accesskey_mod_content

O Goberno de Cantabria aproba o decreto para a implantación definitiva da administración electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 decembro 2014

O Goberno rexional ha aprobado o decreto que regula o réxime xurídico da administración electrónica da Comunidade Autónoma de Cantabria, que supón a súa implantación definitiva no seo da Administración Autonómica e os seus organismos públicos, o que permitirá axilizar os trámites, deixar atrás o papel e implantar a facturación electrónica entre as empresas e provedores.

O Goberno aprobou unha normativa que supón o impulso definitivo ao desenvolvemento e á xeneralización da administración electrónica en Cantabria, que axilizará os trámites administrativos, deixará atrás o papel no funcionamento interno e nas relacións co cidadán, e implantará a facturación electrónica entre as empresas e provedores do Goberno rexional.

O regulamento unifica ademais nun único texto todo o réxime xurídico relacionado coa administración electrónica, recollendo os aspectos regulados polo decreto 37/2012, como son o rexistro, as comunicacións electrónicas e a sede electrónica da Administración Autonómica e os seus organismos públicos.

Como novidade, procédese a regular os sistemas de firma e certificados electrónicos admitidos para cidadáns e funcionarios públicos, o taboleiro de anuncios electrónico, o documento e a tramitación electrónica.

O Executivo fomenta así a utilización de medios electrónicos na xestión da súa actividade administrativa, nas comunicacións, relacións, trámites e prestacións de servizos cos cidadáns e nas súas comunicacións internas.

Con este novo regulamento redúcese novamente a documentación requirida a cidadáns e empresas, mediante a súa substitución polo acceso electrónico á información, transmisións de datos ou emisión de certificacións electrónicas.

Do mesmo xeito, o Goberno pon en marcha un novo instrumento de participación, transparencia e información ao cidadán, que ademais posibilitará a redución de prazos e tempos de resposta, dada a racionalización que producirá a nova distribución das cargas de traballo e das comunicacións internas.

Nesta liña, fomentarase a participación cidadá por medios electrónicos e, en particular, nos trámites de información pública e audiencia durante o procedemento de elaboración das disposicións xerais, que poderán realizarse de forma complementaria mediante o emprego de sistemas electrónicos accesibles a través da sede electrónica.

Ademais de poder iniciar un procedemento de forma electrónica, os cidadáns poderán consultar o estado de tramitación do mesmo, previa identificación, con indicación do contido dos actos de trámite e a data en fórona ditados polos órganos da administración. O decreto regula a instrución e terminación dos procedementos, así como a desistencia e renuncia.

No ámbito da utilización de medios electrónicos, o decreto dispón que será obrigatorio tramitar un determinado procedemento administrativo por medios electrónicos ou comunicarse coa administración utilizando este sistema naqueles supostos onde os interesados correspóndanse con persoas ou entidades que por razón da súa capacidade económica e técnica, dedicación profesional ou outros motivos acreditados teñan garantido o acceso e dispoñibilidade dos medios tecnolóxicos precisos. O alcance deste principio deberá de regularse e xustificarse mediante orde do conselleiro competente en razón do procedemento ou materia.

Adicionalmente, recóllese que o Goberno colaborará coas entidades locais para o desenvolvemento do uso dos medios electrónicos e a coordinación das medidas que fomenten a súa utilización neste ámbito.

Faise unha especial referencia á posta en marcha da plataforma de facturación electrónica, cuxo réxime xurídico se desenvolverá posteriormente para determinar as condicións técnicas de expedición e remisión de facturas electrónicas, un sistema co que se pretende un aforro para as empresas e o sector público e axilizar o pago aos provedores.

O uso dos medios electrónicos na actividade administrativa axustarase ao establecido nos Esquemas Nacional de Interoperabilidade e Seguridade e ao disposto na Lei básica 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.

Coa aprobación deste decreto, o Goberno pon en marcha unha nova medida para reducir cargas administrativas a cidadáns e empresas, e eliminar os obstáculos que impidan o desenvolvemento da iniciativa empresarial, dinamizar a actividade comercial e impulsar o crecemento económico e o emprego.

Esta nova iniciativa súmase a outros proxectos rexionais impulsados polo Goberno de Cantabria, como a ampliación das actividades acollidas ás licenzas exprés para a apertura de establecementos comerciais; o arranque da sede e o rexistro electrónico en 2012; a normativa que simplificou as esixencias de documentación ao cidadán, que datan tamén dese ano; e a revisión anual dos procedementos máis habituais para reducir e axilizar os actos administrativos.

Todo iso forma parte da Estratexia de Mellora dos Servizos Públicos da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria (2013-2015).

Cando finalice en 2015 o despregamento desa estratexia de simplificación administrativa, eliminación de cargas e dinamización da economía, aforrouse anualmente ás empresas e cidadáns máis de 27 millóns de euros.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos