accesskey_mod_content

O Concello de Reus regula as notificacións electrónicas obrigatorias.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 xuño 2012

O Concello de Reus elaborou un regulamento que regula o uso das notificacións por medios electrónicos. O regulamento inclúe supostos de notificacións electrónicas obrigatorias a determinados colectivos de persoas físicas e xurídicas, tal e como permite a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e a Lei 26/2010, do 3 de agosto, de réxime xurídico e de procedemento das administracións públicas en Cataluña.

O Concello de Reus elaborou un regulamento que regula o uso das notificacións por medios electrónicos. Como elemento destacado, este regulamento inclúe supostos nos que se poderán efectuar notificacións electrónicas de forma obrigatoria a determinados colectivos de persoas físicas e xurídicas, tal e como permite a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos no artigo 27.6 e a Lei 26/2010, do 3 de agosto, de réxime xurídico e de procedemento das administracións públicas en Cataluña no artigo 43.2.

Concretamente, a obrigatoriedade queda establecida nos seguintes casos:

1.Notificació das convocatorias dos órganos colexiados do Concello.
2.Comunicacions interdepartamentales do concello
3.Notificacions de actos administrativos ao persoal ao servizo do Concello, sempre que estes teñan a condición de interesados​​.
4.Comunicacions xerais ao persoal ao servizo do Concello.
5.As notificacións e comunicacións nos procedementos de contratación administrativa
6.As notificacións e comunicacións nos procedementos de concorrencia pública, como son as subvencións, as axudas, os concursos, as bases de oposicións, e en xeral naqueles trámites administrativos e comunicacións que sexa posible, efectuaranse mediante o uso dos medios electrónicos. As bases reguladoras incluirán a obrigatoriedade sempre que sexa posible por razón dos destinatarios.

Máis información(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Servizos electrónicos