accesskey_mod_content

Outras publicacións

Selección de publicacións noutras coleccións editoriais da Secretaría de Estado e ministerios de adscrición que teñen especial relevancia en materia de administración electrónica.

Plan de acción para a transformación dixital

Plan de acción de transformación dixital do Ministerio de Facenda e Función Pública (2017)

01 xuño 2017

Edita: Ministerio de Facenda e Función Pública. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. 1 de xuño de 2017.  NIPO: 169-17-099-6

 • O Plan de acción para a transformación dixital no Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP) foi aprobado polo Comité Executivo da Comisión de Estratexia TIC (CECETIC) con data 15 de decembro de 2017.

 • NOTA: Ligazón a Plan de Transformación Dixital da AGE e as súas OOPP. Estratexia TIC

 • Servizos electrónicos

Política de xestión de documentos electrónicos. Guías de aplicación de implantación

Política de xestión de documentos electrónicos (3ª ed.) (2019)

01 agosto 2019

Como complemento á Política de Xestión de Documentos electrónicos (PGD-e) do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) publícanse estas 11 Guías de aplicación coeditadas en 2019 polo Ministerio de Facenda e polo Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Política de xestión de documentos electrónicos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (2ª ed.) (2016)

01 maio 2016

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP). 2ª edición electrónica. [maio] de 2016. 1 ficheiro PDF de 320 páxinas.
Equipo responsable da elaboración do documento: Grupo de Apoio de Normativa e Tecnoloxía (Grupo de Traballo para a Coordinación de Arquivos) Coordinador: Gerardo Bustos Pretel. [colabora a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións DTIC]
Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.
NIPO: 630-16-299-1

 • NOTA: A Política de xestión de documentos do MINHAP foi galardoada co premio ao mellor proxecto archivístico no VII Congreso de Arquivos de Castela e León (25-27 de maio de 2016)

Existe unha 1ª ed. deste documento publicada en xuño de 2014 NIPO: 630-14-160-X 

A 2ª edición incorpora:

 • ANEXO 11. Estruturas de información para o almacenamento  de metadatos complementarios e estruturas de información para o ingreso no arquivo electrónico
 • ANEXO 12. Tratamento das garantías técnicas en relación á firma electrónica dos expedientes e os seus documentos electrónicos arquivados definitivamente e no momento do seu pre-ingreso

descargar páxina Máis información en:  Arquivo electrónico 

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa

Relatorios: Política de xestión de documentos electrónicos (2014)

01 agosto 2014

Política de xestión de documentos electrónicos MINHAP: Relatorios complementarios ao documento. Equipo responsable da elaboración do documento: Grupo de Apoio de Normativa e Tecnoloxía (Grupo de Traballo para a Coordinación de Arquivos). Coordinador: Gerardo Bustos Pretel.
Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, [publicado en agosto de 2014].- 1 pdf de 192 p.  NIPO: 630-14-160-X

ÍNDICE:

 • Presentación. A utilidade dos relatorios relacionados co expediente-e / Gerardo Bustos Pretel
 • Relatorio 1. Determinación do Esquema Institucional de Metadatos/ Andoni Pérez de Lema Sáenz de Viguera
 • Relatorio 2. Formulación de firma electrónica na política de xestión de documentos electrónicos do MINHAP / Carmen Coello Fernández e Álvaro Tapias Sancho
 • Relatorio 3. Tratamento global do rexistro. Documento sobre o rexistro como trámite e como procedemento de xestión / Luís Romeira Iruela e Rosa Martín Rei
 • Relatorio 4. Elaboración dun Repertorio de Series Documentais para o Departamento / Luís Romeira Iruela e Rosa Martín Rei.
 • Relatorio 5. Estratexia de conservación de documentos en repositorio conforme ao calendario de conservación / Alejandro Millaruelo Gómez
 • Relatorio 6. Tratamento e xestión do correo electrónico como documento electrónico / Álvaro Reig González e Alejandro Millaruelo Gómez
 • Relatorio 7. Proceso de transferencia de documentos electrónicos / Cristina Martínez Merencio
 • Relatorio 8. Destrución ou eliminación segura de documentación electrónica e soportes informáticos / Alejandro Millaruelo Gómez e Andoni Pérez de Lema Sáenz de Viguera
 • Relatorio 9. Valoración documenta /José Luís García Martínez
 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Reutilización da información do sector público (RISP)

Plan de medidas de Impulso da Reutilización da Información do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 2012 - 2014 (Plan RISP) (2012)

01 decembro 2012

Elaboración e coordinación de contidos: Grupo de Traballo de Coordinación Editorial das Contornas Web (GTCEW). Unidade de Xestión de Contidos na Rede .- edita, MINHAP, Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións.- 1 pdf de 67 p. NIPO: 630-12-201-3

 • Cooperación interadministrativa
 • Goberno aberto

Gobernación pública

Manual de simplificación administrativa e redución de cargas para a Administración Xeral do Estado (2014)

01 setembro 2014

O presente Manual é resultado dunha proposta da Subcomisión de Simplificación Administrativa da Comisión interministerial para a Reforma das Administracións Públicas (CORA) 1 PDF - 2,58 MB, 108 páxinas impresas. 

 • Goberno aberto
 • Cidadán
 • Cidadán

Mellora da regulación en Europa: España (2011)

01 decembro 2011

promove, Dirección Xeral de Organización Administrativa e Procedementos; publicado orixinalmente polo OCDE en Inglés co título:  Better regulation in Europe: Spain 2010(Abre en nova xanela)  ; a calidade da tradución española e a súa coherencia co texto orixinal é responsabilidade do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública.- 1ª ed. - Edita: Ministerio de Política Territorial e Administración Pública, decembro 2011. NIPO: 850-11-059-2

 • Goberno aberto

Guía Metodolóxica para a elaboración da Memoria da Análise de Impacto Normativo (2010)

19 outubro 2010

publicado polo Ministerio da Presidencia. Secretaría Xeral Técnica. Centro de Publicacións, 2010. 1 pdf de 97 p. NIPO: 000-10-019-2. Realizouse tamén como publicación impresa: Depósito legal : M-31358-2010. Imprenta Nacional do Boletín Oficial do Estado.

 • Goberno aberto

Manual internacional do Modelo de Custos Estándar: unha tradución do International Standard Cost Model (2007)

01 abril 2007

Departamento Avaliación AEVAL-Abril-2007. -  1 PDF de 81 p. (Papeis de Avaliación nº 6. Serie Papeis 6/2007).- NIPO: 331-07-018-6

 • NOTA: A tradución do presente manual realizouse baixo a dirección do Departamento de Avaliación da AEVAL, contando coa autorización da Rede Internacional da Metodoloxía de Custos Estándar. O orixinal en inglés desta manual, publicado en agosto de 2004, está dispoñible na páxina web da Rede Internacional (www.administrataive-burdens.com)   

 • Goberno aberto

Metodoloxía para a medición dos custos administrativos: o standard Cost Model (2006)

01 xaneiro 2006

Pablo González de Ferreiro Fernández ; Luís Castro Pérez; Marie Farmer. Dirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade dos Servizos, 2006 (Avaliación e calidade. Papeis de avaliación; 4).- Edita: Ministerio de Administracións Públicas (MAP). 1 PDF de 51 p. NIPO: 326-06-058-1

 • Goberno aberto

Reforma das Administracións Públicas

Informe da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas: CORA (2013)

01 agosto 2013

Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA). Goberno de España. Publicado en agosto de 2013, polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas NIPO: 630-13-106-7 (liña) e polo Ministerio da Presidencia NIPO: 002-13-038-9 (liña). 1 ficheiro pdf de 252 p. impresas.

 • Realízase un resumo executivo en inglés: : Reform of the public administrations CORA (PDF - 7,04 MB)(Abre en nova xanela)

 • Realizáronse por parte da Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP) informes de seguimento e informes trimestrais e anuais referidos ao proceso de execución das medidas CORA. 
  Informes tamén das Subcomisiones CORASubcomisión de Duplicidades Administrativas, Subcomisión de Simplificación Administrativa, Subcomisión de Xestión de Servizos e Medios Comúns, Subcomisión de Administración Institucional.

 • Publicación oficial no catálogo CPAGE(Abre en nova xanela)

 • Goberno aberto
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa

Recompilacións de normativa realizadas desde Secretaría Xeral Técnica

Selección de publicacións concernentes á administración electrónica.

Código de Interoperabilidade. Recompilación normativa (2017)

01 novembro 2017

1ª ed. [novembro de 2017]. Soporte: papel (e tamén en libro electrónico) .-ISBN: 978-84-476-904-8.- NIPO: 169-17-122-3.

Contén a seguinte normativa actualizada a data de publicación: 

 • Capítulo 1: Normas xerais: Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (extracto). Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento administrativo Común das Administracións Públicas (extracto). Real Decreto 1671/2009d, de 6 de novembro, [...] Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.
 • Capitulo 2: Guía de adecuación ao Esquema Nacional de Interoperabilidade e Guía de auditoría de cumprimento do Esquema Nacional de Interoperabilidade.
 • Capítulo 3: Interoperabilidade e documento electrónico.
 • Capítulo 4: Interoperabilidade e datos.
 • Capítulo 5: Interoperabilidade e estándares.
 • Capítulo 6: Interoperabilidade e firma electrónica.
 • Capítulo 7: Interoperabilidade e rede de comunicacións.
 • Capítulo 8: Interoperabilidade e reutilización.

descargar  Máis información en:  Sección Interoperabilidade en PAe

 • Interoperabilidade
 • Leis 39 e 40

Administración Electrónica. Textos legais (2016)

01 outubro 2016

(5ª edición: outubro 2016) Textos legais. nº 11/2016. Separata do Boletín Oficial do Ministerio de Economía e  Facenda. Edición impresa ISBN: 978-84-476-0841-6.- NIPO: 630-16-361-0. (existe tamén libro electrónico)

Contén a seguinte normativa sobre administración electrónica, actualizada a outubro de 2016:

 • Lei 59/2003, de 19 de decembro de firma electrónica.

 • Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, do Ministerio da Presidencia, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos

 • Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

 • Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

 • Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal.

 • Orde HAP/566/2013, de 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común.

 • Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos.

 • Artigos relacionados coa materia de administración electrónica da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

 • Compleméntase con notas ao pé de páxina así como índices sistemático e  analítico por materias para facilitar a súa consulta.

 • Leis 39 e 40
 • Servizos electrónicos

A administración electrónica e o servizo aos cidadáns (2009)

01 febreiro 2009

A administración electrónica e o servizo aos cidadáns: o Ministerio de Economía e Facenda ante os retos da lei 11/2007, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.- 1ª ed . - edición en internet.- Ministerio de Economía e Facenda ; Real Casa da Moeda , febreiro de 2009 . - 1 ficheiro pdf ; 310 p.- (e-publicacións ). - ISBN 978-84-9720-154-4

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Facturas electrónicas presentadas ás AAPP a través de FACe [publicación periódica, en liña]

Informe mensual acerca de: Facturas electrónicas presentadas ás AAPP a través de FACe (2015-

01 outubro 2015

Esta publicación electrónica de periodicidade mensual e realízase desde outubro de 2015. Ofrécese cada mes unha publicación en PDF do informe. Os datos deste informe recollen información agregada de todas as facturas recibidas en FACe e dirixidas a todas as Administracións Públicas adheridas ao sistema.

 • Difúndese desde o portal do Ministerio de Facenda - Central de Información- Período Medio de Pago a Provedores-Informacion AAPPs
 • Orixe dos datos: Indicadores DataOBSAE - Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)
 • NOTA: A Lei 25/2013, de 27 de decembro,(Abre en nova xanela)  de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público enmárcase dentro do conxunto de reformas postas en marcha para erradicar a morosidade no sector público. O artigo 4 da citada Lei entrou en vigor o 15 de xaneiro de 2015 data a partir da cal todas as Administracións Públicas (AAPP) teñen que recibir de forma obrigatoria as facturas dos seus provedores por vía electrónica

 • FACe é o punto xeral de entrada de facturas electrónicas e permite presentar estas ante calquera órgano da Administración Xeral do Estado.

 • Cooperación interadministrativa
 • Empresa
 • Infraestruturas e servizos comúns

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas: BEPSAP [publicación periódica, en liña]

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xaneiro 2019)

20 xuño 2019

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.
Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e  Documentación. [Publicado en xuño de 2019]. 1 ficheiro PDF (4,77 MB), de 110 páxinas impresas. NIPO: 277-19-051-3

 • NOTA: Este boletín (BEPSAP) ten como obxectivo presentar información que facilite o coñecemento dos efectivos de persoal que prestan servizo nas distintas administracións públicas. É de periodicidade semestral. Comezou a publicarse en 1990 polo Rexistro Central de Persoal (RCP). A partir de 2009 unicamente edítase en liña.

 • Informe presente en:  Central de Información Económico-Financeira do Ministerio de Facenda(Abre en nova xanela)

 • NOTA: Rexistro Central de Persoal (Abre en nova xanela) dispoñible en Área Función Pública do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xullo 2018)

14 decembro 2018

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. [publicado en decembro de 2018]. 1 ficheiro PDF (3,96 MB), de 110 páxinas impresas. NIPO: 169-18-071-3

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xaneiro 2018)

26 xullo 2018

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. [publicado en xullo de 2018]. 1 ficheiro PDF (4,43 MB), de 110 páxinas impresas. NIPO: 169-17-135-1

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xullo 2017)

29 decembro 2017

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral da Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. [publicado en decembro de 2017]. 1 ficheiro PDF (4,25 MB), de 110 páxinas impresas. NIPO: 169-17-135-1

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xaneiro 2017)

01 xullo 2017

Elaboración e coordinación de contidos: División do Rexistro Central de Persoal e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. [publicado en xullo de 2017]. 1 ficheiro PDF de 110 páxinas impresas.  NIPO: 169-17-135-1

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xullo 2016)

01 decembro 2016

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Gobernación Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: Ministerio de Facenda e Función Pública. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, [publicado en decembro de 2016].- 1 ficheiro PDF de 110 p. impresas.- NIPO: 630-15-159-1

 • NOTA: queda consolido neste PDF  a  corrección e fe de erratas ( marzo de 2017)  que afectaba as táboas (e cadros asociados) 1.1, 1.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.7.1 e 1.7.2 e epígrafe 2 "Aspectos relevantes da presente edición". 

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral