accesskey_mod_content

 

A tradución do portal que vostede está a visualizar foi realizada por un sistema automático de tradución sen revisión das traducións por parte e tradutores humanos .

Este sistema denominado PRATA utiliza motores de tradución automáticos opensource baseados en regras e en estatísticas. Os sistemas foron adestrados con corpus específicos para as materias dos portais, xeralmente materias administrativas. Ademais procedeuse a unha revisión de conceptos crave que non deben ser traducidos como nomes, direccións, apelidos, etc. Aínda que se trata de facer o maior esforzo por mellorar os dicionarios, ao ser unha tradución automática sen revisión manual directa non se pode asegurar a correcta tradución de todos os termos.A calidade das traducións varían segundo o idioma e están marcadas e definidas polos limiares de calidade que a tecnoloxía actual en materia de tradución automática proporciona.

Se atopa algún concepto incorrectamente traducido ou que non deba traducirse no portal no que estaba a navegar póngase en contacto co soporte do este portal para emendar o erro.

......................................................
 

The translation of the portal displayed in front of you has been produced by a machine translation system and has not been checked by human translators.

This system known as PRATA uses opensource automatic machine translation engines based on rules and statistics. The systems have been trained using specific corpora for portal subject matters which tend to be of an administrative nature. A review has also been made of key concepts that must not be translated, like names, addresses, surnames, etc. Although the greatest possible effort is made to improve the dictionaries, in view of the fact that it is a machine translation without any direct manual checking, it is not possible to guarantee that all the terms have been correctly translated. The quality of the translations varies according to the language. The translations are characterised and specified by the quality thresholds provided by current technology in the matter of machine translation.

Should you come across an item that has been incorrectly translated or which should not be translated on the portal you are browsing, please contact the portal’s technical support team so that the erro can be rectified.
 

0 Comentarios

Non hai comentarios