accesskey_mod_content

Elementos comúns

Son aqueles compoñentes horizontais, postos a disposición de todas as Administracións Públicas, que poden ser integrados en distintas aplicacións para construír un servizo de administración electrónica.
 • Firma electrónica

  Logotipo suite @asina

  Suite de produtos relacionados coa firma electrónica para impulsar e facilitar a implantación de sistemas de firma e autenticación na Administración Pública.

 • Intermediación de datos

  Logotipo Intermediación de datos

  Suite de produtos relacionados co intercambio de datos entre AAPP para facilitar a interoperabilidade nas Administracións Públicas

 • Rexistros da Administración

  Logotipo ORVE -SIR

  Suite de produtos que permiten avanzar na implantación dos rexistros electrónicos en todos os ámbitos administrativos e favorecer o intercambio de asentos rexistrais.

 • Notificacións na Administración

  Logotipos Notifica e DEHú

  Suite de produtos que facilitan a práctica das notificacións e as comunicacións en todos os ámbitos administrativos e favorecen o acceso e a comparecencia dos interesados.

 • Autentica

  Logotipo AUTENTICA

  Servizo de autenticación, Single Sign On e autorización de empregados públicos para aplicacións internas das AA.PP.

 • Pasarela de Pagos

  Imaxe Pasarela de Pagos

  Esta plataforma facilita a implantación do pago telemático nas aplicacións que xestionan trámites que comporten o pago de taxas, nos Organismos da Administración Xeral do Estado.

 • CORINTO - Correspondencia interadministrativa

  Imaxe correspondencia interadministrativa

  Proporciona un servizo de correspondencia entre unidades existentes no Directorio Común DIR3, que permite ás mesmas o intercambio de documentación con plenas garantías rexistrais, grazas ao Rexistro Electrónico Xeneral da AGE, e de recepción e non repudio, grazas aos sistemas de firma electrónica.

 • Plataformas integradas para Entidades locais e Comunidades Autónomas

  Imaxe Entidades locais e Comunidades Autónomas

  Permiten ofrecer servizos a EELL e CCAA desde un punto centralizado compartindo a xestión dos usuarios e perfís de acceso.

 • Logotipo suite @asina
  Firma electrónica

  Suite de produtos relacionados coa firma electrónica para impulsar e facilitar a implantación de sistemas de firma e autenticación na Administración Pública.

 • Logotipo Intermediación de datos
  Intermediación de datos

  Suite de produtos relacionados co intercambio de datos entre AAPP para facilitar a interoperabilidade nas Administracións Públicas

 • Logotipo ORVE -SIR
  Rexistros da Administración

  Suite de produtos que permiten avanzar na implantación dos rexistros electrónicos en todos os ámbitos administrativos e favorecer o intercambio de asentos rexistrais.

 • Logotipos Notifica e DEHú
  Notificacións na Administración

  Suite de produtos que facilitan a práctica das notificacións e as comunicacións en todos os ámbitos administrativos e favorecen o acceso e a comparecencia dos interesados.

 • Logotipo AUTENTICA
  Autentica

  Servizo de autenticación, Single Sign On e autorización de empregados públicos para aplicacións internas das AA.PP.

 • Imaxe Pasarela de Pagos
  Pasarela de Pagos

  Esta plataforma facilita a implantación do pago telemático nas aplicacións que xestionan trámites que comporten o pago de taxas, nos Organismos da Administración Xeral do Estado.

 • Imaxe correspondencia interadministrativa
  CORINTO - Correspondencia interadministrativa

  Proporciona un servizo de correspondencia entre unidades existentes no Directorio Común DIR3, que permite ás mesmas o intercambio de documentación con plenas garantías rexistrais, grazas ao Rexistro Electrónico Xeneral da AGE, e de recepción e non repudio, grazas aos sistemas de firma electrónica.

 • Imaxe Entidades locais e Comunidades Autónomas
  Plataformas integradas para Entidades locais e Comunidades Autónomas

  Permiten ofrecer servizos a EELL e CCAA desde un punto centralizado compartindo a xestión dos usuarios e perfís de acceso.

Ligazóns relacionadasLigazóns relacionadas

Destacados