accesskey_mod_content

O Consello de Ministros aproba a normativa para a reforma do funcionamento das administracións Públicas

12 maio 2015

As principais novidades introducidas son que se aposta por unha Administración Pública, integramente electrónica, con cero papel e interconectada, que se facilitan as relacións electrónicas dos cidadáns e as empresas coa Administración, así como as comunicacións electrónicas entre as Administracións, que se aumenta a transparencia ao crear novos rexistros públicos administrativos e que se racionaliza a estrutura administrativa e establécese por primeira vez un réxime de supervisión, avaliación e extinción dos entes públicos.

O Consello de Ministros aprobou a remisión ás Cortes Xerais dos Proxectos de Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e de Réxime Xurídico do Sector Público, que implantarán unha Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente e cunha estrutura clara e simple. Ambos foron informados polas Comunidades Autónomas, as Entidades locais, o Consello Xeral do Poder Xudicial, a Axencia de Protección de Datos e o Consello de Estado.

Esta reforma baséase en dous eixos complementarios: o referir# a as relacións externas da Administración con cidadáns e empresas, do que se ocupa o Proxecto de Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e o referir# a a organización e relacións internas dentro de cada Administración e entre as distintas Administracións, no que se centra o Proxecto de Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.

Principais novidades para os cidadáns

 • Facilítanse as relacións electrónicas dos cidadáns coa Administración. Con este obxectivo habilítase a presentación de escritos en calquera momento no rexistro electrónico de calquera Administración, con independencia da quen se dirixan.
 • Simplifícanse os medios de identificación e de firma electrónica que se poden utilizar para os trámites administrativos. Para iso poténciase, por exemplo, o uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan ao cidadán no momento para realizar o seu trámite, establécese a asistencia persoal por parte da Administración no uso de medios electrónicos a aqueles cidadáns que o necesiten e prevese que as Administracións poidan avisar ao cidadán, se así o autorizou, mediante mensaxe ao teléfono móbil de que ten unha notificación que poderá consultar de maneira electrónica.
 • Redúcense as cargas administrativas e establécese como regra xeral a non solicitude de documentos orixinais, por exemplo, a declaración da renda ou os certificados de empadroamento, etcétera. Non será preciso que os cidadáns presenten fotocopias de documentos, senón que, rexistrados estes electronicamente, a Administración elaborará as copias que necesite.
 • Haberá un único procedemento común, máis fácil de coñecer, prescindindo do abundante número actual de procedementos especiais, e prevese un procedemento administrativo "exprés" para supostos de menor complexidade, co que se gaña en axilidade ao reducir prazos.
 • Xeneralízase para todos os procedementos administrativos a posibilidade de reducir o importe das sancións por pronto pago ou por recoñecemento da responsabilidade.
 • Por outra banda, os cidadáns poderán coñecer as principais reformas que se ten previsto aprobar cada ano a través do denominado Plan anual normativo.

Principais novidades para as empresas

 • As empresas relacionaranse, obrigatoriamente, de forma electrónica con todas as Administracións, como veñen facendo xa coa Axencia Tributaria e a Seguridade Social, e poderán outorgar poderes electronicamente para que os seus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarlles esta tarefa contarán cun rexistro administrativo de poderes á súa disposición.
 • Redúcense cargas administrativas ao non esixir como regra xeral documentos que fosen presentados con anterioridade, ou elaborados pola propia Administración (por exemplo: licenzas ou autorizacións xa expedidas).
 • No ámbito estatal, fíxase con carácter xeral unha data común (xaneiro e xuño) de entrada en vigor das normas que impoñan obrigacións a profesionais e empresas para o desenvolvemento da súa actividade económica ou profesional, o que permitirá ás empresas poder planificar a súa actividade con maior certidumbre e adaptarse mellor aos cambios normativos.

Maior transparencia e funcionamento máis áxil das Administracións Públicas

As ganancias de axilidade serán, tanto para a xestión de procedementos administrativos, ao prever que todas as comunicacións entre Administracións serán integramente electrónicas en todos os seus procedementos, o que permitirá reducir tempos de tramitación, como nos procesos de elaboración de normas, ao prever, no ámbito estatal, un procedemento abreviado, o que facilitará dar respostas regulatorias máis rápidas a determinados problemas.

A iso únense distintas medidas que profundan na senda de transparencia iniciada no último ano. Entre elas destaca a creación dun inventario único e público de todos os organismos e entidades vinculados ou dependentes de todas as Administracións. Calquera cidadán e empresa poderá coñecer que organismos e entidades públicas existen en cada momento en calquera Administración, ao que se une que todos os organismos e entidades estatais, con independencia da súa denominación, deberán engadir as siglas que identifican a súa natureza xurídica. Iso contribuirá a mellorar a súa sinalización no mercado de forma clara e fácil para a súa identificación xurídica por calquera operador.

Para profundar na mellora da transparencia tamén se crea un novo rexistro estatal no que constará toda a listaxe de órganos de cooperación nos que participa a Administración Xeral do Estado, así como dos convenios que o Estado ten subscritos con outras Administracións.

Por outra banda, tamén se gaña en transparencia nos procedementos de elaboración de normas ao prever a realización dunha consulta pública a través da web con carácter previo á elaboración das propostas normativas. Igualmente, haberá unha avaliación das iniciativas normativas aprobadas o ano anterior como mecanismo de control ex post, co obxectivo de analizar os efectos da súa aplicación, o grao de cumprimento dos seus obxectivos e facer, se fose necesario, propostas de modificación ou derrogación.

Ademais, as Conferencias Sectoriais, principal órgano de cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas, serán informadas os proxectos normativos cando afecten o ámbito competencial doutras Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar o intercambio de información entre as distintas Administracións e evitar a aparición de duplicidades.

Maior control e disciplina das Administracións Públicas para reforzar a consolidación fiscal

O Proxecto de Lei de Réxime Xurídico do Sector Público simplifica o sector público institucional, racionalizando a futuro os tipos de entidades e organismos públicos que poden existir no ámbito estatal, e establece un réxime completo, máis áxil e eficiente de transformacións, fusións, disolución, liquidación e extinción de entidades e organismos públicos estatais. Neste novo réxime merece especial mención a regulación de novas causas de disolución de entidades, en particular cando se atopen en desequilibrio económico durante dous anos ou se constate que xa non son idóneas para cumprir os fins que xustificaron a súa creación.

Créanse novos controis sobre as entidades e organismos do sector público, tanto de supervisión continua, para avaliar periodicamente o cumprimento do plan de actuación e a súa sustentabilidade financeira, como de control de eficacia, para avaliar se están a lograr os obxectivos para os que se crearon.

Complementariamente, faise máis esixente a creación de novos organismos e entidades estatais para evitar a súa proliferación inxustificada. Requirirase a elaboración previa dun plan de actuación e informe preceptivo do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas que avaliará a necesidade da súa creación, sustentabilidade e a ausencia de duplicidades con outras entidades existentes.

Para un maior rigor e mellor control clarifícase o contido mínimo dos convenios subscritos entre Administracións Públicas, e regúlanse os trámites e informes preceptivos aos que deben someterse, especialmente cando leven achegas financeiras, incluíndo a obrigación de comunicación ao Tribunal de Contas.

Mellor cooperación e coordinación entre as distintas Administracións Públicas

Por primeira vez, regúlanse nunha lei os elementos básicos de composición e funcionamento da Conferencia de Presidentes, formada polo presidente do Goberno e os presidentes autonómicos.

Regúlanse de forma máis precisa as Conferencias sectoriais como órganos de cooperación esenciais entre o Estado e as Comunidades Autónomas, onde se reúnen periodicamente os ministros e conselleiros competentes por razón da materia. Por primeira vez os seus Acordos serán, con carácter xeral, de obrigado cumprimento.

Finalmente, tamén se inclúen medidas específicas para mellorar o funcionamento da Administración Xeral do Estado, entre as que se atopa a esixencia para os membros do Goberno, secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios xerais, delegados do Goberno e directores xerais dos requisitos de idoneidade previstos na Lei 3/2015, de 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado ou a previsión da tramitación electrónica das propostas e acordos do Consello de Ministros.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral