accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Administración Electrónica inclusiva: Accesibilidade

A Administración Electrónica Inclusiva é un concepto amplo que abarca todas as medidas encamiñadas a conseguir que os beneficios da Administración Electrónica esténdanse ao conxunto dos cidadáns, con independencia da súa capacidade económica ou o seu nivel de alfabetización dixital.

O máis coñecido dos seus ámbitos de actuación é a accesibilidade da contidos web aínda que transcende o mesmo con medidas como a utilización da compra pública como panca do desenvolvemento de produtos inclusivos, a esencia multicanle dos servizos públicos ou a colaboración social na superación da fenda dixital.

É importante resaltar que os efectos sociais da e-inclusión nos servizos públicos electrónicos vai máis aló de facer accesibles os mesmos a aqueles con limitacións económicas ou de coñecemento. Uns servizos públicos máis inclusivos son utilizados máis polo conxunto dos cidadáns, que atopan os mesmos máis utilizables, converténdose en vector de crecemento do uso da Administración Electrónica. Esta circunstancia, fixo da Administración Electrónica Inclusiva unha prioridade no desenvolvemento dos servizos públicos electrónicos en España, en particular, e Europa, en xeral, desde a Declaración Ministerial de Manchester (2005).

Accesibilidade

Segundo o Artigo 2. Definicións do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social:

“k) Accesibilidade universal: a condición que deben cumprir as contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos, para ser comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade e comodidade e da forma máis autónoma e natural posible. Presupón a estratexia de «deseño universal ou deseño para todas as persoas», e enténdese sen prexuízo dos axustes razoables que deban adoptarse”

Concretamente, dentro do PAe imos tratar a accesibilidade nas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións facendo un especial fincapé na accesibilidade dos sitios web desde o enfoque das Administracións Públicas.

"Dise que unha páxina ou sitio web é accesible cando está deseñado e construído para que os seus contidos e servizos estean dispoñibles para calquera persoa, con independencia das súas capacidades visuais, auditivas, cognitivas ou motrices e independentemente da tecnoloxía que utilizan."

0 Comentarios

Non hai comentarios

 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE

Ligazóns RelacionadasLigazóns Relacionadas