accesskey_mod_content

No transcurso da súa actividade cotiá, o Sector Público crea, recompila e transmite unha gran cantidade de datos e información necesaria para o desenvolvemento das súas funcións. Esta información é susceptible de ser reutilizada polos cidadáns e as empresas, con fins comerciais ou non, co fin de fomentar a transparencia, a eficiencia, a participación cidadá e o desenvolvemento económico. A dixitalización da información facilita que esta flúa e procésese con rapidez, permitindo aos cidadáns e as empresas dar valor engadido aos datos reutilizables (en inglés, open data) procedentes do Sector Público, xerando novos negocios, aplicacións e servizos, o que permite o xurdimento dun novo sector empresarial: o sector Infomediario.

A Comisión Europea elaborou en 1998 o Libro Verde sobre a Información do Sector Público na Sociedade da Información, no cal se chamaba a atención sobre a necesidade de mellorar as sinerxías entre o sector público e o privado no mercado da información. Apenas cinco anos máis tarde, as súas propostas inspiraron a Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de novembro de 2003, sobre reutilización da información do sector público, a cal estableceu un conxunto de normas mínimas e criterios homoxéneos para o tratamento da información susceptible de ser reutilizada por persoas físicas ou xurídicas.

En España aprobouse o 4 de novembro de 2005 o Plan Avanza para favorecer a converxencia tecnolóxica con Europa, que contemplaba desde os seus inicios impulsar a reutilización da información do sector público entre as empresas e profesionais da industria de Contidos Dixitais. Posteriormente, a Directiva 2003/98/CE trasladouse ao ordenamento xurídico español coa Lei 37/2007, de 16 de novembro, de reutilización da información do sector público, proporcionando un marco regulatorio desta actividade para todas as administracións públicas españolas. O eixo central desta disposición era a autorización potestativa de reutilización da información pública, garantindo a igualdade de condicións a quen a solicitasen.

Estes principios son os que en 2009 alentaron o Memorando sobre Transparencia e Goberno Aberto de Barak Obama, que deu pé á creación do portal data.gov(Abre en nova xanela) , a gran referencia mundial do sector. De forma simultánea, Tim Berners-Le e Nigel Shadbolt impulsaron no Reino Unido a iniciativa data.gov.uk(Abre en nova xanela) .

En 2009 lanzouse en España o Proxecto Achega, co obxectivo de crear as condicións para o desenvolvemento do mercado da reutilización da información do sector público, así como para dar apoio ás unidades administrativas nas actividades técnicas e organizativas necesarias para que publiquen, de acordo coa lexislación vixente e da forma máis amigable para a súa reutilización, a información de acceso non restrinxido que recollen. Entre as súas liñas de actuación incluía a creación e enriquecemento permanente do Catálogo de Información Pública Reutilizable albergado no portal datos.gob.es(Abre en nova xanela) , que constitúe desde entón o punto de encontro da información pública reutilizable posta a disposición por diferentes organismos públicos nacionais, rexionais e locais. Este portal atópase enlazado co Portal europeo de datos abertos(Abre en nova xanela) , o cal recompila metadatos a partir de información do sector público dispoñible en portais de datos de acceso público dos distintos países europeos.

O Proxecto Achega formaba parte das medidas de sensibilización e difusión da Lei 37/2007, de 16 de novembro, de reutilización da información do sector público que foron recollidas na Estratexia 2011-2015 do Plan Avanza 2, en liña coa Axenda Dixital para Europa. Tamén destas medidas xurdiu o Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal, nun marco de libre competencia. A aprobación en 2013 da Axenda Dixital para España, para dar cumprimento aos obxectivos da Axenda Dixital Europea en 2020, continuou impulsando a iniciativa datos.gob.es(Abre en nova xanela) .

Pola súa banda, a Comisión Europea lanzou a Directiva 2013/37/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de xuño de 2013, pola que se modifica a Directiva 2003/98/CE relativa á reutilización da información do sector público. En consecuencia, o executivo español aprobou a Lei 18/2015, de 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público e, actualmente, o Real Decreto 1495/2011 está en proceso de modificación. As principais novidades da modificación lexislativa son a obrigación de autorizar a reutilización dos documentos, excepto as excepcións contempladas na normativa aplicable e, en especial, as relativas á protección de datos persoais; o uso de formatos abertos e legibles por máquina; o fomento de licenzas abertas; e a clarificación do cálculo de tarifas e a súa transparencia.

Actualmente, a iniciativa datos.gob.es(Abre en nova xanela) –en constante crecemento- é o líder europeo con 152 iniciativas, 35 da Administración do Estado, 17 de Administracións Autonómicas, 91 de Administracións Locais e 7 de Universidades; é a iniciativa de datos abertos mellor preparada e máis madura(Abre en nova xanela) da Unión Europea, segundo os indicadores de seguimento realizados pola autoridade europea.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral