accesskey_mod_content

Normativa da Comunidade Autónoma de Galicia

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Galicia.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

GALICIA. Consellería de Economía, Emprego e Industria

18 xullo 2019

Decreto 85/2019, do 4 de xullo, polo que se modifica o Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de Innovación e apróbanse os seus estatutos. DOG: núm. 136 de 18/07/2019

 • NOTA: Axencia Galega de Innovación (Gain), adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria. A finalidade de Gain é apoiar e impulsar a innovación das empresas galegas e fomentar e vertebrar as políticas de innovación nas administracións públicas galegas.

 • Contratación
 • Cooperación interadministrativa

GALICIA. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

04 setembro 2015

Orde do 31 de xullo de 2015, pola que se establece a notificación electrónica dos expedientes de asistencia xurídica gratuíta. DOG: núm. 169, de 04/09/2015

 • Servizos electrónicos

GALICIA. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

30 xuño 2014

Decreto 73/2014, do 12 de xuño, polo que se crean e regulan os órganos colexiados con competencias en materia de seguridade da información e goberno electrónico da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. DOG: núm. 122 de 30/06/2014

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Seguridade

GALICIA. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

05 marzo 2014

Resolución do 25 de febreiro de 2014, pola que se aproba a política de firma electrónica e de certificados da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. DOG: Núm. 44 de 05/03/2014 ( Sección III)

Nota: recolleito en Noticia PAe do 11 de marzo 

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Identidade e Firma electrónica

GALICIA. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

14 febreiro 2014

Orde do 6 de febreiro de 2014, pola que se aproba o protocolo de identificación e firma electrónicas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. DOG: Núm. 31 de 14/02/2014

 • Esta orde ten por obxecto aprobar o protocolo de identificación e firma electrónicas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, incluído como anexo, que se configura como o documento que determina os criterios comúns asumidos pola Administración xeral e o sector público de Galicia en relación coa identificación e firma electrónicas.
  Nos termos previstos polo artigo 3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

GALICIA. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

30 novembro 2011

Decreto 218/2011, do 17 de novembro, polo que se regula a certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
DOG Núm. 229, de 30/11/2011

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

GALICIA. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

23 setembro 2011

Orde do 15 de setembro de 2011, pola que se aproba a posta en funcionamento da sede electrónica da Xunta de Galicia. DOG: Núm. 183, de 23/09/2011

 • A dirección de referencia da sede electrónica da Xunta de Galicia é https://sede.xunta.es(Abre en nova xanela) . Así mesmo, o acceso á sede tamén estará dispoñible mediante unha ligazón no portal web institucional da Xunta de Galicia (www.xunta.es).

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

GALICIA. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

10 abril 2011

Decreto 201/2011, do 13 de outubro, polo que se regula a presenza da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia en internet. DOG: Núm. 207 de 28/10/2011

 • Constitúe o obxecto do este ano a regulación da presenza da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia en internet, a determinación dos instrumentos de ordenación e a estrutura organizativa encargada da súa coordinación e xestión. (Potenciar unha imaxe institucional de Galicia; Ofrecer unha canle de comunicación á cidadanía...)

 • Cidadán
 • Goberno aberto

GALICIA. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

17 decembro 2010

Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.[Derrogado] DOG: Núm. 241, de 17/12/2010

 • Servizos electrónicos
 • Desenvolvemento de Sistemas
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Cidadán

GALICIA. Consellería da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública

24 xuño 2005

Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, créase o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia e regúlase a atención ao cidadán. DOG: Núm. 1212, de 24/06/2005

 • Desde a entrada en vigor do Decreto 198/2010, de 2 decembro(Abre en nova xanela)  o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia cambiará a súa denominación pola de Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia.

 • Servizos electrónicos