accesskey_mod_content

Nova Guía de auditoría de cumprimento do Esquema Nacional de Interoperabilidade

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 outubro 2016

Logo do Esquema Nacional de Interoperabilidade

A Guía publícase para poder valorar, por medio dunha lista de controis, o cumprimento do Esquema Nacional de Interoperabilidade por parte das distintas administracións públicas.

O obxectivo desta Guía é facilitar que se poida realizar unha valoración do cumprimento das medidas de interoperabilidade para o que ofrece unha lista de controis sobre o Esquema Nacional de Interoperabilidade.

A Guía contén un conxunto de controis apropiados para avaliar o cumprimento do previsto no ENI , agrupados en tres categorías:

  • Marco organizativo, referido a aqueles controis cuxo cumprimento esixe medidas horizontais, como os aspectos xurídicos, de políticas de actuación ou determinadas decisións, frecuentemente referidas a a gobernación da interoperabilidade.
  • Marco operacional, referido a aqueles controis cuxo cumprimento require a adopción de prácticas, procedementos e medidas aliñadas coa administración da interoperabilidade como un conxunto, incluíndo o deseño, a implementación, a configuración e explotación de sistemas interoperables.
  • Medidas técnicas, que supoñen requisitos concretos que permiten garantir a interoperabilidade, incluíndo formatos, vocabularios ou protocolos.

O artigo 26 do R.D. 4/2010 ENI establece que “a conformidade co Esquema Nacional de Interoperabilidade incluirase no ciclo de vida dos servizos e sistemas, acompañada dos correspondentes procedementos de control”, entre os que a auditoría periódica, interna ou externa, resulta un dos máis recoñecidos. Auditoría que verificará o cumprimento do previsto no Real Decreto e nas NTIs que o materializan de forma práctica.

O artigo 28 do R.D. 4/2010 ENI prevé que “Os órganos e Entidades de Dereito Público das Administracións públicas darán publicidade, nas correspondentes sedes electrónicas, ás declaracións de conformidade e a outros posibles distintivos de interoperabilidade dos que sexan acredores, obtidos respecto ao cumprimento do Esquema Nacional de Interoperabilidade”.

Por todo iso, resulta conveniente a existencia dunha Guía de auditoría que identifique os requisitos a cumprir con vistas á citada demostración da conformidade co ENI.

Descarga da Guía de Auditoría do ENI  

  • Interoperabilidade
  • Cooperación interadministrativa