accesskey_mod_content

Catro de cada cinco concellos galegos permiten realizar trámites en liña

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 xullo 2016

Aumenta o número de entidades locais con sede electrónica, a presenza destas nas redes sociais, espazos de transparencia e consultas aos sistemas doutras administracións.

Catro de cada cinco concellos permiten facer algunha tramitación telemática dos seus procedementos, 3,2 puntos máis que hai dous anos. O “Rexistro de documentos”, as “Queixas e suxestións” e a “Solicitude e obtención de certificados”, son os procedementos e trámites que están implantados en máis concellos. Ademais, o 26,9% dos concellos galegos contan cun catálogo de procedementos, e destes, o 80,2% dispón dun catálogo accesible a través da rede.

Son datos do último informe sobre a Administración electrónica nos concellos de Galicia, que publica hoxe o Observatorio da Sociedade da Información de Galicia (OSIMGA) da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

O informe avalía, cada dous anos, a situación das infraestruturas, equipamento así como o nivel de desenvolvemento da sede electrónica nos concellos, a interoperabilidade entre administracións, o uso de sistemas de certificación dixital para a identificación dos empregados públicos e cidadáns na tramitación de expedientes, etc.

Sede electrónica
O informe sinala que o 52,9% dos concellos galegos con sitio web, conta cunha sede electrónica, experimentando un incremento de máis de 20 puntos porcentuais nos dous últimos anos. Aínda que a súa implantación está a estenderse en todos os concellos, independentemente do seu tamaño, os municipios de máis de 50.000 habitantes son os que rexistran a maior porcentaxe de implantación da sede electrónica cun 85,7%.

Comunicacións e participacións da cidadanía
É destacable tamén a presenza en redes sociais de máis da metade de concellos galegos (50,1%), que aumentou 7,2 puntos nos dous últimos anos. A rede social máis común nos concellos galegos é Facebook, presente en practicamente a metade dos mesmos (49,7%), seguida de Twitter (22,7%). A acción máis común de participación coa cidadanía é a posibilidade de comentar noticias publicadas polo concello na súa web, presente nun 14,6% de concellos.

O 29,5% dos concellos galegos teñen dispoñible un portal ou espazo de transparencia dentro da súa entidade. A práctica totalidade dos concellos que indicaron que non contaban con portal de transparencia sinalaron que estarían interesados en dispor dun portal ou espazo con estas características.

Interoperabilidade entre Administracións públicas
A posta en marcha dos procedementos telemáticos implica tamén a implantación de sistemas de interoperabilidade, que permiten o intercambio de datos entre administracións, o que evita a cidadanía presentar documentación que xa está en poder delas. A Administración autonómica conta cunha plataforma de interoperabilidade, Pasaxe!, á que se poden adherir os municipios galegos e que evita xa ter que presentar ata 36 tipos de certificados (de familia numerosa, de discapacidade, DNI...).

No último ano, o 8% dos concellos suprimiu o deber de achegar algúns documentos (DNI, certificacións de obrigas tributarias [AEAT, Seguridade Social], familia numerosa, discapacidade, inscrición en rexistros, etc.); e o 20,6% dos concellos substituíron por declaracións responsables algúns documentos a achegar (certificación de conta bancaria, poder de representación, etc.).

Máis da metade dos concellos (50,5%) mantiveron un intercambio de datos con outras AAPP, mediante a recepción de documentos con certificados electrónicos. En canto ao acceso dos concellos aos sistemas de información doutras AAPP para realizar algunha consulta, observamos que o 77,6% dos mesmos realizaron nalgún momento esta acción, e unha 42,1% conta con procedementos integrados electronicamente cos sistemas informáticos doutras Administracións Públicas.

Aplicacións informáticas e propostas de actuación
No 2015 o “Padrón de habitantes” e a “Contabilidade”, cun 99,6% e 98,3% respectivamente, convertéronse nas aplicacións máis habituais nos concellos galegos. A totalidade de concellos contan con algunha aplicación de xestión interna, aínda que son os concellos de máis de 50.000 habitantes os que contan cunha maior porcentaxe de dispoñibilidade.

A falta de recursos económicos, cun 24,4% dos concellos galegos, seguida da falta de formación cun 19,6%, son as dúas principais barreiras coas que se atopan os concellos de Galicia á hora de optimizar a Administración electrónica.

A “Xestión de expedientes/tramitación electrónica (backoffice)”, é sinalada polos concellos como actividade prioritaria a optimizar, seguida da Xestión de dixitalización, xestión documental, arquivo electrónico, custodia.

Pode consultarse o informe completo elaborado polo OSIMGA na sección de documentos de: http://www.osimga.org(Abre en nova xanela)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Observatorio de Administración Electrónica