Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de Verificació i consulta de Dades - Governe d'Aragó

 • Indicadors:

  Peticions realitzades durant l'any 2012: 69.406

  Descripció Funcional

  SVCD interactua a través de servicis web amb la Plataforma d'Intermediació per a obtindre els certificats i dades sol·licitades per l'empleat públic.
  Els servicis disponibles són:

  • Consulta d'identitat.
  • Verificació d'identitat.
  • Verificació de residència.
  • Comprovació de corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
  • Comprovació de corrent de pagament amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) .
  • Contractes amb Administracions Públiques.
  • Autoritzacions de llicències de transport.
  • Ajudes i subvencions.
  • Permisos de residència i treball per a estrangers.
  • Consulta de discapacitat.

  Components:

  • Core: És el component principal de la plataforma que inclou tota la lògica del SVCD i que és l'encarregat de proveir els servicis web necessaris per al portal privat. Els servicis oferits pel core són els comentats anteriorment, a més d'exposar mètodes per al portal d'administració
  • Priv: aplicació web destinat als empleats públics per a interactuar amb el sistema SVCD. La seua principal comesa és quepuedan realitzar una consulta o una verificació de les dades d'identitat i de residència, una consulta de dades de discapacitat, o una consulta d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT i la TGSS i del certificat de discapacitat. Per a poder realitzar les consultes existixen dos mètodes: Mitjançant formulari web, en la qual el funcionari completa els camps indicats i realitza la petició, mostrant per pantalla el resultat de la consulta. I Peticions massives. El funcionari prepara un full de càlcul amb els camps definits com s'indiquen amb la informació que vol consultar/verificar, la puja a l'aplicació i es processa el lot. El resultat és un fitxer amb les respostes de la plataforma.
  • Admin: aplicació web de configuració i administració del sistema.Per a poder utilitzar l'aplicació fan falta una sèrie de requisits:
   – Donar de alta en la Plataforma d'Intermediació el/els procediment(s) que van a utilitzar el servici, així com el certificat de l'Administració.
   – Empleat públic: Donat de alta en SIU i PAU i tindre assignat com a procediment de treball algun dels quals estan habilitats en la Plataforma d'Intermediació.
   – Connectada a la Xarxa Sara

  Descripció Tècnica

  Per al disseny de l'arquitectura del sistema SVCD s'han seguit els patrons de disseny més estesos com són les arquitectures J2EE en diferents capes. Les capes de l'aplicació són les següents:

  • Capa de Presentació: encarregada d'interaccionar amb l'usuari i presentar la informació. Per a esta capa s'ha triat el framework Struts2 que implementa l'estés patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador. Sent:
  • Vista: JSP's
  • Model: diferents Actions definits
  • Controlador: Dispatcher proporcionat pel framework Struts2
  • Capa de Negoci-Servicis: per a la capa de negoci s'utilitza el framework de Spring per a injectar les dependències. Per a la generació dels servicis web que exposaran les funcionalitats de SVCD a l'exterior s'utilitza CXF.
  • Capa d'Accés a Dades: per a la gestió de la capa de dades s'utilitza el framework Hibernate amb la utilització del patró de disseny DAO.

  Els components externs amb els quals interactua són els següents:

  • Plataforma de Firma Electrònica (ASF)
  • Sistema d'Identificació d'Usuaris (SIU)
  • Plataforma d'Autorització d'Usuaris (PAU)
  • Plataforma d'Intermediació del MHAP

  L'aplicació s'ha desenvolupat conforme a les característiques tècniques dels entorns on residix que són les següents:

  • Sistemes Sun Solaris
  • Servidor d'aplicacions Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de dades Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de connexió a força de dades: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  SVCD requerix que la màquina virtual de java sobre la qual s'executa el servidor d'aplicacions siga jdk1.5.0_22, amb J2EE v1.4, JSP 2.0 i Servlet 2.4. En concret SVCD s'ha desplegat i provat amb jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server i la base de dades Oracle.
  Per a més informació s'ha de consultar:

  • Manual d'explotació
  • Manual d'instal·lació
  • Manual d'Usuari

  CTT-Grafico-SVCD-Aragon

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades