accesskey_mod_content

Política de xestión de documentos electrónicos

Unha Política de xestión de documentos electrónicos contén orientacións ou directrices que define unha organización para a creación e xestión de documentos auténticos, fiables e dispoñibles ao longo do tempo, de acordo con as funcións e actividades que lle son propias. A política apróbase ao máis alto nivel dentro da organización, e asigna responsabilidades en canto á coordinación, aplicación, supervisión e xestión do programa de tratamento dos documentos a través do seu ciclo de vida.

Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos(Abre en nova xanela) , ten por obxecto establecer as directrices para a definición de políticas de xestión de documentos electrónicos.

Guía de aplicación da Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos(Abre en nova xanela)  sirve como ferramenta de apoio para a aplicación e implementación do disposto no NTI; o seu contido inclúe tanto citas explícitas ao texto do NTI como explicacións e contidos complementarios a aquela.

Modelos de Políticas de Xestión de Documentos Electrónicos

Ambos os modelos A e B conteñen modelos orientativos de política de xestión documental local, cadro de clasificación funcional e índice de series documentais que permitirán a xestión dos documentos electrónicos dos concellos, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade, (ENI). Interesa ás entidades locais, especialmente daquelas máis pequenas e con máis dificultades para elaborar unha política de xestión de documentos electrónicos.

A seguir recóllense algúns exemplos de políticas de xestión de documentos electrónicos que se elaboraron e publicado desde diferentes ámbitos das Administracións Públicas.

Administración Xeral do Estado

Ministerio de Facenda (2020)

Política de Xestión de Documentos Electrónicos (PGD-e) do Ministerio de Facenda. De aplicación no Ministerio de Facenda e nas súas entidades públicas que así o decidan. A súa aplicación no Ministerio de Política Territorial e Función Pública e no Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, que participaron nos traballos de elaboración, deberá ser aprobada polos este departamentos. Dado o seu carácter global, tamén pode ser válida e de aplicación nas entidades e organismos do sector público que así o consideren.

Comunidades Autónomas

Comunidade Foral de Navarra

ORDE FORAL 18/2021, do 24 de maio, da Conselleira de Cultura e Deporte, pola que se aproban os requisitos tecnolóxicos e funcionais para implantacións de arquivo dixital seguro das entidades locais de Navarra e un modelo de auditoría.

Comunidade Foral de Navarra

ACORDO do Goberno de Navarra, do 16 de decembro de 2020, polo que se aproba a Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Administración da Comunidade Foral de Navarra e do Sector Público Institucional Foral.

Comunitat Valenciana

ORDE 1/2018, do 27 de decembro, conxunta, da Conselleria de Facenda e Modelo Económico e da Conselleria de Educación, Investigación, Cultura e Deporte, pola que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos da Generalitat.

NOTA: Con este asunto tamén ten relación o DECRETO 50/2018, do 27 de abril(Abre en nova xanela) , do Consell, polo que se regula a xestión documental, a organización e o funcionamento dos arquivos da Generalitat.

Castela-A Mancha

Decreto 89/2017, do 12 de decembro, polo que se aproba a política de xestión de documentos das entidades que integran o sector público da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha.

Andalucía

Acordo do 1 de agosto de 2017, do Consello de Goberno, polo que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos da Xunta de Andalucía.

Rexión de Murcia

Orde do 12 de xullo de 2017 das Consellerías de Facenda e Administracións Públicas e de Turismo, Cultura e Medio Ambiente, pola que se aproba a política de xestión e arquivo de documentos electrónicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

Cantabria

Decreto 43/2017, do 22 de xuño, polo que se aproba a Política de Xestión de documentos administrativos electrónicos, expedientes electrónicos e arquivo electrónico da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria e o seu Sector Público. 

Illes Balears

ACORDO do Consello de Goberno de día 9 de decembro de 2016 polo que se aproba a Política de Xestión Documental do Goberno das Illes Balears

País Vasco

ORDE do 27 de setembro de 2016, do Conselleiro de Administración Pública e Xustiza e do Conselleiro de Facenda e Finanzas, pola que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos do sector público da Comunidade Autónoma de Euskadi.

Aragón

DECRETO 38/2016, do 5 de abril, do Goberno de Aragón, polo que se aproba a Política de xestión e arquivo de documentos electrónicos da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón e dos seus Organismos Públicos.

Entidades locais

Deputación de Barcelona

ANUNCI d'aprovació da Política de Gestió Documental da Diputació de Barcelona

Deputación de Valladolid

Resolución da Presidencia 3994/2015, pola que se aproba a Política de xestión de documentos da Deputación Provincial de Valladolid

Universidades

Universidade Pública de Navarra

O Consello de Goberno, en sesión do 10 de setembro de 2019, aproba a nova versión da Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Universidade  Pública de Navarra.

Universidade de Valladolid

Política de xestión de documentos electrónicos da Universidade de Valladolid. Documento aprobado en Consello de Goberno do 14 de decembro de 2016.

Universidade de Murcia

Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Universidade de Murcia. Documento aprobado en Consello de Goberno do 13 de febreiro de 2014.

Outras institucións

Xunta Xeral do Principado de Asturias

Normas de política de xestión de documentos electrónicos da Xunta Xeral do Principado de Asturias 

Senado de España

Política de xestión documental do Senado, aprobada pola Mesa do Senado na súa reunión do día 28 de abril de 2020.

Exemplos de Cadros de Clasificación de Entidades locais

Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals. Generalitat de Catalunya

Cadro de Clasificación de Fondos de Arquivos Municipais. Grupo de Arquiveiros Municipais de Madrid

Proposta de Cadro de Clasificación de Fondos de Concellos. Mesa de Traballo sobre Organización de Arquivos Municipais