accesskey_mod_content

Normativa da Comunitat Valenciana

Selección de leis e normativa da Comunitat Valenciana.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Educación, Cultura e Deporte

17 febreiro 2021

Orde 5/2021, do 12 de febreiro, da Conselleria de Educación, Cultura e Deporte, pola que se regulan o contido, uso e acceso ao expediente docente electrónico normalizado (EDEN), ao servizo do sistema público educativo da Generalitat. DOGV núm. 9022 de 17/02/2021

 • Interoperabilidade

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Facenda e Modelo Económico e Conselleria de Educación, Investigación, Cultura e Deporte

18 xaneiro 2019

Orde 1/2018, do 27 de decembro, conxunta, da Conselleria de Facenda e Modelo Económico e da Conselleria de Educación, Investigación, Cultura e Deporte, pola que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos da Generalitat. DOGV núm. 8467 de 18/01/2019

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura e Deporte

07 maio 2018

Decreto 50/2018, do 27 de abril, do Consell, polo que se regula a xestión documental, a organización e o funcionamento dos arquivos da Generalitat. DOGV núm. 8288 de 07/05/2018

 • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Presidencia da Generalitat

15 xaneiro 2018

Decreto 218/2017, do 29 de decembro, do Consell, de modificación do Decreto 220/2014, do Consell, polo que se aproba o Regulamento de administración electrónica. DOGV núm. 8212 de 15/01/2018

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Facenda e Modelo Económico

01 decembro 2017

Decreto 182/2017, do 17 de novembro, do Consell, polo que se derroga o Decreto 87/2010, do 21 de maio, do Consell, polo que se establecen as condicións técnicas e normativas para o uso da Plataforma de Facturación Electrónica Ge-Factura. DOGV: núm. 8182 de 01/12/2017

 • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Facenda e Modelo Económico

18 outubro 2017

Orde 9/2017, do 29 de setembro, da Conselleria de Facenda e Modelo Económico, sobre o uso de código seguro de verificación como firma electrónica nos actos administrativos da Generalitat e os seus organismos autónomos. DOGV: núm. 8151 de 18/10/2017

 • Identidade e Firma electrónica

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Facenda e Modelo Económico

04 xaneiro 2017

Acordo do 30 de decembro de 2016, do Consell, polo que se aproba o Plan estratéxico da Generalitat en materia de tecnoloxías da información e as comunicacións 2016-2020. DOGV  núm. 7951,de 04/01/2017

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Facenda e Modelo Económico

03 febreiro 2017

Resolución do 21 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, pola que se somete ao trámite de información pública o proxecto de decreto do Consell polo que se regula a política de xestión de documentos electrónicos da Generalitat. DOGV: núm. 7991 de 02/03/2017 (V Anuncios)

 • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Facenda e Modelo Económico

17 novembro 2016

Resolución do 28 de outubro de 2016, do director xeral de Tecnoloxías de Información e as Comunicacións, pola que se fai público o Acordo do 22 de xullo de 2016, do Pleno da Comisión Interdepartamental para a Modernización Tecnolóxica, a Calidade e a Sociedade do Coñecemento na Comunitat Valenciana (Comisión CITEC), polo que se extingue a comisión técnica actualmente existente e créanse dúas comisións técnicas de carácter permanente. DOCV: núm. 7919 de 17/11/2016

 • NOTA: As comisións creadas son as seguintes:

 • Comisión Técnica para a Gobernación TIC e a Administración Electrónica (GOTICAE) 

 • Comisión Técnica para a Simplificación e Mellora da Calidade dos Servizos Públicos.

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Facenda e Modelo Económico

17 xuño 2016

Resolución do 24 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, pola que se aproban as guías metodolóxicas para a elaboración dos documentos de análises de administración electrónica. DOCV: núm. 7808 de 17/06/2016

 • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Transparencia, Responsabilidade Social, Participación e Cooperación

20 abril 2016

Decreto 41/2016, do 15 de abril, do Consell, polo que se establece o sistema para a mellora da calidade dos servizos públicos e a avaliación dos plans e programas na Administración da Generalitat e o seu sector público instrumental. DOCV: núm. 7764 de 20/04/2016

 • Goberno aberto

COMUNITAT VALENCIANA [Lei 2/2015, de transparencia]

08 abril 2015

Lei 2/2015, do 2 de abril, da Generalitat, de Transparencia, Bo Goberno e Participación Cidadá da Comunitat Valenciana. [2015/3137] DOCV: Núm. 7500 de 08/04/2015 

 • Goberno aberto

COMUNITAT VALENCIANA. Consellería de Facenda e Administración Pública

17 decembro 2014

Decreto 220/2014, do 12 de decembro, do Consell, polo que se aproba o Regulamento de Administración Electrónica da Comunitat Valenciana. DOCV: núm. 7425, de 17/12/2014

 • NOTA: Modifícanse os artigos 26, 80 e 94 do Decreto 220/2014, do 12 de decembro, do Consell, polo que se aproba o Regulamento de administración electrónica da Comunitat Valenciana, que quedan redactados nos termos que constan no anexo do Decreto 218/2017, do 29 de decembro, do Consell (Abre en nova xanela) (DOGV núm. 8212 de 15/01/2018).

 • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Consellería de Facenda e Administración Pública

19 novembro 2014

Decreto 191/2014, do 14 de novembro, do Consell, polo que se regula a atención á cidadanía, o rexistro de entrada e saída de escritos e a ordenación das oficinas de rexistro na Administración da Generalitat. DOCV: Núm: 7406 de 19/11/2014

 • NOTA: Este Decreto senta as bases para facilitar un único rexistro de toda a Generalitat, que posibilite unha rápida e fluída comunicación entre todas as oficinas de rexistro.

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade

COMUNITAT VALENCIANA. Consellería de Facenda e Administración Pública

17 marzo 2014

Acordo do 7 de marzo de 2014, do Consell, polo que se aproba o Plan Estratéxico de Innovación e Mellora de a Administración da Generalitat 2014-2016. DOCV: 17/03/2014

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Consellería de Facenda e Administración Pública

22 xullo 2013

Decreto 95/2013, do 19 de xullo, do Consell, polo que se aproba a Plataforma de Licitación Electrónica da Generalitat, Ge-compras, e regúlase o procedemento de licitación electrónica a través dela. DOCV: núm. 7072 de 22/07/2013

 • Empresa
 • Contratación

COMUNITAT VALENCIANA [Lei 5/2013, de Medidas...]

27 decembro 2013

Lei 5/2013, do 23 de decembro, de Medidas Fiscais, de Xestión Administrativa e Financeira, e de Organización da Generalitat. DOCV: núm. 7181 de 27/12/2013

 • NOTADerroga Lei 3/2010, do 5 de maio, da Generalitat, de Administración Electrónica da Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6262 de 07.05.2010)

 • Servizos electrónicos

COMUNITAT VALENCIANA. Consellería de Facenda e Administración Pública

24 maio 2013

Resolución do 13 de maio de 2013, do conseller de Facenda e Administración Pública, pola que se dispón a publicación do Segundo Plan de Simplificación e Redución de Cargas Administrativas, Plan SIRCA-2 (2013-2015). DOCV: 24/05/2013

 • Empresa
 • Cidadán

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Facenda e Administración Pública

27 agosto 2012

Decreto 130/2012, do 24 de agosto, do Consell, polo que se establece a organización da seguridade da información da Generalitat. DOCV: núm. 6848 de 27/08/2012

 • Seguridade

COMUNITAT VALENCIANA. Consellería de Xustiza e Administracións Públicas

08 marzo 2011

Decreto 21/2011, do 4 de marzo, do Consell, polo que se aproba o Estatuto da Axencia de Tecnoloxía e Certificación Electrónica. DOCV:08/03/2011

 • Contratación
 • Identidade e Firma electrónica