accesskey_mod_content

Observatorio de Accesibilidade Web

Observatorio Accesibilidade

O Observatorio de Accesibilidade é unha iniciativa de o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital que ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración (AGE, CCAA e EELL).

Dentro desta iniciativa provense estes servizos:

 • Observatorio de Accesibilidade Web. Estudo periódico que proporciona datos de avaliación dos portais co obxectivo de dispor de información de estado e evolución da Accesibilidade Web nos mesmos.
 • Servizo en liña básico de diagnóstico da Accesibilidade Web . Servizo que proporciona a cada Departamento das Administracións Públicas a posibilidade de realizar, directamente, análises automáticas de accesibilidade conformes ao estudo do observatorio baseado na norma UNE 139803:2012. Dispoñible para os membros da Comunidade Accesibilidade
 • Documentación de referencia sobre accesibilidade de axuda aos desenvolvedores: normativa, mellores prácticas, documentación específica sobre a creación de contido accesible e a súa comprobación, preguntas frecuentes con resposta ás cuestións ou dúbidas máis estendidas no desenvolvemento web accesible, etc.
 • Comunidade accesibilidade . Punto de encontro dos xestores de portais web das administracións públicas para compartir información e experiencias e resolver dúbidas. Tamén permite o acceso ao servizo en liña básico de diagnóstico da Accesibilidade Web.

Ámbito temporal

Inicialmente, os estudos do Observatorio de Accesibilidade Web planificáronse para levar a cabo durante 2010 e principios do 2011. Para cada un dos ámbitos, realizáronse varias execucións do estudo que permitiron mostrar a evolución do estado de accesibilidade neste período.

Dado o grao de éxito e aceptación da iniciativa, así como polos bos resultados obtidos, decidiuse prolongar a súa actividade durante o ano 2011 completo.

Durante 2012 e 2013 mantivéronse as actividades do servizo de diagnóstico en liña e a comunidade accesibilidade. Así mesmo potenciouse a xeración de materiais de axuda ante a aprobación da nova Norma UNE 139803:2012.

Desde 2014 traballouse con respecto ao estándar UNE 139803:2012 (equivalente a WCAG 2.0). En abril de 2018 aprobouse a última metodoloxía(Abre en nova xanela) (versión 2) e todos os servizos adaptados a ela están dispoñibles para as Administracións Públicas.

Actualmente estase traballando para a aprobación, da " Nova metodoloxía para o Seguimento simplificado UNE-EN 301549(Abre en nova xanela) " que define como se vai a levar a cabo no estado español o seguimento simplificado recollido na Decisión de execución 2018/1524 a partir do ano 2020, tendo en consideración WCAG 2.1.

Metodoloxía dos estudos

A revisión de accesibilidade dos estudos do Observatorio de Accesibilidade Web realízase mediante unha metodoloxía automática desenvolvida expresamente para este observatorio. Esta metodoloxía ten en conta unicamente 20 verificacións de accesibilidade. Cada verificación estaba composta por varias comprobacións realizadas automaticamente. Mediante métricas especializadas puidéronse incluír algunhas comprobacións de revisión habitualmente manual.

En xullo de 2015 aprobouse a primeira metodoloxía que usa o estándar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) polo grupo de "Sitios web da Administración Xeral do Estado" e polo grupo de "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comitsión Sectorial de Administración Electrónica (gobernos rexionais e locais).

A metodoloxía actual que tamén usa o estándar UNE 139803:2012 aprobouse polo grupo de traballo de "Accesibilidade no TIC nas AAPP" do Comité de Dirección TIC e de "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisión Sectorial de Administración Electrónica en abril de 2018.

Todos os servizos ofrecidos en 2010, 2011 e 2012 usaron unha metodoloxía equivalente pero baseada no estándar UNE 149803:2004. Hai 2 versións equivalentes  metodoloxía UNE 139803:2004 - Administración Xeral do Estado(Abre en nova xanela) e metodoloxía UNE 139803:2004 - gobernos rexionais e locais(Abre en nova xanela) . A única diferenza entre ambas é a diferente distribución de segmentos.

Metodoloxía actual OAW usando estándar UNE 139803:2012. Versión 2. Abril 2018

Resultados dos estudos

En cada execución en cada ámbito de actuación dos estudos do observatorio xéranse:

 • Informe agregado. Co fin de obter uns resultados globais que permitan unha visión rápida do estado de accesibilidade dos portais da Administración, xérase un informe de resultados agregados. Estes informes, conteñen tanto os resultados globais, como os resultados obtidos polos distintos grupos de portais nos que se estrutura o observatorio, ofrecendo distintas comparativas entre eles.
 • Informes individuais. Obtéñense informes individuais para cada un dos portais analizados, os cales conteñen o detalle dos resultados obtidos en cada unha das páxinas analizadas no observatorio. Estes informes son remitidos aos correspondentes responsables do portal analizado para que poidan usalos na mellora da súa accesibilidade.

Un resumo dos resultados alcanzados durante as execucións de 2010 e 2011 atópase dispoñible na nota técnica do OBSAE: Accesibilidade na Administración Electrónica en España .

Un brevísimo resumo de datos con respecto á situación xeral en decembro de 2016 atópase dispoñible na nota técnica do OBSAE: " Directiva de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público ".

Tras a publicación do novo Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) publicouse a nota técnica " A accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público ", na que ademais de describir o contexto e retos aos que se enfrontan todos os actores implicados, móstranse os resultados da última iteración dos estudos periódicos do Observatorio de Accesibilidade web realizada a finais de 2018 ofrecendo unha imaxe global da situación nese momento.

Observatorio de Accesibilidade Web - AGE

Segmentos

Considéranse 5 grupos de portais en función do seu nivel de importancia dentro da administración, o seu tipo de contido, ou a súa finalidade

 • Segmento Principais. Portais principais de Ministerios e Organismos Públicos de maior acceso.
 • Segmento Organismos. Portais identificativos do resto de organismos da AGE.
 • Segmento Temáticos. Portais xestionados pola Administración pero que non identifican o organismo: webs promocionais, de información específica sobre determinados aspectos, de servizos, recollida de datos, etc.
 • Segmento Outros. Outros organismos do Estado e da Administración.
 • Segmento Sedes. Sedes electrónicas.

Planificación

Con respecto a UNE 2004, realizáronse un total de 6 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Mediados de maio 2010.
 • Segunda execución. Mediados de xullo 2010.
 • Terceira execución. Finais de novembro 2010.
 • Cuarta execución. Execución final do primeiro ciclo. Mediados de febreiro 2011.
 • Quinta execución. Outubro 2011.
 • Sexta execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar).

Con respecto a UNE 2012, realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Setembro 2015.
 • Segunda execución. Novembro 2015.
 • Terceira execución. Agosto 2016.
 • Cuarta execución. Decembro 2016.
 • Quinta execución. Novembro 2017.

Con respecto a UNE 2012, realizáronse 4 iteracións do observatorio usando a metodoloxía actual (versión 2):

 • Primeira execución basee. Maio 2018.
 • Segunda execución. Mediados de novembro de 2018.
 • Terceira execución. Xuño de 2019.
 • Cuarta execución. Novembro de 2019.

Observatorio de Accesibilidade Web - CCAA

Segmentos

Considéranse oito grupos de portais, cada un dos cales contén o mesmo tipo de portal de cada Comunidade Autónoma:

 • Segmento I. Portais principais de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento II. Boletíns Oficiais de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento III. Parlamento de cada Comunidade Autónoma.
 • Segmento IV. Sedes electrónicas ou Oficinas Virtuais (unha por cada Comunidade).
 • Segmento V. Portais de Educación.
 • Segmento VIN. Portais de Emprego.
 • Segmento VII. Portais de Saúde.
 • Segmento VIII. Portais de Tributos.

Planificación

Con respecto a UNE 2004 realizáronse un total de 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Principios de xuño 2010.
 • Segunda execución. Finais de Outubro 2010.
 • Terceira execución. Execución final primeiro ciclo. Principios de febreiro 2011.
 • Cuarta execución. Outubro 2011.
 • Quinta execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar)

Con respecto a UNE 2012 realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Setembro 2015.
 • Segunda execución. Novembro 2015.
 • Terceira execución. Agosto 2016.
 • Cuarta execución. Decembro 2016.
 • Quinta execución. Novembro 2017.

Con respecto a UNE 2012, realizáronse 4 iteracións do observatorio usando a metodoloxía actual (versión 2):

 • Primeira execución basee. Maio 2018.
 • Segunda execución. Principios de novembro de 2018.
 • Terceira execución. Xuño de 2019.
 • Cuarta execución. Novembro de 2019.

Observatorio de Accesibilidade Web - EELL

Segmentos

A mostra dividiuse en catro grupos de portais (segmentos), cada un dos cales contén o mesmo tipo de portal de cada Provincia:

 • Segmento I. Portais principais da Deputación de cada Provincia.
 • Segmento II. Portais do Concello da capital de cada Provincia.
 • Segmento III. Portais do municipio de maior poboación de cada Provincia (excluíndo a capital).
 • Segmento IV. Portais de municipios de entre 3000 e 4000 habitantes de cada Provincia.

Planificación

Con respecto a UNE 2004 realizáronse 3 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Mediados de outubro 2010.
 • Segunda execución. Principios de maio 2011.
 • Terceira execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar)

Con respecto a UNE 2012 realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Setembro 2015.
 • Segunda execución. Novembro 2015.
 • Terceira execución. Agosto 2016.
 • Cuarta execución. Decembro 2016.
 • Quinta execución. Novembro 2017.

Con respecto a UNE 2012, realizáronse 4 iteracións do observatorio usando a metodoloxía actual (versión 2):

 • Primeira execución basee. Maio 2018.
 • Segunda execución. Finais de novembro de 2018.
 • Terceira execución. Xuño de 2019.
 • Cuarta execución. Novembro de 2019.

3 Comentarios

 • adminctt 30/06/2011 ás 11:31

  Os resultados dos estudos aínda non foron publicados con caracter xeral. Se vostede é responsable dun dos portais analizados, por favor, póngase en contacto cos responsables do observatorio, observ_accesibilidad@mpt.es para estudar como facerlle chegar os seus resultados.

 • memunnoz 26/01/2011 ás 11:13

  Si, efectivamente esta liña de traballo continuará durante todo o 2011

 • ajimenezlara 01/01/2011 ás 11:08

  Cando se prevé que estean dispoñibles os resultados dos estudos do Observatorio de Accesibilidade? Pénsase manter esta liña de traballo despois de 2011?

 
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral