accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat Autònoma del País Basc

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma del País Basc.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'aquesta matèria.

PAÍS BASC. Mesa del Parlament Basc

12 juny 2018

Resolució de 29 de maig de 2018, de la Taula del Parlament Basc, relativa a la Norma sobre Administració Electrònica. BOVP: núm. 112, de 12/06/2018

 • NOTA: Aquesta norma regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'Administració parlamentària. En concret, es regula la seu electrònica, la identificació i autenticació dels usuaris i usuàries, el registre electrònic, els documents electrònics i la seva conservació, així com les comunicacions electròniques.

 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica

PAÍS BASC. Conselleria d'Administració Pública i Justícia i Conselleria d'Hisenda i Finances

10 octubre 2016

Ordre de 27 de setembre de 2016, del Conseller d'Administració Pública i Justícia i del Conseller d'Hisenda i Finances, per la qual s'aprova la política de gestió de documents electrònics del sector públic de la Comunitat Autònoma d'Euskadi. BOVP: núm. 192, 10/10/2016

icona fletxa  Veure en PAe Secció: Arxiu electrònic

 • Serveis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Seguretat

PAÍS BASC. Conveni Governo Basc amb les Diputacions Forals per a intercanvi d'informació per mitjans electrònics

06 novembre 2015

Conveni de col·laboració entre el Govern Basc i les Diputacions Forals d'Àlaba, Bizkaia i Guipúscoa, i d'aquestes entre si, per a l'intercanvi d'informació per mitjans electrònics. Data del conveni: 06/11/2015

 • NOTA: Aquest Conveni té per objecte establir els termes i condicions generals per a l'intercanvi d'informació entre l'Administració de la CAU i les Diputacions Forals i d'aquestes entre si. Així mateix, és objecte d'aquest Conveni la intermediació de dades entre les Administracions Estatals i les Diputacions Forals.

  Descripció resumida del conveni: La finalitat principal del Conveni és facilitar l'exercici del dret a no aportar les dades i els documents que obrin en poder de les Administracions Públiques, en els termes de l'article 6.2.b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, això és, sempre que es compti amb el consentiment de les persones interessades o una Llei així ho determini. Enllaç a Text del Conveni en euskadi.eus (PDF)

 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat

PAIS BASC [Norma Foral 4/2014, de transparència]

11 març 2014

Norma Foral 4/2014, de 6 de febrer, de transparència i accés a la informació pública. BOVP: Núm. 48, 11/03/2014

 • Govern obert

PAÍS BASC. Departament d'Interior, Justícia i Administració Pública

15 gener 2013

Ordre de 14 de desembre de 2012, de la Consellera d'Interior, Justícia i Administració Pública, per la qual es regula el Registre electrònic de representants de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma d'Euskadi i per la qual es crea i regula el Registre de personal funcionari habilitat. BOPB: 15/01/2013

 • Serveis electrònics

PAÍS BASC. Departament d'Interior, Justícia i Administració Pública

05 octubre 2012

Ordre de 25 de setembre de 2012, de la Consellera d'Interior, Justícia i Administració Pública, per la qual s'aprova la política d'obertura i reutilització d'aplicacions informàtiques de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma d'Euskadi. BOVP: 05/10/2012

PAÍS BASC. Departament de Justícia i Administració Pública

27 juliol 2012

Ordre de 27 de juny de 2012, de la Consellera de Justícia i Administració Pública, per la qual s'aprova la política de signatura electrònica i de certificats. BOPB: 27/07/2012

PAÍS BASC. Departament de Justícia i Administració Pública

09 març 2012

Decret 21/2012, de 21 de febrer, d'Administració Electrònica. BOPB: 09/03/2012

 • NOTA: Deroga: a) el  Decret 232/2007, de 18 de desembre,(Obre en nova finestra) pel qual es regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments administratius (BOPB: 31/01/2008).- b) L'apartat 5 de l'article 3 i el Capítol III del Decret 72/2008, de 29 d'abril(Obre en nova finestra) (BOPB: 30/05/2008).- c) deroga Ordre de 15/01/2009(Obre en nova finestra) publicada en BOPB:12/02/2009 per la qual es regula el règim d'admissió dels certificats electrònics.

PAÍS BASC. Departament de Justícia i Administració Pública

21 abril 2010

Ordre de 26 de febrer de 2010, de la Consellera de Justícia i Administració Pública, aprovant el Manual de Seguretat per al manteniment de la seguretat de la informació de l'Administració General de la CAPV i els seus Organismes Autònoms a l'entorn de les aplicacions informàtiques que serveixen de suport a la tramitació telemàtica (i-Administració). BOPB: 21/04/2010

PAÍS BASC. Vice-presidència del Govern

30 maig 2008

Decret 72/2008, de 29 d'abril, de creació, organització, i funcionament dels registres de l'Administració General de la Comunitat Autònoma d'Euskadi i els seus Organismes Autònoms. OPV: 30/05/2008

PAÍS BASC. Departament d'Hisenda i Administració Pública

03 març 2006

Resolució de 9 de febrer de 2006, de la Directora d'Informàtica i Telecomunicacions, aprovant el document que estableix la Plataforma Tecnològica per la I-Administració -PLATEA-. BOPB: 03/03/2006