accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Inicialment, els estudis de l'Observatori d'Accessibilitat Web es van planificar per dur-se a terme durant 2010 i principis del 2011. Aquests estudis permeten conèixer la situació puntual i l'evolució del compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web de les administracions públiques, basant-se para això en una Metodologia pròpia, desenvolupada en col·laboració amb els grups de treball relacionats amb l'accessibilitat existents en l'Administració. Aquests estudis es van realitzar sobre la UNEIX 139803:2004 (equivalent a WCAG 1.0).

Donat l'èxit i acceptació de la iniciativa, així com pels bons resultats obtinguts, es va decidir perllongar la seva activitat durant l'any 2011 complet.

Durant 2012 i 2013 es van mantenir les activitats del servei de diagnòstic en línia i la comunitat accessibilitat. Així mateix es va potenciar la generació de materials d'ajuda davant l'aprovació de la nova UNEIX 139803:2012 (equivalent a WCAG 2.0). Des de 2014, es va treballar pel que fa a la UNEIX 139803:2012.

En 2018 els grups de treball relacionats amb l'accessibilitat del Comitè de direcció TIC (CDTIC) i de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica (CSAE) aproven una nova versió de la Metodologia basada també en la UNEIX 139803:2012.

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic i de la publicació de la Decisió d'execució 2018/1524(Obre en nova finestra) , que defineix com es va a dur a terme el seguiment simplificat en els Estats membres a partir de l'any 2020, es va començar a treballar en la nova Metodologia per al Seguiment simplificat UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Obre en nova finestra) , les verificacions de la qual estan alineades amb WCAG 2.1. Al juny de 2020 la metodologia és aprovada pels grups de treball "Accessibilitat en les TIC en les AAPP" del CDTIC i "Observatori, Indicadors i Mesures" de la CSAE.

Metodologia dels estudis

La revisió d'accessibilitat dels estudis de l'Observatori d'Accessibilitat Web es realitza sobre la base d'una metodologia pròpia desenvolupada per l'Observatori en col·laboració amb els grups de treball relacionats amb l'accessibilitat del CDTIC i de la CSAE. En aquesta metodologia es defineix la mostra de llocs web i pàgines a analitzar, les verificacions a comprovar així com les puntuacions a generar per mesurar el grau de compliment d'accessibilitat, sobre la base de les quals es pot conèixer també l'evolució dels resultats al llarg del temps; les verificacions analitzades són un subconjunt de criteris de verificació de WCAG, aquells la verificació dels quals pot realitzar-se automàticament així com uns altres que, encara que la seva revisió habitualment és manual, s'han pogut afegir mitjançant mètriques especialitzades. En la metodologia també es defineixen els àmbits en els quals es divideix l'estudi (àmbit estatal, regional, local i uns altres), així com els segments en els quals s'agrupen els llocs web amb característiques similars, amb l'objectiu de poder comparar-los ens sí.

Tots els serveis oferts en 2010, 2011 i 2012 van usar una metodologia basada en la UNEIX 139803:2004 (equivalent a WCAG 1.0). Hi ha 2 versions d'aquesta metodologia: Metodologia basada en la UNEIX 139803:2004 - Administració General de l'Estat (PDF)(Obre en nova finestra)  i Metodologia basada en la UNEIX 139803:2004 - Governs regionals i locals (PDF)(Obre en nova finestra) , on l'única diferència entre ambdues és la diferent distribució de segments.

Al juliol de 2015 es va aprovar la primera versió de la Metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 (PDF)(Obre en nova finestra)  (equivalent a WCAG 2.0). A l'abril de 2018 es va aprovar una  segona versió de la Metodologia basada en la mateixa norma (UNEIX 139803:2012) (PDF)(Obre en nova finestra) .

Al juny de 2020 es va aprovar la Metodologia actual per al Seguiment Simplificat, basada en la UNE-EN 301549:2019 (equivalent a WCAG 2.1):

Resultats dels estudis

En cadascun dels estudis de l'Observatori i per a cadascun dels seus àmbits d'actuació es generen diferents informes:

 • Informe agregat. Aquest informe permet conèixer de manera global la situació actual i d'evolució de tots els llocs web analitzats en l'estudi. L'informe conté una gran quantitat de gràfiques i taules que reflecteixen els resultats de l'estudi: resultats globals, resultats obtinguts en cadascun dels segments així com una evolució dels resultats al llarg del temps.
 • Informes individuals. Es generen informes individuals per a cadascun dels llocs web analitzats, que contenen el detall dels resultats obtinguts en cadascuna de les pàgines analitzades en l'estudi. Aquests informes són remesos als responsables del lloc web analitzat perquè puguin usar-los en la millora de la seva accessibilitat.

Un resum dels resultats aconseguits durant les execucions de 2010 i 2011 es troba disponible en la nota tècnica de l'OBSAE: Accessibilitat en l'Administració Electrònica a Espanya (PDF)(Obre en nova finestra) .

Un brevíssim resum de dades pel que fa a la situació general al desembre de 2016 es troba disponible en la nota tècnica de l'OBSAE: Directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic (PDF)(Obre en nova finestra) .

La nota tècnica L'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic (PDF)(Obre en nova finestra) , descriu el nou context i els reptes als quals enfronten tots els actors implicats després de la publicació del Reial decret 1112/2018 així com mostra els resultats de la iteració de finals de 2018 oferint una imatge global de la situació en aquest moment.

Observatori d'Accessibilitat Web - AGE

Estudis realitzats

Pel que fa a la  Metodologia basada en la UNEIX 139803:2004 - Administració General de l'Estat (PDF)(Obre en nova finestra) , es van realitzar un total de 6 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Intervinguts de maig 2010.
 • Segona execució. Intervinguts de juliol 2010.
 • Tercera execució. Finals de novembre 2010.
 • Quarta execució. Execució final del primer cicle. Intervinguts de febrer 2011.
 • Cinquena execució. Octubre 2011.
 • Sisena execució. Abril 2015 (solament a finalitats comparatives amb nou estàndard).

Pel que fa a primera versió de la Metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 (PDF)(Obre en nova finestra) , s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017.

Pel que fa a la segona versió de la Metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 (PDF)(Obre en nova finestra) , s'han realitzat 4 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Maig 2018.
 • Segona execució. Intervinguts de novembre de 2018.
 • Tercera execució. Juny de 2019.
 • Quarta execució. Novembre de 2019.

Pel que fa a la  Metodologia Seguiment Simplificat UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Obre en nova finestra)  s'ha realitzat 1 iteració de l'observatori distribuïda de la següent forma:

 • Primera execució. Juny 2020.

Observatori d'Accessibilitat Web - CCAA

Estudis realitzats

Pel que fa a la  Metodologia basada en la UNEIX 139803:2004 - Governs regionals i locals (PDF)(Obre en nova finestra) es van realitzar un total de 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Principis de juny 2010.
 • Segona execució. Finals d'Octubre 2010.
 • Tercera execució. Execució final primer cicle. Principis de febrer 2011.
 • Quarta execució. Octubre 2011.
 • Cinquena execució. Abril 2015 (solament a finalitats comparatives amb nou estàndard)

Pel que fa a la  primera versió de la Metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 (PDF)(Obre en nova finestra) s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017.

Pel que fa a la  segona versió de la Metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 (PDF)(Obre en nova finestra) , s'han realitzat 4 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent manera:

 • Primera execució basi. Maig 2018.
 • Segona execució. Principis de novembre de 2018.
 • Tercera execució. Juny de 2019.
 • Quarta execució. Novembre de 2019.

Pel que fa a la  Metodologia Seguiment Simplificat UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Obre en nova finestra)  s'ha realitzat 1 iteració de l'observatori distribuïda de la següent forma:

 • Primera execució. Juny 2020.

Observatori d'Accessibilitat Web - EELL

Estudis realitzats

Pel que fa a la  Metodologia basada en la UNEIX 139803:2004 - Governs regionals i locals (PDF)(Obre en nova finestra) es van realitzar 3 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Intervinguts d'octubre 2010.
 • Segona execució. Principis de maig 2011.
 • Tercera execució. Abril 2015 (solament a finalitats comparatives amb nou estàndard)

Pel que fa a la  primera versió de la Metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 (PDF)(Obre en nova finestra)  s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017.

Pel que fa a la  segona versió de la Metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 (PDF)(Obre en nova finestra) , s'han realitzat 4 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent manera:

 • Primera execució basi. Maig 2018.
 • Segona execució. Finals de novembre de 2018.
 • Tercera execució. Juny de 2019.
 • Quarta execució. Novembre de 2019.

Pel que fa a la  Metodologia Seguiment Simplificat UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Obre en nova finestra)  s'ha realitzat 1 iteració de l'observatori distribuïda de la següent forma:

 • Primera execució. Juny 2020.