accesskey_mod_content

Facenda e Administracións Públicas simplifica a designación de apoderados ou representantes na tramitación administrativa

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 xuño 2014

A Secretaría de Estado de Administracións Públicas e o Consello Xeral do Notariado asinan un convenio de colaboración que permite á Administración a consulta telemática de documentos públicos notariais de apoderamento e as súas revogacións ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA).

En virtude deste Convenio, o Consello Xeral do Notariado, a través de ANCERT (a Axencia Notarial de Certificación), informará o Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA), previa solicitude da Administración Xeral do Estado ou dalgún dos seus organismos, da capacidade de actuar dun cidadán en nome doutro (persoa física ou xurídica), como o seu representante ou como administrador da sociedade.

Para iso remitirase unha copia electrónica da escritura de apoderamentos acompañada dunha ficha de información, na que se farán constar os datos identificativos do documento notarial, do poderdante e do apoderado e das facultades outorgadas. Na devandita copia, incluirase un código seguro de verificación (CSV) para que calquera organismo da Administración poida acceder ao sistema de consulta e coñecer se o poder segue vixente e non foi revogado total ou parcialmente.

En consecuencia, os cidadáns poderán iniciar procedementos administrativos (de maneira electrónica ou presencial) en nome doutras persoas físicas ou xurídicas, sen necesidade de achegar unha copia auténtica da escritura de apoderamento, senón proporcionando o código seguro de verificación asociado ao documento notarial. A Administración, a partir deste CSV, e accedendo ao servizo habilitado por este convenio, poderá acceder á copia dixitalizada do poder, á vez que verifica en tempo real a subsistencia do poder outorgado.

En conclusión, a través deste sistema de remisión telemática de documentos públicos notariais de apoderamento e as súas revogacións ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos, evitarase ao cidadán a reiterada presentación de escrituras notariais e a súa compulsa en cada actuación ante a Administración, e darase maior seguridade xurídica á tramitación dos procedementos administrativos.

Máis información sobre a solución: REA

  • Cidadán
  • Empresa
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía

0 Comentarios

Non hai comentarios

 
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral