accesskey_mod_content

Publicado o Plan Continuo de Normalización TIC 2017

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

26 maio 2017

logo Comisión Europea

Mediante este Plan a Comisión Europea ofrece unha visión plurianual detallada das accións previas e complementarias da normalización TIC en Europa a desenvolver para dar apoio ás políticas públicas comunitarias.

O Plan continuo de normalización TIC (Rolling Plan on ICT Standardisation)(Abre en nova xanela) elabórase en colaboración co Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation(Abre en nova xanela) , que asesora á Comisión Europea en materia de estandarización de tecnoloxías da información e das comunicacións (TIC), e actualízase de forma anual.

Este Plan, que parte do Programa de traballo anual da Unión sobre normalización europea para 2017 (Abre en nova xanela) e compleméntao con carácter informal e centrado no TIC, proporciona unha perspectiva multianual das necesidades preliminares ou complementarias en materia de actividades de estandarización que han de emprenderse en apoio das políticas comunitarias. Diríxese a todos os actores interesados e ofrece unha visión transparente de como se planifican ditas actividades.

O Plan continuo de normalización TIC de 2016(Abre en nova xanela) identificou 162 accións, das que 127 comezaron e 19 concluíronse por agora. O Plan continuo de normalización TIC 2017(Abre en nova xanela) organízase ao redor de catro áreas temáticas: habilitadores clave, retos da sociedade, innovación para o Mercado Único e crecemento sustentable. O Plan é un documento vivo de forma que dunha edición a outra hai temas que desaparecen por concluírse as actividades correspondentes (ex. RFID), mentres que outros temas incorpóranse (ex. 5G, FinTech, etc.).

En particular, no dominio da administración electrónica (eGovernment) a atención céntrase en tres grandes temas: o perfil DCAT(Abre en nova xanela) , tratado en detalle no dominio de reutilización da información do sector público, datos abertos e datos masivos; o intercambio de metadatos sobre activos reutilizables con referencia á especificación ADMS (Asset Description Metadata Schema(Abre en nova xanela) ) e os vocabularios básicos(Abre en nova xanela) para facilitar os intercambios interoperables de información. Outros dominios de interese incluídos no Plan poden ser os seguintes: accesibilidade de produtos e servizos TIC (fundamental para o desenvolvemento da Directiva (UE) 2016/2102 sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) ), identidade electrónica e servizos de confianza, factura electrónica, contratación electrónica, ciberseguridade, privacidade, e Extensible Busines Reporting Language (XBRL).

Ademais, a Comisión identificou cinco ámbitos prioritarios de actuación en materia de normalización na Comunicación sobre as prioridades de normalización do TIC para o Mercado Único Dixital(Abre en nova xanela) : 5G, cloud, ciberseguridade, datos masivos (big data) e internet das cousas (IoT);  así como unha serie de dominios que se beneficiarán do establecemento de normas TIC , tales como a cibersalud (eHealth), os sistemas de transporte, a enerxía intelixente e a fabricación avanzada. O Plan continuo de normalización TIC 2017(Abre en nova xanela) inclúe accións de apoio a estas prioridades.

Máis información sobre o Plan continuo de normalización TIC(Abre en nova xanela) .

  • Cooperación interadministrativa
  • Accesibilidade
  • Interoperabilidade
  • Identidade e Firma electrónica