accesskey_mod_content

Publicat el nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 setembre 2018

logo Observatori Accessibilitat Web

Aquest nou Reial decret trasllada a la legislació espanyola la directiva (UE) 2016/2102 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic.

Avui entren en vigor la majoria de les provisions del nou Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) .

Aquest Reial decret, aprovat a proposta dels Ministeris de Política Territorial i Funció Pública, Economia i Empresa, Sanitat, Consum i Benestar Social, trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obre en nova finestra) .

El citat Reial decret garanteix la igualtat i no discriminació d'accés a tota la ciutadania, en particular a les persones amb discapacitat i a les persones majors.

El Reial decret va a tenir un impacte positiu en matèria d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, amb l'eliminació de barreres que facilitarà i garantirà l'exercici del seu dret a l'accés a les tecnologies, així com el seu dret a relacionar-se amb les Administracions públiques.

Així mateix, facilitarà que les persones majors amb possibles limitacions físiques derivades de l'edat (dificultats de visió, distinció de colors, dificultats d'audició o de mobilitat, entre altres) puguin fer un millor ús dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic.

D'aquesta manera es garanteix l'exercici del dret de tota la població a l'accés a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, així com el dret a relacionar-se amb les Administracions públiques a través d'aquests mitjans.

El Reial decret cobreix tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, des d'aquells pertanyents a les administracions, tribunals i serveis de policia als dels hospitals, universitats i biblioteques públiques, fent que siguin accessibles a tots els ciutadans, especialment a aquells amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

D'aquesta forma, el nou Reial decret substitueix i millora les condicions que ja es venien exigint als portals de les administracions públiques des del 31 de desembre de 2008 amb Reial decret 1494/2007(Obre en nova finestra) .

Els canvis més significatius que s'introdueixen són els següents:

 • L'equiparació dels requisits d'accessibilitat espanyols a l'estàndard harmonitzat europeu que s'estableixi a la fi d'aquest any 2018. Aquest estàndard estarà basat en la nova versió de la norma EN 301 549 “Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC aplicables a la contractació pública a Europa” que al seu torn s'enllaça amb les noves WCAG 2.1 .
 • La inclusió de les aplicacions mòbils desenvolupades per les Administracions Públiques que hauran de ser accessibles abans del 23 de juny de 2021.
 • La inclusió d'intranets o extranets noves o que es renovin substancialment a partir del 23 de setembre de 2019.
 • Recull les previsions per realitzar un seguiment periòdic de la implantació del Reial decret mitjançant gestió descentralitzada. Per a això, cada entitat obligada determinarà la" unitat responsable d'accessibilitat" que serà l'encarregada de coordinar i fer efectives les previsions, i actuarà de canalitzadora de la informació cap a l'organisme encarregat del seguiment i presentació d'informes.
 • A cada portal haurà d'existir una declaració d'accessibilitat, segons el model que s'establirà a nivell europeu, un mecanisme per reportar errors i sol·licitar a demanda continguts no accessibles. A més existirà un mecanisme de reclamació a la disposició de totes les persones interessades.
 • A més es defineix un procediment per al seguiment i presentació d'informes que liderarà el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i que explicarà per a la seva execució amb la col·laboració de totes les administracions públiques. Aquest monitoratge haurà de complir els requisits imposats per la Comissió Europea a través dels corresponents actes d'execució que estaran disponibles abans de finalitzar aquest any.
 • Es realitzaran reportis públics a la Comissió Europea cada 3 anys de l'estat d'aplicació de la directiva conforme als corresponents actes d'execució que establirà la Comissió Europea abans de finalitzar aquest any. El primer d'aquests reportis es realitzarà abans del 23 de desembre de 2021.
 • Estableix un mecanisme perquè els usuaris puguin comunicar a l'organisme del sector públic qualsevol possible incompliment dels requisits d'accessibilitat establerts.
 • Permet sol·licitar a les persones interessades la informació sobre continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat.
 • Estén l'aplicació dels requisits d'accessibilitat web als portals que reben finançament públic per al seu manteniment, i aquells que proveeixen serveis públics mitjançant algun règim contractual amb les Administracions Públiques.

Per ajudar al compliment de totes aquestes mesures serà essencial el paper que exerciran les unitats responsables d'accessibilitat, que seran les encarregades de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial. Hauran de vetllar pel seu compliment des de tots els àmbits de l'organització, tant tècnics com a funcionals i involucrar a tots els actors necessaris: departaments tecnològics, responsables d'edició de continguts, responsables de publicacions, responsables de comunicació i premsa, responsables de formació, etc.

Entrada en vigor

El reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el “Butlletí Oficial de l'Estat” amb les següents excepcions:

 • Per als llocs web, les disposicions previstes en els articles 10.2.b), 12 i 13 seran aplicable a l'any de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, i als dos anys per als llocs web ja publicats.
 • Totes les disposicions relatives a aplicacions per a dispositius mòbils seran aplicable des del 23 de juny de 2021.

Actualment els estats membres i la Comissió Europea estan en la fase final de la definició de la metodologia de monitoratge i reporti, els models de declaració d'accessibilitat i la definició de l'estàndard harmonitzat.  Poden consultar-se les propostes sotmeses a consulta pública per part de la Comissió Europea al maig-juny d'aquest any:

Els models de declaració d'accessibilitat(Obre en nova finestra) .

La metodologia de monitoratge i els models pel reporti(Obre en nova finestra) .

Més informació sobre accessibilitat TIC en les administracions públiques espanyoles.

 • Accessibilitat