Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'Identificacion d'Usuaris - Govern d'Aragó

 • Descripció Funcional

  El sistema d'identificació d'usuaris (SIU) conté tota la informació relativa a usuaris amb els seus càrrecs, així com la informació dels organismes, i pot generar al seu torn un històric d'estes dades, per a posteriors consultes, també guarda la informació sobre segells d'òrgan existents i els llocs que poden utilitzar-los.

  La fi d'este sistema és proporcionar a la resta d'iniciatives una manera segura d'identificar als usuaris i d'obtindre les seues dades per a poder treballar amb ells en les seues diverses aplicacions, així com també poder obtindre informació sobre els organismes i segells, i que tota esta informació puga estar centralitzada en un mateix punt a manera de motor.

  Per a aconseguir tal objecte el sistema proporciona:

  • Servicios/Core d'Identificació d'Usuaris (SIU_Core): Servicios publicats per a permetre a les aplicacions externes al sistema fer ús de la funcionalitat proporcionada pel mateix.
  • Aplicació d'Administració (SIU_Admin): Aplicació amb interfície web que permet la gestió de la informació requerida en el sistema, així com la consulta de tota aquella activitat realitzada en el mateix.
  • Administració Delegada (SIU_Priv): Aplicació amb interfície web que permet l'edició total de les dades dels usuaris en el sistema (Auna SIU i PAU), com poden ser càrrecs en diferents organismes, rols per aplicacions i grups de gestió.

  Per a més informació:

  Manual de Análisis

  Descripció Tècnica

  Per al disseny de l'arquitectura de SIU s'han seguit els patrons de disseny més estesos com són les arquitectures J2EE en diferents capes. Les capes de l'aplicació són les següents:

  • Capa de Presentació: encarregada d'interaccionar amb l'usuari i presentar la informació. Per a esta capa s'ha triat el framework Struts2 que implementa l'estés patró de disseny MVC o Model-Vista-Controlador. Sent:
  • Vista: JSP's amb la utilització d'etiquetes (JSTL o Struts2 etiquetes) i tiles per a definir plantilles, també s'ha utilitzat la tecnologia AJAX per a accelerar els temps de resposta
  • Model: diferents Actions definits
  • Controlador: Dispatcher proporcionat pel framework Struts2
  • Capa de Negoci-Servicis: per a la capa de negoci s'utilitza el framework de Spring per a injectar les dependències. Per a la generació dels servicis web que exposaran les funcionalitats de PAU a l'exterior s'utilitza CXF.
  • Capa de Acceso a Dades: per a la gestió de la capa de dades s'utilitza el framework Hibernate amb la utilització del patró de disseny DAO.

  Els components externs amb els quals interactua són els següents:

  • Plataforma de Firma Electrònica (ASF)
  • Sistema de Identificación de Usuarios (PAU)
  • Sistema de Gestión de Alertas (SGA)

  L'aplicació s'ha desenvolupat conforme a les característiques tècniques dels entorns on residix que són les següents:

  • Sistemas Sun Solaris
  • Servidor d'aplicacions Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de dades Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de connexió a força de dades: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  PAU requerix que la màquina virtual de java sobre la qual s'executa el servidor d'aplicacions siga jdk1.5.0_22, amb J2EE v1.4, JSP 2.0 i Servlet 2.4. En concret SIU s'ha desplegat i provat amb jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server i la base de dades Oracle.

  Per a més informació s'ha de consultar:

  • Manual d'explotació
  • Manual d'instal·lació
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades