accesskey_mod_content

Altres publicacions

Selecció de publicacions en col·laboració amb altres ministeris que tenen especial rellevància en matèria d'administració electrònica.

Política de gestió de documents electrònics (PGD-i)

Política de gestió de documents electrònics (PGD-i) del Ministeri d'Hisenda 3ª ed. (2020)

01 juny 2020

Juny de 2020. 1 PDF del 67 pàgines © Ministeri d'Hisenda. Secretaria General Tècnica Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions NIPO: 185-20-055-4 © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Secretaria General d'Administració Digital NIPO: 094-20-076-X

Descarregar enllaç a (PDF-4,56 MB)(Obre en nova finestra)

Descarregar enllaç a (EPUB-268 KB)(Obre en nova finestra)

 • NOTA: aquesta Política de gestió de documents electrònics és aplicable en el Ministeri d'Hisenda i en les seves entitats públiques que així ho decideixin. La seva aplicació en el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i en el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que han participat en els treballs d'elaboració, haurà de ser aprovada per aquests departaments. Donat el seu caràcter global, també pot ser vàlida i d'aplicació en les entitats i organismes del sector públic que així ho considerin.

 • Existeix un document INDICE de la Política de gestió de documents electrònics  (1 PDF de 8 pàgines) NIPO (MINHAC): 185-20-057-5 i NIPO (MAETD): 094-20-078-0. Aquest document compendia tots els documents associats a aquesta Política de gestió de documents electrònics (PGD-i), incloent el document principal PGD-i ,descrit a dalt, i relaciona enllaços a dotze Annexos de la PGD-i i a onze Guies d'aplicació. A més, enllaç a les Ponències de l'any 2014.

 • Annexos de la PGD-i: 1.- Programes de gestió documental. 2.- Bases de dades amb valor patrimonial existents en el Ministeri. 3.- Política de registres del Ministeri. 4.- Estructura d'ingrés (SIP) en l'arxiu electrònic. 5.- Repertori de sèries documentals donades de alta en SIA. 6.- Quadre de funcions / Calendari de conservació. 7.- Quadre de classificació funcional. 8.- Perfil d'aplicació de metadades. 9.- Document de Política de Seguretat del Ministeri.10.- Relació de sèries documentals essencials.11.- Formularis d'identificació i valoració de sèries documentals.12.- Signatura electrònica.

 • Guies d'aplicació (2020): 1.- Guia d'aplicació d'implantació de la Política de gestió de documents electrònics. 2.- Guia d'aplicació de captura i registre. 3.- Guia d'aplicació de classificació. 4.- Guia d'aplicació de descripció. 5.- Guia d'aplicació d'accés a la informació. 6.- Guia d'aplicació de qualificació. 7.- Guia d'aplicació de conservació. 8.- Guia d'aplicació de transferència. 9.- Guia d'aplicació d'eliminació. 10.- Guia d'aplicació de tramitadors i gestors documentals. 11.- Guia d'aplicació de digitalització de documents.    

 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics

Política de gestió de documents electrònics. 11 Guies d'aplicació (2019)

01 agost 2019

Com a complement a la Política de Gestió de Documents electrònics (PGD-i) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) (2ª ed. 2016) es publiquen aquestes 11 Guies d'aplicació que es corresponen amb els processos de gestió documental definits en el NTI de Política de gestió de documents electrònics.

Tindran el seu àmbit d'aplicació en els serveis centrals i perifèrics del Ministeri d'Hisenda i del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. També seran aplicable en les entitats o organismes depenents o vinculats a aquests ministeris

Es publiquen a l'agost de 2019 i són una coedició del Ministeri d'Hisenda i del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

 1. Guia d'aplicació d'Implantació de la Política de Gestió de Documents Electrònics (Descarregar PDF-652 KB)(Obre en nova finestra) (Descarregar ePUB-238 KB)(Obre en nova finestra)

 2. Guia d'aplicació de Captura i Registre   (Descarregar PDF-676 KB)(Obre en nova finestra)  (Descarregar ePUB-1,29 MB)(Obre en nova finestra)

 3. Guia d'aplicació de Classificació(Descarregar PDF-558 KB)(Obre en nova finestra)   (Descarregar ePUB-531 KB)(Obre en nova finestra)

 4. Guia d'aplicació de Descripció(Descarregar PDF-823 KB)(Obre en nova finestra) (Descarregar ePUB-1,10 MB)(Obre en nova finestra)

 5. Guia d'aplicació d'Accés a la Informació(Descarregar PDF-1,53 MB)(Obre en nova finestra) (Descarregar ePUB-1,62 MB)(Obre en nova finestra)

 6. Guia d'aplicació de Qualificació(Descarregar PDF-612 KB)(Obre en nova finestra) (Descarregar ePUB-542 KB)(Obre en nova finestra)

 7. Guia d'aplicació de Conservació(Descarregar PDF-717 KB)(Obre en nova finestra) ( Descarregar ePUB-241 KB)(Obre en nova finestra)

 8. Guia d'aplicació de Transferència(Descarregar PDF-592 KB)(Obre en nova finestra) (Descarregar ePUB-842 KB)(Obre en nova finestra)

 9. Guia d'aplicació d'Eliminació(Descarregar PDF-1,63 MB)(Obre en nova finestra) (Descarregar ePUB-2,32 MB)(Obre en nova finestra)

 10. Guia d'aplicació de Tramitadors i Gestors Documentals (Descarregar PDF-602 KB)(Obre en nova finestra)   (Descarregar ePUB-280 KB)(Obre en nova finestra)

 11. Guia d'aplicació de Digitalització  (Descarregar PDF-798 KB)(Obre en nova finestra) (Descarregar ePUB-1,16 MB)(Obre en nova finestra)

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Política de gestió de documents electrònics (PGD-i) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (2ª ed.) (2016)

01 maig 2016

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). 2ª edició electrònica. [maig] de 2016. 1 fitxer PDF de 320 pàgines.
Equip responsable de l'elaboració del document: Grup de Suport de Normativa i Tecnologia (Grup de Treball per a la Coordinació d'Arxius) Coordinador: Gerardo Busts Pretel. [col·labora l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions DTIC]
Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions.
NIPO: 630-16-299-1

 • NOTA: La Política de gestió de documents del MINHAP va ser guardonada amb el premi al millor projecte arxivístic al VII Congrés d'Arxius de Castella i Lleó (25-27 de maig de 2016)

 • La 2ª edició incorpora pel que fa a la 1ª ed:

 • ANNEX 11. Estructures d'informació per a l'emmagatzematge  de metadades complementàries i estructures d'informació per a l'ingrés en l'arxiu electrònic
 • ANNEX 12. Tractament de les garanties tècniques en relació a la signatura electrònica dels expedients i els seus documents electrònics arxivats definitivament i al moment del seu pre-ingrés

descarregar pàgina Més informació en:  Arxiu electrònic 

 • Serveis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa

Ponències: Política de gestió de documents electrònics (2014)

01 agost 2014

Política de gestió de documents electrònics MINHAP: Ponències complementàries al document. Equip responsable de l'elaboració del document: Grup de Suport de Normativa i Tecnologia (Grup de Treball per a la Coordinació d'Arxius). Coordinador: Gerardo Busts Pretel.
Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, [publicat a l'agost de 2014].- 1 pdf de 192 p.  NIPO: 630-14-160-X

ÍNDEX:

 • Presentació. La utilitat de les ponències relacionades amb l'expedient-i / Gerardo Busts Pretel
 • Ponència 1. Determinació de l'Esquema Institucional de Metadades/ Andoni Pérez de Lema Sáenz de Viguera
 • Ponència 2. Plantejament de signatura electrònica en la política de gestió de documents electrònics del MINHAP / Carmen Conill Fernández i Álvaro Tàpies Sancho
 • Ponència 3. Tractament global del registre. Document sobre el registre com a tràmit i com a procediment de gestió / Luis Romera Iruela i Rosa Martín Rei
 • Ponència 4. Elaboració d'un Repertori de Sèries Documentals per al Departament / Luis Romera Iruela i Rosa Martín Rei.
 • Ponència 5. Estratègia de conservació de documents en repositori conforme al calendari de conservació / Alejandro Millaruelo Gómez
 • Ponència 6. Tractament i gestió del correu electrònic com a document electrònic / Álvaro Reig González i Alejandro Millaruelo Gómez
 • Ponència 7. Procés de transferència de documents electrònics / Cristina Martínez Merencio
 • Ponència 8. Destrucció o eliminació segura/segura de documentació electrònica i suports informàtics / Alejandro Millaruelo Gómez i Andoni Pérez de Lema Sáenz de Viguera
 • Ponència 9. Valoració documenta /José Luis García Martínez
 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Política de gestió de documents electrònics (PGD-i) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (1ª ed.) (2014)

01 juny 2014

La política de gestió de documents electrònics del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) ha estat preparada pel Grup de Suport de Tecnologia i Normativa (GATN), creat en el si del Grup de Treball per a la Coordinació d'Arxius (GTCA). L'esborrany elaborat es va presentar al juny de 2014 al GTCA i a la Comissió Permanent d'Administració Electrònica (CPAE). edita, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, 2014. 1 PDF de 258 p. impreses. NIPO: 630-14-160-X.

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Pla d'acció per a la transformació digital

Pla d'acció de transformació digital del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (2017)

01 juny 2017

Edita: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Secretaria General Tècnica. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. 1 de juny de 2017.  NIPO: 169-17-099-6

 • Serveis electrònics

Reutilització de la informació del sector públic (Pla RISP)

Pla de mesures d'Impuls de la Reutilització de la Informació del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques 2012 - 2014 (Pla RISP) (2012)

01 desembre 2012

Elaboració i coordinació de continguts: Grup de Treball de Coordinació Editorial dels Entorns Web (GTCEW). Unitat de Gestió de Continguts a la Xarxa .- edita, MINHAP, Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions.- 1 pdf de 67 p. NIPO: 630-12-201-3

 • NOTA: aplicable a totes les unitats del Departament. Per la seva banda els organismes públics dependents del Ministeri estan facultats per desenvolupar els seus propis plans de reutilització, així com per generar i explotar els seus respectius espais web.

 • Disponible a la web del Ministeri: Àrea Governo obert-Dades obertes(Obre en nova finestra)

 • Veure també: Portal de datos.gob.es (Obre en nova finestra)

 • Cooperació interadministrativa
 • Govern obert

Governança pública

Manual de simplificació administrativa i reducció de càrregues per a l'Administració General de l'Estat (2014)

01 setembre 2014

El present Manual és resultat d'una proposta de la Subcomissió de Simplificació Administrativa de la Comissió interministerial per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA).

 • Govern obert
 • Ciutadà
 • Ciutadà

Millora de la regulació a Europa: Espanya (2011)

01 desembre 2011

promou, Direcció general d'Organització Administrativa i Procediments; publicat originalment per l'OCDE en Inglés amb el títol:  Better regulation in Europe: Spain 2010(Obre en nova finestra)  ; la qualitat de la traducció espanyola i la seva coherència amb el text original és responsabilitat del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.- 1ª ed. - Edita: Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, desembre 2011. NIPO: 850-11-059-2

 • Govern obert

Guia Metodològica per a l'elaboració de la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu (2010)

19 octubre 2010

publicat pel Ministeri de la Presidència. Secretaria General Tècnica. Centre de Publicacions, 2010. NIPO: 000-10-019-2. Es va realitzar també com a publicació impresa: Dipòsit legal : M-31358-2010. Impremta Nacional del Butlletí Oficial de l'Estat.

 • Govern obert

Manual internacional del Model de Costos Estàndard: una traducció de l'International Standard Cost Model (2007)

01 abril 2007

Departament Avaluació AEVAL-Abril-2007. -  1 PDF de 81 p. (Papers d'Avaluació nº 6. Seriï Papers 6/2007).- NIPO: 331-07-018-6

 • NOTA: La traducció del present manual s'ha realitzat sota l'adreça del Departament d'Avaluació de l'AEVAL, comptant amb l'autorització de la Xarxa Internacional de la Metodologia de Costos Estàndard. L'original en anglès d'aquesta manual, publicat a l'agost de 2004, està disponible a la pàgina web de la Xarxa Internacional (www.administrataive-burdens.com)   

 • Govern obert

Metodologia per al mesurament dels costos administratius: el standard Cost Model (2006)

01 gener 2006

Pablo González d'Herrero Fernández ; Luis Castro Pérez; Marie Farmer. Direcció general d'Inspecció, Avaluació i Qualitat dels Serveis, 2006 (Avaluació i qualitat. Papers d'avaluació; 4).- Edita: Ministeri d'Administracions Públiques (MAP). 1 PDF de 51 p. NIPO: 326-06-058-1

 • Govern obert

Recopilacions de legislació

Codi d'administració electrònica (del BOE) –actualització periòdica, amb normes consolidades-

11 febrer 2015

Publica: Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Selecció i ordenació: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Lleis 39 i 40
 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Codi d'Interoperabilitat. Recopilació normativa (2017)

01 novembre 2017

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, 1ª ed. [novembre de 2017]. Suport: paper (i també en llibre electrònic) .-ISBN: 978-84-476-904-8.- NIPO: 169-17-122-3.

Conté la següent normativa actualitzada a data de publicació: 

 • Capítol 1: Normes generals: Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (extracte). Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques (extracte). Reial decret 1671/2009d, de 6 de novembre, [...] Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
 • Capitulo 2: Guia d'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i Guia d'auditoria de compliment de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.
 • Capítol 3: Interoperabilitat i document electrònic.
 • Capítol 4: Interoperabilitat i dades.
 • Capítol 5: Interoperabilitat i estàndards.
 • Capítol 6: Interoperabilitat i signatura electrònica.
 • Capítol 7: Interoperabilitat i xarxa de comunicacions.
 • Capítol 8: Interoperabilitat i reutilització.

Enllaç a l'Índex Índex de la publicació(Obre en nova finestra)

descarregar  Més informació en:  Secció Interoperabilitat en PAe

 • Interoperabilitat
 • Lleis 39 i 40

Administració Electrònica. Textos legals (2016)

01 octubre 2016

(5ª edició: octubre 2016) Textos legals. nº 11/2016. Separata del Butlletí Oficial del Ministeri d'Economia i  Hisenda. Edició impresa ISBN: 978-84-476-0841-6.- NIPO: 630-16-361-0. (existeix també llibre electrònic)

Conté la següent normativa sobre administració electrònica, actualitzada a octubre de 2016:

 • Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica.

 • Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, del Ministeri de la Presidència, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

 • Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

 • Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

 • Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal.

 • Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú.

 • Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.

 • Articles relacionats amb la matèria d'administració electrònica de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 • Es complementa amb notes a peu de pàgina així com índexs sistemàtic i  analític per matèries per facilitar la seva consulta.

 • Lleis 39 i 40
 • Serveis electrònics

L'administració electrònica i el servei als ciutadans (2009)

01 febrer 2009

L'administració electrònica i el servei als ciutadans: el Ministeri d'Economia i Hisenda davant els reptes de la llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics.- 1ª ed . - edició en internet.- Ministeri d'Economia i Hisenda ; Real Casa de la Moneda , febrer de 2009 . - 1 fitxer pdf ; 310 p.- (i-publicacions ). - ISBN 978-84-9720-154-4

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Factures electròniques presentades a les AAPP a través de FACe [publicació periòdica, en línia]

Informe mensual sobre: Factures electròniques presentades a les AAPP a través de FACe (2015-

01 octubre 2015

Aquesta publicació electrònica de periodicitat mensual i es realitza des d'octubre de 2015. S'ofereix cada mes una publicació en PDF de l'informe. Les dades d'aquest informe recullen informació agregada de totes les factures rebudes en FACe i dirigides a totes les Administracions Públiques adherides al sistema.

 • Cooperació interadministrativa
 • Empresa
 • Infraestructures i serveis comuns

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques: BEPSAP [publicació periòdica, en línia]

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (gener de 2021)

17 juny 2021

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, [Publicat al juny de 2021]. 1 PDF de 66 pág. NIPO: 277-19-051-3

 • NOTA: Aquest butlletí (BEPSAP) té com a objectiu presentar informació que faciliti el coneixement dels efectius de personal que presten servei en les diferents administracions públiques. És de periodicitat semestral. Va començar a publicar-se en 1990 pel Registre Central de Personal (RCP)(Obre en nova finestra) . A partir de 2009 únicament s'edita en línia.

 • Amb l'objectiu de permetre als interessats explotar directament la informació es proporciona accés a totes les dades amb els quals s'elabora aquest Butlletí al següent enllaç: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html (Obre en nova finestra)

 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (juliol de 2020)

22 desembre 2020

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, [Publicat al desembre de 2020]. 1 PDF de 66 pág. NIPO: 277-19-051-3

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (gener de 2020)

16 juny 2020

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.  [Publicat al juny de 2020]. 1 fitxer PDF, de 63 pàgines impreses. NIPO: 277-19-051-3

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (juliol 2019)

13 febrer 2020

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.
Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.  [Publicat al febrer de 2020]. 1 fitxer PDF (2,89 MB), de 62 pàgines impreses. NIPO: 277-19-051-3

 • NOTA: En aquesta edició, el Butlletí ha començat una doble transformació: d'una banda, la seva estructura de dades s'adapta a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; això implica novetats com la desagregació de la informació distingint els departaments ministerials dels seus organismes autònoms, la inclusió de les universitats públiques dins de l'Administració de les Comunitats Autònomes o la inclusió de nous organismes en el sector institucional de l'Estat. D'altra banda, es redueix la informació oferta en aquest document, alhora que es proporciona accés per primera vegada a totes les dades amb els quals s'elabora aquest Butlletí, amb l'objectiu de permetre als interessats explotar directament la informació de la manera que els resulti més interessant. Per tant, la informació d'aquest Butlletí pot ampliar-se al següent enllaç: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html(Obre en nova finestra)

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (gener 2019)

20 juny 2019

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD), del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.
Edita: © Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i  Documentació. [Publicat al juny de 2019]. 1 fitxer PDF (4,77 MB), de 110 pàgines impreses. NIPO: 277-19-051-3

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (juliol 2018)

14 desembre 2018

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. [publicat al desembre de 2018]. 1 fitxer PDF (3,96 MB), de 110 pàgines impreses. NIPO: 169-18-071-3

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (gener 2018)

26 juliol 2018

Elaboració i coordinació de continguts: Sotsdirecció General del Registre Central de Personal i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. [publicat al juliol de 2018]. 1 fitxer PDF (4,43 MB), de 110 pàgines impreses. NIPO: 169-17-135-1

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (juliol 2017)

29 desembre 2017

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de la Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. [publicat al desembre de 2017]. 1 fitxer PDF (4,25 MB), de 110 pàgines impreses. NIPO: 169-17-135-1

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (gener 2017)

01 juliol 2017

Elaboració i coordinació de continguts: Divisió del Registre Central de Personal i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions. [publicat al juliol de 2017]. 1 fitxer PDF de 110 pàgines impreses.  NIPO: 169-17-135-1

Butlletí estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques. Registre Central de Personal. BEPSAP (juliol 2016)

01 desembre 2016

Elaboració i coordinació de continguts: Direcció general de Governança Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, [publicat al desembre de 2016].- 1 fitxer PDF de 110 p. impreses.- NIPO: 630-15-159-1

 • NOTA: queda consolido en aquest PDF  la  correcció i fe d'errates ( març de 2017)  que afectava a les taules (i quadres associats) 1.1, 1.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.7.1 i 1.7.2 i epígraf 2 "Aspectes rellevants de la present edició".