accesskey_mod_content

1300 Entidades locais xa se benefician do servizo do Portal da Transparencia na nube

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 xaneiro 2016

A DTIC ofrece gratuitamente este servizo destinado a que as entidades locais poñan en marcha o seu portal de transparencia previsto na Lei da transparencia, acceso á información pública e o bo goberno.  As entidades locais que aínda non conten con portal de transparencia teñen á súa dispoñibilidade este servizo ao que poden adherirse sen que exista un límite de prazo

A Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, consciente das necesidades que tiñan que acometer as Entidades locais para dar cumprimento ao disposto Lei de transparencia, de acceso á información pública e bo goberno, puxo a disposición de todas as interesadas o servizo do Portal da Transparencia na nube para entidades locais.

Os resultados alcanzados polo servizo foron excelentes. A día de hoxe, 1.300 entidades locais solicitaron formar parte da comunidade da “Transparencia Local” e adheríronse ao servizo, materializado grazas ao Acordo Marco de colaboración asinado pola Secretaría de Estado de Administracións Públicas e a Federación Española de Municipios e Provincias ( FEMP).

As entidades locais que aínda non conten con portal de transparencia teñen á súa dispoñibilidade este servizo ao que poden adherirse sen que exista un límite de prazo para facelo.

O servizo ofertado pola DTIC fundaméntase, por unha banda, na experiencia e recursos adquiridos durante a implantación do portal de transparencia na Administración Xeral do Estado e, por outro, na propia natureza do este Departamento, unidade con competencias asignadas para racionalizar o uso das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e prestar servizos e infraestruturas comúns. Esta aposta por unha estratexia de reutilización do software e as infraestruturas xa dispoñibles permitiu aforros importantes, tanto de tempo como de diñeiro, a numerosas entidades locais.

O servizo ofertado pola DTIC facilita cumprir, tanto coas obrigas de publicidade activa, como coas relativas ao dereito de acceso á información pública, permitindo por tanto xestionar os contidos e tramitar as diferentes solicitudes de acceso que se reciban.

Cada entidad local que se adhira ao servizo recibe a infraestrutura física, lóxica e de comunicacións do seu Portal de Transparencia, de maneira completamente gratuíta. Queda baixo a súa responsabilidade, a configuración da súa aparencia e por suposto a subministración dos contidos e a xestión de todas as solicitudes de acceso.

A DTIC tamén facilita en gran medida a provisión de contidos dado que o portal reutiliza as bases de datos centralizadas, nas que as entidades locais verten determinada rinformación de carácter económico, organizativo, contractual, etc.… Trátase dun valor engadido para estas institucións porque, desta forma, os portais nútrense con boa parte da publicidade activa que están obrigados a conter, sen que iso requira o menor esforzo para as mesmas.

En calquera caso, a Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, deixaba dentro do ámbito de decisión de cada entidad local cal sería a forma na que prestasen o servizo. Por tanto, nuns casos optaron por construír e operar os seus propios portais, noutros por utilizar servizos ofertados por deputacións ou comunidades autónomas e noutros pola opción deste servizo ofertado pola DTIC.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto