Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servici de Verificaci?n i Consulta de Dades: Plataforma d'Intermediaci?n

 • Data Posada en Producci?n:

  01/01/2007

  RoadMap:
  • Incorporar els servicis INE: Consulta del llistat d'hist?ric de municipis de resid?ncia en un per?ode.
  • Incorporaci?n gradual i sostinguda de noves dades mitjan?ades a trav?s de la PID.
  • M?dulo d'Auditor?as i Control.

  Descripci?n Funcional

  El servici es presta amb les?seg?ents caracter?sticas:?

  Autenticaci?n: Identificaci?n dels usuaris que accedixen al servici mitjan?ant certificat electr?nico.?

  Gesti?n d'autoritzacions: Permet l'acc?s dels emprats p?blicos i de les aplicacions s?el per a realitzar aquelles consultes per a les quals han sigut habilitats.?

  Seguretat. Totes les consultes es realitzar?n amb plenes garant?as de seguretat, confidencialitat i protecci?n de dades:?

  • Totes les peticions anar?n firmades (XMLDSig) amb certificat electr?nico (X509 v3).
  • El sistema registrar? totes les consultes realitzades, identificant sempre a l'emprat p?blico i/o aplicaci?n (mitjan?ant certificat electr?nico), el moment d'aquesta consulta (segellat en temps) i la finalitat amb la qual s'han realitzat.
  • El sistema garantix la integritat de les dades registrades?mitjan?ant l'?s de firma electr?nica.
  • El sistema garantir? la confidencialitat de les dades intercanviades. Totes les comunicacions que es realitzen entre diferents organismes van sobre protocol https (SSL) i adem?s la xarxa SARA proporciona, en el tram troncal, mesures addicionals de xifrat de dades.

  Tra?abilitat: Cada petici?n i la seua corresponent resposta es registra en el sistema amb la conseg?ent firma electr?nica i segellat de temps.

  Auditor?a: Totes les peticions van identificades amb un identificador ?nico, que permet el seu posterior recuperaci?n davant possibles reclamacions o auditor?as del servici.

  Administraci?n delegada: per a facilitar la gesti?n d'usuaris (altes/baixes/modificacions) el sistema permet que cada organisme puga tindre un administrador encarregat d'esta gesti?n. Per a a??, es dona la possibilitat de limitar l'administraci?n del sistema per organismes.

  Descripci?n T?cnica

  La plataforma actual es definix com una arquitectura orientada a
  servicis (SOA) basada en els seg?ents elements:?

  • Funcionalitats mitjan?ant servicis web i presentaci?n externa de les mateixes expressades en WSDL.?
  • Documents XML intercanviats entre els servicis web (SOAP) i firmats electr?nicamente mitjan?ant XMLDsig?
  • Establiment de canals segurs entre els participants mitjan?ant protocol SSL.?
  • Utilizaci?n de certificats electr?nicos emesos per prestadors de servicis de certificaci?n.?
  • Segellat en temps (TSA) dels registres de peticions i respostes.

  Utilizaci?n d'altres servicis

  La plataforma d'intermediaci?n fa ?s dels seg?ents servicis ja existents:

  • ?Esquemes d'intercanvi d'informaci?n entre Administracions, definit en el projecte de Sustituci?n de Certificats Suporte Paper (SCSP)?
  • Servicis de Validaci?n i Certificaci?n d'@firma @firma(Obri en nova finestra) ?
  • Servicis de Segellat de Temps ( TSA(Obri en nova finestra) )?

  Est?ndares:

  S'utilitzar?n els est?ndares oberts seg?ents en el seu versi?n estable m?s recent:??

  Protocols de transfer?ncia d'hipertext:? RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1

  Integraci?n de dades i aplicacions:

   • ? Extensible Markup Language (XML)
   • ? Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1
   • ? Web Services Description Language (WSDL)
   • ? XML Schema Part 1: Structures & Part 2: Datatypes

  Seguretat:

   • ? The SSL Protocol Version 3.

  Firma electr?nica

   • Firma electr?nica avan?ada, amb certificat electr?nico em?s a nom del participant que complisca les especificacions UIT X.509 v3, o versions posteriors.

  XML-Signature Syntax and Processing (W3C Recommendation 12 February 2002)

  RFC 2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile

  Segellat de Temps

   • S'inclou un servici de Segellat de Temps (TSA) seg?n l'est?ndar RFC 3161 per a certificar totes l'operacions que es realitzen a trav?s del sistema.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General
Responsable