accesskey_mod_content

Disponible una nova versi?n d'InSiDe

26 novembre 2019

Logo InSiDe

La nova versi?n, InSiDe? (v 3.2), presenta un dise?o totalment renovat de la interf?cie de l'usuari, proporcionant a l'aplicaci?n un dise?o m?s atractiu i usable.

InSiDe ?s un sistema per la gesti?n de documents i expedients electr?nicos que compleix els requisits perqu? tots dos puguin emmagatzemar-se i/o obtenir-se seg?n l'ENI ENI , esquema que estableix les normes b?sicas per a l'intercanvi i emmagatzematge de documents i expedients electr?nicos.

La nova versi?n, Inside? (v 3.2), presenta un dise?o totalment renovat de la interf?cie de l'usuari, proporcionant a l'aplicaci?n un dise?o m?s atractiu i usable. Adem?s del nou dise?o, la nova versi?n d'Inside inclou tambi?n els seg?ents canvis:

 • Validaci?n del camp NIG: solament pot estar format per una seq??ncia de d?gitos.
 • Es mostra un camp comentari amb els detalls de l'estat de l'env?o de l'expedient a Just?cia.
 • Actualizaci?n de la librer?a de Autentica a la versi?n 2.0.2.
 • Es permet visualitzar totes les signatures d'un document ENI amb diverses signatures.
 • Es permet importar documents la signatura dels quals sigui de tipus XAdES Manifest.
 • Es mostra la metadada addicional nom natural en les seccions d'expedients i documents emmagatzemats.
 • Millora en l'autocompletado de b?squedas en Documents i Expedients.
 • A?adida validaci?n del nom natural en generar credencials per a jutjats.
 • Es corregeix el problema en emmagatzemar expedients amb diversos documents associats i amb subexpedientes.
 • Es modifica el formulari d'env?o a Just?cia de procediments amb peces, amb un dise?o m?s intu?tiu per a l'usuari.
 • En el formulari d'env?o a Just?cia, s'a?ade scroll en el blego del camp "Classe de Procediment" i per al cas de Pe?a en el camp "Classe Procediment Origen".
 • Altres millores i correccions menors.


M?s informaci?n en soluci?n InSiDe del CTT.

 • Centre de Transfer?ncia de Tecnolog?a
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General