accesskey_mod_content

?Qu? ?s una Comunitat?

Una comunitat de colaboraci?n brinda la possibilitat de tractar aquells temes que susciten preocupaci?n o curiositat en mat?ria d'administraci?n electr?nica proporcionant una plataforma en la qual poder intercanviar experi?ncies i coneixement. Les comunitats de colaboraci?n del PAe poden estar obertes tant a Administracions P?blicas com a ciutadans i empreses.

Dins de les comunitats, adem?s de poder establir un vaig donar?logo en els seus f?rums interns, es permet compartir documentaci?n i informaci?n relacionada.

Comunitats Disponibles

Les comunitats actualment disponibles s?n:

  • Comunitat Accessibilitat . Comunitat d'usuaris de l'Observatori d'Accessibilitat per compartir coneixements en aquesta mat?ria i usar el servei de diagn?stico on-line de l'accessibilitat.
  • F?rum pel Document Electr?nico . Espai de colaboraci?n p?blico-privada per a document, expedient i arxiu electr?nicos.
  • F?rum de Carpeta Ciutadana . Para?conjuminar la visi?n de les Administracions P?blicas i sector privat en relaci?n al desenvolupament de l'administraci?n digital i ho serveis al ciutad?, persones f?sicas i jur?dicas.
  • F?rum de Factura Electr?nica . En aquest f?rum s'exposa i es debat sobre la situaci?n actual de la factura electr?nica, les opcions de millora i avan?os a curt, mitj? i llarg termini per a la completa integraci?n de la factura electr?nica en els processos de compra de les Administracions P?blicas.

Usuaris de les Comunitats

Adem?s de l'usuari an?nimo que s?ho accedeix a la informaci?n general de la comunitat, existeixen tres tipus d'usuaris: administradors, col?laboradors i usuaris de consulta.

  • Consulta: tenen permisos per visualitzar les pesta?as privades de la comunitat i possibilitat de participar en el f?rum associat a la mateixa.
  • Col?laboradors: adem?s dels permisos de consulta poden contribuir a la pesta?a de documentaci?n.
  • Administradors de la Comunitat: controlen tota l'edici?n de continguts de la Comunitat i la gesti?n d'usuaris.

Noves comunitats

Si desitges crear una nova Comunitat de colaboraci?n pod?is sol?licitar-ho a trav?s del Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors(Obre en nova finestra) : indicant, adem?s de les dades de contacte, el nom i objectiu perseguit amb la comunitat.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General