accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Unidades Responsables de Accesibilidade

As Unidades Responsables de Accesibilidade (URA) son as encargadas de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dentro do seu ámbito competencial, considerando todos os posibles organismos públicos e entidades de dereito público dependentes.

O alcance de designación das este unidades segundo o seu ámbito de actuación é:

 • Unha unidade por cada Ministerio no ámbito das Subsecretarías.
 • Unha unidade por cada Goberno Rexional.
 • Nas entidades locais e demais organismos obrigados (como universidades, tribunais, Congreso, Senado, etc.) designarase, conforme ás súas características organizativas propias, a Unidade responsable de accesibilidade do seu ámbito. Cada entidad local deberá designar a súa unidade responsable de accesibilidade salvo aqueles casos, que considerando o tamaño da entidad local e o labor realizado desde a deputación provincial ou equivalente, estímese oportuno designar un responsable de accesibilidade único para múltiples entidades locais.

FUNCIÓNS

As funcións destas unidades son:

 • Coordinar e velar polo funcionamento efectivo dos mecanismos de comunicación establecidos, que garanta que as consultas, suxestións,  comunicacións, queixas e solicitudes recibidas trátanse de forma efectiva.
 • Atender e dar resposta ás reclamacións que lle sexan redirixidas.
 • Revisar as avaliacións realizadas para acollerse á excepción do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor estes unha carga desproporcionada.
 • Coordinar as revisións periódicas de accesibilidade, coa colaboración, no seu caso, das Unidades tecnoloxías da información e comunicacións.
 • Coordinar e fomentar as actividades de promoción, concienciación e formación.
 • Realizar os informes anuais establecidos.
 • Actuar como punto de contacto co organismo encargado de realizar o seguimento e presentación de informes e colaborar coas tarefas que ten asignadas.
 • Calquera outras, que en garantía da accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles póidanlles ser atribuídas.

INFORMES ANUAIS

Cada Unidade responsable de accesibilidade debe preparar cada ano tres informes o seu ámbito de actuación concreto, cuxos formatos se mostran a seguir:

Este informes teñen que estar dispoñibles antes do 1 de outubro de cada ano (a partir do ano 2020). A partir desta data, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, a través do Observatorio de Accesibilidade Web, porase en contacto coas Unidades Responsables de Accesibilidade para indicarlles a maneira de facer chegar estes informes.

 

DESIGNACIÓNS

O procedemento establecido para notificar a designación ou a modificación dunha Unidade Responsable de Accesibilidade é mediante o envío á conta de correo do Observatorio de Accesibilidade Web ( observ.accesibilidad@correo.gob.es ) dun documento asinado electronicamente no que figure a seguinte información:

 • Datos de contacto da unidade designada: nome ou denominación, código DIR3, dirección, teléfono e correo electrónico.
 • Titular da unidade designada:
  • Nome e apelidos
  • Correo electrónico

Administración Xeral do Estado

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Sub. Gral. Tecnoloxías da Información e das Comunicacións

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Subdirección Xeral de Inspección de Servizos

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

Dirección Xeral de Comunicación e Información Diplomática

Ministerio de Ciencia e Innovación

División de Tecnoloxías da Información

Ministerio de Consumo

División de Tecnoloxías e Servizos da Información

Ministerio de Cultura e Deporte

División de Tecnoloxías da Información

Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030

División de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

Ministerio de Facenda

Secretaría Xeral Técnica

Ministerio de Igualdade

División de Tecnoloxías da Información

Comunidades Autónomas

Galicia

Dirección de Área de Modernización das Administracións Públicas

A Rioxa

Dirección Xeral da Axenda Dixital

Madrid

Subdirección Xeral de Administración Electrónica

Melilla

Dirección Xeral da Sociedade da Información

Murcia

Dirección Xeral de Informática Corporativa

Navarra

Sección de Innovación e Modernización Administrativa

País Vasco

Dirección de Atención á Cidadanía e Innovación e Mellora da Administración

Valencia

Dirección Xeral de Loita contra a Fenda dixital

Entidades locais

Universidades

Outras Institucións

Axencia Española de Protección de Datos

Secretaría Xeral

Banco de España

División de Gobernación e Transparencia. (D.X. adxunta de Vicesecretaría Xeral)

Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC)

Subdirección Xeral de Sistemas de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV)

Departamento de Estratexia e Innovación

Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica

Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica

Defensor do Pobo

Unidade de Accesibilidade e Transformación Dixitais

FROB Autoridade de Resolución Executiva

Derpartamento de Comunicación

Tribunal Constitucional

Secretaría Xeral

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE