accesskey_mod_content

Els nous drets electrònics i les garanties sobre el seu exercici

Logo de Tecnimap 2010

El reconeixement de drets dels ciutadans en les seves relacions electròniques amb les Administracions Públiques per part de la Llei 11/2007, té com a contrapartida per a aquestes l'obligació d'habilitar els mecanismes, de diversa índole, que garanteixin l'exercici efectiu i segur de tals drets, i generin confiança en les persones físiques i jurídiques que es relacionen amb les diferents Administracions

Línia 1: Serveis per als usuaris

Divendres, 9 d'abril - Sessió 13 - 9:30 - 11:30 - Auditori

El reconeixement de drets dels ciutadans en les seves relacions electròniques amb les Administracions Públiques per part de la Llei 11/2007, té com a contrapartida per a aquestes l'obligació d'habilitar els mecanismes, de diversa índole, que garanteixin l'exercici efectiu i segur de tals drets, i generin confiança en les persones físiques i jurídiques que es relacionen amb les diferents Administracions.

Aquesta nova situació està provocant una nova dinàmica que obliga a precisar i distingir les múltiples facultats que es deriven de tal reconeixement i que obliguen a precisar el seu abast i contingut: dret a relacionar-se electrònicament en tots tipus d'actuacions i procediments, excepte en aquells en què per les seves característiques sigui necessària la presència física de la persona; dret a la protecció de dades de caràcter personal generats en ocasió de l'ocupació de comunicacions electròniques; dret a la informació per mitjans electrònics sobre totes aquelles matèries en què les Administracions públiques estiguin obligades a informar; dret a l'accessibilitat de les persones amb discapacitat; dret a la no discriminació per l'ús o no de mitjans electrònics, entre uns altres.

L'adequada plasmació d'aquestes garanties és el substrat necessari per aconseguir la utilització generalitzada pels ciutadans dels serveis públics per mitjans electrònics, l'èxit dels quals constituirà, al seu torn, un incentiu perquè els ciutadans s'incorporin en major mesura a la societat de la informació i evitar l'anomenada bretxa digital. Veure més(Obre en nova finestra)

Moderador:

D. Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo. Catedràtic de Dret Administratiu, Universitat Carlos III de Madrid

Ponents:

  • D. Artemi Rallo Lombarte. Director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Ministeri de Justícia
  • D. Maximino Linares Gil. Director del Servei Jurídic, Agència Estatal d'Administració Tributària, Ministeri d'Economia i Hisenda
  • D. Eduardo Gamero Casado. Catedràtic de Dret, Universitat Pablo Olavide de Sevilla
  • D. Bernardo Hernández Bataller. Vocal Titular, Consell de Consumidors i Usuaris
  • D. Manuel Fernández Salmerón. Professor Titular de Dret Administratiu, Universitat de Múrcia


Resum de la sessió(Obre en nova finestra)