accesskey_mod_content

As gu?as do Observatorio de Accesibilidade Web actual?zanse a WCAG 2.1

15 febreiro 2019

Logo do Observatorio de Accesibilidade Web

Revis?ronse as gu?as existentes e actualiz?ronse aquelas a as que afecta o novo est?ndar WCAG 2.1. Adem?s, tambi?n actualizouse a gu?a de validaci?n da accesibilidade para adaptala a requirimentos europeos.

O 20 de setembro de 2018 entr? en vigor o Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico(Abre en nova xanela) , que trasp?n ao ordenamento jur?dico espa?ol a Directiva (UE) 2016/21022(Abre en nova xanela) .

No Real Decreto establ?cense como requisitos de accesibilidade a cumprir os indicados na norma harmonizada que a Comisi?n Europea publicou o 21 de decembro de 2018 mediante a Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/2048. Este est?ndar harmonizado est? baseado na ?ltima versi?n da norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Abre en nova xanela) ?Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC? que ? s?a vez, a un nivel t?cnico, converxe en ?ltima instancia co novas WCAG 2.1(Abre en nova xanela) do W3C (Pautas de Accesibilidade para a Contido Web).

Baixo este novo marco, o Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica, a trav?s do Observatorio de Accesibilidade Web, adaptou as gu?as previamente existentes que ven afectadas polos novos requisitos do est?ndar harmonizado e, por conseguinte, polo WCAG 2.1. Estas novas versi?ns das gu?as as podr? atopar na secci?n " Gu?as Pr?cticas " dentro dos "Materiais de axuda" no portal de Administraci?n electr?nica - PAe.

A continuaci?n pres?ntanse as novas gu?as:

  • Gu?a de Accesibilidade en Sedes Electr?nicas: O obxectivo desta gu?a ? o de axudar aos t?cnicos responsables do desenvolvemento de Sedes electr?nicas na tarefa de inclu?r mecanismos de tramitaci?n electr?nica, de tal forma que ?stos sexan accesibles seg?n os requisitos que ditan as normativas vixentes, permitindo as? o acceso a eles a todos os usuarios, independentemente das s?as propias limitaci?ns ou as derivadas da s?a contorna.
  • Gu?a de cuesti?ns b?sicas de Accesibilidade para os Editores Finais de Contidos: O obxecto desta gu?a ? o de ofrecer unha visi?n xeral da gesti?n da accesibilidade usando xestores de contido, destacando especialmente o papel cr?tico que xogan os editores finais de contido. Pretende ser unha axuda para estes editores finais de contido na cal se recollan as cuesti?ns de accesibilidade que deben ter en conta na edici?n diaria dos contidos e as? conseguir sitios accesibles.
  • Gu?a de Accesibilidade en Xestores de Contido: O obxecto desta gu?a ? o de ofrecer unha visi?n xeral da gesti?n da accesibilidade propia dos xestores de contido. Pretende ser unha axuda para t?cnicos administradores de sitios web, na cal se recollan as cuesti?ns de accesibilidade que deben ter en conta e implementar nun xestor de contidos para conseguir sitios accesibles.

Adem?s, tambi?n preparouse unha nova versi?n da Gu?a de Validaci?n de Accesibilidade Web. O obxectivo da gu?a ? servir de referencia para levar a cabo procesos de evaluaci?n ou revisi?n de accesibilidade dos contidos dun sitio web, apoy?ndose para iso en diversas ferramentas autom?ticas e manuais, durante os diferentes ciclos de vida. Esta gu?a pretende ser de utilidade tanto a desenvolvedores, editores de contido ou outro persoal, en xeral, que est? relacionado coa validaci?n dos obxectivos de accesibilidade dun sitio web desde o momento inicial do seu dise?ou ata a gesti?n de contidos e monitorizaci?n durante a fase de producci?n do mesmo.? Neste caso, adem?s de realizar o ali?amento co novas WCAG 2.1 e actualizar a relaci?n de ferramentas dispo?ibles, introduc?ronse os requisitos para revisi?ns de accesibilidade seg?n o RD 1112/2018 e adem?s os condicionantes impostos por Decisi?n Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) con respecto ?s revisi?ns de accesibilidade en profundidade. Estes requisitos tendr?n que ser aplicados por todos os sitios web das Administraci?ns P?blicas.

No entanto, continua pendente de definici?n e consenso o formato que tendr?n os "Informes de revisi?n da accesibilidade" especificados no RD 1112/20018. Mentres este formato, as revisi?ns que leven a cabo reflectirse?n nun formato libre.

Estas gu?as ?nense ?s tambi?n recentemente publicadas Gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0, cuxo obxectivo ? axudar aos responsables de sitios web e aplicaci?ns ali?ados ao WCAG 2.0 a adaptalos ao novas WCAG 2.1; e a Gu?a para a inserci?n de subt?tulos en Youtube, cuxo obxectivo ? axudar aos editores de contido na inserci?n, edici?n e exportaci?n de subt?tulos.

  • Accesibilidade
Punto de Acceso Xeral
?
Punto de Acceso Xeral