accesskey_mod_content

Experiències i ensenyaments pràctics de l'aplicació de la Llei 11/2007 i la seva normativa de desenvolupament


Els ponents des de l'administració a la qual pertanyen passaran a revista al treball fet i a les tasques pendents per hecer efectives les previsions de la Llei i el Reglament.

Línia 4: Iniciatives legals i tècniques

Dimecres, 7 d'abril - Sessió 1 - 16:00 - 18:00 - Auditori

L'Es Llei 11/2007(Obre en nova finestra) , de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, marca una fita transcendental en la construcció de l'Administració pública de la societat de la informació a Espanya. L'aplicació de la Llei 11/2007 i de la seva normativa de desenvolupament, Reial decret 1671/2009(Obre en nova finestra) , així com els consegüents serveis tecnològics estan suposant una revolució transcendental i un canvi accelerat en el marc de relació dels ciutadans amb les Administracions Públiques.Els ponents des de l'administració a la qual pertanyen passaran revista al treball fet i a les tasques pendents per fer efectives les previsions de la llei i el reglament, en particular l'estat d'adaptació dels seus procediments, dibuixant un marc de treball i de col·laboració mútua per als propers anys. Veure més(Obre en nova finestra)  

Moderadora:

  • Dª Consolo Rumí Ibáñez. Secretària d'Estat per a la Funció Pública, Ministeri de la Presidència

Ponents:

  • D. Fernando de Pablo Martín. Director General per a l'Impuls de l'Administració Electrònica, Ministeri de la Presidència
  • Dª María Pérez Taronger. Directora General de Modernització i Innovació dels Serveis Públics, Conselleria d'Hisenda i Administració Pública
  • D. Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete. Director General de Desenvolupament de Tecnologies de la Informació, Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Madrid
  • D. Fernando Díaz Yubero. Director del Departament d'Organització, Planificació i Relacions Institucionals, Agència Estatal d'Administració Tributària, Ministeri d'Economia i Hisenda
  • D. Ricardo Cavero Arceiz. Director de Ciència i Tecnologia, Ajuntament de Saragossa
  • D. Jose Luis Deu Aguado. Comissari Cap de l'Àrea d'Informàtica. Direcció general de la Policia. Ministeri de l'Interior

Resum de la sessió(Obre en nova finestra)