Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content

Fòrum de Factura Electrònica

 • Nom Abreujat:
  forofacturae

  Descripció:

  El Ministerio de Política Territorial y Función Pública coordina la implantación de la factura electrónica en las Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

  A nivel técnico, para los Puntos Generales de Entrada de Facturas, esta coordinación se lleva a través de la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) en el marco del Comité Sectorial de Administración Electrónica, donde se ha ampliado el grupo específico de factura electrónica para dar cabida a un foro de colaboración en el que también participa el Sector Privado.

  Participant també en este fòrum, la IGAE és la responsable de la coordinació dels Registres Comptables de Factures, i dels aspectes normatius en matèria comptable relacionats amb la facturació electrònica  de les Administracions públiques.

  Amb antelació a la publicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic es va crear en 2013, baix l'auspici del citat Comité, el Grup de Treball de Factura Electrònica amb la participació de totes les Comunitats Autònomes i assistència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

  L'entrada en vigor el 15 de gener de 2015 de l'obligació per a totes les Administracions Públiques de la facturació electrònica ha suposat un punt d'inflexió tant en l'àmbit públic com en el sector empresarial .

  Para conjuminar les sinergies i necessitats del sector empresarial i les AAPP, el passat any 2015, es va crear el Fòrum de Factura Electrònica com una ampliació del Grup de treball del Comité sectorial en el qual participen a més de les CCAA i la FEMP les principals associacions empresarials i empreses representatives dels diferents sectors. El Fòrum és coordinat i moderat per la DTIC amb la participació de la IGAE.

  El Fòrum de Factura Electrònica ha celebrat reunions periòdiques. Estes reunions permeten al sector públic conéixer de primera veu les necessitats i incidències de les empreses i són molt valorades pel sector privat ja que els permet plantejar qüestions directament a les AA.PP.

  En este marc, el sector públic i privat treballen en l'homogeneïtzació dels requeriments tècnics i funcionals de la factura electrònica. En l'àrea funcional s'està treballant, entre altres temes, en l'homogeneïtzació dels criteris entorn de/entorn de les factures rectficatives i respecte a la validació i rebuig de les factures en fase d'anotació en el Registre Comptable de Factures. En l'àrea tècnica es treballa en la unificació, entre els diferents sistemes informàtics, dels missatges, interfícies de servicis, codificació d'errors, etc. de manera que es facilite la simplificació de les comunicacions de les diverses empreses proveïdores de béns i servicis amb els corresponents punts d'entrada de factures electròniques de les diferents AA.PP.

  A partir d'este fòrum s'ha creat com a iniciativa un grup de treball de FACe Sector Privat, pot consultar la informació d'aquest grup de treball en la següent url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b(Obri en nova finestra)

   

  Destinataris: Empresa, qualsevol Administració Pública

  Organismos Responsables:

  • Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
  • Secretaria d'Estat de Funció Pública
  • Secretaria General d'Administració Digital

  Contacte: gestion.face@correo.gob.es

  Notícies

  14 February 2019

  Publicat document amb els acords presos en la IX edició del Fòrum Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de
  documentació del Fòrum de Factura Electrònica s'ha publicat el document d'acords presos en la IX edició del Fòrum de Factura celebrada el 28 de gener de 2019.

  Poden accedir al document a través del següent enllaç :

  https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verpestanadocumentacion.htm?idcomunidad=201

  29 June 2018

  FACeB2B en producció

  Desplegar acordeon

  Se posa a la disposició de les empreses la plataforma de distribució de factura electrònica entre empreses FACeB2B.

  Este sistema, arreplegat en la disposició addicional trentena segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, permet als subcontractistes dels contractistes de les Administracions Públiques l'enviament de les seues factures en format electrònic. Atorgant a la presentació de les seues factures d'un seient registral. El qual dona fe de la data i hora de la presentació de la mateixa. Subsidiàriament podrà ser utilitzat en les relaciones B2B, no relacionades directament amb la contractació pública com un sistema que fomenta la interconnexió de les diferents plataformes privades de facturació electrònica existents.

  El sistema està compost per un portal web de gestió de clients i d'empreses de servicis de facturació https://faceb2b.gob.es , i per una sèrie d'interfícies de servicis web perquè els sistemes informàtics de les empreses de servicis de facturació o dels clients puguen connectar-se al sistema i enviar i rebre factura electrònica.

  La documentació d'usuari i documentació tècnica del sistema està disponible en el Centre de Transferència i Tecnologia en la url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b

  25 May 2018

  SII: Publicades recomanacions de l'AEAT per a camp IDfactura

  Desplegar acordeon

  S'ha publicat en el portal web de l'AEAT les recomanacions per a l'ompliment de la identificació de les factures (IDfactura) del SII -Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA-. On s'informa del nombre i sèrie de les factures.

  Més informació en: portal web AEAT(Obri en nova finestra)

  01 March 2018

  Entra en vigor la versió 3.2.2. del format facturae

  Desplegar acordeon

  El passat dia 25 de febrer entre en vigor la Resolució del 24 d'agost de 2017, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital i de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Gastos, per la qual es publica una nova versió, 3.2.2, del format de factura electrònica «facturae». BOE https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/boe-a-2017-9982.pdf .

  A partir d'aquest dia 25 de febrer pot presentar factures a través de FACe en format facturae versió 3.2.2. Versión que s'afig a les versions ja existents i suportades: 3.2 i 3.2.1 del format facturae en el sistema FACe. L'acceptació de la versió 3.2.2 per part de FACe no implica actualment la tramitació electrònica de les cessions de crèdit arreplegades en la factura electrònica.

  Més informació d'esta versió en: http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/version-3-2.aspx

  16 November 2017

  Posada en producció del PILOT FACeB2B

  Desplegar acordeon

  Segons l'acordat en la passada reunió del grup de treball de FACeB2B del 19 de setembre de 2017, la SGAD posa a la disposició del sector privat el PILOT de sistema FACEB2B, basant-se en l'actual sistema FACe de servici de facturació de l'Administració General de l'Estat.

  L'enfocament del PILOT és permetre als proveïdors realitzar una integració controlada dels seus sistemes de facturació i de gestió de facturació amb FACeB2B per a obtindre experiències que permeten realitzar una valoració de la posada en producció completa d'este sistema a mitjà termini.

  La comunicació des dels diferents sistemes amb el PILOT FACeB2B es farà exclusivament a través de servicis web, perquè des d'un proveïdor connectat directament o des d'un proveïdor connectat a través d'un proveïdor de servicis de facturació es puga remetre una factura electrònica i la seua documentació associada al client destinatari de la factura. Cliente que igualment podrà rebre la factura i la documentació associada a la mateixa a través dels servicis web que FACeB2B posa a la disposició dels destinataris de la factura per a la descàrrega de les mateixes.

  En esta primera versió del PILOT, el sistema permet:

  - Remetre i rebre factures electròniques en format facturae versió 3.2 o superior. - Remetre i rebre al costat de la factura informació annexa (PDF, HTML). - Assigna a la presentació de la factura d'un nombre únic de transmissió de la factura, que permet la seua identificació unívoca dins del mateix. - Consultar les empreses, a través del llistat de les seues relacions, que accepten factures a través de FACeB2B. - Actualitzar l'estat de tramitació de la factura per a facilitar el seguiment per part del proveïdor.

  No permet:

  - Utilitzar aquest servici de distribució de factures com a magatzem de factures. - La comprovació de la firma de la factura durant la transmissió. - La presentació de factures a través d'un portal web. - La descàrrega de factures a través d'un portal web.

  Si està interessat a participar en el pilot del sistema FACeB2B per favor pot sol·licitar la participació en http://run.gob.es/run/ijardb

  Data d'inici del PILOT: 16 de novembre de 2017. Durada del PILOT: 5 mesos.

  Més informació:  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b(Obri en nova finestra)

  05 September 2017

  Publicado documento con los acuerdos tomados en la VIII edición del Foro Factura Electrónica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de
  descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica en el Portal d'Administració
  Electrònica, s'ha publicat el document d'acords presos en la VIII
  reunió del Fòrum de Factura celebrada l'11 de juliol de 2017.

  Poden accedir al document a través del següent enllaç

  https:// administracionelectronica.gob.es/comunidades/verpestanadocumentacion.htm?idcomunidad=201

  30 August 2017

  Publicada versió 3.2.2. del format facturae

  Desplegar acordeon

  L'Administració General de l'Estat ha publicat recentment en el seu portal  facturae(Obri en nova finestra)   la documentació de la nova versió 3.2.2. Aquesta versió incorpora nous camps respecte a la seua predecessora, la versió 3.2.1.

  Els camps incorporats són:

  •     Para la documentació acreditativa de cessions: FactoringAssignmentDocument, DocumentCharacter, RepresentationIdentity, DocumentType, Repository, RepositoryName, URL i Reference
  •     Per a identificació de la factura rectificada: InvoiceIssueDate
  •     Per a la descripció general de la factura: InvoiceDescription
  •     Per a les noves etiquetes a nivell de factura:  ReceiverTransactionReference, FileReference i ReceiverContractReference
  •     Per al pagament en espècie: PaymentInKind, PaymentInKindReason i PaymentInKindAmount

  També s'ha afegit el Quilovat per hora (KWH) a la llista d'unitats de mesura i el format HTML a la llista de formats admesos.

  14 August 2017

  FACe, el punt propi d'entrada de factures electròniques de la Generalitat Valenciana

  Desplegar acordeon

  Las consellerías de la Generalitat Valenciana y los organismos autónomos SERVEF, INVASSAT e IVAT a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones completan el proceso de migración de su antiguo sistema de punto de entrada de facturas electrónicas, proporcionado por un proveedor de servicios de facturación externo, al uso de FACE como su punto propio de recepción de facturas electrónicas.

  Durante el pasado mes de julio han finalizado los trabajos que han permitido a la Generalitat Valenciana implantar los procesos necesarios para adecuar sus sistemas de gestión contable a la comunicación directa con el punto general de entrada de facturas electrónicas – FACe, cuya gestión y mantenimiento corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Estos trabajos permitirán reducir costes de mantenimiento y gestión de las plataformas informáticas de la Generalitat y la mejora de la eficiencia en la recepción de sus facturas electrónicas.

  S'unixen aquestes conselleries i organismes a altres organismes i entitats de la Generalitat Valenciana que ja venien usant FACe com el seu punt propi de presentació de factures electròniques.

  Més informació sobre FACe en  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face

  10 August 2017

  FACe amplia les seues formes d'identificació en la remissió i consulta de factures

  Desplegar acordeon

  Per a donar un millor servici en la remissió i consulta de factures FACe posa a la disposició dels usuaris tres formes d'identificació: cl@ve, firma electrònica i certificat electrònic.

  Amb cl@ve l'usuari es podrà identificar a través dels sistemes proporcionats per Cl@ve: cl@ve Pin, cl@ve Permanente o certificat electrònic. Els dos primers mètodes estan basats en la identificació per usuari i contrasenya, la qual cosa amplia i simplifica considerablement les possibilitats d'identificació dels usuaris en relació a la seua gestió de factures amb l'Administració Pública.

  La firma electrònica utilitza els servicis de la plataforma @firma, permetent a l'usuari identificar-se a través del Miniapplet i a través de l'aplicació Autofirma, tots dos d'@firma.

  A estos dos mètodes ja existents s'afig el nou mètode d'identificació de validació directa de certificat electrònic, evitant a l'usuari instal·lar component algun en el seu ordinador per a la validació del seu certificat.

  En resum, FACe facilita la validació d'un certificat electrònic via Cl@ve, @firma o certificat electrònic directe. A més, en la consulta de factures, sense necessitat d'identificació, i a partir de certes dades de la factura, podrà consultar l'estat d'aquesta factura.

  FACe treballa i evoluciona per a donar la màxima cobertura als ciutadans en relació a la seua gestió de factures electròniques amb l'Administració Pública.

  03 July 2017

  Extensions sectorials per al Sector Públic

  Desplegar acordeon

  Ha sigut aprovat el procediment de presentació i aprovació d'extensions sectorials per al Sector Públic. En honor de fer la presentació seguint els llits marcats, s'ha publicat en l'àrea de descàrregues el document que definix com s'ha de fer la presentació i la documentació a aportar.

  El document es troba disponible en el següent enllaç:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descarregues/Procediment%20aprobacion%20extensions%20sectorials%20Facturae-AAPP.pdf?idIniciativa=1527&idElemento=9909  

  22 June 2017

  Aclaraciones sobre el sistema de subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII)

  Desplegar acordeon

  En el  Centre de Transferència i Tecnologia: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae, se encuentra disponible el documento con las respuestas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto a las consultas remitidas por las empresas y asociaciones participantes en el foro de factura electrónica sobre el sistema de suministro inmediato de información del IVA (SII).

  Accés directe al document: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descàrregues/Contestacion%20SGAD%20cuestionesSII.xlsx?idIniciativa=1527&idElemento=9754

  14 March 2017

  Publicado documento con los acuerdos tomados en la VII edición del Foro Factura Electrónica

  Desplegar acordeon

  El 2 març va tindre lloc la 7ª reunió del Fòrum de Factura Electrònica en el qual participen a més de les CCAA i la FEMP les principals associacions empresarials i empreses representatives dels diferents sectors. El Fòrum va ser coordinat i moderat per la SGAD en col·laboració amb la IGAE, i altres òrgans del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

  En el fòrum s'exposa i es debat la situació actual de la factura electrònica, les opcions de millora per a la completa integració del sistema en els processos de compres de les administracions públiques i es brinda a les entitats territorials i a les empreses l'oportunitat de plantejar directament a les AAPP les incidències, necessitats i qüestions que se'ls presenten en l'ús de la factura electrònica.

  En esta ocasió el fòrum es va centrar en la necessitat d'avançar en la unificació dels criteris tècnics i funcionals de la factura electrònica i l'homogeneïtzació dels comportaments de les diferents AAPP en les seues relacions amb els proveïdors. En la sessió amb les empreses, l'administració va anunciar novetats que van ser ben acollides pel sector privat com la presentació de la Carpeta Ciutadana per a empreses, la nova versió de FACe i del format Facturae, el concepte de “Segell FACe” o l'anunci de la creació del DIR3 per a empreses.

  A més, es va mostrar voluntat d'impulsar la reunió del fòrum amb periodicitat trimestral i la realització de fòrums amb caràcter sectorial.

  Els participants del Fòrum, tant del sector privat com del sector públic, van destacar la utilitat de l'encontre i d'este tipus de mecanismes de col·laboració i debat públic-privat per a l'assoliment d'objectius compartits. De fet, davant l'èxit de la iniciativa, el model del Fòrum de Factura va a ser imitat en altres àmbits, com el d'expedient, arxiu i document electrònic, on es preveu que se celebre un fòrum a semblança del de FACe.

  En l'àrea de descàrregues ja es troba disponible el document d'acords presos en esta setena edició del Fòrum de Factura

  08 March 2017

  Nou servici de notificació proactiva de canvis d'estat de factures per a proveïdors

  Desplegar acordeon

  FACe ha desenvolupat un web service SOAP per a la notificació proactiva als proveïdors del canvi d'estat de les factures.

  A causa de la gran quantitat de telefonades que feien els proveïdors de FACe via servici web per a conéixer si l'estat de les seues factures havia canviat, l'equip de FACe ha desenvolupat un servici web SOAP per a comunicar, de forma proactiva als proveïdors, el canvi d'estat de les seues factures.

  Amb açò s'ha aconseguit reduir el nombre de cridades via servici web i que el proveïdor puga obtindre un coneixement proactiu de l'evolució de les seues factures.

  FACe recopila l'evolució dels estats d'un proveïdor i li subministra tota la informació en una sola telefonada.

  Pot trobar la documentació necessària per a la connexió del servici en el   Àrea de Descàrregues(Obri en nova finestra)   de la solució

  28 February 2017

  FACe, 2 anys de facturació electrònica en les Administracions Públiques

  Desplegar acordeon

  Un exemple de transformació digital de les Administracions Públiques, amb impacte directe en el sector privat.

  Després de dos anys de l'obligació de facturar electrònicament en el Sector Públic, considerables són els passos donats en la direcció correcta i no menys nombrosos són els necessaris a seguir donant.

  La  llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factura en el Sector Públic   , publicada fa una miqueta més de 3 anys, establia, baix el paraigua del control de la morositat de les Administracions Públiques i la promoció de la factura electrònica, la creació de dos nous conceptes en les Administracions Públiques. El primer era el Registre Comptable de Factures, creat com a element de control i fiscalització de les factures de les diferents administracions. El segon era el punt general d'entrada de factures, creat com a solució per a portar a bon terme el procés d'informatització de la presentació de les factures en les administracions.

  Durant estos dos anys, baix el paraigua de la Llei 25/2013 i la possibilitat d'adherir-se a l'ús del punt d'entrada de factura d'un tercer, l'Administració General de l'Estat ha aconseguit reunir a la majoria de les Administracions Públiques en un únic punt d'entrada de factures electròniques, FACe . Amb l'estalvi econòmic que la compartició d'un sistema d'este tipus representa per a les administracions usuàries.

  Les xifres de resultats són destacables, més de 100.000 proveïdors de béns i servicis nacionals i internacionals han utilitzat FACe com el punt d'entrada electrònic per a la presentació de les seues factures. Han dirigit estes factures a més de 8.000 Administracions Públiques adherides a FACe, entre elles totes les Comunitats Autònomes excepte País Basc. Sumant, en estos 2 anys de període d'obligació, un total de més de 14 milions de factures electròniques presentades a través de FACe.

  Per a més informació sobre com s'ha posat en marxa i s'està gestionant el sistema pot consultar la nota tècnica:  "FACe: 2 anys de facturació electrònica en les Administracions Públiques"

  20 February 2017

  Nova versió de FACe en producció

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha procedit a l'actualització a l'entorn de producció amb una nova versió de FACe. Aquesta versió conté diversos canvis funcionals que es detallen a continuació:

  Portal face.gob.es

  • Canvia el flux a l'hora de remetre factures, ara solament requerim identificar-se amb CLAU (no requerix firma). Solament les factures de repositori requerix firma.
  • S'ha canviat el disseny en la visualització de factures.
  • S'ha canviat la forma de consultar factures sense certificat
  • Possibilitat de descarregar i consultar justificant amb CSV de la presentació de la factura.

  Interfície W directorioSRCF

  • En el mètode "gestionUsuario" s'ha afegit un nou paràmetre per a determinar l'estat de l'usuari. Aquest canvi pot repercutir en les integracions compilades per a eixe mètode. Recomanem la seua revisió.

  Els nous manuals actualitzats es troben disponibles en el  àrea de descàrregues de la solució FACe(Obri en nova finestra)

  13 January 2017

  FACe, Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE, rep 8 milions de factures durant 2016

  Desplegar acordeon

  D'acord a l'establit en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable en el Sector Públic, des del 15 de gener de 2015 totes les Administracions Públiques tenen l'obligació de rebre les factures dels seus proveïdors per via electrònica.

  A més de l'Administració General de l'Estat que ha d'usar obligatòriament FACe, moltes altres administracions públiques de tots els àmbits administratius (estatal, regional, local, universitari) han canalitzat la recepció de les seues factures a través de FACe.

  El model espanyol que marca la llei 25/2013 i en el qual FACe exercix de punt de suport,  definix un model amb pocs exemples comparables a nivell internacional. A través d'un únic punt d'entrada de factures - una finestreta comuna -, els proveïdors de béns i servicis de més de 8.000 AA.PP. entre elles grans municipis, 16 comunitats autònomes i l'Administració General de l'Estat poden presentar les factures als seus clients del Sector Públic, amb un mateix format i amb les mateixes regles de codificació que permeten que les AA.PP. puguen interoperar en el treball de gestió de les seues factures. La qual cosa repercutix directament en una millora en la relació dels proveïdors amb el Sector Públic.

  En este període  transcorregut, el Punt d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) de l'Administració General de l'Estat, presenta les següents dades:

  • 10.195 unitats de les 16 CCAA adherides, més les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.
  • 7.976  EELL adherides.
  • Integrats els diferents òrgans de tramitació dels Ministeris: 3.800 unitats.
  • 48 Universitats.
  • 40 Institucions Públiques.
  • 14.000.000 de factures electròniques distribuïdes.
  19 December 2016

  Publicada Guía de la IGAE per a auditories dels RCF

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha publicat en l'àrea de descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica la Guia que ha realitzat la IGAE per a les auditories dels Registres Comptables de Factura prevista en l'article 12 de la Llei 25/2013

  01 December 2016

  Canvi del camp importe en les factures

  Desplegar acordeon

  Els informem que el format facturae definix diferents camps d'import dins de la factura. Per a una millor comprensió de la informació mostrada en el sistema, a partir de l'1 de gener de 2017, el valor de l'import de la factura electrònica de referència que FACe utilitza per a mostrar-ho en els llistats de factures, en les secció d'informació detallada i que és utilitzat per a la consulta de factura sense certificat, passarà de ser el camp TotalInvoicesAmount per a utilitzar-se el camp TotalExecutableAmount.

  De tal manera que, a partir d'aquest dia 1 de gener, la informació que FACe mostre sobre l'import de les factures presentades, estarà referida al camp TotalExecutableAmount de la factura electrònica. I aquelles factures que van ser o siguen presentades fins al dia 31 de desembre de 2016 inclusivament tindran informat en el camp importe el valor del camp TotalInvoicesAmount.

  05 July 2016

  Publicat document amb els acords de la VI reunió del Fòrum de Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de
  descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica en el Portal d'Administració
  Electrònica, s'ha publicat el document d'acords presos en la VI
  reunió del Fòrum de Factura celebrada el 15 de juliol de 2016.

  Poden accedir al document a través del següent enllaç

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  25 February 2016

  Publicat document amb els acords de la V reunió del Fòrum de Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica en el Portal d'Administració Electrònica, s'ha publicat el document d'acords presos en la V reunió del Fòrum de Factura celebrada el 4 de febrer de 2016.

  Poden accedir al document a través del següent enllaç

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  18 February 2016

  Recomanacions migració unitats DIR3

  Desplegar acordeon

  Com es va acordar en la passada reunió del fòrum de factura electrònica s'ha publicat en el fòrum de factura electrònica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae ) el document que aclarix el funcionament de FACe davant noves unitats DIR3 i la recomanació d'usar unitats de tipus UGEP per a evitar els problemes d'extinció d'unitats causats per canvis organitzatius.

  11 December 2015

  Disponible la nova versió FACe

  Desplegar acordeon

  Ja està disponible en producció la nova versió de FACe 4.3.0. Entre les millores de la mateixa, cal destacar les següents:

  • Nova versió del Portal d'organismes  https://gestion.face.gob.es
  • Nova versió del mini-applet de firma
  • Ampliació a 4000 caràcters del camp comentari utilitzat en la notificació del canvi estat, especialment en els rebutjos de factures.
  10 December 2015

  Publicada la versió 'Gestió Factura-i 3.3'

  Desplegar acordeon

  Ja està disponible en la pàgina web de  Facturae(Obri en nova finestra)   la nova versió de l'aplicació d'escriptori ‘Gestió de Facturació Electrònica 3.3’ que introduïx els següents canvis i millores:

  •  Els imports de les línies, a excepció de l'import unitari, s'arredoniran a dos decimals.
  • El cost total de cada línia serà igual al producte del nombre d'unitats pel preu unitari arredonit d'acord amb el mètode comú d'arredoniment a dos decimals.
  • Els imports a nivell de factura, excepte els tipus impositius o els percentatges a aplicar no tindran més de dos decimals.
  • Es numeren les línies de comanda en el detall d'una factura.
  • Possibilitat d'editar el Nombre de Factura quan es troba en estat esborrador.
  • Possibilitat de seleccionar diverses factures per a firmar-les.

   S'ha publicat en els 3 entorns (Linux, Mac i Windows) i amb la mateixa llicència que les anteriors, és a dir, el codi font de l'aplicació està disponible per a la seua descàrrega i modificació.

   Asimismo, s'ha actualitzat en la pàgina web el validador comptable de factures a l'última versió proporcionada per l'AEAT que també està adaptada a l'Orde HAP/1650/2015.

  29 October 2015

  Publicat document amb els acords de la IV reunió del Fòrum de Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica, s'ha publicat el document d'acords presos en la IV reunió celebrada el 29 de setembre de 2015.

  23 October 2015

  Nova documentació en àrea de descàrregues

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha pujat a l'àrea de descàrregues del Fòrum de factura electrònica la següent documentació:

  • Validaciones OM HAP/1650/2015

   Llistat de validacions arreplegades en l'OM HAP/1650/2015 amb indicació d'aquelles que estan arreplegades en FACe i aquelles que estan arreplegades en els RCFs

  • Esborrany proposada rebutjos-errors RCFs-PGEFEs

   Documentació de proposta de missatges d'error per part dels PGEFEs i missatges de rebot en fase d'anotació per part dels RCFs.

  • Esborrador nota informativa utilització determinats dades referencia en factura electrònica

   Nota informativa utilització determinats dades referencia en factura electrònica

  21 September 2015

  L'Administració va estalviar 24 milions fins a juliol amb la factura electrònica

  Desplegar acordeon

  Les Administracions Públiques van tramitar quasi 5 milions de factures electròniques i van estalviar d'esta manera 24 milions d'euros en el primer semestre de 2015, segons un informe de l'empresa especialitzada en intercanvi electrònic de documents ÉSSERS.

  L'estudi detalla que els proveïdors van estalviar 14 milions d'euros entre gener i el 15 de juliol d'enguany gràcies a la factura electrònica. L'estudi també concreta que el 59 % de la facturació a les Administracions Públiques es va realitzar a través del FACe (Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat), mentre que el percentatge restant es va fer mitjançant els més d'1.500 punts d'entrada creats per les diferents administracions.

  Així mateix, ÉSSERS explica que més de la mitat de les factures electròniques (el 53 %) van ser dirigides a entitats locals enfront del 37 % que tenien com a destinatàries les comunitats autònomes i el 10 % restant que tenia com a objectiu algun organisme depenent de l'Administració General de l'Estat

  14 September 2015

  Validacions incluídas en el nou annex II de l'Orde HAP/492/2014

  Desplegar acordeon

  Davant els dubtes que poden sorgir respecte a l'aplicació de les regles de validació incloses en el nou annex II de l'Orde HAP/492/2014, de 27 de març, introduït mitjançant l'Orde HAP/1650/2015, de 31 de juliol, s'ha publicat en el portal de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat un document amb l'equivalència entre els camps que figuren en l'annex de validacions i les corresponent etiquetes del format Facturae.

  06 August 2015

  Publicada Orde HAP/1650/2015

  Desplegar acordeon

  S'ha publicat en el BOE l'Orde HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Orde HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i l'Orde HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

  Enllaç:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/boe-a-2015-8844.pdf

  22 July 2015

  Obert espai de divulgació Fòrum de Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Donat l'ampli abast de la factura electrònica i a fi de conjuminar la visió de les Administracions Públiques i del sector empresarial, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques crea el Fòrum de Factura Electrònica en el qual estan representats tant el Sector Públic com el Sector Privat.

  En este fòrum s'exposa i es debat sobre la situació actual de la factura electrònica, les opcions de millora i avanços a curt, mitjà i llarg termini per a la completa integració de la factura electrònica en els processos de compra de les Administracions Públiques.

  Amb la finalitat de publicitar i obrir al públic els acords i mesures acordades en aquest fòrum, es crea este espai de divulgació on poden trobar-se des dels membres que ho componen fins als acords establits en les diferents reunions d'aquest fòrum.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionades amb la comunitat.

  Formulari de subscripcions
  Introduïsca l'email en el qual desitja rebre les subscripcions de la comunitat.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.