accesskey_mod_content

Publicado o novo Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 setembro 2018

logo Observatorio Accesibilidade Web

Este novo Real Decreto traspón á lexislación española a directiva (UE) 2016/2102 de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público.

Hoxe entran en vigor a maioría das provisións do novo Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) .

Este Real Decreto, aprobado por proposta dos Ministerios de Política Territorial e Función Pública, Economía e Empresa, Sanidade, Consumo e Benestar Social, traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .

O citado Real Decreto garante a igualdade e non discriminación de acceso a toda a cidadanía, en particular ás persoas con discapacidade e ás persoas maiores.

O Real Decreto vai ter un impacto positivo en materia de accesibilidade universal das persoas con discapacidade, coa eliminación de barreiras que facilitará e garantirá o exercicio do seu dereito ao acceso ás tecnoloxías, así como o seu dereito a relacionarse coas Administracións públicas.

Así mesmo, facilitará que as persoas maiores con posibles limitacións físicas derivadas da idade (dificultades de visión, distinción de cores, dificultades de audición ou de mobilidade, entre outras) poidan facer un mellor uso dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público.

Deste xeito garántese o exercicio do dereito de toda a poboación ao acceso ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social, así como o dereito a relacionarse coas Administracións públicas a través destes medios.

O Real Decreto cobre todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público, desde aqueles pertencentes ás administracións, tribunais e servizos de policía aos dos hospitais, universidades e bibliotecas públicas, facendo que sexan accesibles a todos os cidadáns, especialmente a aqueles con dificultades auditivas, visuais ou funcionais.

Desta forma, o novo Real Decreto substitúe e mellora as condicións que xa viñan esixindo aos portais das administracións públicas desde o 31 de decembro de 2008 co Real Decreto 1494/2007(Abre en nova xanela) .

Os cambios máis significativos que se introducen son os seguintes:

 • A equiparación dos requisitos de accesibilidade españois ao estándar harmonizado europeo que se estableza a finais deste ano 2018. Este estándar estará baseado na nova versión da norma EN 301 549 “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC aplicables á contratación pública en Europa” que á súa vez se enlaza co novas WCAG 2.1 .
 • A inclusión das aplicacións móbiles desenvolvidas polas Administracións Públicas que deberán ser accesibles antes do 23 de xuño de 2021.
 • A inclusión de intranets ou extranets novas ou que se renoven substancialmente a partir do 23 de setembro de 2019.
 • Recolle as previsións para realizar un seguimento periódico da implantación do Real Decreto mediante xestión descentralizada. Para iso, cada entidade obrigada determinará a "unidade responsable de accesibilidade" que será a encargada de coordinar e facer efectivas as previsións, e actuará de canalizadora da información cara ao organismo encargado do seguimento e presentación de informes.
 • En cada portal deberá existir unha declaración de accesibilidade, segundo o modelo que se establecerá a nivel europeo, un mecanismo para reportar erros e solicitar a demanda contidos non accesibles. Ademais existirá un mecanismo de reclamación a disposición de todas as persoas interesadas.
 • Ademais defínese un procedemento para o seguimento e presentación de informes que liderará o Ministerio de Política Territorial e Función Pública e que contará para a súa execución coa colaboración de todas as administracións públicas. Dita monitorización deberá cumprir os requisitos impostos pola Comisión Europea a través dos correspondentes actos de execución que estarán dispoñibles antes de finalizar este ano.
 • Realizaranse reportes públicos á Comisión Europea cada 3 anos do estado de aplicación da directiva conforme aos correspondentes actos de execución que establecerá a Comisión Europea antes de finalizar este ano. O primeiro destes reportes realizarase antes do 23 de decembro de 2021.
 • Establece un mecanismo para que os usuarios poidan comunicar ao organismo do sector público calquera posible incumprimento dos requisitos de accesibilidade establecidos.
 • Permite solicitar ás persoas interesadas a información sobre contidos que están excluídos do ámbito de aplicación deste Real Decreto ou exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade.
 • Estende a aplicación dos requisitos de accesibilidade web aos portais que reciben financiamento público para o seu mantemento, e aqueles que provén servizos públicos mediante algún réxime contractual coas Administracións Públicas.

Para axudar ao cumprimento de todas estas medidas será esencial o papel que desempeñarán as unidades responsables de accesibilidade, que serán as encargadas de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dentro do seu ámbito competencial. Deberán velar polo seu cumprimento desde todos os ámbitos da organización, tanto técnicos como funcionais e involucrar a todos os actores necesarios: departamentos tecnolóxicos, responsables de edición de contidos, responsables de publicacións, responsables de comunicación e prensa, responsables de formación, etc.

Entrada en vigor

O real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no “Boletín Oficial do Estado” coas seguintes excepcións:

 • Para os sitios web, as disposicións previstas nos artigos 10.2.b), 12 e 13 serán de aplicación ao ano da entrada en vigor deste Real Decreto, e aos dous anos para os sitios web xa publicados.
 • Todas as disposicións relativas a aplicacións para dispositivos móbiles serán de aplicación desde o 23 de xuño de 2021.

Actualmente os estados membros e a Comisión Europea están na fase final da definición da metodoloxía de monitorización e reporte, os modelos de declaración de accesibilidade e a definición do estándar harmonizado.  Poden consultarse as propostas sometidas a consulta pública por parte da Comisión Europea en maio-xuño deste ano:

Os modelos de declaración de accesibilidade(Abre en nova xanela) .

A metodoloxía de monitorización e os modelos para o reporte(Abre en nova xanela) .

Máis información sobre accesibilidade TIC nas administracións públicas españolas.

 • Accesibilidade