accesskey_mod_content

Disposicións da Unión Europea

Actos publicados na sección L (Lexislación) do Diario Oficial da Unión Europea (DOUE).
Móstranse unha selección de documentos normativos, actos lexislativos, en diversas programas e  actuacións da Unión Europea.

Programa Europa Dixital

Regulamento (UE) 2021/694, do 29 de abril de 2021,

11 maio 2021

Regulamento (UE) 2021/694 do Parlamento Europeo e do Consello do 29 de abril de 2021 polo que se establece o Programa Europa Dixital e polo que se derroga a Decisión (UE) 2015/2240 (Texto pertinente a efectos do EEE).

 • Ligazón EUR-lex: DOUE serie L, núm. 166, de 11/05/2021 páx. 1-34(Abre en nova xanela)

 • NOTA: Derrógase a Decisión (UE) 2015/2240, do 25 de novembro, pola que se establece un programa relativo ás solucións de interoperabilidade e os marcos comúns para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos (programa ISA2) como medio de modernización do sector público (Ref. DOUE-L-2015-82423)(Abre en nova xanela)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Interoperabilidade, Servizos públicos europeos de administración electrónica

Decisión (UE) 2015/2240, do 25 de novembro, [programa ISA2]

04 decembro 2015

Decisión (UE) 2015/2240 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de novembro de 2015 pola que se establece un programa relativo ás solucións de interoperabilidade e os marcos comúns para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos (programa ISA2) como medio de modernización do sector público. (Texto pertinente a efectos do EEE)

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Decisión Nº 922/2009/CE, do 16 de setembro, [programa ISA]

03 outubro 2009

Decisión Nº 922/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 16 de setembro de 2009, relativa ás solucións de interoperabilidade para as administracións públicas europeas (ISA).

Decisión 2004/387/CE, do 21 de abril, [programa IDABC]

18 maio 2004

Decisión 2004/387/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de abril de 2004 relativa á prestación interoperable de servizos paneuropeos de administración electrónica ao sector público, as empresas e os cidadáns (IDABC) [inclúe Corrección de erros da Decisión 2004/387/CE da Comisión do 28 de abril de 2004].

Identidade, Firma electrónica

Regulamento (UE) 910/2014, do 23 de xullo, [eIDAS]

28 agosto 2014

Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior (eIDAS) e pola que se derroga a  Directiva 1999/93/CE(Abre en nova xanela) .

 • Identidade e Firma electrónica
 • Interoperabilidade

Directiva 1999/93/CE, do 13 de decembro, [firma electrónica] DERROGADA

19 xaneiro 2000

Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de decembro de 1999, pola que se establece un marco comunitario para a firma electrónica. [DERROGADA]

 • Identidade e Firma electrónica
 • Interoperabilidade

Seguridade en redes e sistemas de información, Comunicacións electrónicas, Ciberseguridade

Regulamento (UE) 2021/887, do 20 de maio de 2021, [Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnolóxica e de Investigación en Ciberseguridade]

08 xuño 2021

Regulamento (UE) 2021/887 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de maio de 2021, polo que se establecen o Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnolóxica e de Investigación en Ciberseguridade e a Rede de Centros Nacionais de Coordinación.

 • NOTA: Este Centro Europeo de Competencia – European Cybersecurity Competence Network and Centre(Abre en nova xanela) – axudará á Unión Europea a fortalecer o seu liderado e a súa autonomía estratéxica no ámbito da ciberseguridade. Este Regulamento tamén dispón as normas para a designación dos Centros Nacionais de Coordinación e as normas para o establecemento da Comunidade de Competencias en Ciberseguridade.
 • Ligazón a EUR-lex: DOUE (L) nº 202 de 08/06/2021, páx. 1-31(Abre en nova xanela)
 • Seguridade

Regulamento (UE) 2019/881, do 17 de abril de 2019, [ENISA e certificación da ciberseguridade]

07 xuño 2019

Regulamento (UE) 2019/881 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Axencia da Unión Europea para a Ciberseguridade) e á certificación da ciberseguridade das tecnoloxías da información e a comunicación e polo que se derroga o Regulamento (UE) nº 526/2013 («Regulamento sobre a Ciberseguridade»).

 • Seguridade

Directiva (UE) 2018/1972, do 11 de decembro de 2018 [Código Europeo das Comunicacións Electrónicas]

17 decembro 2018

Directiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2018, pola que se establece o Código Europeo das Comunicacións Electrónicas. 

 • Interoperabilidade

Directiva (UE) 2016/1148, do 6 de xullo, [seguridade das redes e sistemas de información na Unión]

19 xullo 2016

Directiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeo e do Consello, de o 6 de xullo de 2016, relativa ás medidas destinadas a garantir un elevado nivel común de seguridade das redes e sistemas de información na Unión (Directiva SRI).

 • Seguridade

Accesibilidade

Directiva (UE) 2016/2102, do 26 de outubro, [accesibilidade dos sitios web, sector público]

02 decembro 2016

Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público.

 • Accesibilidade
 • Servizos electrónicos

Datos abertos, Reutilización de datos do sector público

Directiva (UE) 2019/1024, do 20 de xuño de 2019, [Directiva open data]

26 xuño 2019

Directiva (UE) 2019/1024 do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2019, relativa aos datos abertos e a reutilización da información do sector público.

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade

Directiva 2013/37/UE, do 26 de xuño, [reutilización da información no sector público]

27 xuño 2013

Directiva 2013/37/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de xuño de 2013, pola que se modifica Directiva 2003/98/CE(Abre en nova xanela)  relativa á reutilización da información no sector público (modifica os arts. 1 a 9 e 11 da Directiva 2003/98)

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade

Directiva 2003/98/CE, do 17 de novembro, [reutilización da información do sector público]

31 decembro 2003

Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de novembro de 2003 relativa á reutilización da información do sector público

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade

Contratación, Factura electrónica

Directiva 2014/55/UE, do 16 de abril, [contratación pública, factura electrónica]

06 maio 2014

Directiva 2014/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, relativa á facturación electrónica na contratación pública.

 • Ligazón EUR-lex: DOUE serie L, núm. 133, de 06/05/2014, páxinas 1 a 11(Abre en nova xanela)

 • NOTA: Esta Directiva obrigará aos Estados Membros da UE a aceptar facturas electrónicas nos contratos públicos. Estas facturas electrónicas terán que ser conformes cunha norma europea para o modelo de datos semánticos destinado aos elementos esenciais dunha factura electrónica.

 • Contratación
 • Interoperabilidade

Directiva 2014/23/UE, do 26 de febreiro, [contratación pública, contratos de concesión]

28 marzo 2014

Directiva 2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, relativa á adxudicación de contratos de concesión

 • Contratación
 • Interoperabilidade

Directiva 2014/24/UE, do 26 de febreiro, [contratación pública, xeral]

28 marzo 2014

Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública e pola que se derroga a Directiva 2004/18/CE(Abre en nova xanela)

 • Contratación
 • Interoperabilidade

Directiva 2014/25/UE, do 26 de febreiro, [contratación pública, sectores estratéxicos]

28 marzo 2014

Directiva 2014/25/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, relativa á contratación por entidades que operan nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais e pola que se derroga a Directiva 2004/17/CE(Abre en nova xanela)  

 • Contratación
 • Interoperabilidade

Protección de datos persoais

Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, [Regulamento Xeral de Protección de datos (RGPD)]

04 maio 2016

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Abre en nova xanela) (Regulamento Xeral de Protección de Datos).

 • NOTA: en inglés: European Xeral Data Protection Regulation (GDPR)

 • Este Regulamento será obrigatorio en todos os seus elementos e directamente aplicable en cada Estado membro. O presente Regulamento será aplicable a partir do 25 de maio de 2018, segundo establece o seu artigo 99.

 • Ligazón EUR-lex: DOUE serie L, núm. 119 de 04/05/2016, páx. 1 a 88(Abre en nova xanela)

 • Ver: Portal da Axencia Española de Protección de Datos:  https://www.agpd.es(Abre en nova xanela)

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade

Regulamento (UE) 2013/611, do 24 de xuño, [datos de carácter persoal, comunicacións electrónicas]

26 xuño 2013

Regulamento (UE) Nº 611/2013 da Comisión, do 24 de xuño de 2013, relativo ás medidas aplicables á notificación de casos de violación de datos persoais no marco da Directiva 2002/58/CE(Abre en nova xanela) do Parlamento Europeo e do Consello sobre a privacidade e as comunicacións electrónicas.

 • Seguridade
 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Directiva 2006/24/CE, do 15 de marzo, [datos persoais, conservación de datos]

13 abril 2006

Directiva 2006/24/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo de 2006, sobre a conservación de datos xerados ou tratados en relación coa prestación de servizos de comunicacións electrónicas de acceso público ou de redes públicas de comunicacións e pola que se modifica a Directiva 2002/58/CE(Abre en nova xanela) .

 • Seguridade
 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Directiva 2002/58/CE, do 12 de xullo, [privacidade e as comunicacións electónicas]

31 xullo 2002

Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de xullo de 2002, relativa ao tratamento dos datos persoais e á protección da intimidade no sector das comunicacións electrónicas (Directiva sobre a privacidade e as comunicacións electrónicas) 

 • Seguridade
 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Directiva 95/46/CE, do 24 de outubro, [datos de carácter persoal, libre circulación de datos] DERROGADA

23 novembro 1995

Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de outubro de 1995, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade

Servizos no mercado interior, servizos/portais/portelos

Regulamento Delegado (UE) 2019/815 da Comisión, do 17 de decembro, [especificación dun formato electrónico único]

29 maio 2019

Regulamento Delegado (UE) 2019/815 da Comisión, do 17 de decembro de 2018, polo que se completa a Directiva 2004/109/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas técnicas de regulación relativas á especificación dun formato electrónico único de presentación de información.

 • Interoperabilidade

Regulamento (UE) 2018/1724, do 2 de outubro, [Pasarela dixital única de acceso á información]

21 novembro 2018

Regulamento (UE) 2018/1724, do Parlamento Europeo e do Consello, do 2 de outubro de 2018, relativo á creación dunha pasarela dixital única de acceso a información, procedementos e servizos de asistencia e resolución de problemas e polo que se modifica o Regulamento (UE) n.° 1024/2012

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade

Regulamento (UE) 2017/1953, do 27 de abril, [conectividade a internet comunidades locais]

01 novembro 2017

Regulamento (UE) 2017/1953 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2017, polo que se modifican os Regulamentos (UE) nº 1316/2013 e (UE) nº 283/2014 no que incumbe aof omento da conectividade a internet das comunidades locais.

 • Cidadán

Regulamento (UE) 2017/1128, do 14 de xuño, [portabilidade transfronteiriza servizos de contidos en liña]

30 xuño 2017

Regulamento (UE) 2017/1128 do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de xuño de 2017, relativo á portabilidade transfronteiriza dos servizos de contidos en liña no mercado interior.

 • Interoperabilidade
 • Cidadán

Regulamento UE 2016/1191, do 6 de xullo de 2016, [cidadáns, presentación de documentos]

26 xullo 2016

Regulamento (UE) 2016/1191 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de xullo de 2016, polo que se facilita a libre circulación dos cidadáns simplificando os requisitos de presentación de determinados documentos públicos na Unión Europea e polo que se modifica o Regulamento (UE) n.° 1024/2012

 • Cidadán

Directiva 2014/26/UE, do 26 de febreiro, [licenzas multiterritoriales]

20 marzo 2014

Directiva 2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, relativa á xestión colectiva dos dereitos de autor e dereitos afíns e á concesión de licenzas multiterritoriales de dereitos sobre obras musicais para a súa utilización en liña no mercado interior. Texto pertinente a efectos do EEE

 • Empresa
 • Interoperabilidade

Directiva 2007/2/CE, do 14 de marzo, [INSPIRE]

25 abril 2007

Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de marzo de 2007, pola que se establece unha infraestrutura de información espacial na Comunidade Europea (Inspire)

 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa

Directiva 2006/123/CE, do 12 de decembro, [servizos no mercado interior]

27 decembro 2006

Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

 • Ligazón EUR-lex: DOUE serie L, núm. 376, de 27/12/2006, páx. 36 a 68 (Abre en nova xanela)

 • NOTA: Segundo esta Directiva, os Estados membros verificarán e, segundo proceda, simplificarán os procedementos e trámites aplicables ao acceso a unha actividade de servizos e ao seu exercicio. En particular, a Directiva prevé: A creación de portelos únicos nas que un emprendedor poderá realizar todos os trámites necesarios para exercer a súa actividade.

 • A obriga de posibilitar a realización destes procedementos por vía electrónica.

 • Sitio web relacionado: Portelo da Directiva de Servizos en España: eugo.es(Abre en nova xanela)  

 • Cidadán
 • Interoperabilidade
 • Empresa

Normalización, calidade, organismos de normalización

Regulamento (UE) 2012/1025, do 25 de outubro, [normalización europea]

14 novembro 2012

Regulamento (UE) nº 1025/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, sobre a normalización europea, polo que se modifican as Directivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do Consello e as Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE do Parlamento Europeo e do Consello e polo que se derroga a Decisión 87/95/CEE do Consello e a Decisión nº 1673/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

 • Cooperación interadministrativa