accesskey_mod_content

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e a a falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

Contido non accesible

O contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018

  • A navegación por teclado é incorrecta no pé de páxina do portal, así como en determinados elementos dalgunhas páxinas concretas [requisito número 9.2.4.3 Orde do foco, de UNE-EN 301549:2020].

  • Existe contido non textual con alternativa textual inadecuada en varias páxinas [requisito número 9.1.1.1 Contido non textual, de UNE-EN 301549:2020].

  • Existen elementos que non cumpren co contraste mínimo esixido en varias páxinas [requisitos números 9.1.1.1 Contido non textual, 9.1.4.3 Contraste mínimo , 9.1.4.11 Contraste non textual, de UNE-EN 301549:2020].

  • Existen títulos de noticias sen un encabezado apropiado [requisito número 9.1.1.1 Contido non textual, de UNE-EN 301549:2020].

  • Existen listas creadas de forma incorrecta, nas solucións do CTT e no Buscador avanzado [requisito número 9.1.3.1 Información e relacións, de UNE-EN 301549:2020]

  • Existen agrupacións de seccións de forma incorrecta, ausencia de marcado de parágrafos e saltos de liña inadecuados, no Buscador do CTT [requisito número 9.1.3.1 Información e relacións, de UNE-EN 301549:2020].

  • Existen erros no autocompletado de campos do formulario de rexistro de usuario.[requisito número 9.1.3.5 Identificación do propósito da entrada, de UNE-EN 301549:2020].

  • Existen gráficas e imaxes de táboas que pretenden transmitir información de forma visual non textual, en Posicionamento de España [requisito número 9.1.4.5 Imaxes de texto, de UNE-EN 301549:2020].

  • No portal existen contidos en inglés cuxo idioma non se está etiquetaxe correctamente [requisito número 9.3.1.2 Idioma das partes de UNE-EN 301549:2019].

  • Existen campos de formularios que solicitan información achega do usuario e non se está identificando o propósito da entrada [requisito número 9.1.3.5 Identificación do propósito da entrada de UNE-EN 301549:2020].

  • Existen campos de formularios ou botóns onde o texto visible que actúa como a súa etiqueta non forma parte do seu nome accesible [requisito número 9.2.5.3 Inclusión da etiqueta no nome de UNE-EN 301549:2020].

  • Existen mensaxes de estado non identificados por software de maneira que non se poden transmitir aos usuarios sen a necesidade de recibir o foco [requisito número 9.4.1.3 Mensaxes de estado de UNE-EN 301549:2020].

  • Non se alerta sobre os erros no envío do formulario de contacto [requisito número 9.4.1.3 Mensaxes de estado, de UNE-EN 301549:2020]..

  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.

  • Existen atallos de teclado que non funcionan [requisito número 9.2.1.4 Atallos o teclado, de UNE-EN 301549:2020].

 2. carga desproporcionada

  • Non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  • Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 18 de setembro de 2020.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 22 de outubro de 2021.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) por exemplo:

 • informar sobre calquera posible incumprimento por parte de este sitio web
 • transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web

A través do seguinte formulario de contacto ou chamando ao teléfono 91 273 31 03.

Pode presentar:

 • unha Queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018 ou
 • unha Solicitude de Información accesible relativa a:
  • contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4
  • contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e pedimento que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

A través de a  Instancia Xenérica da Sede electrónica de o  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital(Abre en nova xanela) , así como do resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola Secretaría Xeral de Administración Dixital.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través do da Instancia Xenérica da Sede electrónica de o  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital(Abre en nova xanela) , así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 
As reclamacións serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral de Inspección de Servizos do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Contido opcional

Este sitio web aplica os requisitos da Norma UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela)  considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A última revisión da accesibilidade realizouse en outubro de 2021.

O sitio web está optimizado para os navegadores Microsoft Internet Explorer 8.0 ou versións superiores e as últimas versións vixentes de Firefox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1280x1024.

O sitio web está deseñado para a súa visualización Responsive, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos tablet e móbiles. Nestes dispositivos está optimizado para a súa visualización nas últimas versións vixentes de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini e navegador nativo de Android.

Incorpóranse unha serie de atallos de teclado para facilitar a navegación a través do portal:

Atallos de teclado
Atallos de teclado Seccións de PAe Páxinas de PAe
0 Accesibilidade https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Informacion/pae_Accesibilidade.html
1 Saltar ao contido Sitúase no contido central da páxina.
2 Saltar ao pé de páxina Saltar ao pé de páxina.
3 Zona menú Sitúase no menú superior, permitindo a navegación coas teclas de dirección (frechas de dirección).
4 Zona de menú esquerdo Sitúase no menú esquerdo da páxina se o contén.
5 Mapa Web https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Informacion/pae_MapaWeb.html
B Buscador Sitúase no buscador.
J Contacto https://administracionelectronica.gob.es/xeral/verContacto.htm
I Páxina de inicio https://administracionelectronica.gob.es

Dependendo do navegador desde o cal se estea accedendo ao portal, será necesario utilizar unha combinación de teclas ou outras para o uso de os atallos de teclado:

Combinación de teclas
Sistema Operativo Navegador Combinación de teclas
Windows Internet Explorer Alt + Tecla de atallo
Google Chrome Alt + Tecla de atallo
Safari Alt + Tecla de atallo
Firefox Alt + Maiúscula + Tecla de atallo
MAC Safari Ctrl + Alt + Tecla de atallo
Google Chrome Ctrl + Alt + Tecla de atallo
Firefox Ctrl + Tecla de atallo
Ubuntu Firefox Alt + Maiúscula + Tecla de atallo

6 Comentarios

 • memunnoz 13/11/2012 ás 14:52

  Aínda existen opinións diverxentes sobre como e cando vai aplicar a nova norma UNE aos portais das Administracións Públicas españolas. Os únicos avances ata o momento son que o Ministerio de Industria xa publicou resolución na que confirma que a norma do 2012 substitúe á do 2004 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2012-12326 Informaremos convenientemente cando teñamos máis información respecto diso. Moitas grazas

 • aberral 24/08/2012 ás 14:14

  Ola, A miña consulta é sobre o estado normativo ou operativo de aplicación da nova versión WCAG 2.0 que substitúan ás 1.0. Hai previsión de datas? Hai algunha práctica na AGE que nos habilite a aplicar WCAG 2 en lugar da 1, aínda que se deixaría de cumprir coa norma UNE 139803:2004? Grazas.

 • fcdesign 05/08/2012 ás 14:49

  Dado que a lexislación variou en xuño ou xullo deste ano, non deberían ter actualizada esta información, coas referencias oportunas á norma UNE 139803:2012 e o WCAG 2.0? Grazas, pero se a administración esíxenos a adecuación nun prazo breve de tempo, sería aconsellable que a documentación adecuada estivese canto antes publicada en sitios como este.

 • adminctt 30/06/2011 ás 11:31

  Os resultados dos estudos aínda non foron publicados con caracter xeral. Se vostede é responsable dun dos portais analizados, por favor, póngase en contacto cos responsables do observatorio, observ_accesibilidad@mpt.es para estudar como facerlle chegar os seus resultados.

 • memunnoz 26/01/2011 ás 11:13

  Si, efectivamente esta liña de traballo continuará durante todo o 2011

 • ajimenezlara 01/01/2011 ás 11:08

  Cando se prevé que estean dispoñibles os resultados dos estudos do Observatorio de Accesibilidade? Pénsase manter esta liña de traballo despois de 2011?

 

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas

Destacados