segmentos, os 7 primeiros, sempre serán analizados en todas as iteracións oficiais que se vaian planificando (serie FIXA).

Os segmentos VIII, IX e XIII serán analizados nas iteracións oficiais realizadas nos anos IMPARES (serie IMPAR).

Os segmentos X, XI e XII serán analizados nas iteracións oficiais realizadas nos anos PARES (serie PAR).

O segmento XIV dividirá os seus sitios web en 2 series, que serán analizados en anos alternos nas iteracións oficiais (serie PAR e serie IMPAR).

Estudos realizados

Realizouse 1 iteración do Observatorio baseada en a  Metodoloxía actual , distribuída da seguinte forma:

 • Primeira execución. Xuño 2020.

Observatorio de Accesibilidade Web - EELL

Segmentos

Existen 6 grupos para categorizar os sitios web tendo en conta a división provincial e en función das características das diferentes entidades locais e así obter resultados comparables:

 • Segmento I. Deputacións. Sitio web principal de todas as Deputacións Provinciais, Cabidos e Consellos Insulares. No caso de Comunidades Autónomas uniprovinciales non existirá o sitio web da deputación.

 • Segmento II. Capitais. Sitio web do concello de todas as capitais de provincia.

 • Segmento III. Máis Poboados. Sitio web do concello dos municipios con poboación maior de 20.000 habitantes (excluíndo a capital).

 • Segmento IV. Medios. Selección de sitios web de concellos de municipios con poboación entre 5.000 e 20.000 habitantes de cada provincia.

 • Segmento V. Pequenos. Selección de sitios web de concellos de municipios con poboación entre 2.500 e 3.500 habitantes de cada provincia.

 • Segmento VIN. Outros servizos. Sitios web que non pertencen a ningún dos segmentos anteriores.

De estes segmentos, os segmentos I e II sempre serán analizados en todas as iteracións oficiais que se vaian planificando (serie FIXA).

O resto de segmentos, dividirán os seus sitios web en 2 series que serán analizados en anos alternos (serie PAR e serie IMPAR).

Estudos realizados

Realizouse 1 iteración do Observatorio baseada en a  Metodoloxía actual , distribuída da seguinte forma:

 • Primeira execución. Xuño 2020.

Observatorio de Accesibilidade Web - Outros

Segmentos

Exsten 3 grupos para categorizar os sitios web e así obter resultados comparables:

 • Segmento I. Órganos constitucionais e reguladores. Inclúe a todos os sitios web principais de órganos constitucionais e de relevancia constitucional, así como a outras estruturas de relevancia integradas dentro os mesmos e a entes reguladores. Tamén se inclúe unha selección dos órganos homólogos existentes no ámbito autonómico.
 • Segmento II. Poder Xudicial. Inclúe aos sitios web tanto do Consello Xeral do Poder Xudicial, como dos principais Xulgados e Tribunais, así como da administración de xustiza (organización ao servizo de Xuíces e Tribunais), considerando tanto os de comunidades autónomas con competencias transferidas, como as atendidas no plano nacional.
 • Segmento III. Universidades. Sitios web de universidades públicas non transferidas e universidades públicas transferidas.

Todos os segmentos serán analizados en todas as iteracións oficiais que se vaian planificando (serie FIXA).

Estudos realizados

Realizouse 1 iteración do Observatorio baseada en a  Metodoloxía actual , distribuída da seguinte forma:

 • Primeira execución. Xuño 2020.

 

3 Comentarios

 • adminctt 30/06/2011 ás 11:31

  Os resultados dos estudos aínda non foron publicados con caracter xeral. Se vostede é responsable dun dos portais analizados, por favor, póngase en contacto cos responsables do observatorio, observ_accesibilidad@mpt.es para estudar como facerlle chegar os seus resultados.

 • memunnoz 26/01/2011 ás 11:13

  Si, efectivamente esta liña de traballo continuará durante todo o 2011

 • ajimenezlara 01/01/2011 ás 11:08

  Cando se prevé que estean dispoñibles os resultados dos estudos do Observatorio de Accesibilidade? Pénsase manter esta liña de traballo despois de 2011?