accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Estándares de aplicación

O estándar de aplicación para os sitios web e aplicacións de dispositivos móbiles das Administracións Públicas españolas é UNE-EN 301549:2019 (Abre en nova xanela) “Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC”.
Para aplicacións móbiles aplicará a partir do 23 de Xuño de 2021

 

Segundo o artigo 6.1 do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) , para que o contido dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles sexa conforme aos requisitos de accesibilidade deberá cumprir coas normas harmonizadas ou partes destas cuxas referencias deberán ser publicadas no Diario Oficial da Unión Europea (DOUE).

O 21 de decembro de 2018 publicouse no Diario Oficial da Unión Europea a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, do 20 de decembro de 2018(Abre en nova xanela) , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello.

Mediante esa decisión estableceuse que o estándar de aplicación para o cumprimento da Directiva (UE) 2016/2102 (Abre en nova xanela) era a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC"(Abre en nova xanela)

Esa norma, aliñada á súa vez co WCAG 2.1(Abre en nova xanela)  recollía no "Anexo informativo A" a relación entre os contidos da norma e os requisitos esenciais da Directiva.

Esa versión da norma europea materializouse na norma española UNE-EN 301549:2019 (Abre en nova xanela) “Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC” que publicou AENOR en maio de 2019.

O 12 de agosto de 2021 a Comisión Europea publicou no Diario Oficial da Unión Europea a Decisión de Execución (UE) 2021/1339 da Comisión, do 11 de agosto de 2021(Abre en nova xanela) , pola que se modifica a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 no que incumbe á norma harmonizada aplicable a sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles.

Na este decisión substitúese a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC"(Abre en nova xanela)  pola nova " EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC(Abre en nova xanela) ", coexistindo ambas as normas ata o 11 de febreiro de 2022. A partir do 12 de febreiro de 2022 unicamente será aplicable a nova norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Esta nova versión da norma europea non se materializou aínda en ningunha norma española aínda que é similar á norma española UNE-EN 301549:2020 “Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC”(Abre en nova xanela) publicada por AENOR en maio de 2020, coa única excepción da que a norma  EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)(Abre en nova xanela)  conta cun novo apéndice (apéndice F) no que se recolle unha táboa co histórico de cambios da norma.

 

Cronograma dos estándares de accesibilidade

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas