Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content

F?rum de Factura Electr?nica

 • Nom Abreujat:
  forofacturae

  Descripci?n:

  El Ministeri de?Pol?tica Territorial?i Funci?n P?blica coordina la implantaci?n de la factura electr?nica en les Administracions P?blicas, a trav?s de la Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica (SEFP) i la Intervenci?n General de l'Administraci?n de l'Estat (IGAE).

  A nivell t?cnico, per als Punts Generals d'Entrada de Factures, aquesta coordinaci?n es porta a trav?s de la Secretar?a General d'Administraci?n Digital (SGAD) en el marc del Comit? Sectorial d'Administraci?n Electr?nica, on s'ha ampliat el grup espec?fico de factura electr?nica per donar cabuda a un f?rum de colaboraci?n en el qual tambi?n participa el Sector Privat.

  Participant tambi?n en aquest f?rum, la IGAE ?s la responsable de la coordinaci?n dels Registres Comptables de Factures, i dels aspectes normatius en mat?ria comptable relacionats amb la facturaci?n electr?nica? de les Administracions p?blicas.

  Amb antelaci?n a la publicaci?n de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electr?nica i creaci?n del registre comptable de factures en el Sector P?blico es cre? en 2013, sota l'auspici del citat Comit?, el Grup de Treball de Factura Electr?nica amb la participaci?n de totes les Comunitats Aut?nomas i assist?ncia de la Federaci?n Espa?ona de Municipis i Prov?ncies (FEMP).

  L'entrada en vigor el 15 de gener de 2015 de l'obligaci?n per a totes les Administracions P?blicas de la facturaci?n electr?nica ha suposat un punt d'inflexi?n tant en el ?mbito p?blico com en el sector empresarial .

  Per conjuminar les sinergies i necessitats del sector empresarial i les AAPP, el passat a?o 2015, es cre? el F?rum de Factura Electr?nica com una ampliaci?n del Grup de treball del Comit? sectorial en el qual participen adem?s de les CCAA i la FEMP les principals associacions empresarials i?empreses representatives dels diferents sectors. El F?rum ?s coordinat i moderat per la DTIC amb la participaci?n de la IGAE.

  El F?rum de Factura Electr?nica ha celebrat reunions peri?dicas. Aquestes reunions permeten al sector p?blico con?ixer de primera veu les necessitats i incid?ncies de les empreses i s?n molt valorades pel sector privat ja que els permet plantejar q?estions directament a les AA.PP.

  En aquest marc, el sector p?blico i privat treballen en l'homogeneizaci?n dels requeriments t?cnicos i funcionals de la factura electr?nica. En el ?reva funcional s'est? treballant, entre altres temes, en l'homogeneizaci?n dels criteris entorn de/entorn de les factures rectficatives i respecte a la validaci?n i rebuig de les factures en fase d'anotaci?n en el Registre Comptable de Factures. En el ?reva t?cnica es treballa en la unificaci?n, entre els diferents sistemes inform?ticos, dels missatges, interf?cies de serveis, codificaci?n d'errors, etc. de manera que es faciliti la simplificaci?n de les comunicacions de les diverses empreses prove?dores de b?ns i serveis amb els corresponents punts d'entrada de factures electr?nicas de les diferents AA.PP.

  A partir d'aquest f?rum s'ha creat com a iniciativa un grup de treball de FACe Sector Privat, pot consultar la informaci?n d'aquest grup de treball en la seg?ent url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b(Obre en nova finestra)

  ?

  Destinataris: Empresa, qualsevol Administraci?n P?blica

  Organismes Responsables:

  • Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  • Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  • Secretar?a General d'Administraci?n Digital

  Contacte:?gestion.face@correo.gob.es

  Not?cies

  14 February 2019

  Publicat document amb els acords presos en la IX edici?n del F?rum Factura Electr?nica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secci?n "Assumptes Tractats" del ?reva de
  documentaci?n del F?rum de Factura Electr?nica s'ha publicat el document d'acords presos en la IX edici?n del F?rum de Factura celebrada el 28 de gener de 2019.

  Poden accedir al document a trav?s del seg?ent enlla? :

  https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verpestanadocumentacion.htm?idcomunidad=201

  29 June 2018

  FACeB2B en producci?n

  Desplegar acordeon

  Es posa a disposici?n de les empreses la plataforma de distribuci?n de factura electr?nica entre empreses FACeB2B.

  Aquest sistema, recollit en la disposici?n addicional trig?avenc segon de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector P?blico, permet als subcontractistes dels contractistes de les Administracions P?blicas l'env?o de les seves factures en format electr?nico. Atorgant a la presentaci?n de les seves factures d'un seient registral. El qual dona fe de la data i hora de la presentaci?n de la mateixa. Subsidi?riament podr? ser utilitzat en les relacionis B2B, no relacionades directament amb la contrataci?n p?blica com un sistema que fomenta la interconexi?n de les diferents plataformes privades de facturaci?n electr?nica existents.

  El sistema est? compost per un portal web de gesti?n de clients i d'empreses de serveis de facturaci?n https://faceb2b.gob.es , i per una s?rie d'interf?cies de serveis web perqu? els sistemes inform?ticos de les empreses de serveis de facturaci?n o dels clients puguin connectar-se al sistema i enviar i rebre factura electr?nica.

  La documentaci?n d'usuari i documentaci?n t?cnica del sistema est? disponible al Centre de Transfer?ncia i Tecnolog?a en la url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b

  25 May 2018

  SII: Publicades recomanacions de l'AEAT per a camp IDfactura

  Desplegar acordeon

  S'ha publicat al portal web de l'AEAT les recomanacions per la cumplimentaci?n de la identificaci?n de les factures (IDfactura) del SII -Subministrament Immediat d'Informaci?n de l'IVA-. On s'informa del n?nero i s?rie de les factures.

  M?s informaci?n en: portal web AEAT(Obre en nova finestra)

  01 March 2018

  Entra en vigor la versi?n 3.2.2. del format facturae

  Desplegar acordeon

  El passat d?a 25 de febrer entro en vigor la Resoluci?n del 24 d'agost de 2017, de la Subsecretar?a, per la qual es publica la Resoluci?n de 25 de juliol de 2017, de la Secretar?a de Estat per a la Societat de la Informaci?n i l'Agenda Digital i de les Secretar?as d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica una nova versi?n, 3.2.2, del format de factura electr?nica ?facturae?. BOE https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/boe-a-2017-9982.pdf .

  A partir de dit d?a 25 de febrer pot presentar factures a trav?s de FACe en format facturae versi?n 3.2.2. Versi?n que s'a?ade a les versions ja existents i suportades: 3.2 i 3.2.1 del format facturae en el sistema FACe. L'aceptaci?n de la versi?n 3.2.2 per part de FACe no implica actualment la tramitaci?n electr?nica de les cessions de cr?dito recollides en la factura electr?nica.

  M?s informaci?n d'aquesta versi?n en: http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/version-3-2.aspx

  16 November 2017

  Posada en producci?n del PILOT FACeB2B

  Desplegar acordeon

  Seg?n l'acordat en la passada reuni?n del grup de treball de FACeB2B del 19 de setembre de 2017, la SGAD posa a disposici?n del sector privat el PILOT de sistema FACEB2B, bas?ndose en l'actual sistema FACe de servei de facturaci?n de l'Administraci?n General de l'Estat.

  L'enfocament del PILOT ?s permetre als prove?dors realitzar una integraci?n controlada dels seus sistemes de facturaci?n i de gesti?n de facturaci?n amb FACeB2B per obtenir experi?ncies que permetin realitzar una valoraci?n de la posada en producci?n completa d'aquest sistema a mitj? termini.

  La comunicaci?n des dels diferents sistemes amb el PILOT FACeB2B s'har? exclusivament a trav?s de serveis web, perqu? des d'un prove?dor connectat directament o des d'un prove?dor connectat a trav?s d'un prove?dor de serveis de facturaci?n es pugui remetre una factura electr?nica i el seu documentaci?n associada al client destinatari de la factura. Client que igualment podr? rebre la factura i la documentaci?n associada a la mateixa a trav?s dels serveis web que FACeB2B posa a disposici?n dels destinataris de la factura per a la desc?rrega de les mateixes.

  En aquesta primera versi?n del PILOT, el sistema permet:

  - Remetre i rebre factures electr?nicas en format facturae versi?n 3.2 o superior. - Remetre i rebre al costat de la factura informaci?n annexa (PDF, HTML). - Assigna a la presentaci?n de la factura d'un n?nero ?nico de transmisi?n de la factura, que permet la seva identificaci?n un?voca dins del mateix. - Consultar les empreses, a trav?s del llistat de les seves relacions, que accepten factures a trav?s de FACeB2B. - Actualitzar l'estat de tramitaci?n de la factura per facilitar el seguiment per part del prove?dor.

  No permet:

  - Utilitzar aquest servei de distribuci?n de factures com almac?n de factures. - La comprobaci?n de la signatura de la factura durant la transmisi?n. - La presentaci?n de factures a trav?s d'un portal web. - La desc?rrega de factures a trav?s d'un portal web.

  Si est? interessat a participar en el pilot del sistema FACeB2B per favor pot sol?licitar la participaci?n en http://run.gob.es/run/ijardb

  Data d'inici del PILOT: 16 de novembre de 2017. Duraci?n del PILOT: 5 mesos.

  M?s informaci?n:? http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b(Obre en nova finestra)

  05 September 2017

  Publicat document amb els acords presos en la VIII edici?n del F?rum Factura Electr?nica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secci?n "Assumptes Tractats" del ?reva de
  desc?rregues del F?rum de Factura Electr?nica al Portal d'Administraci?n
  Electr?nica, s'ha publicat el document d'acords presos en la VIII
  reuni?n del F?rum de Factura celebrada l'11 de juliol de 2017.

  Poden accedir al document a trav?s del seg?ent enlla?

  https:// administracionelectronica.gob.es/comunidades/verpestanadocumentacion.htm?idcomunidad=201

  30 August 2017

  Publicada versi?n 3.2.2. del format facturae

  Desplegar acordeon

  L'Administraci?n General de l'Estat ha publicat recentment al seu portal? facturae(Obre en nova finestra) ? la documentaci?n de la nova versi?n 3.2.2. Aquesta versi?n incorpora nous camps respecte a la seva predecessora, la versi?n 3.2.1.

  Els camps incorporats s?n:

  • ??? Per la documentaci?n acreditativa de cessions: FactoringAssignmentDocument, DocumentCharacter, RepresentationIdentity, DocumentType, Repository, RepositoryName, URL i Reference
  • ??? Per identificaci?n de la factura rectificada: InvoiceIssueDate
  • ??? Per la descripci?n general de la factura: InvoiceDescription
  • ??? Per a les noves etiquetes a nivell de factura:? ReceiverTransactionReference, FileReference i ReceiverContractReference
  • ??? Per al pagament en esp?cie: PaymentInKind, PaymentInKindReason i PaymentInKindAmount

  Tambi?n s'ha a?adido el Quilowatt per hora (KWH) a la llista d'unitats de mesura i el format HTML a la llista de formats admesos.

  14 August 2017

  FACe, el punt propi d'entrada de factures electr?nicas de la Generalitat Valenciana

  Desplegar acordeon

  Les conseller?as de la Generalitat Valenciana i els organismes aut?nomos SERVEF, INVASSAT i IVAT a trav?s de la Direcci?n General de Tecnolog?as de la Informaci?n i les Comunicacions completen el proc?s de migraci?n del seu antic sistema de punt d'entrada de factures electr?nicas, proporcionat per un prove?dor de serveis de facturaci?n extern, a l'?s de FACE com el seu punt propi de recepci?n de factures electr?nicas.

  Durant el passat mes de juliol han finalitzat els treballs que han perm?s a la Generalitat Valenciana implantar els processos necessaris per adequar els seus sistemes de gesti?n comptable a la comunicaci?n directa amb el punt general d'entrada de factures electr?nicas ? FACe, que la seva gesti?n i manteniment correspon al Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica. Aquests treballs permetre?n reduir costos de manteniment i gesti?n de les plataformes inform?ticas de la Generalitat i la millora de l'efici?ncia en la recepci?n de les seves factures electr?nicas.

  S'uneixen dites conseller?as i organismes a altres organismes i entitats de la Generalitat Valenciana que ja veuen?an usant FACe com el seu punt propi de presentaci?n de factures electr?nicas.

  M?s informaci?n sobre FACe en? http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face

  10 August 2017

  FACe ampl?a les seves formes d'identificaci?n en la remisi?n i consulta de factures

  Desplegar acordeon

  Per donar un millor servei en la remisi?n i consulta de factures FACe posa a disposici?n dels usuaris tres formes d'identificaci?n: Cl@ve, signatura electr?nica i certificat electr?nico.

  Amb Cl@ve l'usuari es podr? identificar a trav?s dels sistemes proporcionats per Cl@ve: Cl@ve Pin, Cl@ve Permanent o certificat electr?nico. Els dues primers m?tots est?n basats en la identificaci?n per usuari i contrase?a, la qual cosa ampl?a i simplifica considerablement les possibilitats d'identificaci?n dels usuaris en relaci?n a la seva gesti?n de factures amb l'Administraci?n P?blica.

  La signatura electr?nica utilitza els serveis de la plataforma @signa, permetent a l'usuari identificar-se a trav?s del Miniapplet i a trav?s de l'aplicaci?n Autofirma, tots dos d'@signatura.

  A aquests dues m?tots ja existents s'a?ade el nou m?tot d'identificaci?n de validaci?n directa de certificat electr?nico, evitant a l'usuari instal?lar component algun en el seu ordinador per la validaci?n del seu certificat.

  En resum, FACe facilita la validaci?n d'un certificat electr?nico v?a Cl@ve, @signatura o certificat electr?nico directe. Adem?s, en la consulta de factures, sense necessitat d'identificaci?n, i a partir de certes dades de la factura, podr? consultar l'estat d'aquesta factura.

  FACe treballa i evoluciona per donar la m?xima cobertura als ciutadans en relaci?n a la seva gesti?n de factures electr?nicas amb l'Administraci?n P?blica.

  03 July 2017

  Extensions sectorials per al Sector P?blico

  Desplegar acordeon

  Ha estat aprovat el procediment de presentaci?n i aprobaci?n d'extensions sectorials per al Sector P?blico. En honor de fer la presentaci?n seguint les lleres marcades, s'ha publicat en el ?reva de desc?rregues el document que defineix com s'ha de fer la presentaci?n i la documentaci?n a aportar.

  El document es troba disponible al seg?ent enlla?:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descarregues/Procediment%20aprobacion%20extensions%20sectorials%20Facturae-AAPP.pdf?idIniciativa=1527&idElemento=9909 ?

  22 June 2017

  Aclariments sobre el sistema de subministrament immediat d'informaci?n de l'IVA (SII)

  Desplegar acordeon

  En el? Centre de Transfer?ncia i Tecnolog?a: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae, es troba disponible el document amb les respostes de l'Ag?ncia Estatal d'Administraci?n Tribut?ria respecte a les consultes remeses per les empreses i associacions participants en el f?rum de factura electr?nica sobre el sistema de subministrament immediat d'informaci?n de l'IVA (SII).

  Acc?s directe al document: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20desc?rregues/Contestacion%20SGAD%20cuestionesSII.xlsx?idIniciativa=1527&idElemento=9754

  14 March 2017

  Publicat document amb els acords presos en la VII edici?n del F?rum Factura Electr?nica

  Desplegar acordeon

  El 2 mar? va tenir lloc la 7? reuni?n del F?rum de Factura Electr?nica en el qual participen adem?s de les CCAA i la FEMP les principals associacions empresarials i empreses representatives dels diferents sectors. El F?rum va ser coordinat i moderat per la SGAD en colaboraci?n amb la IGAE, i uns altres ?rganos del Ministeri d'Hisenda i Funci?n P?blica i del Ministeri d'Energ?a, Turisme i Agenda Digital.

  En el f?rum s'exposa i es debat la situaci?n actual de la factura electr?nica, les opcions de millora per a la completa integraci?n del sistema en els processos de compres de les administracions p?blicas i es brinda a les entitats territorials i a les empreses l'oportunitat de plantejar directament a les AAPP les incid?ncies, necessitats i q?estions que se'ls presenten en l'?s de la factura electr?nica.

  En aquesta ocasi?n el f?rum se centr? en la necessitat d'avan?ar en la unificaci?n dels criteris t?cnicos i funcionals de la factura electr?nica i l'homogeneizaci?n dels comportaments de les diferents AAPP en les seves relacions amb els prove?dors. En la sesi?n amb les empreses, l'administraci?n anunci? novetats que van ser ben acollides pel sector privat com la presentaci?n de la Carpeta Ciutadana per a empreses, la nova versi?n de FACe i del format Facturae, el concepte de ?Segell FACe? o l'anunci de la creaci?n del DIR3 per a empreses.

  Adem?s, es mostr? voluntat d'impulsar la reuni?n del f?rum amb periodicitat trimestral i la realizaci?n de f?rums amb car?cter sectorial.

  Els participants del F?rum, tant del sector privat com del sector p?blico, van destacar la utilitat de l'encontre i d'aquest tipus de mecanismes de colaboraci?n i debat p?blico-privat per a l'assoliment d'objectius compartits. De fet, davant el ?xito de la iniciativa, el model del F?rum de Factura va a ser imitat en uns altres ?mbitos, com el d'expedient, arxiu i document electr?nico, on es prev? que se celebri un f?rum a semblan?a del de FACe.

  En el ?reva de desc?rregues ja es troba disponible el document d'acords presos en aquesta s?ptima edici?n del F?rum de Factura

  08 March 2017

  Nou servei de notificaci?n proactiva de canvis d'estat de factures per a prove?dors

  Desplegar acordeon

  FACe ha desenvolupat un web service SOAP per la notificaci?n proactiva als prove?dors del canvi d'estat de les factures.

  A causa de la gran quantitat de trucades que hac?an els prove?dors de FACe v?a servei web per con?ixer si l'estat de les seves factures hab?a canviat, l'equip de FACe ha desenvolupat un servei web SOAP per comunicar, de forma proactiva als prove?dors, el canvi d'estat de les seves factures.

  Amb aix? s'ha aconseguit reduir el n?nero de cridades v?a servei web i que el prove?dor pugui obtenir un coneixement proactiu de l'evoluci?n de les seves factures.

  FACe recopila l'evoluci?n dels estats d'un prove?dor i li subministra tota la informaci?n en una sola trucada.

  Pot trobar la documentaci?n necess?ria per la conexi?n del servei en el?? ?reva de Desc?rregues(Obre en nova finestra) ? de la soluci?n

  28 February 2017

  FACe, 2 a?us de facturaci?n electr?nica en les Administracions P?blicas

  Desplegar acordeon

  Un exemple de transformaci?n digital de les Administracions P?blicas, amb impacte directe en el sector privat.

  Despu?s de dues a?us de l'obligaci?n de facturar electr?nicamente en el Sector P?blico, considerables s?n els passos donats en la direcci?n correcta i no menys nombrosos s?n els necessaris a seguir donant.

  La? llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electr?nica i creaci?n del registre comptable de factura en el Sector P?blico ? , publicada fa alguna cosa m?s de 3 a?us, establec?a, sota el paraigua del control de la morositat de les Administracions P?blicas i la promoci?n de la factura electr?nica, la creaci?n de dos nous conceptes en les Administracions P?blicas. El primer era el Registre Comptable de Factures, creat com a element de control i fiscalizaci?n de les factures de les diferents administracions. El segon era el punt general d'entrada de factures, creat com soluci?n per portar a bon t?rmino el proc?s d'informatizaci?n de la presentaci?n de les factures en les administracions.

  Durant aquests dos a?us, sota el paraigua de la Llei 25/2013 i la possibilitat d'adherir-se a l'?s del punt d'entrada de factura d'un tercer, l'Administraci?n General de l'Estat ha aconseguit reunir a la major?a de les Administracions P?blicas en un ?nico punt d'entrada de factures electr?nicas, FACe . Amb l'estalvi econ?mico que la compartici?n d'un sistema d'aquest tipus representa per a les administracions usu?ries.

  Les xifres de resultats s?n destacables, m?s de 100.000 prove?dors de b?ns i serveis nacionals i internacionals han utilitzat FACe com el punt d'entrada electr?nico per la presentaci?n de les seves factures. Han dirigit aquestes factures a m?s de 8.000 Administracions P?blicas adherides a FACe, entre elles totes les Comunitats Aut?nomas excepte Pa?s Basc. Sumant, en aquests 2 a?us de per?ode d'obligaci?n, un total de m?s de 14 milions de factures electr?nicas presentades a trav?s de FACe.

  Per a m?s informaci?n sobre c?mo s'ha engegat i s'est? gestionant el sistema pot consultar la nota t?cnica:? "FACe: 2 a?us de facturaci?n electr?nica en les Administracions P?blicas"

  20 February 2017

  Nova versi?n de FACe en producci?n

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha procedit a l'actualizaci?n a l'entorn de producci?n amb una nova versi?n de FACe. Aquesta versi?n cont? diversos canvis funcionals que es detallen a continuaci?n:

  Portal face.gob.es

  • Canvia el flux a l'hora de remetre factures, ara solament requerim identificar-se amb CLAU (no requereix signatura). Solament les factures de repositori requereix signatura.
  • S'ha canviat el dise?o en la visualizaci?n de factures.
  • S'ha canviat la forma de consultar factures sense certificat
  • Possibilitat de descarregar i consultar justificant amb CSV de la presentaci?n de la factura.

  Interf?cie W directorioSRCF

  • En el m?tot "gestionUsuario" s'ha a?adido un nou parell?metro per determinar l'estat de l'usuari. Aquest canvi pot repercutir en les integracions compilades per a aquest m?tot. Recomanem el seu revisi?n.

  Els nous manuals actualitzats es troben disponibles en el? ?reva de desc?rregues de la soluci?n FACe(Obre en nova finestra)

  13 January 2017

  FACe, Punt General d'Entrada de Factures Electr?nicas de l'AGE, rep 8 milions de factures durant 2016

  Desplegar acordeon

  D'acord a l'establert en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electr?nica i creaci?n del registre comptable en el Sector P?blico, des del 15 de gener de 2015 totes les Administracions P?blicas tenen l'obligaci?n de rebre les factures dels seus prove?dors per v?a electr?nica.

  Adem?s de l'Administraci?n General de l'Estat que ha d'usar obligat?riament FACe, moltes altres administracions p?blicas de tots els ?mbitos administratius (estatal, regional, local, universitari) han canalitzat la recepci?n de les seves factures a trav?s de FACe.

  El model espa?ol que marca la llei 25/2013 i en el qual FACe exerceix de punt de suport,? defineix un model amb pocs exemples comparables a nivell internacional. A trav?s d'un ?nico punt d'entrada de factures - una finestreta com?n -, els prove?dors de b?ns i serveis de m?s de 8.000 AA.PP. entre elles grans municipis, 16 comunitats aut?nomas i l'Administraci?n General de l'Estat poden presentar les factures als seus clients del Sector P?blico, amb un mateix format i amb les mateixes regles de codificaci?n que permeten que les AA.PP. puguin interoperar en el treball de gesti?n de les seves factures. La qual cosa repercuteix directament en una millora en la relaci?n dels prove?dors amb el Sector P?blico.

  En aquest per?odo? transcorregut, el Punt d'Entrada de Factures Electr?nicas (FACe) de l'Administraci?n General de l'Estat, presenta les seg?ents dades:

  • 10.195 unitats de les 16 CCAA adherides, m?s les Ciutats Aut?nomas de Ceuta i Melilla.
  • 7.976? EELL adherides.
  • Integrats els diferents ?rganos de tramitaci?n dels Ministeris: 3.800 unitats.
  • 48 Universitats.
  • 40 Institucions P?blicas.
  • 14.000.000 de factures electr?nicas distribu?des.
  19 December 2016

  Publicada Gu?a de la IGAE per a auditor?as dels RCF

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha publicat en el ?reva de desc?rregues del F?rum de Factura Electr?nica la Gu?al fet que ha realitzat la IGAE per a les auditor?as dels Registres Comptables de Factura prevista en l'art?cul 12 de la Llei 25/2013

  01 December 2016

  Canvi del camp importi en les factures

  Desplegar acordeon

  Els informem que el format facturae defineix diferents camps d'import dins de la factura. Per a una millor comprensi?n de la informaci?n mostrada en el sistema, a partir de l'1 de gener de 2017, el valor de l'import de la factura electr?nica de refer?ncia que FACe utilitza per mostrar-ho en els llistats de factures, en les secci?n d'informaci?n detallada i que ?s utilitzat per a la consulta de factura sense certificat, passar? de ser el camp TotalInvoicesAmount per utilitzar-se el camp TotalExecutableAmount.

  De tal manera que, a partir de dit d?a 1 de gener, la informaci?n que FACe mostri sobre l'import de les factures presentades, estar? referida al camp TotalExecutableAmount de la factura electr?nica. I aquelles factures que van ser o siguin presentades fins al d?a 31 de desembre de 2016 inclusivament tendr?n informat en el camp importi el valor del camp TotalInvoicesAmount.

  05 July 2016

  Publicat document amb els acords de la VI reuni?n del F?rum de Factura Electr?nica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secci?n "Assumptes Tractats" del ?reva de
  desc?rregues del F?rum de Factura Electr?nica al Portal d'Administraci?n
  Electr?nica, s'ha publicat el document d'acords presos en la VI
  reuni?n del F?rum de Factura celebrada el 15 de juliol de 2016.

  Poden accedir al document a trav?s del seg?ent enlla?

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  25 February 2016

  Publicat document amb els acords de la V reuni?n del F?rum de Factura Electr?nica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secci?n "Assumptes Tractats" del ?reva de desc?rregues del F?rum de Factura Electr?nica al Portal d'Administraci?n Electr?nica, s'ha publicat el document d'acords presos en la V reuni?n del F?rum de Factura celebrada el 4 de febrer de 2016.

  Poden accedir al document a trav?s del seg?ent enlla?

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  18 February 2016

  Recomanacions migraci?n unitats DIR3

  Desplegar acordeon

  Com s'acord? en la passada reuni?n del f?rum de factura electr?nica s'ha publicat en el f?rum de factura electr?nica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae ) el document que aclareix el funcionament de FACe davant noves unitats DIR3 i la recomendaci?n d'usar unitats de tipus UGEP per evitar els problemes d'extinci?n d'unitats causats per canvis organitzatius.

  11 December 2015

  Disponible la nova versi?n FACe

  Desplegar acordeon

  Ja est? disponible en producci?n la nova versi?n de FACe 4.3.0. Entre les millores de la mateixa, cal destacar les seg?ents:

  • Nova versi?n del Portal d'organismes? https://gestion.face.gob.es
  • Nova versi?n del mini-applet de signatura
  • Ampliaci?n a 4000 car?cters del camp comentari utilitzat en la notificaci?n del canvi estat, especialment en els rebutjos de factures.
  10 December 2015

  Publicada la versi?n 'Gesti?n Factura-i 3.3'

  Desplegar acordeon

  Ja est? disponible en la p?gina web de? Facturae(Obre en nova finestra) ? la nova versi?n de l'aplicaci?n d'escriptori ?Gesti?n de Facturaci?n Electr?nica 3.3? que introdueix els seg?ents canvis i millores:

  • ?Els imports de les l?neas, a excepci?n de l'import unitari, s'arrodonir?n a dos decimals.
  • El cost total de cada l?nea ser? igual al producte del n?nero d'unitats pel preu unitari arrodonit d'acord amb el m?tot com?n d'arrodoniment a dos decimals.
  • Els imports a nivell de factura, excepte els tipus impositius o els percentatges a aplicar no tendr?n m?s de dos decimals.
  • Es numeren les l?neas de comanda en el detall d'una factura.
  • Possibilitat d'editar el N?nero de Factura quan es troba en estat esborrador.
  • Possibilitat de seleccionar diverses factures per signar-les.

  ?S'ha publicat en els 3 entorns (Linux, Mac i Windows) i amb la mateixa llic?ncia que les anteriors, ?s a dir, el c?dic font de l'aplicaci?n est? disponible per a la seva desc?rrega i modificaci?n.

  ?Aix? mateix, s'ha actualitzat en la p?gina web el validador comptable de factures a la ?ltima versi?n proporcionada per l'AEAT que tambi?n est? adaptada a l'Ordre HAP/1650/2015.

  29 October 2015

  Publicat document amb els acords de la IV reuni?n del F?rum de Factura Electr?nica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secci?n "Assumptes Tractats" del ?reva de desc?rregues del F?rum de Factura Electr?nica, s'ha publicat el document d'acords presos en la IV reuni?n celebrada el 29 de setembre de 2015.

  23 October 2015

  Nova documentaci?n en ?reva de desc?rregues

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha pujat al ?reva de desc?rregues del F?rum de factura electr?nica la seg?ent documentaci?n:

  • Validacions OM HAP/1650/2015

   Llistat de validacions recollides en l'OM HAP/1650/2015 amb indicaci?n d'aquelles que est?n recollides en FACe i aquelles que est?n recollides en els RCFs

  • Esborrany proposada rebutjos-errors RCFs-PGEFEs

   Documentaci?n de proposta de missatges d'error per part dels PGEFEs i missatges de rebot en fase d'anotaci?n per part dels RCFs.

  • Esborrador nota informativa utilizaci?n determinats dades referencia en factura electr?nica

   Nota informativa utilizaci?n determinats dades referencia en factura electr?nica

  21 September 2015

  L'Administraci?n ahorr? 24 milions fins a juliol amb la factura electr?nica

  Desplegar acordeon

  Les Administracions P?blicas van tramitar gaireb? 5 milions de factures electr?nicas i van estalviar d'aquesta manera 24 milions d'euros en el primer semestre de 2015, seg?n un informe de l'empresa especialitzada en intercanvi electr?nico de documents ?SSERS.

  L'estudi detalla que els prove?dors van estalviar 14 milions d'euros entre gener i el 15 de juliol d'est a?o gr?cies a la factura electr?nica. L'estudi tambi?n concreta que el 59 % de la facturaci?n a les Administracions P?blicas es realiz? a trav?s del FACe (Punt General d'Entrada de Factures Electr?nicas de l'Administraci?n General de l'Estat), mentre que el percentatge restant es va fer mitjan?ant els m?s d'1.500 punts d'entrada creats per les diferents administracions.

  Aix? mateix, ?SSERS explica que m?s de la meitat de les factures electr?nicas (el 53 %) van ser dirigides a entitats locals enfront del 37 % que tingues?an com a destinat?ries les comunitats aut?nomas i el 10 % restant que tingues?a com a objectiu alg?n organisme depenent de l'Administraci?n General de l'Estat

  14 September 2015

  Validacions inclu?dones en el nou annex II de l'Ordre HAP/492/2014

  Desplegar acordeon

  Davant els dubtes que poden sorgir respecte a l'aplicaci?n de les regles de validaci?n incloses en el nou annex II de l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de mar?, introdu?t mitjan?ant l'Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, s'ha publicat al portal de la Intervenci?n General de l'Administraci?n de l'Estat un document amb l'equival?ncia entre els camps que figuren en l'annex de validacions i les corresponent etiquetes del format Facturae.

  06 August 2015

  Publicada Ordre HAP/1650/2015

  Desplegar acordeon

  S'ha publicat en el BOE l'Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de mar?, per la qual es regulen els requisits funcionals i t?cnicos del registre comptable de factures de les entitats del ?mbito d'aplicaci?n de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electr?nica i creaci?n del registre comptable de factures en el Sector P?blico, i l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicionis t?cnicas i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electr?nicas.

  Enlla?:? http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/boe-a-2015-8844.pdf

  22 July 2015

  Obert espai de divulgaci?n F?rum de Factura Electr?nica

  Desplegar acordeon

  Donat l'ampli abast de la factura electr?nica i a fi de conjuminar la visi?n de les Administracions P?blicas i del sector empresarial, el Ministeri d'Hisenda i Administracions P?blicas crea el F?rum de Factura Electr?nica en el qual est?n representats tant el Sector P?blico com el Sector Privat.

  En aquest f?rum s'exposa i es debat sobre la situaci?n actual de la factura electr?nica, les opcions de millora i avan?os a curt, mitj? i llarg termini per a la completa integraci?n de la factura electr?nica en els processos de compra de les Administracions P?blicas.

  Amb la finalitat de publicitar i obrir al p?blico els acords i mesures acordades en aquest f?rum, es crea aquest espai de divulgaci?n on poden trobar-se des dels membres que ho componen fins als acords establerts en les diferents reunions d'aquest f?rum.

  Subscripcions

  En aquesta ?reva podr? donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en not?cies, documents o f?rums relacionades amb la comunitat.

  Formulari de subscripcions
  Introdueixi l'email en el qual desitja rebre les subscripcions de la comunitat.

  *

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General