accesskey_mod_content

Disposicions de la Uni?n Europea

Actes publicats en la secci?n L (Legislaci?n) del Diari Oficial de la Uni?n Europea (DOUE).
Es mostren una selecci?n de documents normatius, en els quals se significa el paper rellevant de la interoperabilitat entre administracions i els serveis transfronterers d'administraci?n electr?nica, que reforcen el mercat interior i complementen els actes legislatius en diverses actuacions de la Uni?n Europea, i as? s'estima en:

Interoperabilitat i Serveis p?blicos europeus d'administraci?n electr?nica

Decisi?n (UE) 2015/2240, de 25 de novembre, [programa ISA2]

04 desembre 2015

Decisi?n (UE) 2015/2240 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015 per la qual s'estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat i els marcs comuns per a les administracions p?blicas, les empreses i els ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitj? de modernizaci?n del sector p?blico. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE)

 • Interoperabilitat
 • Serveis electr?nicos

Decisi?n N? 922/2009/CE, de 16 de setembre, [programa ISA]

03 octubre 2009

Decisi?n N? 922/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009, relativa a les solucions d'interoperabilitat per a les administracions p?blicas europees (ISA).

Decisi?n 2004/387/CE, de 21 d'abril, [programa IDABC]

18 maig 2004

Decisi?n 2004/387/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 2004 relativa a la prestaci?n interoperable de serveis paneuropeus d'administraci?n electr?nica al sector p?blico, les empreses i els ciutadans (IDABC) [inclou Correcci?n d'errors de la Decisi?n 2004/387/CE de la Comisi?n de 28 d'abril de 2004].

Identitat i signatura electr?nica

Reglament (UE) 910/2014, de 23 de juliol, [eIDAS]

28 agost 2014

Reglament (UE) n? 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014,?relatiu a la identificaci?n electr?nica i els serveis de confian?a?per a les transaccions electr?nicas al mercat interior?(eIDAS)?i per la qual es deroga la? Directiva 1999/93/CE(Obre en nova finestra) .

 • Identitat i Signatura electr?nica
 • Interoperabilitat

Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, [signatura electr?nica] DEROGADA

19 gener 2000

Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electr?nica. [DEROGADA]

 • Identitat i Signatura electr?nica
 • Interoperabilitat

Seguretat en xarxes i sistemes d'informaci?n, comunicacions electr?nicas, ciberseguretat

Reglament (UE) 2019/881, de 17 d'abril de 2019, [ENISA i certificaci?n de la ciberseguretat]

07 juny 2019

Reglament (UE) 2019/881 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019, relatiu a ENISA (Ag?ncia de la Uni?n Europea per a la Ciberseguretat) i a la certificaci?n de la ciberseguretat de les tecnolog?as de la informaci?n i la comunicaci?n i pel qual es deroga el Reglament (UE) n? 526/2013 (?Reglament sobre la Ciberseguretat?).

 • Seguretat

Directiva (UE) 2018/1972, d'11 de desembre de 2018 [C?dic Europeu de les Comunicacions Electr?nicas]

17 desembre 2018

Directiva (UE) 2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, per la qual s'estableix el C?dic Europeu de les Comunicacions Electr?nicas.?

 • Interoperabilitat

Directiva (UE) 2016/1148, de 6 de juliol, [seguretat de les xarxes i sistemes d'informaci?n en la Uni?n]

19 juliol 2016

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de?6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell com?n de seguretat de les xarxes i sistemes d'informaci?n en la Uni?n (Directiva SRI).

 • Seguretat

Accessibilitat

Directiva (UE) 2019/882, de 17 d'abril, [requisits d'accessibilitat]

07 juny 2019

Directiva (UE) 2019/882, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019, sobre els requisits d'accessibilitat dels productes i serveis.

 • Accessibilitat

Directiva (UE) 2016/2102, de 26 d'octubre, [accessibilitat dels llocs web, sector p?blico]

02 desembre 2016

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius m?vils dels organismes del sector p?blico.

 • Accessibilitat
 • Serveis electr?nicos

Dades obertes i Reutilizaci?n de dades del sector p?blico

Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de juny de 2019, [Directiva open data]

26 juny 2019

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilizaci?n de la informaci?n del sector p?blico.

 • Govern obert
 • Interoperabilitat

Directiva 2013/37/UE, de 26 de juny, [reutilizaci?n de la informaci?n en el sector p?blico]

27 juny 2013

Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, per la qual es modifica la? Directiva 2003/98/CE(Obre en nova finestra) ?relativa a la reutilizaci?n de la informaci?n en el sector p?blico (modifica els arts. 1 a 9 i 11 de la Directiva 2003/98)

 • Govern obert
 • Interoperabilitat

Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre, [reutilizaci?n de la informaci?n del sector p?blico]

31 desembre 2003

Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de novembre de 2003 relativa a la reutilizaci?n de la informaci?n del sector p?blico.?

 • Govern obert
 • Interoperabilitat

Contrataci?n i factura electr?nica

Directiva 2014/55/UE, de 16 d'abril, [contrataci?n p?blica, factura electr?nica]

06 maig 2014

Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa a la facturaci?n electr?nica en la contrataci?n p?blica.

 • Enlla? EUR-lex: DOUE seri? L, n?m. 133, de 06/05/2014, p?ginas 1 a 11(Obre en nova finestra)

 • NOTA: Aquesta Directiva obligar? als Estats Membres de la UE a acceptar factures electr?nicas en els contractes p?blicos. Aquestes factures electr?nicas tendr?n que ser conformes amb una norma europea per al model de dades sem?nticos destinat als elements essencials d'una factura electr?nica.

 • Contrataci?n
 • Interoperabilitat

Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer, [contrataci?n p?blica, contractes de concesi?n]

28 mar? 2014

Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicaci?n de contractes de concesi?n

 • Contrataci?n
 • Interoperabilitat

Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer, [contrataci?n p?blica, sectors estrat?gicos]

28 mar? 2014

Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contrataci?n per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energ?a, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE(Obre en nova finestra) ?

 • Contrataci?n
 • Interoperabilitat

Protecci?n de dades personals

Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, [Reglament General de Protecci?n de dades (RGPD)]

04 maig 2016

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecci?n de les persones f?sicas pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulaci?n d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Obre en nova finestra) (Reglament General de Protecci?n de Dades).

 • NOTA: en ingl?s: European General Data Protection Regulation (GDPR)

 • Aquest Reglament ser? obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada Estat membre.?El present Reglament ser? aplicable a partir del 25 de maig de 2018, seg?n estableix la seva art?cul 99.

 • Enlla? EUR-lex: DOUE seri? L, n?m. 119 de 04/05/2016, p?g. 1 a 88(Obre en nova finestra)

 • Veure: Portal de l'Ag?ncia Espa?ona de Protecci?n de Dades:? https://www.agpd.es(Obre en nova finestra)

 • Ciutad?
 • Serveis electr?nicos
 • Seguretat

Reglament (UE) 2013/611, de 24 de juny, [dades de car?cter personal, comunicacions electr?nicas]

26 juny 2013

Reglament (UE) N? 611/2013 de la Comisi?n, de 24 de juny de 2013, relatiu a les mesures aplicables a la notificaci?n de casos de violaci?n de dades personals en el marc de la Directiva 2002/58/CE(Obre en nova finestra) del Parlament Europeu i del Consell sobre la privadesa i les comunicacions electr?nicas.

 • Seguretat
 • Ciutad?
 • Serveis electr?nicos

Directiva 2006/24/CE, de 15 de mar?, [dades personals, conservaci?n de dades]

13 abril 2006

Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de mar? de 2006, sobre la conservaci?n de dades generades o tractats en relaci?n amb la prestaci?n de serveis de comunicacions electr?nicas d'acc?s p?blico o de xarxes p?blicas de comunicacions i per la qual es modifica la Directiva 2002/58/CE(Obre en nova finestra) .

 • Seguretat
 • Ciutad?
 • Serveis electr?nicos

Directiva 2002/58/CE, de 12 de juliol, [privadesa i les comunicacions elect?nicas]

31 juliol 2002

Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecci?n de la intimitat en el sector de les comunicacions electr?nicas (Directiva sobre la privadesa i les comunicacions electr?nicas)?

 • Seguretat
 • Ciutad?
 • Serveis electr?nicos

Directiva 95/46/CE, de 24 d'octubre, [dades de car?cter personal, lliure circulaci?n de dades] DEROGADA

23 novembre 1995

Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecci?n de les persones f?sicas en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulaci?n d'aquestes dades.

 • Ciutad?
 • Serveis electr?nicos
 • Seguretat

Serveis al mercat interior, serveis/portals/finestretes ?nicas

Reglament Delegat (UE) 2019/815 de la Comisi?n, de 17 de desembre, [especificaci?n d'un format electr?nico ?nico]

29 maig 2019

Reglament Delegat (UE) 2019/815 de la Comisi?n, de 17?de desembre de 2018, pel qual es completa la Directiva 2004/109/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes t?cnicas de regulaci?n relatives a l'especificaci?n d'un format electr?nico ?nico de presentaci?n d'informaci?n.

 • Interoperabilitat

Reglament (UE) 2018/1724, de 2 d'octubre, [Passarel?la digital ?nica d'acc?s a la informaci?n]

21 novembre 2018

Reglament (UE) 2018/1724, del Parlament Europeu i del Consell, de 2 d'octubre de 2018, relatiu a la creaci?n d'una passarel?la digital ?nica d'acc?s a informaci?n, procediments i serveis d'assist?ncia i resoluci?n de problemes i pel qual es modifica el Reglament (UE) n.? 1024/2012

 • Serveis electr?nicos
 • Interoperabilitat

Reglament (UE) 2017/1953, de 27 d'abril, [connectivitat a internet comunitats locals]

01 novembre 2017

Reglament (UE) 2017/1953 del Parlament Europeu i del Consell, de 25?de?octubre de?2017, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) n??1316/2013 i (UE) n??283/2014 en el que lliga?i alf omento de la connectivitat a internet de les comunitats locals.

 • Ciutad?

Reglament (UE) 2017/1128, de 14 de juny, [portabilitat transfronterera serveis de continguts en l?nea]

30 juny 2017

Reglament (UE) 2017/1128 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, relatiu a la portabilitat transfronterera dels serveis de continguts en l?nea al mercat interior.

 • Interoperabilitat
 • Ciutad?

Reglamento UE 2016/1191, de 6 de juliol de 2016, [ciutadans, presentaci?n de documents]

26 juliol 2016

Reglament (UE) 2016/1191 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, pel qual es facilita la lliure circulaci?n dels ciutadans simplificant els requisits de presentaci?n de determinats documents p?blicos en la Uni?n Europea i pel qual es modifica el Reglament (UE) n.? 1024/2012

 • Ciutad?

Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrer, [llic?ncies multiterritoriales]

20 mar? 2014

Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26?de febrer de 2014, relativa a la gesti?n col?lectiva dels drets d'autor i drets afins i a la concesi?n de llic?ncies multiterritoriales de drets sobre obres musicals per la seva utilizaci?n en l?nea al mercat interior. Text pertinent a l'efecte de l'EEE

 • Empresa
 • Interoperabilitat

Directiva 2007/2/CE, de 14 de mar?, [INSPIRI]

25 abril 2007

Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14?de?mar? de?2007, per la qual s'estableix una infraestructura d'informaci?n espacial en la Comunitat Europea (Inspiri)

 • Interoperabilitat
 • Cooperaci?n interadministrativa

Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, [serveis al mercat interior]

27 desembre 2006

Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.

 • Enlla? EUR-lex: DOUE seri? L, n?m. 376, de 27/12/2006, p?g. 36 a 68 (Obre en nova finestra)

 • NOTA: Seg?n aquesta Directiva, els Estats membres verificar?n i, seg?n procedeixi, simplificar?n els procediments i tr?mites aplicables a l'acc?s a una activitat de serveis i al seu exercici. En particular, la Directiva prev?:?La creaci?n de finestretes ?nicas en les quals un emprenedor podr? realitzar tots els tr?mites necessaris per exercir la seva activitat.

 • L'obligaci?n de possibilitar la realizaci?n d'aquests procediments per v?a electr?nica.

 • Lloc web relacionat: Finestreta de la Directiva de Serveis en Espa?a: eugo.es(Obre en nova finestra) ?

 • Ciutad?
 • Interoperabilitat
 • Empresa

Normalizaci?n, qualitat, organismes de normalizaci?n

Reglament (UE) 2012/1025, de 25 d'octubre, [normalizaci?n europea]

14 novembre 2012

Reglament (UE) n??1025/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 25?d'octubre de 2012, sobre la normalizaci?n europea, pel qual es modifiquen les Directives 89/686/CEE i 93/15/CEE del Consell i les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i 2009/105/CE del Parlament Europeu i del Consell i pel qual es deroga la Decisi?n 87/95/CEE del Consell i la Decisi?n n??1673/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell.

 • Cooperaci?n interadministrativa
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General