accesskey_mod_content

Nova Guia d'auditoria de compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

24 octubre 2016

Logo de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat

La Guia es publica per poder valorar, per mitjà d'una llista de controls, el compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat per part de les diferents administracions públiques.

L'objectiu d'aquesta Guia és facilitar que es pugui realitzar una valoració del compliment de les mesures d'interoperabilitat per a això ofereix una llista de controls sobre l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

La Guia conté un conjunt de controls apropiats per avaluar el compliment del previst en ENI , agrupats en tres categories:

  • Marco organitzatiu, referit a aquells controls el compliment dels quals exigeix mesures horitzontals, com els aspectes jurídics, de polítiques d'actuació o determinades decisions, freqüentment referides a la governança de la interoperabilitat.
  • Marco operacional, referit a aquells controls el compliment dels quals requereix l'adopció de pràctiques, procediments i mesures alineades amb l'administració de la interoperabilitat com un conjunt, incloent el disseny, la implementació, la configuració i explotació de sistemes interoperables.
  • Mesures tècniques, que suposen requisits concrets que permeten garantir la interoperabilitat, incloent formats, vocabularis o protocols.

L'article 26 del RD 4/2010 ENI estableix que “la conformitat amb l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat s'inclourà en el cicle de vida dels serveis i sistemes, acompanyada dels corresponents procediments de control”, entre els quals l'auditoria periòdica, interna o externa, resulta un dels més reconeguts. Auditoria que verificarà el compliment del previst en el Reial decret i en les NTIs que ho materialitzen de forma pràctica.

L'article 28 del RD 4/2010 ENI preveu que “Els òrgans i Entitats de Dret Públic de les Administracions públiques donaran publicitat, a les corresponents seus electròniques, a les declaracions de conformitat i a altres possibles distintius d'interoperabilitat dels quals siguin creditors, obtinguts respecte al compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat”.

Per tot això, resulta convenient l'existència d'una Guia d'auditoria que identifiqui els requisits a complir amb vista a la citada demostració de la conformitat amb l'ENI.

Descarrega de la Guia d'Auditoria de l'ENI  

  • Interoperabilitat
  • Cooperació interadministrativa