Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Infraestructura i Sistemes de Documentaci?n Electr?nica

 • Nomeni Abreujat:
  InSiDe
  Accessos Directes:
  Acc?s Inside (Obre en nova finestra)
  Resum:
  InSide ?s un sistema per la gesti?n de documents i expedients electr?nicos que compleix els requisits perqu? tots dos puguin emmagatzemar-se i/o obtenir-se seg?n l'ENI, esquema que estableix les normes b?sicas per a l'intercanvi i emmagatzematge de documents i expedients electr?nicos. Suposa la gesti?n documental ?ntegramente electr?nica dels documents de la gesti?n viva de l'expedient, com a pas previ a l'arxivat definitiu de la documentaci?n en un format interoperable i durador.

  Adem?s, integra serveis d'Interconexi?n amb l'Administraci?n de Just?cia i en general, amb altres administracions.

  Com a complement a InSide s'a?aden funcionalitats relacionades amb la gesti?n de documents electr?nicos amb CSV, com la generaci?n, consulta o l'emmagatzematge de documents, tenint en compte els aspectes d'interoperabilitat de les Administracions P?blicas.
  Destinataris:
  Qualsevol Administraci?n P?blica
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Pol?tica Territorial i Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estat de Funci?n P?blica
  Secretar?a General d'Administraci?n Digital
  Manera d'?s:
  Servei en xarxa per a usuari final
  Servei en xarxa integrable en aplicacions del client
  Producte instal?lable
  Contacte:

  Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID)

  Per comunicar un alta, incid?ncia o sol?licitud de suport al Centre d'Atenci?n a Integradors i Desenvolupadors (CAID) empleni el seg?ent formulari:

  Llista de notificacions de la Suite Inside

  Existeix una llista de distribuci?n per a usuaris de la Suite Inside a trav?s de la qual? s'emeten notificacions sobri:

  • Noves versions.
  • Canvis en la plataforma.
  • Pegats.
  • Problemes/bugs rellevants.

  Novetats

  A aquesta llista?inside-avisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, es poden subscriure usuaris, tant gestors com a personal t?cnico de les Administracions P?blicas que est?n utilitzant Inside. Per donar-se de alta pot utilitzar el seg?ent?? enlla? ?.

  Per obtenir m?s? informaci?n, consultar el? F?rum pel Document Electr?nico

  Tipus de Soluci?n:
  Aplicaci?n de Fonts Obertes
  Estat de la Soluci?n:
  Producci?n
  ?reva org?nica:
  Estatal
  ?reva t?cnica:
  Gesti?n de serveis i sistemes , Suport a la tramitaci?n electr?nica , Serveis horitzontals per les AA.PP , Llocs web, seus electr?nicas i atenci?n al ciutad?
  Subtipo de model de dades:
  Estructura d'Informaci?n (Est?ndar sem?ntico)
  ?reva funcional:
  Govern i Sector P?blico
  Llic?ncia:
  EUPL (European Public License)
  Nivell Interoperabilitat:
  T?cnico
  Llenguatge de Programaci?n:
  JAVA , Serveis Web
  Sistema Operatiu:
  Linux , Windows

  Descripci?n

  InSide ?s un sistema per la gesti?n de documents i expedients electr?nicos que compleix els requisits perqu? tots dos puguin emmagatzemar-se i/o obtenir-se seg?n l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Suposa la gesti?n documental ?ntegramente electr?nica dels documents de la gesti?n viva de l'expedient, com a pas previ a l'arxivat definitiu de la documentaci?n en un format interoperable i durador.

  InSide es presta en dues maneres diferents, per al seu ?s per part de qualsevol administraci?n:

  InSide

  Permet emmagatzemar i modificar documents i expedients electr?nicos en qualsevol gestor documental que sigui compatible amb l'est?ndar CMIS, as? com les metadades obligat?ries associats. Permet l'asociaci?n de documents a expedients, la gesti?n del ?ndice (mitjan?ant carpetes i vinculacions d'expedients).

  Permet la validaci?n i visualizaci?n dels documents i expedients per al seu ?s en paper, i la gesti?n de les signatures de cada fitxer gestionat.

  Aquest servei est? disponible en el n?vol SARA as? com a producte distribuible i instal?lable.

  G-Inside (Generador d'Inside)

  ?s la posada a disposici?n d'una bater?a de serveis Web en el n?vol SARA per validar i generar documents i expedients sobre la base de l'ENI, generaci?n de documents PDF de visualizaci?n del document i expedient electr?nicos. G-Inside no emmagatzema gens, s?l'es pot usar com a manera de conversi?n a documents i expedients electr?nicos per al seu emmagatzematge en un altre sistema. Permet l'?s dels serveis per la validaci?n sint?ctica dels documents i expedients electr?nicos.

  Es disposa d'una Web per provar g-inside en la direcci?n: http://ginsidews.seap.minhap.es (Obre en nova finestra) ,??lliure i gratu?ta.

  Suite CSV

  Com a complement a InSide s'a?aden funcionalitats relacionades amb la gesti?n de documents electr?nicos amb CSV, com la generaci?n, consulta o l'emmagatzematge de documents, tenint en compte els aspectes d'interoperabilitat de les Administracions P?blicas.

  Per oferir la funcionalitat completa de gesti?n de documents electr?nicos s'a?ade tambi?n la possibilitat d'utilizaci?n de plantilles normalitzades, acceptades per l'aplicaci?n Notifica per impresi?n i ensobrat en paper.

  Not?cies

  12 November 2019

  Inside: nova interf?cie d'usuari Desplegar acordeon

  Disponible en producci?n una nova versi?n de?Inside? (v 3.2).?En aquesta nova versi?n es presenta un dise?o totalment renovat de la interf?cie d'usuari, proporcionant a l'aplicaci?n un dise?o m?s atractiu i usable.

  Adem?s del nou dise?o, els canvis que inclou la nova versi?n s?n:

  • Validaci?n del camp NIG: solament pot estar format per una seq??ncia de d?gitos.
  • Es mostra un camp comentari amb els detalls de l'estat de l'env?o de l'expedient a Just?cia.
  • Actualizaci?n de la librer?a de Autentica a la versi?n 2.0.2.
  • Es permet visualitzar totes les signatures d'un document ENI amb diverses signatures.
  • Es permet importar documents la signatura dels quals sigui de tipus XAdES Manifest.
  • Es mostra la metadada addicional nom natural en les seccions d'expedients i documents emmagatzemats.
  • Millora en l'autocompletado de b?squedas en Documents i Expedients.
  • A?adida validaci?n del nom natural en generar credencials per a jutjats.
  • Es corregeix el problema en emmagatzemar expedients amb diversos documents associats i amb subexpedientes.
  • Es modifica el formulari d'env?o a Just?cia de procediments amb peces, amb un dise?o m?s intu?tiu per a l'usuari.
  • En el formulari d'env?o a Just?cia, s'a?ade scroll en el blego del camp "Classe de Procediment" i per al cas de Pe?a en el camp "Classe Procediment Origen".
  • Altres millores i correccions menors.
  16 April 2019

  Aprobaci?n de l'Esquema de Metadades Comunes (eEMC) com recomendaci?n d'?s per a totes les AAPP Desplegar acordeon

  Com a resultat dels treballs del Grup de Document, Expedient i Arxiu electr?nico tant del Comit? Sectorial com del CDTIC s'ha aprovat l'Esquema de Metadades Comunes com recomendaci?n d'?s per part de totes les Administracions P?blicas.

  L'Esquema de Metadades Comunes (eEMC) modela algunes entitats comunes a tots els procediments de tramitaci?n com s?n l'Interessat, tant persona f?sica com jur?dica, Representant, Tr?mite, Procediment, Informaci?n Documental de context i Organisme p?blico.

  • Interessat: informaci?n relacionada amb l'interessat com les seves dades de contacte, identificaci?n, consentiment o v?as de notificaci?n.
  • Tr?mite: informaci?n descriptiva d'un tr?mite com a sector, dades de la unitat tramitadora, dades del funcionari resolutor, etc.
  • Procediment: informaci?n descriptiva d'un procediment administratiu com a destinataris, efectes del silenci administratiu, normativa que ho recolza, etc.
  • Informaci?n documental: informaci?n contextual d'un document que descriu l'aplicaci?n tramitadora de refer?ncia, dades de l'expedient al que pertany, etc.
  • Organisme p?blico: informaci?n descriptiva d'una unitat org?nica.

  Per a m?s informaci?n sobre l'esquema, accedir al ?reva de Desc?rregues , a l'apartat de Grup de Treball de document, expedient i arxiu electr?nico

  08 March 2019

  Serveis de remisi?n en el n?vol - aplicacions remitents que comparteixen certificat Desplegar acordeon

  Disponible en producci?n una nova versi?n de?Inside? (v 2.0.28.0). En aquesta versi?n s'han incl?s un conjunt de noves funcionalitats i diverses millores

  Els canvis que inclou la nova versi?n s?n:

  • Serveis Remisi?n en el n?vol. Es permet a?adir en cap?alera de petici?n el parell?metro dir3Remitent. D'aquesta manera es pot diferenciar entre aplicacions que utilitzin el mateix certificat de client.
  • Serveis Web. Es permet que les aplicacions amb m?s d'una unitat org?nica associada, puguin indicar, de manera opcional, la unitat org?nica per la qual es va a realitzar l'operaci?n, quedant ?sta com a unitat org?nica activa. Si no s'indica aquest camp s'emprar? la unitat org?nica que ja tingui activa l'aplicaci?n. Les operacions en les quals s'a?ade aquest parell?metro opcional s?n:
   • altaDocumentoCambioFormato.
   • altaDocumentoCopiaParcial.
   • altaDocumentoDigitalizado.
   • altaDocumentoEni
   • altaDocumentoEniXml
   • altaDocumentoOriginal.
   • altaDocumentoOtros.
   • altaExpedienteEniXml.
  • Serveis web. Es permet consulta d'estat remisi?n al carregador de just?cia fins i tot per als expedients que hagin estat eliminats d'Inside.
  • Es corregeix un problema detectat en l'operaci?n borrarDocumento: no es permet esborrar un document associat a un expedient, sense importar la versi?n del mateix.
  • S'a?ade paginaci?n en la taula de credencials rebudes.
  • Es corregeix un problema relacionat amb el namespace de les metadades addicionals de l'ENI. Ara l'etiqueta metadatosAdicionales pot portar un prefix diferent a ns7.
  • S'accepta tot tipus de fitxers en l'alta i al convertirDocumentoENI.
  • En descarregar el contingut d'un expedient ENI, si els documents venen amb la metadada "nomeni natural" informat, s'utilitzar? aquest nom dins del zip descarregat.
  • S'a?ade una nova operaci?n, obtenerResguardoAuditoriaAcceso, al servei PuntoRemisionWebService, per descarregar justificants d'acc?s a expedients per remisi?n en el n?vol. Aquesta operaci?n rep un parell?metro que ?s l'identificador de l'expedient. El resultat s'obt?, ?s el resguard amb extensi?n .pdf en Base64.
  • Altres millores i correccions menors.
  16 November 2018

  Eeutils: Publicada la primera versi?n distribuible. Desplegar acordeon

  Alliberada la primera versi?n del distribuible de cadascun de m?dulos d'Eeutils (v.4.2.0) amb llic?ncia EUPL.

  Eeutils ?s el component de la Suite CSV que agrupa diverses funcionalitats relacionades amb la generaci?n de CSV i gesti?n de signatures i informes. Eeutils es divideix en cinc m?dulos:

  1. Eeutil-Util-Signa. Permet generar CSVs i justificants de signatura, as? com validar hash.
  2. Eeutil-Signatura. Aquest m?dulo permet realitzar signatures en servidor.
  3. Eeutil-Oper-Signa. Aquest m?dulo permet validar signatures i certificats, obtenir informaci?n de les signatures i certificats, comprovar o convertir a signatures longeves i resegellat de signatures.
  4. Eeutil-Vis-Docexp. Permet visualitzar qualsevol document en PDF.
  5. Eeutil-Misc. Aquest m?dulo permet la conversi?n de documents a altres formats as? com validar expedients i documents ENI.

  La instalaci?n d'Eeutils permet la compatibilitat amb altres sistemes oferts per la SGAD sense la necessitat d'utilitzar els recursos en el n?vol.

  Amb aquesta publicaci?n s'ampl?an les opcions de reutilizaci?n de sistemes desenvolupats per la SGAD evitant la duplicitat d'esfor? en altres administracions, tant estatal, com auton?mica o local.

  En la secci?n de desc?rregues de la Suite Inside?podr?n descarregar el paquet distribuible, as? com un manual pel seu instalaci?n.

  07 November 2018

  CSV Storage: Publicada la primera versi?n distribuible Desplegar acordeon

  Alliberada la primera versi?n del distribuible de CSV Storage (v.1.2.3).

  El CSV Storage ?s el component de la Suite CSV que permet l'emmagatzematge de documents en format PDF amb CSV o en format ENI. Aquests documents van acompa?ados de la metainformaci?n necess?ria per la seva gesti?n i emmagatzematge.

  En la secci?n de desc?rregues de la Suite Inside, podr?n descarregar el paquet distribuible, as? com un manual pel seu instalaci?n.

  20 September 2018

  L'AEAT ?s el primer organisme AGE que ha comen?at a enviar, de forma automatitzada, expedients administratius a Just?cia a trav?s d'InSide Desplegar acordeon

  L'Ag?ncia Estatal d'Administraci?n Tribut?ria ?s el primer organisme de l'AGE que ha integrat els seus sistemes de gesti?n d'expedients amb l'eina InSide per a l'intercanvi d'expedients administratius. Per a aix?, s'ha utilitzat la funcionalitat proporcionada per InSide, que permet l'env?o d'expedients electr?nicos administratius, des de l'Administraci?n P?blica cap a l'Administraci?n de Just?cia utilitzant per a aix? el protocol de Remisi?n en el N?vol. Aix? permet la remisi?n autom?tica directament des dels sistemes de l'AEAT als Jutjats, a trav?s d'InSide, de forma transparent per als usuaris. Adem?s, el sistema d'intercanvi utilitzat permet la remisi?n d'expedients no s?l'a ?rganos Judicials sin? tambi?n a qualsevol administraci?n p?blica integrada amb InSide.

  Aquesta fita suposa un gran avan? en la transformaci?n digital de les Administracions P?blicas, reduint costos de gesti?n dels expedients, as? com, agilitant els terminis de remisi?n.

  03 August 2018

  InSide: L'Ajuntament de Gij?n env?als seus primers expedients electr?nicos a Just?cia Desplegar acordeon

  L'Ajuntament de Gij?n, en colaboraci?n amb el Principat d'Ast?ries, i a trav?s de la plataforma Inside de la Secretar?a General d'Administraci?n Digital, ha aconseguit enviar expedients en format electr?nico a l'Administraci?n de Just?cia.

  Per a aix?, s'ha utilitzat la funcionalitat proporcionada per InSide, que permet l'env?o d'expedients electr?nicos administratius, des de l'Administraci?n P?blica cap a l'Administraci?n de Just?cia.

  Adem?s de l'env?o de l'expedient electr?nico i el seu recepci?n pel Jutjat del Contenci?s-Administratiu de Gij?n, s'ha aconseguit que aquest expedient es carregui autom?ticamente en Minerva, aplicaci?n utilitzada per la gesti?n dels expedients judicials electr?nicos.

  Aquesta fita suposa un gran avan? en la transformaci?n digital de les Administracions P?blicas, reduint costos de gesti?n dels expedients, as? com, agilitant els terminis de remisi?n.

  31 July 2018

  CSV Storage: Nou sistema de permisos seg?n l'especificaci?n del sistema de refer?ncies a documents de les administracions p?blicas. Desplegar acordeon

  Disponible en producci?n una nova versi?n de CSV Storage. En aquesta versi?n s'ha incl?s un nou sistema de permisos, seg?n el sistema d'intercanvi de documents de les Administracions, as? com a diverses millores.

  Les novetats que incorpora la nova versi?n s?n:

  • Es corregeix el problema de la c?rrega de DIR3.
  • S'adapta el sistema de permisos al sistema de refer?ncies a documents en les administracions p?blicas.
   • En Alta d'aplicacions (AdminService i Interf?cie) es creen dos camps nous obligatoris: IdAplicacionPublico i DIR3.
   • Nou Servei Web que retorna IdAplicacionPublico i nom de totes les aplicacions.
   • Nous permisos d'usuari per als documents:
   1. P?blico: N'hi ha prou amb tenir el CSV o ANEU ENI per accedir al document.
   2. Privat: S?ho pot obtenir el document l'aplicaci?n que l'almacen?.
   3. Restringit:
    1. Acc?s amb identificador: ?s necessari que l'usuari s'hagi identificat amb algun dels tipus admesos.
    2. Restringit per NIF: Document restringit als usuaris pel seu NIF.
    3. Restringit a emprats p?blicos: Document restringit a emprats p?blicos.
    4. Aplicacions concretes: Document restringit a algunes aplicacions concretes, mitjan?ant la seva ANEU d'aplicaci?n. Aquestes aplicacions haver de?n estar integrades amb el repositori en cuesti?n.
  • Nou Servei Web 'otorgarPermisoConsulta' perqu? altres aplicacions donin permisos a unes altres.
  • Nou Servei Web 'revocarPermisoConsulta' perqu? una aplicaci?n es llevi permisos de consulta.
  • Nou Servei Web que retorna els permisos sobre un document.
  • Tra?abilitat: s'a?ade el camp opcional IP en QueryDocumentSecurity.
  • Altres millores i correccions menors.

  Per obtenir m?s informaci?n sobre el sistema de refer?ncies a documents de les Administracions P?blicas, consulti el seg?ent enlla?:

  https://administracionelectronica.gob.es/comunidades/verpestanadocumentacion.htm?idcomunidad=141#.W1hSSNIzbcs

  02 July 2018

  Identificaci?n d'usuaris mitjan?ant Autentica Desplegar acordeon

  S'ha desplegat la nova versi?n d'InSide (versi?n 2.0.25.3) que inclou una s?rie de noves funcionalitats i correccions. Les novetats m?s rellevants s?n les seg?ents:

  • Identificaci?n mitjan?ant Autentica. En aquesta primera fase, s'ha activat la identificaci?n dels usuaris amb Autentica. Les altes de nous usuaris as? com la gesti?n dels rols se seguir?n realitzant en Inside. Si un usuari desitja entrar per Autentica, haver de? seleccionar el bot?n "Autentica".?En aquest punt podr?n donar-se els seg?ents escenaris:

  1.?Usuaris donat de alta Autentica.

  a. Usuari donat de alta en Inside. Si l'usuari ja est? donat de alta en Inside, es mostrar? la pantalla d'inici d'Inside amb la seva unitat org?nica associada.

  b. Usuari no donat de alta en Inside. Si l'usuari no est? donat de alta en Inside, es mostrar? la pantalla d'inici de GInside (manera convidada).

  2.?Usuari no donat de alta en Autentica. Es mostrar? una pantalla, amb un enlla? al formulari d'alta en Autentica. Una vegada que l'usuari sol?liciti l'alta i rebi la confirmaci?n d'Autentica, ja podr? accedir mitjan?ant aquest nou bot?n podent reproduir-se els escenaris 1.1 i 1.2 de l'apartat anterior.

  • Se soluciona visualizaci?n de documents grans. Es mostra un enlla? de desc?rrega si supera els 2MB.
  • Se soluciona un problema al web service convertirDocumentoAEni. Si se signa amb CSV ?s obligatori el camp regulaci?n, evitant la generaci?n de documents ENI no v?lidos.
  • Actualizaci?n de librer?as de Spring.
  • S'inclou possibilitat de realitzar env?us a el carregador amb parell?metros peces.
  • S'inclou paginaci?n formis expedient emmagatzemats.
  • Altres millores i correccions menors.
  02 July 2018

  CSV Broker/CSV Storage: Publicades librer?as client Java per simplificar les integracions Desplegar acordeon

  Disponible per a la seva desc?rrega des de l'apartat de "Documentaci?n per a integradors", una s?rie de librer?as client, amb l'objecte de facilitar a totes les aplicacions desenvolupades en Java, la seva integraci?n amb CSV Broker i CSV Storage.

  En concret, poden descarregar-se les seg?ents librer?as:

  1. Client Java per a consumidors de CSV Storage i el seu manual d'ocupaci?.
  2. Client Java per a consumidors de CSV Broker i el seu manual d'ocupaci?.
  3. Client Java per a productors de CSV Broker i el seu manual d'ocupaci?.

  ?La desc?rrega est? disponible en la pesta?a ??reva descarregues?, secci?n de ?Documentaci?n per a integradors? i als apartats ?Integraci?n CSV Storage? i ?Integraci?n CSV Broker?.

  22 May 2018

  Publicada la nova versi?n distribuible v.2.0.8 Desplegar acordeon

  S'ha publicat al Portal de l'Administraci?n Electr?nica, la nova versi?n del distribuible d'Inside (v.2.0.8). Per descarregar el c?dic font de l'aplicaci?n, s'ha d'accedir a l'apartat de desc?rregues de la soluci?n Inside.

  Les novetats m?s rellevants que s'inclouen s?n les seg?ents:

  • S'inclou validaci?n esquema ENI sense necessitat de conexi?n amb Eeutils (s? necessari per a signatures i comprovar signatures).
  • Modificaci?n per evitar clickear diverses vegades un bot?n descarregues.
  • Correccions validaci?n ENIs externs a Inside.
  • Versionat expedients en generar credencials d'acc?s.
  • Possibilitat de signatura de documents pdf amb cades detached.
  • Es corregeix blego en adjuntar document Inside.
  • Es corregeix problema metadades addicionals en document.
  • Es corregeix logado per certificat.
  • Se soluciona error en adjuntar document a expedient.
  • S'a?ade en crear expedients i documents els DIR3 extingits.
  • S'habilita bot?n nou document des d'expedients.
  • S'impedeix, en el ?ndice en crear o editar expedients, crear carpetes o documents dins d'un document.
  • Es bloquegen, en el ?ndice en crear o editar expedients, els botons de barra superior mentre s'adjunta document Inside.
  • A causa que s'usa el nom natural en el ?ndice es modifica les metadades addicionals, tant d'Expedients com de Documents, per no permetre m?s d'un valor. Aix? evita que apareguin diferents valors en el ?ndice cada vegada que s'edita un Expedient.
  • Es modifica missatge d'error en guardar expedient indicant que ha de comprovar si hi ha carpetes vac?as.
  • Es deshabilita botons superiors en crear carpetes en el ?ndice dels expedients.
  • S'a?ade el nom natural al ?ndice de l'expedient electr?nico.
  • Redirecci?n a login quan la sesi?n ha expirat.
  • Canvi en el tama?o perm?s del camp valor de metadades addicionals.
  • Opci?n signa longeva d'expedients i documents, en signatura en client, en servidor i en documents anteriorment signats.
  • Indicador a l'usuari que la tasca est? en progr?s.
  • S'a?ade operaci?n en servei d'administraci?n que permet l'actualizaci?n de dir3 des d'una data a d?a de avui.
  • S'inclou classe validaci?n nif, cif i nie.
  • S'inclou en la metadada TipoDocumental de document el valor TD99- Uns altres.
  25 April 2018

  Validaci?n del nom natural en l'env?o d'expedients a ?rganos judicials Desplegar acordeon

  S'ha desplegat la nova versi?n d'InSide (versi?n 2.0.24.0) que inclou una s?rie de noves funcionalitats i correccions. Les novetats m?s rellevants s?n les seg?ents:

  • Correccions en el servei de notificacions del Carregador de Just?cia.
  • Consulta d'env?us a el Carregador de Just?cia per a expedients enviats i eliminats d'Inside.
  • S'estableix com a obligatori la metadada addicional "nom natural" pels env?us a el Carregador de Just?cia. Per a aix?, en l'aplicaci?n web, s'a?ade una validaci?n del nom natural en els documents de l'expedient, previ a l'env?o al Carregador.
  • Generaci?n de credencials d'acc?s per a consulta de documents. La generaci?n de credencials d'acc?s a documents sol estar? disponible per a documents emmagatzemats en Inside mitjan?ant l'aplicaci?n web.
  • Es corregeix el visor de manera que interpreta els documents xsig tant en la secci?n de documents com en el visor del ?ndice de l'expedient.
  • Se soluciona el problema detectat en realitzar certes signatures de fitxers xsig.
  • Es corregeix l'error en el bot?n "Documento pdf" des de la pantalla d'edici?n de document, permetent descarregar qualsevol fitxer de qualsevol document ENI.
  • Altres millores i correccions menors.
  19 April 2018

  Validador oficial ENI en el Punt d'Acc?s General Desplegar acordeon

  Per afavorir la implantaci?n dels documents i expedients electr?nicos en format ENI (Esquema Nacional d'Interoperabilitat) s'ha publicat un validador oficial en el Punt d'Acc?s General ( https://sede.administracion.gob.es/pagsedefront/servicios/validareni.htm ).

  El validador permet, donat un document o un expedient, verificar si efectivament compleix amb els requisits m?nimos de contingut i format que exigeixen les Normes T?cnicas d'Interoperabilitat de Document i Expedient, respectivament.

  Aquest validador, accessible des d'Internet, permet a qualsevol administraci?n que est? en fase d'adaptaci?n a l'ENI comprovar que els resultats que obt? compleixen amb la normativa i s?n compatibles amb els serveis comuns desenvolupats per la Secretar?a General d'Administraci?n Digital, servint as? de referent per a les administracions p?blicas i empreses.

  22 March 2018

  Remisi?n amb metadades addicionals a ?rganos judicials Desplegar acordeon

  S'ha desplegat la nova versi?n d'InSide (versi?n 2.0.23.0) que inclou una s?rie de noves funcionalitats i correccions. Les novetats m?s rellevants s?n les seg?ents:

  • Integraci?n amb la nova librer?a para env?us a el Carregador de Just?cia. Aquesta nova librer?a proporciona entre altres millores, la possibilitat d'enviar expedients amb metadades addicionals.
  • S'a?ade paginaci?n en el llistat de documents emmagatzemats.
  • Es corregeix el bug detectat en generar ?ndices amb accents.
  • S'optimitza l'acc?s als expedients, evitant els possibles timeouts.
  • Es permet l'env?o d'expedients que continguin fitxers en .jpeg a Just?cia.
  • Altres millores i correccions menors
  19 February 2018

  Validaci?n del format dels documents en l'env?o a MJU i altres millores Desplegar acordeon

  S'ha desplegat la nova versi?n d'InSide (versi?n 2.0.22.0) que inclou una s?rie de noves funcionalitats i correccions. Les novetats m?s rellevants s?n les seg?ents:

  • En realitzar un env?o al Carregador de Just?cia, es validen els formats dels documents que componen l'expedient i s'avisa a l'usuari si algun dels formats no est? suportat pel Carregador.
  • Es modifica columna en el llistat d'expedients emmagatzemats mostrant estat de la ?ltima versi?n remesa al Carregador. Es mostra rem?s a Just?cia quan l'env?o d'una versi?n de l'expedient ha estat correcte.
  • Es mant? hist?ric d'env?us a el Carregador de Just?cia, encara que s'esborri l'expedient.
  • Es corregeix problema visualitzar documents amb Internet Explorer.
  • S'inclou en la metadada TipoDocumental de document el valor TD99 - Uns altres.
  • Millores en validacions de dades: s'inclou validaci?n de NIF, CIF i NIE.
  • Correcci?n de bugs en les operacions: desvincularDocumentosEnExpediente i vincularDocumentosEnExpediente.
  • Altres correccions i millores.
  18 January 2018

  Nova funcionalitat per generar signatures longeves Desplegar acordeon

  S'ha desplegat la nova versi?n d'InSide (versi?n 2.0.21.0) que inclou una s?rie de noves funcionalitats i correccions. Les novetats m?s rellevants s?n les seg?ents:

  • S'a?ade l'opci?n de realitzar signatures longeves. Les signatures longeves permeten validar la integritat i autenticitat del documents al llarg dels a?us, ?s a dir, possibiliten que la verificaci?n de la signatura perduri en el temps. S'ha a?adido aquesta opci?n de generar signatures longeves en expedients i documents, tant per a signatura en client, com en servidor i as? com per a documents pr?viament signats.
  • Es genera un justificant de recepci?n de sol?licitud de credencials d'acc?s a un expedient. S'ha a?adido un parell?metro opcional en la resposta de l'operaci?n solicitarAccesoExpediente que retorna un PDF, justificant de la sol?licitud d'acc?s.
  • Altres correccions i millores de seguretat.
  20 December 2017

  Publicat el joc d'ajuda per signar expedients ENI Desplegar acordeon

  S'ha publicat un joc d'ajuda per signar expedients ENI, de manera que sigui compatible amb Inside. Utilitzant aquest joc, se signar?n els ?ndices dels expedients, aplicant un algorisme de canonicalizaci?n, i inserint la signatura generada en un node XML, seg?n les especificacions de l'ENI.

  As?, es podr? comprovar la validesa de l'expedient ENI signat, mitjan?ant la funcionalitat proporcionada per Inside.

  El joc d'ajuda cont?:

  • L'aplicaci?n per realitzar les signatures.
  • Un expedient d'exemple.
  • Una gu?a de c?mo usar el joc pas a pas.
  10 November 2017

  Nova versi?n v.2.0.19.2 d'INSIDE Desplegar acordeon

  S'ha desplegat en producci?n la nova versi?n d'INSIDE, que inclou les seg?ents funcionalitats i millores:

  • Generaci?n de justificants d'acc?s mitjan?ant Remisi?n en el N?vol.
  • Generaci?n de credencials d'acc?s a una versi?n en concret de l'expedient.
  • Es dona suport al tipus de fimar CAdES Detached en PDF.
  • Es permet la b?squeda per metadades addicionals en documents emmagatzemats.
  • Correcci?n de problemes d'acc?s i signatura amb Autofirma.
  • Suport a c?digos DIR3 extingits.
  • Millores en missatges d'error i altres correccions menors.
  14 August 2017

  Nova versi?n del protocol Remisi?n en el N?vol Desplegar acordeon

  Es publicat una nova versi?n del protocol de Remisi?n en el N?vol que inclou millores com la possibilitat d'incloure una motivaci?n en les sol?licituds i remissions d'expedients as? com a dates de caducitat en les quals els expedients est?n accessibles.

  Totes les millores incloses mantenen la compatibilitat cap a atr?s amb anteriors versions, sent ?stas opcionals.

  Per a m?s informaci?n consultar el document Remisi?nNube-v1.11 en la secci?n de Descarregues .

  20 June 2017

  Nova versi?n v.2.0.7 d'INSIDE Desplegar acordeon

  El d?a 20 de Juny s'ha publicat una nova versi?n del paquet distribuible de l'aplicaci?n INSIDE. Les novetats m?s rellevants que inclou ser?an les seg?ents:

  • Version 1.5 miniapplet.
  • Importar expedient format ZIP.
  • Correcci?n de visualizaci?n de documents amb visor en navegador Explorer.
  • Desc?rrega de ZIP que inclogui les carpetes/subcarpetas de l'expedient amb el contingut de cada document (s?l'el contingut).
  • Nova operaci?n en sw Inside getPdfExpediente.
  • Acceptar format documents html.

  Adem?s s'inclouen altres correccions o novetats:

  • Asignaci?n de rol a usuari per a cada unitat org?nica.
  • Traduir els tipus acaroni a nom format en el XML (PDF, DOC en lloc de msword, etc).
  • Mostrar extensions permeses d'arxiu en env?o a just?cia.
  • For?ar a format signa per extensi?n arxivo.
  • Nous camps en generar credencials d'acc?s.
  • Nous camps en l'auditor?a de l'?s de credencials acc?s.?
  • S'elimina demanar camp identificador document d'origen quan l'Estat ?s Uns altres.
  • Es controlen metadades addicionals arribades des de servei web.
  • Es permeten documents sense signatura amb estat "Altres".?
  • Correccions d'errors en moure i nomenar en ?ndice.
  • Correcci?n en ?s de token per usuari no donat de alta en Inside.
  • Traducci?n correcta nombreFormato de JPG a JPEG.
  • Reordenaci?n de camps de l'acta.
  • Es canvia a version jdk1.7.
  • S'accepten expedients amb signatura en node firmaBase64.
  • Es corregeix generaci?n d'ENI amb Expedients Indizados.
  • S'a?ade operaci?n en servei web d'administraci?n: Alta procediment.
  • S'actualitza tipus signa a TF03 XAdES Enveloped.
  • Correcci?n en administraci?n d'usuaris: Actualizaci?n usuaris amb procediment.
  • Correcci?n en administraci?n d'usuaris: Baixa d'usuaris per a unitat org?nica.
  • Correcci?n env?o a carregador de just?cia: eliminar els formats que just?cia no accepta.
  • Visualizaci?n d'expedient per token permet descarregar expedient complet f?sico.

  Per a m?s informaci?n accedir a la p?gina de la soluci?n INSIDE: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside

  09 March 2017

  El n?nero de remissions a Just?cia a trav?s d'Inside augmenta un 275% en el ?ltimo mes Desplegar acordeon

  Des de l'entrada en vigor l'1 de Gener de l'obligaci?n de remisi?n electr?nica d'expedients administratius als ?rganos judicials s'ha disparat el n?nero de remissions a trav?s d'INSIDE.
  En el mes de Febrer el n?nero d'env?us respecte a Gener ha augmentat en un 275% i al mar? es preve? un augment a?n major ja que en els deu primers d?as de Mar? ja s'ha aconseguit el mateix n?nero d'env?us que en tot el mes de Gener.

  El n?nero d'organismes adherits a INSIDE tambi?n ha sofert un important augment en el ?ltimo mes, estant actualment en 543 organismes tant de l'Administraci?n General de l'Estat com de Comunitats Aut?nomas, Entitats Locals i altres organismes.

  Per a m?s informaci?n: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside/

  02 January 2017

  Art?cul sobre INSIDE en el n?14 de la revesteixi Just?cia Digital Desplegar acordeon

  S'ha publicat recentment un art?cul sobre l'eina Inside en la revesteixi Just?cia Digital.

  El motiu de l'art?cul ?s l'entrada en vigor, el d?a 1 de Gener de 2017, de l'obligatorietat de la remisi?n d'expedients administratius en format electr?nico als ?rganos judicials.

  Aquesta remisi?n ha de complir amb la normativa quant al format dels expedients seguint l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI), as? com el compliment de totes les garant?as de signatura electr?nica.

  INSIDE permet, d'una banda, la conformaci?n d'aquests expedients electr?nicos, i per un altre, la remisi?n d'aquests expedients als ?rganos judicials compet?ncia del Ministeri de Just?cia, Audi?ncia Nacional i Tribunals superiors.

  INSIDE tambi?n permet l'intercanvi d'expedients remesos amb l'Abogac?a de l'Estat o amb qualsevol altra administraci?n p?blica.

  Des de l'entrada en producci?n de la nova funcionalitat de remisi?n d'expedients el Maig passat, s'han rem?s m?s de 180 expedients i m?s de 6000 documents electr?nicos ben formats.

  Es pot consultar l'art?cul aqu?:http://lexnetjusticia.gob.es/documents/20181/185646/revista+Just?cia+Digital+n%C2%BA14.pdf/93bc3065-0f48-4ef8-88ee-a8194bee6c08

  02 January 2017

  Perfil adminsitrador d'organisme en INSIDE Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versi?n de l'aplicaci?n INSIDE que cont? algunes funcionalitats noves que ajuden a la gesti?n d'usuaris de forma delegada i donant suport a nous casos d'?s quant a la gesti?n de diversos organismes per part d'un mateix usuari.

  • Perfils: Gestor, Consulta, Remisor MJU, Administrador organisme
  • Possibilitat d'elecci?n d'organisme en el qual es desitja actuar en cas d'estar un usuari donat de alta en varis

  Per a m?s informaci?n es pot consultar el Manual d'Usuari d'Inside publicat en la pesta?a de ?reva de Desc?rregues.

  01 September 2016

  Publicada la nova versi?n distribuible d'Inside v.2.0.6 Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versi?n distribuible de l'aplicaci?n Inside. Inclou nombrosos canvis, millores i correccions adem?s d'haver-se dotat d'interf?cie web per poder ser utilitzada com aplicaci?n d'usuari final.

  25 March 2013

  Disponibles els fonts d'InSide Distribuible Desplegar acordeon

  Ja es troben els fonts en la forja CTT del projecte InSide, distribu?ts baix llicencia EUPL. S'est?n realitzant els documents d'instalac?n i es trobar?n disponibles en breu. http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/inside?language=004&resetAppSession=true

  21 January 2013

  Nous serveis Web de G-Inside (1.2) Desplegar acordeon

  S'han actualitzat els serveis Web de G-Inside, que permeten una nova s?rie d'operacions. S'han intentat donar cabuda a necessitats m?ltiples de diversos organismes amb els quals s'ha mantingut contacte. En pr?ximos d?as el client de Formularis de g-Inside estar? disponible incorporant aquestes noves funcions.

  L'especificaci?n completa dels serveis es troba disponible en la secci?n de desc?rregues d'InSide.

  Novetats:

  • S'a?ade informaci?n sobre la funcionalitat de conversi?n de documents i expedients.
  • S'a?aden les funcionalitats de validaci?n de documents i expedients ENI.
  • S'a?ade la funcionalitat de visualizaci?n de documents ENI.
  • S'a?aden com a operacions de Document Electr?nico la validaci?n de documents ENI i la visualizaci?n.
  • S'a?ade com operaci?n d'Expedient Electr?nico la validaci?n d'expedients ENI.
  • S'a?aden com a operacions de W les operacions convertirExpedienteAEniConMAdicionales, convertirDocumentoAEniConMAdicionales, validarDocumentoEniFile, validarExpedienteEniFile i visualizarDocumentoEni.
  • S'incorporen els nous tipus i esquemes associats.
  • S'a?ade, en la documentaci?n, l'Annex II, amb exemples de petici?n i respostes SOAP per als m?tots del Web Service.
  29 November 2012

  G-InSiDe permet generar documents i expedients electr?nicos a trav?s de Xarxa SARA Desplegar acordeon

  El servei G-InSiDe (Generador InSiDe), disponible per les AA.PP. a trav?s de la Xarxa SARA en l'url https://g-inside.seap.minhap.es , permet la generaci?n de documents electr?nicos i expedients electr?nicos conformes amb Esquema Nacional d'Interoperabilitat , mitjan?ant un formulari que permet consignar les metadades m?nimos obligatoris; com a resultat s'obtenen els fitxers XML de document electr?nico i expedient electr?nico.

  07 November 2012

  Serveis Web G-Inside Desplegar acordeon

  S'ha disposat a la zona de desc?rregues la documentaci?n dels Serveis Web de G-Inside.

  Per accedir i consumir els mateixos, haver de?n completar el formulari de Petici?n d'Acc?s als Serveis Web, que es troba igualment a la zona de desc?rregues.

  06 November 2012

  G-INSIDE disponible en XARXA SARA Desplegar acordeon

  S'ha posat a disposici?n de qualsevol usuari de la Xarxa Sara la possibilitat de provar el Generador d'InSide, mitjan?ant la compleci?n dels formularis amb les metadades m?nimos obligatoris i poder descarregar-se el resultat en XML ENI.

  Es requereix de l'?s de certificat digital per a acc?s al sistema, per motius d'auditor?a.

  https://g-inside.seap.minhap.es

  Subscripcions

  En aquesta ?reva podr? donar-se de alta per rebre les notificacions de canvis que es realitzin en not?cies, documents o f?rums relacionats amb la soluci?n o l'actiu sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * s?n obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de suscripci?n (Not?cies, Documents o F?rums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de suscripci?n.

  Introdueixi l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la soluci?n o de l'actiu sem?ntico.

  *

  Introdueixi l'email per donar-se de baixa de la suscripci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable