accesskey_mod_content

Normativa da Comunidade Autónoma de Estremadura

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Estremadura.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

ESTREMADURA. Consellería de Facenda e Administración Pública

08 marzo 2021

Decreto-lei 3/2021, do 3 de marzo, de medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. DOE: núm. 45 de 08/03/2021

 • Empresa

ESTREMADURA. Consellería Facenda e Administración Pública

06 novembro 2019

Decreto 162/2019, do 29 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Facenda e Administración Pública, e de modificación do Decreto 206/2010, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento da Inspección Xeral de Servizos da Xunta de Estremadura. DOE núm. 214 de 06/11/2019

 • NOTA:  Artigo 10. 1. Á Secretaría Xeral de Administración Dixital, baixo a superior dirección da persoa titular da Consellería, correspóndelle impulsar e coordinar a execución de medidas horizontais para a implantación da administración dixital e as que se derivan do marco vixente sobre administración electrónica[...]

 • Servizos electrónicos

ESTREMADURA. Secretaría Xeral

11 outubro 2016

Resolución do 26 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral, pola que se dá publicidade ao Protocolo de Adhesión das Comunidades Autónomas ao Convenio de Colaboración subscrito o 23 de maio de 2014 entre a Administración Xeral do Estado (Ministerio de Facenda e Administracións Públicas) e o Consello Xeral do Notariado para a remisión telemática de documentos públicos notariais de apoderamento e as súas revogacións ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos. DOE. núm. 196 de 11/10/2016

 • Cooperación interadministrativa

ESTREMADURA. Consellería de Facenda e Administración Pública

20 outubro 2014

Decreto 225/2014, do 14 de outubro, de réxime xurídico de administración electrónica da Comunidade Autónoma de Estremadura. DOE: Nº 201 de 20/10/2014

 • NOTA: Este Decreto aborda: No Capítulo I: principios e ferramentas que informan o uso de medios electrónicos. O Capítulo II aborda a distribución de funcións entre os diferentes órganos administrativos. Capítulo III: regula os puntos de acceso electrónicos corporativos da Xunta de Estremadura en internet. Capítulo IV: regula o rexistro electrónico. Capítulo V: identificación e autenticación electrónica. Capítulo VIN: regula o expediente electrónico. Capítulo VII: regula as comunicacións e notificacións electrónicas. Capítulo VIII: normas relativas á xestión do procedemento administrativo. Capítulo IX: o Rexistro electrónico de representantes. 

  Quedan derrogados: o  Decreto 75/2010, do 18 de marzo,(Abre en nova xanela) polo que se crea a Sede Electrónica Corporativa; o Decreto 2/2006, do 10 de xaneiro(Abre en nova xanela) , polo que se crea o Rexistro Telemático; o Decreto 96/2012, do 1 de xuño(Abre en nova xanela) , polo que se regula o portal web institucional de a Xunta de Estremadura. 

   

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Identidade e Firma electrónica

ESTREMADURA. Consellería de Administración Pública

13 setembro 2012

Decreto 180/2012, do 7 de setembro, polo que se modifica o Decreto 75/2010, do 18 de marzo, polo que se crea a Sede Electrónica Corporativa, regúlanse determinados aspectos relativos á identificación e autenticación electrónica e establécense medidas para a copia electrónica de documentos na Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura. DOE: Nº 178 de 13/09/2012

 • A sede electrónica corporativa da Xunta de Estremadura atópase situada na dirección de internet: http://sede.gobex.es(Abre en nova xanela)

  O Portal Cidadán da Xunta de Estremadura atópase situado na dirección de internet:  http://ciudadano.gobex.es(Abre en nova xanela)  

   

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

ESTREMADURA. Consellería de Administración Pública e Facenda

10 marzo 2008

Resolución do 26 de febreiro de 2008, do Conselleiro, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Goberno da Xunta de Estremadura, do 22 de febreiro de 2008, polo que se aproba o "Plan de Impulso da Mellora Continua e Modernización Tecnolóxica"Plan de Impulso da Mellora Continua e Modernización Tecnolóxica". DOE: 10/03/2008

 • Infraestruturas e servizos comúns

ESTREMADURA. Consellería de Presidencia

08 febreiro 2007

Decreto 18/2007, do 6 de febreiro, sobre creación, organización e funcións das Oficinas de Resposta Personalizada da Xunta de Estremadura, e de modificación do Decreto 139/2000, do 13 de xuño, e do Decreto 185/2006, do 31 de outubro. DOE: 08/02/2007

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

ESTREMADURA. Consellería de Presidencia

31 maio 2005

Decreto 125/2005, do 24 de maio, polo que se aproban medidas para a mellora da tramitación administrativa e simplificación documental asociada aos procedementos da Xunta de Estremadura. DOE: 31/05/2005

 • Servizos electrónicos

ESTREMADURA. Consellería de Presidencia

04 marzo 2004

Resolución do 1 de marzo de 2004, da Conselleira de Presidencia, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Goberno da Xunta de Estremadura do 26 de febreiro de 2004, polo que se aproba o "Plan de Modernización, Simplificación e Calidade para a Administración da Comunidade Autónoma de Estremadura (2004-2007)". DOE: 04/03/2004

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns