accesskey_mod_content

Publicada la versió 2.0.6.R1 de la Llibreria d'Intercanvi SIR

23 novembre 2020

S'ha publicat la versió 2.0.6.R1 de la Librería de Intercambio SIR . Es troba disponible accedint baix Registre a la solució del PAE per a les Administracions i PdPs que RedSARA poden certificar-se per interoperar a través del Sistema d'Interconnexió de registre SIR .

La nova versió de l'està Librería de Intercambio SIR(LIBSIR) disponible para:

 • Les solucions de registre ja certificades SIR bé amb component CIR , bé amb versió és anteriors de LIBSIR .  Aquesta nova versió els permetrà avançar en el Full de ruta SIR : Metadatado, Intercanvi d'adjunts per Referència, Integració amb DIR3 i si escau integració amb REGAGE .
 • Les solucions de registre encara no certificades SIR i que siguin susceptibles de ser-ho. Consultar en https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir/descargas
  • Alternatives d'integració en SIR
  • Procediment de certificació SIR

LIBSIR 2.0.6 R1 inclou entre les novetats i millores més destacables:

 • Nou mètode per recuperar els documents ENI associats a un codi d'intercanvi
 • Nou mètode per recuperar un document ENI a partir d'un codi d'intercanvi i un identificador de fitxer
 • Noves traces de registres per a millora de seguiment de processos i control d'errors
 • Gestió de la configuració que especifica la quantitat de temps, en mil·lisegons, que el consumidor esperarà una resposta abans que s'esgoti (0 és infinit) en els clients:
  • clientCsvProductor : client que accedeix a CsvStorage para la descàrrega de documents
  • clientCsvStorage : client que accedeix a CsvStorage per pujar la documentació
  • clientDIR3 : client que accedeix a la informació del Directori Comú
  • clientRegAge : client que accedeix a REGAGE
 • Emmagatzematge de l'hash en base de dades sense codificar en base64
 • Millora de doble codificació de l'en. hash Base64
 • Millora de lectura d'atribut de fitxer tècnic sense contenir el segment camp
 • Millora del funcionament en servei consultarAsientosPendientesPorOficina
 • Millora del valor d'en IT_JUSTIFICANTE recepcions externes
 • Millora de metadades en les recepcions externes
 • Millora de funcionament quan no existeix fitxer tècnic en comunicacions amb les aplicacions de registre
 • Millora de les reexpedicions quan la documentació adjunta s'ha enviat mitjançant referència

L'equip de Registres atendrà els seus dubtes i qüestions a través d'https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/sir https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/sir

 • Cooperació interadministrativa
 • Centre de Transferència de Tecnologia