Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content

Fòrum de Factura Electrònica

 • Nom Abreujat:
  forofacturae

  Descripció:

  El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública coordina la implantació de la factura electrònica en les Administracions Públiques, a través de la Secretaria d'Estat de Funció Pública (SEFP) i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE).

  A nivell tècnic, per als Punts Generals d'Entrada de Factures, aquesta coordinació es porta a través de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) en el marc del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica, on s'ha ampliat el grup específic de factura electrònica per donar cabuda a un fòrum de col·laboració en el qual també participa el Sector Privat.

  Participant també en aquest fòrum, la IGAE és la responsable de la coordinació dels Registres Comptables de Factures, i dels aspectes normatius en matèria comptable relacionats amb la facturació electrònica  de les Administracions públiques.

  Amb antelació a la publicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic es va crear en 2013, sota l'auspici del citat Comitè, el Grup de Treball de Factura Electrònica amb la participació de totes les Comunitats Autònomes i assistència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

  L'entrada en vigor el 15 de gener de 2015 de l'obligació per a totes les Administracions Públiques de la facturació electrònica ha suposat un punt d'inflexió tant en l'àmbit públic com en el sector empresarial .

  Per conjuminar les sinergies i necessitats del sector empresarial i les AAPP, el passat any 2015, es va crear el Fòrum de Factura Electrònica com una ampliació del Grup de treball del Comitè sectorial en el qual participen a més de les CCAA i la FEMP les principals associacions empresarials i empreses representatives dels diferents sectors. El Fòrum és coordinat i moderat per la DTIC amb la participació de la IGAE.

  El Fòrum de Factura Electrònica ha celebrat reunions periòdiques. Aquestes reunions permeten al sector públic conèixer de primera veu les necessitats i incidències de les empreses i són molt valorades pel sector privat ja que els permet plantejar qüestions directament a les AA.PP.

  En aquest marc, el sector públic i privat treballen en l'homogeneïtzació dels requeriments tècnics i funcionals de la factura electrònica. A l'àrea funcional s'està treballant, entre altres temes, en l'homogeneïtzació dels criteris entorn de/entorn de les factures rectficatives i respecte a la validació i rebuig de les factures en fase d'anotació en el Registre Comptable de Factures. A l'àrea tècnica es treballa en la unificació, entre els diferents sistemes informàtics, dels missatges, interfícies de serveis, codificació d'errors, etc. de manera que es faciliti la simplificació de les comunicacions de les diverses empreses proveïdores de béns i serveis amb els corresponents punts d'entrada de factures electròniques de les diferents AA.PP.

  A partir d'aquest fòrum s'ha creat com a iniciativa un grup de treball de FACe Sector Privat, pot consultar la informació d'aquest grup de treball en la següent url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b(Obre en nova finestra)

   

  Destinataris: Empresa, qualsevol Administració Pública

  Organismes Responsables:

  • Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
  • Secretaria d'Estat de Funció Pública
  • Secretaria General d'Administració Digital

  Contacte: gestion.face@correo.gob.es

  Notícies

  14 February 2019

  Publicat document amb els acords presos en la IX edició del Fòrum Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de
  documentació del Fòrum de Factura Electrònica s'ha publicat el document d'acords presos en la IX edició del Fòrum de Factura celebrada el 28 de gener de 2019.

  Poden accedir al document a través del següent enllaç :

  https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verpestanadocumentacion.htm?idcomunidad=201

  29 June 2018

  FACeB2B en producció

  Desplegar acordeon

  Es posa a la disposició de les empreses la plataforma de distribució de factura electrònica entre empreses FACeB2B.

  Aquest sistema, recollit en la disposició addicional trentena segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, permet als subcontractistes dels contractistes de les Administracions Públiques l'enviament de les seves factures en format electrònic. Atorgant a la presentació de les seves factures d'un seient registral. El qual dona fe de la data i hora de la presentació de la mateixa. Subsidiàriament podrà ser utilitzat en les relacionis B2B, no relacionades directament amb la contractació pública com un sistema que fomenta la interconnexió de les diferents plataformes privades de facturació electrònica existents.

  El sistema està compost per un portal web de gestió de clients i d'empreses de serveis de facturació https://faceb2b.gob.es , i per una sèrie d'interfícies de serveis web perquè els sistemes informàtics de les empreses de serveis de facturació o dels clients puguin connectar-se al sistema i enviar i rebre factura electrònica.

  La documentació d'usuari i documentació tècnica del sistema està disponible al Centre de Transferència i Tecnologia en la url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b

  25 May 2018

  SII: Publicades recomanacions de l'AEAT per a camp IDfactura

  Desplegar acordeon

  S'ha publicat al portal web de l'AEAT les recomanacions per a l'emplenament de la identificació de les factures (IDfactura) del SII -Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA-. On s'informa del nombre i sèrie de les factures.

  Més informació en: portal web AEAT(Obre en nova finestra)

  01 March 2018

  Entra en vigor la versió 3.2.2. del format facturae

  Desplegar acordeon

  El passat dia 25 de febrer entro en vigor la Resolució del 24 d'agost de 2017, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital i de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica una nova versió, 3.2.2, del format de factura electrònica «facturae». BOE https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/boe-a-2017-9982.pdf .

  A partir d'aquest dia 25 de febrer pot presentar factures a través de FACe en format facturae versió 3.2.2. Versió que s'afegeix a les versions ja existents i suportades: 3.2 i 3.2.1 del format facturae en el sistema FACe. L'acceptació de la versió 3.2.2 per part de FACe no implica actualment la tramitació electrònica de les cessions de crèdit recollides en la factura electrònica.

  Més informació d'aquesta versió en: http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/version-3-2.aspx

  16 November 2017

  Posada en producció del PILOT FACeB2B

  Desplegar acordeon

  Segons l'acordat en la passada reunió del grup de treball de FACeB2B del 19 de setembre de 2017, la SGAD posa a la disposició del sector privat el PILOT de sistema FACEB2B, basant-se en l'actual sistema FACe de servei de facturació de l'Administració General de l'Estat.

  L'enfocament del PILOT és permetre als proveïdors realitzar una integració controlada dels seus sistemes de facturació i de gestió de facturació amb FACeB2B per obtenir experiències que permetin realitzar una valoració de la posada en producció completa d'aquest sistema a mitjà termini.

  La comunicació des dels diferents sistemes amb el PILOT FACeB2B es farà exclusivament a través de serveis web, perquè des d'un proveïdor connectat directament o des d'un proveïdor connectat a través d'un proveïdor de serveis de facturació es pugui remetre una factura electrònica i la seva documentació associada al client destinatari de la factura. Client que igualment podrà rebre la factura i la documentació associada a la mateixa a través dels serveis web que FACeB2B posa a la disposició dels destinataris de la factura per a la descàrrega de les mateixes.

  En aquesta primera versió del PILOT, el sistema permet:

  - Remetre i rebre factures electròniques en format facturae versió 3.2 o superior. - Remetre i rebre al costat de la factura informació annexa (PDF, HTML). - Assigna a la presentació de la factura d'un nombre únic de transmissió de la factura, que permet la seva identificació unívoca dins del mateix. - Consultar les empreses, a través del llistat de les seves relacions, que accepten factures a través de FACeB2B. - Actualitzar l'estat de tramitació de la factura per facilitar el seguiment per part del proveïdor.

  No permet:

  - Utilitzar aquest servei de distribució de factures com a magatzem de factures. - La comprovació de la signatura de la factura durant la transmissió. - La presentació de factures a través d'un portal web. - La descàrrega de factures a través d'un portal web.

  Si està interessat a participar en el pilot del sistema FACeB2B per favor pot sol·licitar la participació en http://run.gob.es/run/ijardb

  Data d'inici del PILOT: 16 de novembre de 2017. Durada del PILOT: 5 mesos.

  Més informació:  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b(Obre en nova finestra)

  05 September 2017

  Publicat document amb els acords presos en la VIII edició del Fòrum Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de
  descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica al Portal d'Administració
  Electrònica, s'ha publicat el document d'acords presos en la VIII
  reunió del Fòrum de Factura celebrada l'11 de juliol de 2017.

  Poden accedir al document a través del següent enllaç

  https:// administracionelectronica.gob.es/comunidades/verpestanadocumentacion.htm?idcomunidad=201

  30 August 2017

  Publicada versió 3.2.2. del format facturae

  Desplegar acordeon

  L'Administració General de l'Estat ha publicat recentment al seu portal  facturae(Obre en nova finestra)   la documentació de la nova versió 3.2.2. Aquesta versió incorpora nous camps respecte a la seva predecessora, la versió 3.2.1.

  Els camps incorporats són:

  •     Per a la documentació acreditativa de cessions: FactoringAssignmentDocument, DocumentCharacter, RepresentationIdentity, DocumentType, Repository, RepositoryName, URL i Reference
  •     Per a identificació de la factura rectificada: InvoiceIssueDate
  •     Per a la descripció general de la factura: InvoiceDescription
  •     Per a les noves etiquetes a nivell de factura:  ReceiverTransactionReference, FileReference i ReceiverContractReference
  •     Per al pagament en espècie: PaymentInKind, PaymentInKindReason i PaymentInKindAmount

  També s'ha afegit el Quilowatt per hora (KWH) a la llista d'unitats de mesura i el format HTML a la llista de formats admesos.

  14 August 2017

  FACe, el punt propi d'entrada de factures electròniques de la Generalitat Valenciana

  Desplegar acordeon

  Les conselleries de la Generalitat Valenciana i els organismes autònoms SERVEF, INVASSAT i IVAT a través de la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions completen el procés de migració del seu antic sistema de punt d'entrada de factures electròniques, proporcionat per un proveïdor de serveis de facturació extern, a l'ús de FACE com el seu punt propi de recepció de factures electròniques.

  Durant el passat mes de juliol han finalitzat els treballs que han permès a la Generalitat Valenciana implantar els processos necessaris per adequar els seus sistemes de gestió comptable a la comunicació directa amb el punt general d'entrada de factures electròniques – FACe, la gestió de les quals i manteniment correspon al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Aquests treballs permetran reduir costos de manteniment i gestió de les plataformes informàtiques de la Generalitat i la millora de l'eficiència en la recepció de les seves factures electròniques.

  S'uneixen aquestes conselleries i organismes a altres organismes i entitats de la Generalitat Valenciana que ja venien usant FACe com el seu punt propi de presentació de factures electròniques.

  Més informació sobre FACe en  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face

  10 August 2017

  FACe amplia les seves formes d'identificació en la remissió i consulta de factures

  Desplegar acordeon

  Per donar un millor servei en la remissió i consulta de factures FACe posa a la disposició dels usuaris tres formes d'identificació: Cl@ve, signatura electrònica i certificat electrònic.

  Amb Cl@ve l'usuari es podrà identificar a través dels sistemes proporcionats per Cl@ve: Cl@ve Pin, Cl@ve Permanent o certificat electrònic. Els dos primers mètodes estan basats en la identificació per usuari i contrasenya, la qual cosa amplia i simplifica considerablement les possibilitats d'identificació dels usuaris en relació a la seva gestió de factures amb l'Administració Pública.

  La signatura electrònica utilitza els serveis de la plataforma @signa, permetent a l'usuari identificar-se a través del Miniapplet i a través de l'aplicació Autofirma, tots dos d'@signatura.

  A aquests dos mètodes ja existents s'afegeix el nou mètode d'identificació de validació directa de certificat electrònic, evitant a l'usuari instal·lar component algun en el seu ordinador per a la validació del seu certificat.

  En resum, FACe facilita la validació d'un certificat electrònic via Cl@ve, @signatura o certificat electrònic directe. A més, en la consulta de factures, sense necessitat d'identificació, i a partir de certes dades de la factura, podrà consultar l'estat d'aquesta factura.

  FACe treballa i evoluciona per donar la màxima cobertura als ciutadans en relació a la seva gestió de factures electròniques amb l'Administració Pública.

  03 July 2017

  Extensions sectorials per al Sector Públic

  Desplegar acordeon

  Ha estat aprovat el procediment de presentació i aprovació d'extensions sectorials per al Sector Públic. En honor de fer la presentació seguint les lleres marcades, s'ha publicat a l'àrea de descàrregues el document que defineix com s'ha de fer la presentació i la documentació a aportar.

  El document es troba disponible al següent enllaç:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descarregues/Procediment%20aprobacion%20extensions%20sectorials%20Facturae-AAPP.pdf?idIniciativa=1527&idElemento=9909  

  22 June 2017

  Aclariments sobre el sistema de subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII)

  Desplegar acordeon

  A el  Centre de Transferència i Tecnologia: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae, es troba disponible el document amb les respostes de l'Agència Estatal d'Administració Tributària respecte a les consultes remeses per les empreses i associacions participants en el fòrum de factura electrònica sobre el sistema de subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII).

  Accés directe al document: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descàrregues/Contestacion%20SGAD%20cuestionesSII.xlsx?idIniciativa=1527&idElemento=9754

  14 March 2017

  Publicat document amb els acords presos en la VII edició del Fòrum Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  El 2 març va tenir lloc la 7ª reunió del Fòrum de Factura Electrònica en el qual participen a més de les CCAA i la FEMP les principals associacions empresarials i empreses representatives dels diferents sectors. El Fòrum va ser coordinat i moderat per la SGAD en col·laboració amb la IGAE, i altres òrgans del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

  En el fòrum s'exposa i es debat la situació actual de la factura electrònica, les opcions de millora per a la completa integració del sistema en els processos de compres de les administracions públiques i es brinda a les entitats territorials i a les empreses l'oportunitat de plantejar directament a les AAPP les incidències, necessitats i qüestions que se'ls presenten en l'ús de la factura electrònica.

  En aquesta ocasió el fòrum es va centrar en la necessitat d'avançar en la unificació dels criteris tècnics i funcionals de la factura electrònica i l'homogeneïtzació dels comportaments de les diferents AAPP en les seves relacions amb els proveïdors. En la sessió amb les empreses, l'administració va anunciar novetats que van ser ben acollides pel sector privat com la presentació de la Carpeta Ciutadana per a empreses, la nova versió de FACe i del format Facturae, el concepte de “Segell FACe” o l'anunci de la creació del DIR3 per a empreses.

  A més, es va mostrar voluntat d'impulsar la reunió del fòrum amb periodicitat trimestral i la realització de fòrums amb caràcter sectorial.

  Els participants del Fòrum, tant del sector privat com del sector públic, van destacar la utilitat de l'encontre i d'aquest tipus de mecanismes de col·laboració i debat públic-privat per a l'assoliment d'objectius compartits. De fet, davant l'èxit de la iniciativa, el model del Fòrum de Factura va a ser imitat en altres àmbits, com el d'expedient, arxiu i document electrònic, on es preveu que se celebri un fòrum a semblança del de FACe.

  A l'àrea de descàrregues ja es troba disponible el document d'acords presos en aquesta setena edició del Fòrum de Factura

  08 March 2017

  Nou servei de notificació proactiva de canvis d'estat de factures per a proveïdors

  Desplegar acordeon

  FACe ha desenvolupat un web service SOAP per a la notificació proactiva als proveïdors del canvi d'estat de les factures.

  A causa de la gran quantitat de trucades que feien els proveïdors de FACe via servei web per conèixer si l'estat de les seves factures havia canviat, l'equip de FACe ha desenvolupat un servei web SOAP per comunicar, de forma proactiva als proveïdors, el canvi d'estat de les seves factures.

  Amb això s'ha aconseguit reduir el nombre de cridades via servei web i que el proveïdor pugui obtenir un coneixement proactiu de l'evolució de les seves factures.

  FACe recopila l'evolució dels estats d'un proveïdor i li subministra tota la informació en una sola trucada.

  Pot trobar la documentació necessària per a la connexió del servei a el   Àrea de Descàrregues(Obre en nova finestra)   de la solució

  28 February 2017

  FACe, 2 anys de facturació electrònica en les Administracions Públiques

  Desplegar acordeon

  Un exemple de transformació digital de les Administracions Públiques, amb impacte directe en el sector privat.

  Després de dos anys de l'obligació de facturar electrònicament en el Sector Públic, considerables són els passos donats en l'adreça correcta i no menys nombrosos són els necessaris a seguir donant.

  La  llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factura en el Sector Públic   , publicada fa algo más de 3 anys, establia, sota el paraigua del control de la morositat de les Administracions Públiques i la promoció de la factura electrònica, la creació de dos nous conceptes en les Administracions Públiques. El primer era el Registre Comptable de Factures, creat com a element de control i fiscalització de les factures de les diferents administracions. El segon era el punt general d'entrada de factures, creat com a solució per portar a bon terme el procés d'informatització de la presentació de les factures en les administracions.

  Durant aquests dos anys, sota el paraigua de la Llei 25/2013 i la possibilitat d'adherir-se a l'ús del punt d'entrada de factura d'un tercer, l'Administració General de l'Estat ha aconseguit reunir a la majoria de les Administracions Públiques en un únic punt d'entrada de factures electròniques, FACe . Amb l'estalvi econòmic que la compartició d'un sistema d'aquest tipus representa per a les administracions usuàries.

  Les xifres de resultats són destacables, més de 100.000 proveïdors de béns i serveis nacionals i internacionals han utilitzat FACe com el punt d'entrada electrònic per a la presentació de les seves factures. Han dirigit aquestes factures a més de 8.000 Administracions Públiques adherides a FACe, entre elles totes les Comunitats Autònomes excepte País Basc. Sumant, en aquests 2 anys de període d'obligació, un total de més de 14 milions de factures electròniques presentades a través de FACe.

  Per a més informació sobre com s'ha engegat i s'està gestionant el sistema pot consultar la nota tècnica:  "FACe: 2 anys de facturació electrònica en les Administracions Públiques"

  20 February 2017

  Nova versió de FACe en producció

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha procedit a l'actualització a l'entorn de producció amb una nova versió de FACe. Aquesta versió conté diversos canvis funcionals que es detallen a continuació:

  Portal face.gob.es

  • Canvia el flux a l'hora de remetre factures, ara solament requerim identificar-se amb CLAU (no requereix signatura). Solament les factures de repositori requereix signatura.
  • S'ha canviat el disseny en la visualització de factures.
  • S'ha canviat la forma de consultar factures sense certificat
  • Possibilitat de descarregar i consultar justificant amb CSV de la presentació de la factura.

  Interfície W directorioSRCF

  • En el mètode "gestionUsuario" s'ha afegit un nou paràmetre per determinar l'estat de l'usuari. Aquest canvi pot repercutir en les integracions compilades per a aquest mètode. Recomanem la seva revisió.

  Els nous manuals actualitzats es troben disponibles a el  àrea de descàrregues de la solució FACe(Obre en nova finestra)

  13 January 2017

  FACe, Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE, rep 8 milions de factures durant 2016

  Desplegar acordeon

  D'acord a l'establert en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable en el Sector Públic, des del 15 de gener de 2015 totes les Administracions Públiques tenen l'obligació de rebre les factures dels seus proveïdors per via electrònica.

  A més de l'Administració General de l'Estat que ha d'usar obligatòriament FACe, moltes altres administracions públiques de tots els àmbits administratius (estatal, regional, local, universitari) han canalitzat la recepció de les seves factures a través de FACe.

  El model espanyol que marca la llei 25/2013 i en el qual FACe exerceix de punt de suport,  defineix un model amb pocs exemples comparables a nivell internacional. A través d'un únic punt d'entrada de factures - una finestreta comuna -, els proveïdors de béns i serveis de més de 8.000 AA.PP. entre elles grans municipis, 16 comunitats autònomes i l'Administració General de l'Estat poden presentar les factures als seus clients del Sector Públic, amb un mateix format i amb les mateixes regles de codificació que permeten que les AA.PP. puguin interoperar en el treball de gestió de les seves factures. La qual cosa repercuteix directament en una millora en la relació dels proveïdors amb el Sector Públic.

  En aquest període  transcorregut, el Punt d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) de l'Administració General de l'Estat, presenta les següents dades:

  • 10.195 unitats de les 16 CCAA adherides, més les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.
  • 7.976  EELL adherides.
  • Integrats els diferents òrgans de tramitació dels Ministeris: 3.800 unitats.
  • 48 Universitats.
  • 40 Institucions Públiques.
  • 14.000.000 de factures electròniques distribuïdes.
  19 December 2016

  Publicada Guia de la IGAE per a auditories dels RCF

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha publicat a l'àrea de descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica la Guia que ha realitzat la IGAE per a les auditories dels Registres Comptables de Factura prevista en l'article 12 de la Llei 25/2013

  01 December 2016

  Canvi del camp importi en les factures

  Desplegar acordeon

  Els informem que el format facturae defineix diferents camps d'import dins de la factura. Per a una millor comprensió de la informació mostrada en el sistema, a partir de l'1 de gener de 2017, el valor de l'import de la factura electrònica de referència que FACe utilitza per mostrar-ho en els llistats de factures, en les secció d'informació detallada i que és utilitzat per a la consulta de factura sense certificat, passarà de ser el camp TotalInvoicesAmount per utilitzar-se el camp TotalExecutableAmount.

  De tal manera que, a partir d'aquest dia 1 de gener, la informació que FACe mostri sobre l'import de les factures presentades, estarà referida al camp TotalExecutableAmount de la factura electrònica. I aquelles factures que van ser o siguin presentades fins al dia 31 de desembre de 2016 inclusivament tindran informat en el camp importi el valor del camp TotalInvoicesAmount.

  05 July 2016

  Publicat document amb els acords de la VI reunió del Fòrum de Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de
  descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica al Portal d'Administració
  Electrònica, s'ha publicat el document d'acords presos en la VI
  reunió del Fòrum de Factura celebrada el 15 de juliol de 2016.

  Poden accedir al document a través del següent enllaç

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  25 February 2016

  Publicat document amb els acords de la V reunió del Fòrum de Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica al Portal d'Administració Electrònica, s'ha publicat el document d'acords presos en la V reunió del Fòrum de Factura celebrada el 4 de febrer de 2016.

  Poden accedir al document a través del següent enllaç

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  18 February 2016

  Recomanacions migració unitats DIR3

  Desplegar acordeon

  Com es va acordar en la passada reunió del fòrum de factura electrònica s'ha publicat en el fòrum de factura electrònica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae ) el document que aclareix el funcionament de FACe davant noves unitats DIR3 i la recomanació d'usar unitats de tipus UGEP per evitar els problemes d'extinció d'unitats causats per canvis organitzatius.

  11 December 2015

  Disponible la nova versió FACe

  Desplegar acordeon

  Ja està disponible en producció la nova versió de FACe 4.3.0. Entre les millores de la mateixa, cal destacar les següents:

  • Nova versió del Portal d'organismes  https://gestion.face.gob.es
  • Nova versió del mini-applet de signatura
  • Ampliació a 4000 caràcters del camp comentari utilitzat en la notificació del canvi estat, especialment en els rebutjos de factures.
  10 December 2015

  Publicada la versió 'Gestió Factura-i 3.3'

  Desplegar acordeon

  Ja està disponible a la pàgina web de  Facturae(Obre en nova finestra)   la nova versió de l'aplicació d'escriptori ‘Gestió de Facturació Electrònica 3.3’ que introdueix els següents canvis i millores:

  •  Els imports de les línies, a excepció de l'import unitari, s'arrodoniran a dos decimals.
  • El cost total de cada línia serà igual al producte del nombre d'unitats pel preu unitari arrodonit d'acord amb el mètode comú d'arrodoniment a dos decimals.
  • Els imports a nivell de factura, excepte els tipus impositius o els percentatges a aplicar no tindran més de dos decimals.
  • Es numeren les línies de comanda en el detall d'una factura.
  • Possibilitat d'editar el Nombre de Factura quan es troba en estat esborrador.
  • Possibilitat de seleccionar diverses factures per signar-les.

   S'ha publicat en els 3 entorns (Linux, Mac i Windows) i amb la mateixa llicència que les anteriors, és a dir, el codi font de l'aplicació està disponible per a la seva descàrrega i modificació.

   Així mateix, s'ha actualitzat a la pàgina web el validador comptable de factures a l'última versió proporcionada per l'AEAT que també està adaptada a l'Ordre HAP/1650/2015.

  29 October 2015

  Publicat document amb els acords de la IV reunió del Fòrum de Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Els informem que en la secció "Assumptes Tractats" de l'àrea de descàrregues del Fòrum de Factura Electrònica, s'ha publicat el document d'acords presos en la IV reunió celebrada el 29 de setembre de 2015.

  23 October 2015

  Nova documentació en àrea de descàrregues

  Desplegar acordeon

  Els informem que s'ha pujat a l'àrea de descàrregues del Fòrum de factura electrònica la següent documentació:

  • Validacions OM HAP/1650/2015

   Llistat de validacions recollides en l'OM HAP/1650/2015 amb indicació d'aquelles que estan recollides en FACe i aquelles que estan recollides en els RCFs

  • Esborrany proposada rebutjos-errors RCFs-PGEFEs

   Documentació de proposta de missatges d'error per part dels PGEFEs i missatges de rebot en fase d'anotació per part dels RCFs.

  • Esborrador nota informativa utilització determinats dades referencia en factura electrònica

   Nota informativa utilització determinats dades referencia en factura electrònica

  21 September 2015

  L'Administració va estalviar 24 milions fins a juliol amb la factura electrònica

  Desplegar acordeon

  Les Administracions Públiques van tramitar gairebé 5 milions de factures electròniques i van estalviar d'aquesta manera 24 milions d'euros en el primer semestre de 2015, segons un informe de l'empresa especialitzada en intercanvi electrònic de documents ÉSSERS.

  L'estudi detalla que els proveïdors van estalviar 14 milions d'euros entre gener i el 15 de juliol d'aquest any gràcies a la factura electrònica. L'estudi també concreta que el 59 % de la facturació a les Administracions Públiques es va realitzar a través del FACe (Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat), mentre que el percentatge restant es va fer mitjançant els més d'1.500 punts d'entrada creats per les diferents administracions.

  Així mateix, ÉSSERS explica que més de la meitat de les factures electròniques (el 53 %) van ser dirigides a entitats locals enfront del 37 % que tenien com a destinatàries les comunitats autònomes i el 10 % restant que tenia com a objectiu algun organisme depenent de l'Administració General de l'Estat

  14 September 2015

  Validacions incluídas en el nou annex II de l'Ordre HAP/492/2014

  Desplegar acordeon

  Davant els dubtes que poden sorgir respecte a l'aplicació de les regles de validació incloses en el nou annex II de l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, introduït mitjançant l'Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, s'ha publicat al portal de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat un document amb l'equivalència entre els camps que figuren en l'annex de validacions i les corresponent etiquetes del format Facturae.

  06 August 2015

  Publicada Ordre HAP/1650/2015

  Desplegar acordeon

  S'ha publicat en el BOE l'Ordre HAP/1650/2015, de 31 de juliol, per la qual es modifiquen l'Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, i l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

  Enllaç:  http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/boe-a-2015-8844.pdf

  22 July 2015

  Obert espai de divulgació Fòrum de Factura Electrònica

  Desplegar acordeon

  Donat l'ampli abast de la factura electrònica i a fi de conjuminar la visió de les Administracions Públiques i del sector empresarial, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques crea el Fòrum de Factura Electrònica en el qual estan representats tant el Sector Públic com el Sector Privat.

  En aquest fòrum s'exposa i es debat sobre la situació actual de la factura electrònica, les opcions de millora i avanços a curt, mitjà i llarg termini per a la completa integració de la factura electrònica en els processos de compra de les Administracions Públiques.

  Amb la finalitat de publicitar i obrir al públic els acords i mesures acordades en aquest fòrum, es crea aquest espai de divulgació on poden trobar-se des dels membres que ho componen fins als acords establerts en les diferents reunions d'aquest fòrum.

  Subscripcions

  En aquesta àrea podrà donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en notícies, documents o fòrums relacionades amb la comunitat.

  Formulari de subscripcions
  Introdueixi l'email en el qual desitja rebre les subscripcions de la comunitat.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General