accesskey_mod_content

Que é o Centro de Transferencia de Tecnoloxía - CTT?

O Centro de Transferencia de Tecnoloxía publica un directorio xeral de aplicacións ou/e solucións cuxo obxectivo é favorecer a reutilización de solucións por todas as Administracións Públicas. Este portal informa de proxectos, servizos, activos semánticos, normativa e solucións que se están desenvolvendo en materia de Administración electrónica. Os seus principais obxectivos son:

 • Crear un repositorio común de software e de servizos para a súa reutilización nas Administracións Públicas.
 • Crear unha base de coñecemento común sobre as diversas solucións técnicas (normativas, servizos, activos semánticos, infraestrutura, desenvolvementos, etc.). no ámbito da Administración electrónica.
 • Crear un espazo onde se poidan compartir experiencias e cooperar no ámbito da administración electrónica.

Ademais, desde espazo reservado en (Abre GITHUB en nova xanela) facilítase o desenvolvemento colaborativo de aplicacións das administracións públicas. Calquera administración pode publicar o seu proxecto de software libre e crear unha comunidade de desenvolvemento ao redor del.

O CTT está a disposición de calquera administración pública e a calquera perfil que traballe na contorna da Administración Electrónica.

O Centro de Transferencia de Tecnoloxía é a resposta ao mandato do artigo 17 do Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da administración electrónica.

Ademais, o Centro de Transferencia de Tecnoloxía atópase recollido no artigo 158 da lei 40/2015. O Centro de Transferencia de Tecnoloxía é o directorio xeral de aplicacións para a súa reutilización na Administración Xeral do Estado e interopera cos directorios establecidos por outras Administracións Públicas.

Para axudar a utilizar o CTT púxose a disposición de todos os seus usuarios os seguintes medios:

 • Guía Rápida de Uso do CTT . Introdución breve ao CTT e o seu funcionamento: contornas, solucións, usuarios, etc. Atópase dispoñible para usuarios anónimos dentro da área área de descargas da solución “ CTT
 • Guía de publicación e licenciamiento de activos , preparada dentro do ámbito do Esquema Nacional de Interoperabilidade, para coñecer todas as consideracións previas e pasos a realizar antes de proceder a solicitar o alta da solución: condicións de copyright e autoría, estudo de compoñentes, selección da licenza, preparación do activo para a distribución, etc.
 • Guía para a prestación de aplicacións en modo servizo , preparada dentro do ámbito do Esquema Nacional de Interoperabilidade e da reutilización en modo servizo. Serve como ferramenta de apoio ás Administracións Públicas que queiran ofrecer aplicacións, plataformas, infraestruturas ou procesos en modo servizo para a súa reutilización por outros organismos. Inclúe consideracións a ter en conta antes de proceder a solicitar o alta de solución reutilizable en modo servizo.
 • Edición de solucións. Explica como realizar a edición e xestión dunha solución na contorna CTT - PAe . Atópase dispoñible para usuarios anónimos dentro da área área de descargas da solución “ CTT ”.
 • Manual administrador de listas de distribución con . mailman Describe as opcións de configuración de uso máis frecuente nas listas de distribución así como as tarefas que debe levar a cabo o administrador/moderador da mesma. Atópase dispoñible para usuarios anónimos dentro da área área de descargas da solución “ CTT ”.
 • Servizo de soporte. Para calquera dúbida ou incidencia pode porse en contacto co servizo de soporte en http://soportecaid.redsara.es http://soportecaid.redsara.es(Abre en nova xanela)
 • Servizo de consulta sobre dúbidas de licenciamiento: En colaboración con Rede.es ofrécese un servizo de consultas a través do cal as AAPP poderán formular cuestións relacionadas con software libre e o licenciamiento das súas solucións.

O directorio de solucións do CTT é o lugar indicado para atopar unha solución, proxecto, servizo ou activo semántico para reutilizar na túa administración.

Todas as solucións dispoñibles no CTT recollen información divulgativa e de uso sobre elas. Ademais ofrécense diferentes opcións de descarga e de colaboración nelas, como foros e listas de distribución de correo. Ademais, naqueles casos nos que sexa posible, poderase descargar o código fonte ou se enlazará co repositorio externo no que poida realizarse a descarga.

http://administracionelectronica.gob.es/ctt

O CTT está dispoñible a través de Internet e da Red SARA . Con todo, no caso de administracións públicas, recoméndase a súa utilización desde Red SARA a pois só desde SARA terase acceso a toda a información e servizos específicos para administracións públicas.

Para aquelas solucións que desexan construír unha comunidade de desenvolvemento ao redor do seu proxecto software libre, creouse a organización forja-CTT dentro da gran contorna colaborativa público de , GITHUB na que as administracións públicas poden crear e xestionar os seus repositorios

https://github.com/ctt-gob-é(Abre en nova xanela)

A organización Forja CTT está recoñecida en como GITHUB espazo do sector público:

https://government.github.com/community/(Abre en nova xanela)

O funcionamento do CTT determínano dous aspectos fundamentais: as solucións e os niveis de acceso. A solución é a unidade básica de traballo dentro do CTT ao redor da cal se orquestran todas as funcionalidades ofrecidas. Os diferentes niveis de acceso permiten personalizar a información e os servizos ofrecidos por cada solución a cada usuario.

Un conxunto de documentos, ficheiros, noticias, páxinas de información e servizos. Conceptualmente unha solución ou/e proxecto pode ser:

 • Servizos horizontais postos a disposición de todos os organismos para facilitar ou simplificar a implantación de novos servizos.
 • Desenvolvementos realizados cuxo código e información asociada ponse a disposición das Administracións para que poida utilizarse ou mellorarse.
 • Activos semánticos modelos de datos ou listas de codificación que poden ser reutilizadas por outras administracións públicas.
 • Calquera proxecto tecnolóxico no que se conta a experiencia da súa implantación e uso para que outros organismos poidan beneficiarse dela.
 • Recomendacións, normativa, metodoloxías, etc. de aplicación no ámbito das TIC na administración.

No directorio de solucións do CTT albergado dentro do PAe ( CTT - PAe ) haberá sempre dispoñible información divulgativa das solucións de carácter público (dispoñible por internet):

 • Pestana “Xeral”. É a páxina de presentación da solución que recolle os conceptos xerais da solución e os principais datos de interese. Ademais o responsable da solución pode decidir incluír:
  • Novidades. Novidades públicas relacionadas coa solución.
  • Subscripción. Notificacións de cambios que se realicen en noticias ou documentos relacionados coa solución.
 • Pestana “Info. Adicional”. Profunda nos detalles funcionais e tecnolóxicos da solución.
 • Pestana “Área de descargas”. Diferentes contidos públicos descargables organizados por cartafoles.
 • Outras pestanas. Os responsables da solución poderán habilitar o uso doutras 2 pestanas públicas para dar máis información, indicadores, etc.

Ademais, cada solución pode ofrecer aos usuarios rexistrados das administracións públicas que accedan pola rede SARA:

 • Pestana “Área de Descargas”. Contidos adicionais aos xa presentes para usuarios anónimos que son específicos para Administracións Públicas.
 • Pestana “Colaboración”. Participación en foros de discusión sobre as solucións.
 • Outras pestanas. Os responsables da solución poderán habilitar o uso doutras 2 pestanas para dar máis información, indicadores, acceso a listas de distribución de correo, etc.

En calquera caso unha solución terá un máximo de 5 pestanas activas.

Aquelas solucións que o desexen poderán iniciar un proxecto de desenvolvemento colaborativo habilitado no espazo Forja-CTT de como GITHUB un repositorio. Estes repositorios poderán habilitar, segundo as súas necesidades, o uso destas funcionalidades:

 • Área de código fonte. Xestión do código do proxecto a través dun repositorio GIT . Este repositorio é a contorna de traballo e atópase en desenvolvemento e en continua evolución, por tanto pode haber materiais incompletos e software con defectos pendentes de liquidar. O lugar preferente onde fornecer as versións oficiais e estables do proxecto englobando código fonte, documentos de instalación, integración, etc. será a área de Descargas da solución CTT asociada.
 • Gráficos. Consulta de estatísticas acerca de aspectos relacionados co proxecto, como contribucións, visitantes, actualizacións de código, etc.
 • Xestión de Incidencias. Pódese xestionar a notificación, evolución e resolución de todas as solicitudes relacionadas con cada proxecto: incidencias do servizo, solicitudes de soporte, solicitudes de mellora, resolución do sistema, etc.
 • Wiki . Creación e xestión da documentación do proxecto de forma colaborativa

Os usuarios do CTT poden participar en distintos graos e con distintos permisos nas diferentes solucións.

A contorna CTT - PAe diferencia entre 4 tipos de usuarios que gozarán dun nivel de participación distinto dentro do portal e de cada solución.

 • Visitante anónimo. É aquel usuario que só desexa consultar información xeral de carácter público das solucións do CTT . Este usuario non necesita identificarse e ten acceso desde Internet e desde red SARA a .
 • Visitante rexistrado do PAe . Son aqueles usuarios que teñen un maior interese por participar activamente no PAe : expresando a súa opinión, participando en foros ou/e comunidades, etc. Desde calquera ámbito (público ou privado) pódese contar cun usuario rexistrado no PAe . Dispoñible desde internet e desde red SARA a .
 • Visitante rexistrado do PAe das Administracións Públicas. Son aqueles visitantes rexistrados do PAe que pertencen ás Administracións Públicas. Dita pertenza á Administración será validada polos responsables do PAe . Estes usuarios terán maiores niveis de acceso a funcionalidades e servizos do PAe. Concretamente para o caso do CTT , se ademais acceden pola rede SARA , teñen dispoñibles máis opcións de consulta, participación e descarga (pestanas área de descargas, colaboración e máis) dentro das solucións.
 • Administrador de solucións. Unha vez cóntase co perfil “visitante rexistrado do PAe das administracións públicas” no caso concreto do CTT pódese solicitar a creación dunha nova solución converténdose no administrador da mesma. O administrador das solucións é o responsable de xestionar a solución: contidos, usuarios, etc. e só poderá realizar dita administración desde a rede SARA . Unha solución pode contar con varios administradores.

Os usuarios da organización forja-CTT en son GITHUB totalmente independentes dos existentes en .. CTT-PAe

Para poder ser visitante rexistrado das Administracións Públicas débese traballar nunha administración pública e utilizar unha conta de correo electrónico da entidade. A asignación deste perfil solicítase no rexistro de usuario seleccionando perfil "administración" e é supervisada polos administradores centrais do PAe . Será aprobada unha vez concluído o proceso de alta.

Cando un usuario quere atopar unha solución para reutilizar na súa administración debe dirixirse ao directorio de solucións do CTT (contorna CTT - PAe ). Desde esta contorna terá 4 vías dispoñibles para facelo:

 • Buscador de solucións . Permite utilizar conxuntamente opcións de procura por palabras crave e por clasificación e características da solución. É dicir, poderíanse buscar por exemplo todas as solucións relacionados con firma (texto=asina) e que sexan servizos horizontais (clasificación técnica=servizos horizontais para AAPP ). Se o cajetín “texto” déixase baleiro pódese obter unha listaxe de todos os proxectos correspondentes a unha determinada clasificación (a que estea seleccionada).
  No Buscador de solucións do CTT incorpórase a opción de procura predictiva que permite anticiparse aos resultados desexados polo usuario. Unha vez introduciu un mínimo de 3 caracteres, ofrécese unha listaxe coas solucións cuxo “nome curto”, “Nome Abreviado” ou “Nome Completo“ contén este caracteres.

  Ademais, os resultados atopados pódense ordenar en función de 2 criterios:
  • Ranking trimestral das solucións máis descargadas o trimestre anterior (primeiro as máis descargadas).
  • Data da última actualización da solución (primeiro as modificadas hai menos tempo).
 • Buscador en directorios asociados . Permite realizar procuras de proxectos, con base en palabras crave, en todas os directorios  que se atopen asociados/federados co Centro de Transferencia de Tecnoloxía.
 • Solucións por ... Facilita o acceso, de forma sinxela e agrupada, ás solucións seguindo diversos criterios. Por exemplo, en Solucións por Área Técnica poderíanse atopar todas as Infraestruturas e Servizos Comúns postas a disposición das outras administracións para impulsar a Administración Electrónica.
 • Listado completo de Solucións Permitirase o acceso a unha listaxe completa de solucións ordenadas alfabeticamente desde o buscador de solucións e desde as seccións “soluciones por …”. A ligazón atópase dispoñible na parte superior da zona central da páxina.

Para ter un usuario activo en calquera das contornas do CTT débese contar primeiramente cun usuario rexistrado no PAe . O proceso de rexistro debe realizalo desde a opción “ rexístrese ” presente na cabeceira.

Se desexa conseguir o perfil “Visitante rexistrado do PAe das Administracións Públicas” deberá indicar durante o proceso de alta que o seu perfil é “Administración”. Así mesmo a dirección de correo electrónico utilizada deberá pertencer a unha Administración Pública.

Os responsables do PAe supervisarán periodicamente as novas altas de usuario e concederán o “perfil de visitante rexistrado das AAPP ” nos debidos casos.

Para poder contar cunha conta de usuario en simplemente GITHUB deberá pulsar sobre o botón “ Sign Up ” e encher a solicitude. Unha vez aprobada recibirá un correo electrónico indicándolle que o seu usuario se atopa operativo en .. GITHUB

Cada usuario pode modificar ou actualizar os datos cos que se deu de alta entrando no CTT-PAe co seu usuario e picando na opción "Configuración" dispoñible na esquina superior dereita.

Nesta páxina podemos modificar os datos como: contrasinal do usuario, dirección de correo electrónico, etc.

Lembre que é especialmente importante manter sempre actualizados os seus datos de conta de correo, teléfono e organismo para o cal traballa.

Consulte a Guía de publicación e licenciamiento de activos , preparada dentro do ámbito do Esquema Nacional de Interoperabilidade, para coñecer todas as consideracións previas e pasos a realizar antes de proceder a solicitar o alta da solución: condicións de e copyright autoría, estudo de compoñentes, selección da licenza, preparación do activo para a distribución, etc.

Para proceder a realizar o alta da solución na contorna CTT-PAe (directorio soluciones) simplemente, un usuario con perfil “visitante rexistrado do PAe de débeas AAPP ” encher o formulario dispoñible na opción “ Rexistro dunha solución "

Cando a solución estea dispoñible notificaráselle ao solicitante para que poida completar e encher o resto de información relacionada coa solución antes de facela pública.

Teña en conta que tanto ao solicitar o alta dunha solución como ao solicitar o alta dun proxecto convértese no administrador do mesmo. Posteriormente, poderá configurar novos administradores de soluciónea e do proxecto.

En colaboración con ofrécese Red.es un servizo de consultas a través do cal as AAPP poderán formular cuestións relacionadas con software libre e o licenciamiento das súas solucións.

En primeiro lugar deberase solicitar o alta dunha nova solución reutilizable no CTT , no campo "Razón solicitude" indicarase que ademais se necesita un repositorio en .. GITHUB

No caso de que a solución xa existise no CTT , realizarase a solicitude de repositorio na GITHUB a través do CAID (Abre en nova xanela) .

Cada solución do CTT ou repositorio en é GITHUB independente do resto de solucións ou repositorios e é xestionado integramente polo administrador do mesmo (por defecto o usuario que solicitou a súa alta).

O administrador da solución ou do repositorio é o responsable da xeración dos seus contidos, e da xestión e personalización do comportamento das ferramentas utilizadas, xestión dos colaboradores da súa solución ou repositorio, etc.

É dicir, o CTT ofrece a infraestrutura tecnolóxica e soporte sobre esta a as solucións ou repositorios pero son as administracións responsables deles as que os xestionan de maneira totalmente autónoma e independente segundo estimen que é máis conveniente para a súa solución ou repositorio.

Só accedendo cun usuario con perfil “Visitante rexistrado das AAPP ” e desde Red SARA a poderase ter acceso a estas pestanas da solución.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas